Princess Princess 01, Anime, Princess Princess, napisy PL

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{525}{595} Wybacz mi, �e do tego dosz�o, Tooru./{600}{670} W porz�dku, wujku./{675}{745} Ta szko�a by�a moim pierwszym wyborem./{750}{795} Ale.../{800}{870} Je�li mnie tu nie bedzie.../{875}{945} To na pewno.../{950}{1018} P�jd� ju�!/{1275}{1355} Wi�c to jest to...{1525}{1595} Nie b�dzie dobrze, je�li sp�ni� si� pierwszego dnia.{1600}{1682} Musz� si� pospieszy�.{1900}{1968} Dziewczyna?{2200}{2245}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{2250}{2370}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{2375}{2502}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze byli�my razem...{2550}{2670}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Niewypowiedziane s�owa nadal istniej�...{2675}{2815}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ukryte g��boko w moim sercu...{2875}{2995}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wiem, �e te uczucia s� wa�ne...{3000}{3150}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c trzymam je na odpowiedni czas...{3175}{3270}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} D�wi�k dzwonu...{3275}{3395}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} P�yn�cy z daleka, | {f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} i przyspieszaj�cy bicie mego serca...{3400}{3470}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jest jak wiatr, p�dz�cy...{3475}{3495}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ku niebu.{3500}{3570}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{3575}{3670}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{3675}{3802}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze byli�my razem...{3825}{3920}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} A kiedy ten czas nadejdzie...{3925}{3995}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Powiem ci s�owa, kt�re skrywa�em w sobie.{4000}{4070}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jeste� moim s�o�cem...{4075}{4145}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c zawsze u�miechni�ci...{4150}{4195}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Rozpoczynamy...{4200}{4330}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} T� porywaj�c� histori�...{4350}{4470}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} PRINCESS PRINCESS/{4725}{4848}{F:Georgia}{C:$DDC0DD} KSIʯNICZKI | w szkole dla ch�opc�w.{5800}{5845} Ach...to znaczy...to nie tak jak my�lisz!{5850}{5895} To jest... | Ksi�niczko, gdzie jeste�?/{5900}{5945} Ksi�niczko!{5950}{6020} Gdzie jeste�?{6425}{6470} Pe�no czarnych mundurk�w./{6475}{6570} Cholera, to naprawd� nudna szko�a./{6575}{6645} Nie�le, �e nie ma tu Kwiat�w./{6650}{6745} Ale�w takim razie kim ona by�a? /{6750}{6820} Studentka tej szko�y.../{6825}{6895} Raczej niemo�liwe./{6900}{7020} M�wi�em, �e gdyby� od pocz�tku chodzi� do naszej szko�y,{7025}{7145} to nie musia�by� przenosi� si� w tym semestrze.{7150}{7300} Zako�czy� si� ju� dzie� zapoznawczy, | wi�c mo�e ci by� trudno.{7375}{7420} Co-co si� sta�o?{7425}{7470} Konou-kun, jeste� pi�kn� osob�.{7475}{7495} S�ucham?{7500}{7545} Zanim si� tu przenios�e�, musia�e� by� bardzo popularny.{7550}{7595} S-sensei!{7600}{7645} Nie, nie, w porz�dku!{7650}{7755} Na pewno wszyscy ciep�o ci� powitaj�.