Princess Princess 02, Anime, Princess Princess, napisy PL

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{75}{171} Przepraszam, �e po zako�czonych zaj�ciach | zabieram cenny czas.{175}{221} Oni mnie ju� znaj�,{225}{338} ale Kouno-kun, pozw�l �e si� przedstawi�.{350}{448} Jestem przewodnicz�cy, Arisada.{525}{621} To wice przewodnicz�cy, Koshino.{625}{671} Czuj� si� jak.../{675}{721} Sekretarz, Tadasu.{725}{771} Skarbnik, Harue.{775}{796} Oni s�.../{800}{896} To g��wni cz�onkowie Rady Studenckiej.{900}{981} ...tacy przystojni!/{1100}{1146}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{1150}{1271}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{1275}{1403}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze byli�my razem...{1450}{1571}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Niewypowiedziane s�owa nadal istniej�...{1575}{1714}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ukryte g��boko w moim sercu...{1775}{1896}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wiem, �e te uczucia s� wa�ne...{1900}{2049}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c trzymam je na odpowiedni czas...{2075}{2171}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} D�wi�k dzwonu...{2175}{2296}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} P�yn�cy z daleka, | {f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} i przyspieszaj�cy bicie mego serca...{2300}{2371}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jest jak wiatr, p�dz�cy...{2375}{2396}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ku niebu.{2400}{2471}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{2475}{2571}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{2575}{2703}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze byli�my razem...{2725}{2821}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} A kiedy ten czas nadejdzie...{2825}{2896}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Powiem ci s�owa, kt�re skrywa�em w sobie.{2900}{2971}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jeste� moim s�o�cem...{2975}{3046}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c zawsze u�miechni�ci...{3050}{3096}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Rozpoczynamy...{3100}{3231}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} T� porywaj�c� histori�...{3250}{3370}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} PRINCESS PRINCESS/{3400}{3499}{C:$DDC0DD} Narodziny Ksi�niczki{3575}{3671} Czy wybieraj cz�onk�w rady Studenckiej| ze wzgl�dy na ich wygl�d?{3675}{3696} Zg�upia�e�?{3700}{3771} Jak mogliby�my wybiera� ich| tylko ze wzgl�du na wygl�d?{3775}{3821} Je�li wybraliby�my tak Rad� to,{3825}{3871} nie nale�eliby�my do elity.{3875}{3896} Ale...{3900}{3996} Macie ten dziwny system z Ksi�niczkami,| wi�c mog�oby to by� mo�liwe.{4000}{4046} A kiedy patrzysz na tych przystojnych student�w Rady,{4050}{4157} nic dziwnego, �e mo�esz tak pomy�le�.{4175}{4221} Jeste� zabawny, Kouno-kun.{4225}{4321} Doceniam ten komplement,| jakim obdarzy�e� Rad� Uczniowsk�.{4325}{4446} Tak jak ci wyt�umaczono,| w szkole nie ma podzia�u ze wzgl�du na urod�.{4450}{4596} Jednak ja zosta�em wybrany na przewodnicz�cego,| dzi�ki mojej urodzie.{4600}{4621} Co ty wygadujesz, Arisada?{4625}{4671} To niemo�liwe!{4675}{4721} Wszyscy wiemy, �e to zas�uga twoich kwalifikacji!