Prince2 tryb zgodno ci , WSB Poznań, Zarządzanie Projektem Informatycznym

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Zarządzanie
projektami informatycznymi
wg metodyki PRINCE 2
Adamczewski@wsb.poznan.pl
Wprowadzenie
• nowoczesne
zarządzanie przez projekty
wykrystalizowało się
po projekcie Manhattan (1942 r.) – budowa bomby atomowej,
• lata 50te i 60te, to rozkwit prac badawczych nad
project management
od strony teoretycznej – projekty wojskowe
• dalsze rozwijanie koncepcji Henry’ego Gantta (18611919),
wynalazcy
graficznej prezentacji prac na osi czasu,
• aktualne tendencje na gruncie nowoczesnych firm,
to
organizacja zorientowana projektowo
Pojęcia podstawowe
Przesłanki orientacji projektowej:
• dynamiczne rynki ze skróconymi cyklami Ŝycia produktu, jego
czasem wytwarzania i wprowadzania na rynek,
• nowości technologiczne i rozwój organizacji,
• decentralizacja procesów zarządzania,
• wysoki stopień orientacji na klienta,
• rosnący popyt na usługi specjalistyczne i rozwiązania
systemowe
Pojęcia podstawowe
Projekt
– forma organizacja pracy, której celem jest wykonanie
pewnego unikatowego produktu w oznaczonym okresie czasu
i przy wykorzystaniu przydzielonych (ograniczonych) zasobów
Pojęcia podstawowe
Cechy projektu
:
• nowatorski,
• unikalny,
• obejmuje zazwyczaj kilka działów firmy,
• interdyscyplinarny,
• zawiera wysoki stopień ryzyka realizacji,
• wymaga duŜych nakładów,
• zorientowany na osiągnięcie celu w określonym czasie
Pojęcia podstawowe
Projekt
wg Project Management Institute (PMI):

tymczasowe
przedsięwzięcie, mające na celu stworzenie
unikalnego
produktu lub usługi, gdzie tymczasowość
oznacza, Ŝe przedsięwzięcie ma ściśle oznaczony
początek
i
koniec
, a unikalność – Ŝe produkt lub usługa w wyraźny
sposób jest
inna
, niŜ wszystkie podobne produkty lub usługi
Pojęcia podstawowe
Zarządzanie projektem
wg Project Management Institute:

proces
, w trakcie którego osoba kierująca projektem
przeprowadza celowe planowanie i kontrolowanie zadań
wchodzących w skład projektu oraz dokonuje odpowiedniej
alokacji przydzielonych do realizacji projektów środków
(zasobów), posługując się przy tym odpowiednimi technikami
i metodami, aby osiągnąć wyznaczony
cel w określonym
czasie, po wyznaczonych kosztach i o odpowiedniej jakości
Magiczny trójkąt projektu
Jakość
Czas
Koszt
Pojęcia podstawowe
Zarządzanie projektem
:
• obejmuje zbiór środków, technik, organizacji i zadań
kierowniczych umoŜliwiających realizację projektu
• podstawowymi zadaniami prowadzenia projektu są:
• planowanie,
• organizacja,
• kontrola wszystkich działań
Syndrom LOOP
Loop
L
ate
(
późno
)
ver budget
(
przekroczony budŜet
)
O
O
vertime
(
nadgodziny
)
P
oor quality
(
kiepska jakość
)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]