Prezentacja - zmiana imion i nazwisk, UAM PRAWO, Prawo administracyjne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Zmiana imienia i nazwiskaPrawo administracyjne – studia niestacjonarneSemestr zimowymgr Adrian MisiejkoImię i nazwisko●W Polsce pierwotne były imiona, nazwiska pojawiły siędopiero później. Nazwisko, dodawane dla lepszej identyfikacjidanej osoby, pojawiło się w XV-XVI wieku, najpierw w stanieszlacheckim (P. Ruczkowski,Ustawa o zmianie imienia inazwiska. Komentarz,ABC 2010,Wprowadzenie);A. Banach: „Nazwisko jest formalną, zewnętrzną, trwałącechą człowieka, która w połączeniu z imieniem oznaczaidentyczność, tożsamość, istotną część składową stanucywilnego człowieka” (Noweprawo o zmianie i ustalaniunazwisk,Kraków 1946, s. 13 za: P. Ruczkowski,Komentarz...).●Podstawa prawna●Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianieimienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r., nr 220, poz. 1414ze zm.).Art. 17 uchylił ustawę z dnia 15 listopada 1956 r. ozmianie imion i nazwisk.Obowiązująca ustawa (art. 1) „określa zasady zmianyimienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko orazwłaściwość organów administracji publicznej i trybpostępowania w sprawach zmiany imienia lubnazwiska”.●●Katalog podmiotowy●Art. 2 – ustawę stosuje się do:- obywateli polskich;- cudzoziemców - bezpaństwowców (apatrydów), jeżeli mająw Polsce miejsce zamieszkania;- cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy;Ważne powody zmiany imienia i nazwiska●Zasada względnej stabilności imion i nazwisk;Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnychpowodów. Ustawa wskazuje katalog przykładowy:- zmiana imienia lub nazwiska ośmieszającego albonielicującego z godnością człowieka;- zmiana na imię lub nazwisko używane;- przywrócenie imienia lub nazwiska bezprawniezmienionego;- zmiana na imię lub nazwisko noszone zgodnie zprzepisami prawa, którego obywatelstwo również sięposiada;● [ Pobierz całość w formacie PDF ]