Prezentacja-system-ochrony-zdrowia-w-polsce, Praca Socjalna, II rok, 2 semestr, Zdrowie publiczne, zdrowie ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->System ochronyzdrowia w PolsceSystemochrony zdrowia to zespół osóbi instytucji mający za zadanie zapewnićopiekę zdrowotną ludności.system opieki zdrowotnej oparty jestna modelu ubezpieczeniowym.PolskiZgodnie z artykułem 68 Konstytucji RzeczypospolitejPolskiej, każdy obywatel Polski ma prawo do ochronyzdrowia.Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej,władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeńopieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.Ustawy regulujące funkcjonowaniesystemu ochrony zdrowia w PolsceUstawa o działalności leczniczej (2011 r.)Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środkówpublicznych (2004 r. )Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (2009 r.)Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym (2005 r. )Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty (2008 r. )Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (2009 r.)Ustawa Prawo farmaceutyczne (2008 r.)Ustawa wprowadzająca ustawę – Prawo farmaceutyczne (2001 r.)Początki polskiego sektora zdrowiasięgają okresu międzywojennego (1918–1939).Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym, któraweszła w życie w 1920 roku, obejmowała swoimzasięgiem jedynie pracowników najemnych, czyliokoło 7% populacji. Wzorowana była naniemieckim systemie kas chorych (tzw. modelBismarcka), chociaż kładła większy akcent naterytorialną strukturę kas oraz ich samorządność. [ Pobierz całość w formacie PDF ]