Prezentacje 1 i 2 Charakterystyka egzaminu maturalnego z języka polskiego Charakterystyka egzaminu pisemnego na ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->Sprawdzanie i ocenianie zadań na egzaminie maturalnymz języka polskiego w formule od roku szkolnego 2014/2015‎Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Charakterystyka egzaminu maturalnegoz języka polskiego od 2015 rokuMateriał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Cele szkoleniaPo‎zakończeniu‎szkolenia‎jego‎uczestnik‎umie:• scharakteryzować zmiany w egzaminie maturalnym z językapolskiego – obowiązujący od 2015 r. system oceniania iegzaminowania, w tym strukturę i formę egzaminu maturalnego;• określić i stosować przepisy prawa dotyczące oceniania iegzaminowania oraz będące podstawą przygotowania zadań;• opisać wymagania ogólne i szczegółowe będące podstawąprzeprowadzania egzaminu maturalnego;• rozróżniać rodzaje, formy i typy zadań stosowane na egzaminiematuralnym;• określić zakres umiejętności, które sprawdzają poszczególnerodzaje zadań;• określić przydatność poszczególnych rodzajów zadań dostosowania na egzaminie maturalnym;Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Cele szkolenia• opisać i stosować zasady oceniania odpowiedzi zdających dozadań otwartych i zamkniętych w części pisemnej na poziomiepodstawowym i rozszerzonym oraz w części ustnej, w tym:okryteria oceniania zadań testowych,okryteria oceniania rozprawki,okryteria oceniania interpretacji tekstu poetyckiego,okryteria oceniania wypowiedzi argumentacyjnej na poziomierozszerzonym,okryteria oceniania interpretacji porównawczej,okryteria oceny egzaminu ustnego;• kwalifikować błędy popełniane przez zdających i oznaczać je;• uzasadnić ocenę, uwzględniając ustalone kryteria;• formułować pytania dotyczące części wypowiedzi monologowejzdającego w sposób umożliwiający pełną ocenę jego umiejętności.Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Umiejętności‎z‎podstawy‎programowej‎sprawdzane‎na egzaminieI‎Odbiór‎wypowiedzi‎(tekstów)‎i‎wykorzystaniezawartych w nichinformacji•Czytanie‎i‎słuchanie•Samokształcenie‎i‎wyszukiwanie‎informacji•Świadomość‎językowaII Analiza i interpretacjatekstów‎kultury•Wstępne‎rozpoznanie•Analiza•Interpretacja•Wartości‎i‎wartościowanieIII Tworzenie wypowiedzi(tekstów)•Mówienie‎i‎pisanie•Świadomość‎językowa [ Pobierz całość w formacie PDF ]