{4725}{4846} Ale pozostali te� s� przystojni| i wyr�niaj� si� w pracy.{4850}{4939} Ten kole� jest lalusiem./{4950}{5021} Dobra, przejd�my do rzeczy.{5025}{5096} Domy�lam si�, �e znasz pow�d| dlaczego zosta�e� wezwany.{5100}{5146} Chodzi o Ksi�niczk�?{5150}{5171} Dok�adnie.{5175}{5246} Jak du�o o tym s�ysza�e�?{5250}{5321} Wi�c... dlatego, ze jest tu du�o m�czyzn...{5325}{5371} Potrzebujemy kogo�, kto urozmaici ich �ycie{5375}{5421} i b�dzie uczestniczy� w szkolnych wydarzeniach...{5425}{5446} Zgadza si�.{5450}{5496} Ksi�niczki s� idolkami w tym nudnym m�skim �wiecie.{5500}{5571} Poza tym tylko pierwszaki mog� zosta� Ksi�niczkami.{5575}{5621} Po zaj�ciach maj� najwi�cej wolnego czasu.{5625}{5671} A ich cia�a nie s� jeszcze wyrze�bione.{5675}{5721} Wiec �atwo ubra� ich w kobiece ubrania.{5725}{5771} W�r�d student�w pierwszego roku,{5775}{5821} wybieramy najprzystojniejszego| i najfajniejszego ch�opaka.{5825}{5921} Ale nawet je�li jest �adny,| lecz niepopularny, nie mo�e pracowa�.{5925}{5971} Co? Wi�c je�li zmieni� swoj� osobowo�� na gorsz�,{5975}{6046} nie b�d� musia� by� ksi�niczk�?{6050}{6096} Nie mo�na od tak sobie zmieni� charakteru.{6100}{6171} Yutaka Mikoto-kun.{6175}{6196} Twoja pro�ba zosta�a odrzucona.{6200}{6271} Ta pozycja jest niezast�piona.{6275}{6321}{s:20} Zak�adanie kobiecych ubra� na spotkania i wydarzenia| {s:20}Wspieranie uczni�w| {s:20}Doping{6325}{6371} To lista waszych zada�.{6375}{6421} Nie wydaj� si� proste.{6425}{6446} Masz racj�.{6450}{6521} Nie jest �atwo by� ksi�niczk�.{6525}{6646} Ale przygotowali�my co� w zamian| za wasz� ci�k� prac�.{6650}{6794} Przeznaczyli�my znaczn� cz�� bud�etu| na wydatki ksi�niczki.{6825}{6846} Prawda, Harue?{6850}{6896} Tak, przewodnicz�cy.{6900}{6946} Zdradz� ci sekret.{6950}{7046} To jest najwi�ksza suma ze wszystkich naszych wydatk�w.{7050}{7146} Kiedy wywi��e si� konflikt mi�dzy prac� ksi�niczki a szko�a,{7150}{7221} Nieobecno�� czy wcze�niejsze opuszczenie lekcji| nie b�d� uwa�ane za wagary!{7225}{7321} Nie wp�ynie to na wasz� sytuacj�.{7325}{7396} Wi�c to jest ta tak zwana wielka korzy��?{7400}{7421} To nie wszystko.{7425}{7496} To o czym wspomnia�em jest jak sa�atka ziemniaczana.{7500}{7571} Zaraz przejdziemy do g��wnego dania.{7575}{7646} W ka�dym miesi�cu dostaniesz...{7650}{7731} 30 kupon�w na lunch.{7775}{7871} Wi�c nie b�d� musia� p�aci� za lunch kupiony w szkole.{7875}{7896} Otrzymasz r�wnie� wyposa�enie szkolne...{7900}{8083} Zeszyty i ubranie sportowe, nawet mundurek| i buty ostan� op�acone ze szkolnego bud�etu.{8100}{8195} Czyli wszystko jest za darmo.{8200}{8221} Za darmo? Wszystko?{8225}{8271} Jasne.{8275}{8346} Za darmo? Wszystkie te wspaniale rzeczy?{8350}{8396} Po�kn�� haczyk.{8400}{8446} Jest jeszcze jedna rzecz, kt�r� musz� wyja�ni�.{8450}{8546} Lecz nie wi��e si� z korzy�ciami.{8550}{8621} Nasz klub fotograficzny sprzedaje| zdj�cia popularnych uczni�w.{8625}{8769} A model otrzyma cz�� zysk�w, je�li klub sprzeda jego zdj�cie.{8775}{8821} Co to znaczy?{8825}{8921} Mo�esz przez to zyska� wi�ksze kieszonkowe.{8925}{8994} Kieszonkowe!{9000}{9071} Kiedy zostaniesz ksi�niczk�,| b�dziesz cz�sto fotografowany.{9075}{9146} To b�dzie du�y przyp�yw got�wki.{9150}{9171} I co o tym my�lisz?{9175}{9196} chcesz by� ksi�niczk�?{9200}{9221} Oczywi�cie!{9225}{9246} Hej, Kouno!{9250}{9271} To brzmi tak kusz�co.{9275}{9321} Chc� to robi�.