Prezentacja3, Elektronika i Telekomunikacja, EiT pwr, Semestr 3, Podstawy zarządzania jakością

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
PREZENTACJA 3
dr Janusz Zymonik
Instytut Organizacji i ZarzĢdzania Politechniki Wrocþawskiej
Zakþad ZarzĢdzania JakoĻciĢ
janusz.zymonik@pwr.wroc.pl
Tel. (071)320-28-64
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
1
NORMA w oglnym
rozumieniu jest to
reguþa powszechnie
przyjħta
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
2
1
s
s
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
3
NORMY
TERMINO-
LOGICZNE
NORMY
BADAİ
NORMY
WYROBU
NORMY
SYSTEMU
ZARZġDZ.
NORMY
PRACY
NORMY
MATERIA-
ýOWE
NORMY
INNE
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
4
2
s s
¤
ss
¤
ss
¤
¤
s
¤
¤
s
ss
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
5
¤ materiaþy budowlane (cegþy, dachwki);
¤ áþyŇki katowskieÑ;
¤ kule armatnie, muszkietowe;
¤ wytwory rzemiosþa (standardy cechowe)
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
6
3
ss
ss
sss
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
7
ss
IV
III
s
II
I
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
8
4
(definicja)
Jest to dziaþalnoĻę majĢca na celu uzyskanie
optymalnego, w danych okolicznoĻciach, stopnia
uporzĢdkowania w okreĻlonej dziedzinie, poprzez
ustalenie postanowieı przeznaczonych do
powszechnego i wielokrotnego stosowania, dotyczĢcych
problemw istniejĢcych lub moŇliwych do wystĢpienia.
¤
DziaþalnoĻę ta polega w szczeglnoĻci na
opracowywaniu, publikowaniu i stosowaniu norm.
¤
WaŇnymi korzyĻciami wynikajĢcymi z normalizacji sĢ:
poprawa przydatnoĻci wyrobw, procesw i usþug do
celw, ktrym majĢ one sþuŇyę, zapobieganie barier w
handlu oraz uþatwienie wspþpracy technicznej.
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
9
Jest to dokument:
Î z ktrym zgodnoĻę nie jest obowiĢzkowa,
Î ktry jest powszechnie dostħpny,
Î ktry
zatwierdzony
i
wydany
przez
upowaŇnionĢ jednostkħ organizacyjnĢ,
Î ktry ustala zasady, wytyczne lub charakterystyki
odnoszĢce siħ do rŇnych rodzajw dziaþalnoĻci
lub ich wynikw,
Î ktry przeznaczony jest do powszechnego i
wielokrotnego stosowania,
Î ktry opracowywany jest na zasadzie konsensu,
Î ktry kodyfikuje ánajlepszĢ praktykħÑ i ápoziom
technikiÑ.
Opracowaþ dr Janusz Zymonik
10
5
jest
[ Pobierz całość w formacie PDF ]