{7800}{7820} Mo�e gdybym by� dziewczyn�!{7825}{7870} Ale jestem facetem!{7875}{7970} Nie zostan� ciep�o powitany.{7975}{8070} Kouno-kun, czasami pomijamy | tu zdrowy rozs�dek.{8075}{8170} W ko�cu to ch�opi�ca szko�a.{8325}{8420} Uwaga, przedstawi� wam nowego ucznia.{8425}{8503} Wejd�, Kouno-kun!{8650}{8695} Uspok�jcie si�!{8700}{8885} To jest Kouno-kun, kt�ry przeni�s� si� do naszej szko�y, | z powodu osobistych problem�w.{8900}{8945} Mam nadzieje, �e si� zaprzyja�nicie.{8950}{8995} Nazywam si� Kouno Tooru.{9000}{9070} Pragn� szybko si� tu zaaklimatyzowa�.{9075}{9120} Mi�o mi by�o was pozna�.{9125}{9220} Wow...tu naprawd� s� sami ch�opcy./{9225}{9310} Miejsce pe�ne facet�w./{9325}{9445} /Ale tak jak powiedzia� Sensei, | zosta�em ciep�o powitany./{9450}{9520} Lecz sk�d to dziwne podniecenie?/{9525}{9570} Sakamoto?{9575}{9595} S�ucham?{9600}{9670} To jest Sakamoto, przewodnicz�cy klasy.{9675}{9695} Sakamoto!{9700}{9778} Zajmij si� Kouno.{9800}{9892} Dziwne, ale poczu�em ulg�./{9925}{9945} Czy to w porz�dku?{9950}{9970} A je�li b�d� problemy?{9975}{10045} To niebezpieczne!{10050}{10095} C-co...{10100}{10120} Dlaczego s� tacy poruszeni?/{10125}{10170} Spok�j!{10175}{10270} Przez takie zachowanie, | wprawicie Kouno w zak�opotanie.{10275}{10360} Ju� czuj� si� dziwnie.{10375}{10483} Poza tym, b�dzie ci dobrze z Sakamoto.{10500}{10570} Wi�c usi�d� na pustym miejscu z ty�u klasy.{10575}{10633} Tak.{10825}{10933} Jestem Shihoudani, mi�o mi ci� pozna�.{11075}{11095} Co?/{11100}{11120} Ta osoba obok mnie....{11125}{11197} To dziewczyna?{11225}{11245} Na pewno nie!{11250}{11295} To szko�a dla ch�opc�w!{11300}{11370} A poza tym, ma na sobie m�ski mundurek.{11375}{11458} Ach, mi�o mi pozna�.{11475}{11545} Nawet je�li, to tacy ludzie istniej�./{11550}{11620} Po��czenie ch�opaka i dziewczyny./{11625}{11733} Shihoudani, Kuono jest z dormitorium.{11750}{11795} Mo�esz to uszanowa� i zaopiekowa� si� nim?{11800}{11845} Tak.{11850}{11895} Chodzi o to, �e Kouno jest T� osob�.{11900}{11970} B�dzie mieszka� w waszej cz�ci, prawda?{11975}{12020} Zgadza si�.{12025}{12095} O co chodzi?/{12275}{12367} O co do cholery im chodzi?/{12450}{12470} Hej, Yuu-chan, co jest na lunch?{12475}{12495} Chod�my razem.{12500}{12560} Jasne.{12600}{12695} Czy zawsze jest tak podczas przerwy na lunch?/{12700}{12795} Zachowuj� si� jak jacy� fani./{12800}{12820} Kouno.{12825}{12870} Co si� sta�o, Sakamoto?{12875}{12895} Jest lunch.{12900}{12920} Co chcesz robi�?{12925}{13020} Je�li masz lunch, oprowadz� ci� po kampusie jak sko�czysz je��.{13025}{13120} Ale je�li nie masz, to poka�e ci gdzie jest sto��wka i sklepy.{13125}{13170} Nic nie zabra�em.{13175}{13245} Wi�c chod�my.{13375}{13420} W tym pomieszczeniu prowadzone s� codzienne zaj�cia.{13425}{13495} Pozosta�e lekcje odbywaj� si� w innych budynkach.{13500}{13595} Budynek prostopad�y do tego miejsca, | jest przeznaczony na specjalne klasy.{13600}{13670} Znajduj� si� tak sale od j�zyk�w i dodatkowych lekcji.{13675}{13745} Poka�� ci, jak tam dojdziemy.{13750}{13795} Dlaczego?/{13800}{13870} Rano pokazali ci �azienk�, | wi�c wiesz gdzie jest, prawda?{13875}{13920} Obok schod�w.{13925}{14020} Dlaczego wszyscy k�aniaj� si� Sakamoto?/{14025}{14095} Bufet jest w tym korytarzu.{14100}{14145} A sto��wka pi�tro wy�ej.{14150}{14170} Gdzie chcesz i��?{14175}{14245} Na pocz�tek, mo�e by� bufet.