Prezentacja Wykład nr 5, Studia Administracja, IV semestr (Gospodarcza), Postępowanie administracyjne, ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Postępowanie administracyjne
dr Joanna Łukaszyk
Materiały dydaktyczne
Literatura:
Ustawa kodeks postępowania administracyjnego,
Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
B. Adamiak. J. Borkowski. Postępowanie administracyjne i
sądowoadministracyjne. Warszawa 2012
W. Chróścielewski. J. P. Tarno. Postępowanie administracyjne i
postępowanie przed sądami administracyjnymi. Warszawa 2011.
I. Gruszka. M. Stożek. Postępowania administracyjne i
sądowoadministracyjne. Warszawa 2007.
2
Czynności procesowe techniczne

wezwania

doręczenia / rodzaje i sposoby doręczeń /

protokoły / treść protokołu, kontrola procesowa protokołu /,
adnotacje

udostępnianie akt

Metryka sprawy
3
WEZWANIA
Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do
złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla
rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.
Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.
W przypadkach, w których osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej nie
dającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo
przesłuchać osobę wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich znajduje się
ta osoba.
Do osobistego stawienia się wezwany jest obowiązany tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym
zamieszkuje albo przebywa.
Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również wezwanego, zamieszkałego lub przebywającego w
sąsiedniej gminie albo mieście.
W toku postępowania organ administracji publicznej zwraca się do właściwego terenowego organu
administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego o wezwanie osoby zamieszkałej lub
przebywającej w danej gminie lub mieście do złożenia wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych
czynności, związanych z toczącym się postępowaniem. Organ prowadzący postępowanie oznaczy zarazem
okoliczności będące przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo czynności, jakie mają być dokonane.
Nie dotyczy to sytuacji,
w której charakter sprawy lub czynności wymaga dokonania czynności przed
organem administracji publicznej prowadzącym postępowanie.
Źródło: I. Gruszka. M. Stożek. Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne. Warszawa 2007.
4
Elementy wezwania
1)nazwa i adres organu wzywającego,
2)imię i nazwisko wzywanego,
3)w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwany,
4)czy wezwany powinien się stawić osobiście lub przez pełnomocnika, czy też może złożyć
wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie,
5)termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce stawienia się
wezwanego lub jego pełnomocnika,
6)skutki prawne niezastosowania się do wezwania.
Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli dokonywane jest z użyciem dokumentu
elektronicznego, powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]