{9325}{9421} A my�la�em, �e to b�dzie nudna, bezu�yteczna praca.{9425}{9471} Kouno!{9475}{9546} Shihoudani powiniene� wcze�niej mi powiedzie� o tych rzeczach.{9550}{9571} Ale, Kouno...{9575}{9671} By�e� w szoku, kiedy us�ysza�e� to po raz pierwszy, wi�c mnie nie s�ucha�e�.{9675}{9788} Dlaczego od razu zaakceptowa�e� t� prac�?{9800}{9896} Bo je�li wymaga tylko kobiecego ubioru| i �adnej twarzy i wszystko masz za darmo...{9900}{9921} To nie jest z�a.{9925}{9996} Czy ty masz jak�� m�sk� dum�?{10000}{10046} Nie!{10050}{10146} Dla ucznia, kt�ra musi robi� wszystko by prze�y� w bezlitosnym �wiecie,{10150}{10171} godno�� si� nie liczy.{10175}{10246} Pos�uchaj! B�dziesz nosi� falbaniaste kiecki,{10250}{10321} uk�ada� fryzury i robi� makija�.{10325}{10371} Wytrzymasz to?{10375}{10421} To dlatego, �e si� tak ekscytujesz,{10425}{10446} wszyscy na ciebie naciskaj�.{10450}{10471} S�ucham?{10475}{10546} Mam sw�j m�ski honor.{10550}{10571} Co w tym z�ego?{10575}{10621} Wi�c, je�li m�wisz, �e chcesz by� m�czyzn�,{10625}{10721} to dlaczego uciekasz od swojej pracy?{10725}{10846} Je�li jeste� zmuszony zmienia� si� w dziewczyn�| i kiedy nie ma innej drogi,{10850}{10946} nabierz odwagi do kontynuacji tej zabawy.{10950}{11021} To jest prawdziwy m�czyzna!{11025}{11096} Dlaczego nienawidzisz tego tak bardzo, Mikoto?{11100}{11171} Poniewa� ma dziewczyn�.{11175}{11246} Serce m�czyzny jest bardzo skomplikowane!{11250}{11271} Rozumiem.{11275}{11321} Je�li masz dziewczyn�, to niech chcesz by� traktowany jak ona.{11325}{11346} O czym ty m�wisz?{11350}{11396} Wybacz, Yutaka-kun.{11400}{11446} To dlatego.{11450}{11545} Wi�c musz� z ni� porozmawia�.{11550}{11571} Nie ma takiej potrzeby!{11575}{11596} Arisada!{11600}{11621} Sko�czy�e� rozmawia�?{11625}{11671} Natashou-sanpai.{11675}{11721} W sam� por�.{11725}{11796} Kouno-kun si� zgodzi�.{11800}{11846} Naprawd�?{11850}{11871} Niech spojrz�.{11875}{11950} O...o co chodzi?{11975}{12071} Kouno jest czarny, Shihoudani br�zowy a Yutaka czerwony.{12075}{12096} Mo�emy teraz dobra� pasuj�ce do siebie falbanki.{12100}{12146} Nie, powinni�my u�y� r�nokolorowych naszyjnik�w.{12150}{12246} No i oczywi�cie jedwabne po�czochy dopasowa� do sp�dnicy,| z du�� ilo�ci� falbanek.{12250}{12371} To niesamowite! jeste�cie najlepszymi modelami!{12375}{12396} Natashous-senpai.{12400}{12471} Przera�asz ksi�niczki.{12475}{12496} Wybaczcie.{12500}{12571} Jestem taki podniecony.| Nie mog�em si� uspokoi�.{12575}{12686} Zabieram si� za realizacj� tego pomys�u!{12700}{12721} Co to by�o...{12725}{12796} To jest projektant odpowiedzialny za stroje ksi�niczek.{12800}{12871} Zarz�dca ekonomicznego domu, Natashou-senpai.{12875}{12946} By� tak podekscytowany i pokaza� nam swoj� gorsz� stron� osobowo�ci.{12950}{12996} Ale jest naprawd� mi�� osob�.{13000}{13071} Ma ma�� obsesj� na punkcie swojego hobby.{13075}{13121} Wi�c je�li Kouno chce to robi�,{13125}{13146} To ja...{13150}{13171} Nie ma mowy.{13175}{13196} Przewodnicz�cy!{13200}{13246} Powiedzia�em, �e nie mo�esz.{13250}{13271} To tylko rok.{13275}{13296} Pog�d� si� z tym.{13300}{13396} �atwo ci m�wi�, bo nie wiesz jak to jest.{13400}{13421} Niezupe�nie.{13425}{13496} Poniewa� Arisada wie co to znaczy.{13500}{13546} Dok�adnie, poniewa� to do�wiadczy�.{13550}{13654} Arisada by� poprzedni� ksi�niczk�.{13675}{13746} Dlatego powiedzia�em, �e zo... [ Pobierz całość w formacie PDF ]