{14250}{14270} Sakamoto-sama! | u�ywamy tego zwrotu je�li zwracamy si� do osoby/{14275}{14295} Sakamoto-sama?!?!/ | o wy�szej randze lub bardziej urodziwej./{14300}{14345} Jesz chleb na lunch?{14350}{14370} To takie zwyczajne.{14375}{14445} Nie, oprowadzam kumpla.{14450}{14545} Ach! Ta osoba jest z drugiego roku!/{14550}{14595}{s:23} A wiec tak? | {s:21}Dlaczego starszy ucze� zachowuje si� tak /{14600}{14670}{s:23} Je�li si� nie pospieszycie, zostan� sprzedane. | {s:23}w stosunku do pierwszoklasisty?./{14675}{14720} Tak, dzi�kuj�.{14725}{14797} Sakamoto-sama!{15075}{15120} Sakamoto-sama!{15125}{15170} Prosz�, usi�d� tutaj!{15175}{15195} Dzi�kuj� bardzo.{15200}{15295} Kouno, je�li nie zaczniesz teraz je��, | to nie zd��ysz przed ko�cem przerwy.{15300}{15407} W jaki� spos�b ta szko�a jest dziwna.{15425}{15520} Mo�esz nawet pomy�le�, | �e wewn�trz jest inny wymiar.{15525}{15595} Inny wymiar?{15600}{15700} Kouno, to t�o przedstawia kosmos.{15725}{15805} Wi�c, w ten spos�b?{15900}{16013} Do jakiego strasznego miejsca trafi�em?/{16150}{16195} Zabior� ci� do twojego dormitorium.{16200}{16282} Zr�b to, Shihoudami.{16300}{16345} Do zobaczenia jutro, Kouno.{16350}{16410} Jasne.{16775}{16870} Shihoudani wygl�da na osob�,/ | przy kt�rej zastanawiasz si� o czym my�li./{16875}{16945} A ja nie jestem w tym dobry./{16950}{16995} Powiedzia�e�, �e dzi� przywioz� twoje baga�e?{17000}{17095} Przewa�nie przysy�aj� je przed przybyciem ucznia.{17100}{17170} To dlatego, �e nagle zdecydowa�em si� na przeniesienie.{17175}{17250} Taki jest pow�d.{17575}{17657} To jest dormitorium.{18125}{18170} Buty chowamy tu.{18175}{18245} Tabliczka z twoim imieniem nie jest jeszcze gotowa.{18250}{18270} Zrobi� ci kopi�.{18275}{18370} Ciekawe czy Senpai ju� wr�ci�.{18375}{18395} Senpai!{18400}{18470} Ach, Yuu-chan! Czy to jest Kouno-kun?{18475}{18495} Tak.{18500}{18570} Jestem Tsuji, szef tego pomieszczenia oraz ucze� 3 klasy.{18575}{18620} Mo�esz mi o wszystkim powiedzie�.{18625}{18670} Jestem Kouno, mi�o pozna�.{18675}{18745} Co do jego pokoju...{18750}{18795} B�dzie w P, prawda?{18800}{18870} Bez w�tpienia.{18875}{18963} Powinien by� w pokoju P.{19025}{19095} Dobrze by by�o gdyby mieszka� sam,{19100}{19195} ale lepiej gdyby wprowadzi� si� do niego kto�, | zanim pozna to miejsce.{19200}{19305} Mo�e to by� Yuu-chan lub Miko-chan.{19325}{19395} Je�li o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko.{19400}{19470} Zapytajmy Miko-chan.{19475}{19593} To brzmi niebezpiecznie i co to za pok�j P?/{19775}{19795} Miko-chan!{19800}{19820} Mo�emy chwilk� porozmawia�?{19825}{19882} Tak.{20350}{20370} C-co?{20375}{20420} To ta dziewczyna w | falbaniastej i tandetnej sukience!{20425}{20495} Studiujesz tu?{20500}{20570} Hej.. s� tu dziewczyny?{20575}{20670} Oczywi�cie, �e nie! Jestem facetem!{20675}{20720} Ale rano, widzia�em...{20725}{20745} Rozumiem!{20750}{20843} Mikoto, widziano ci� w TYM.{21100}{21170} Wi�c, uspok�jcie si� i porozmawiajmy.{21175}{21220} Um...{21225}{21270} Kouno-kun, nie masz o niczym poj�cia, prawda?{21275}{21370} Tak, ale o co chodzi z tym "niczym"?{21375}{21470} To, w czym widzia�e� rano Miko-chan, | nie jest cz�ci� jego "specjalnych zainteresowa�".{21475}{21520} Wi�c co to jest?{21525}{21545} To jego praca.{21550}{21595} Praca?{21600}{21645} Ta szko�a jest pe�na ch�opc�w, prawda?{21650}{21745} Wi�c natu... [ Pobierz całość w formacie PDF ]