Princess Princess 03, Anime, Princess Princess, napisy PL

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{50}{171} Ja, Kouno Tooru, przenios�em si�| do tej popularnej szko�y dla ch�opc�w, w �rodku tego semestru,{175}{246} i od razu otworzy�y si� przede| mn� drzwi mojego przeznaczenia.{250}{321} My�la�em, �e b�d� prowadzi� nudne �ycie| w tej ch�opi�cej szkole,{325}{346} ale co robi tu ta dziewczyna?{350}{371} Jestem facetem!{375}{396} Co?{400}{421} Ale nosisz falbaniast� sukienk�...{425}{446} O czym ty gadasz?{450}{496} Ty te� b�dziesz j� nosi�.{500}{546} Nasza tr�jka "znajduje si� na tej same �odzi".{550}{596} Wi�c wykonajmy nasz� prac�,| najlepiej jak umiemy.{600}{646} Nie zgadzam si�!{650}{746} W ten spos�b rozpocz�o si�| moje �ycie jako ksi�niczka.{750}{796}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{800}{921}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{925}{1053}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze byli�my razem...{1100}{1221}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Niewypowiedziane s�owa nadal istniej�...{1225}{1363}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ukryte g��boko w moim sercu...{1425}{1546}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wiem, �e te uczucia s� wa�ne...{1550}{1699}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c trzymam je na odpowiedni czas...{1725}{1821}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} D�wi�k dzwonu...{1825}{1946}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} P�yn�cy z daleka, | {f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} i przyspieszaj�cy bicie mego serca...{1950}{2021}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jest jak wiatr, p�dz�cy...{2025}{2046}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ku niebu.{2050}{2121}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{2125}{2221}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{2225}{2353}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze byli�my razem...{2375}{2471}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} A kiedy ten czas nadejdzie...{2475}{2546}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Powiem ci s�owa, kt�re skrywa�em w sobie.{2550}{2621}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jeste� moim s�o�cem...{2625}{2696}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c zawsze u�miechni�ci...{2700}{2746}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Rozpoczynamy...{2750}{2881}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} T� porywaj�c� histori�...{2900}{3020}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} PRINCESS PRINCESS/{3275}{3426}{C:$DDC0DD}{F:Georgia} Pierwsze zadanie: Ksi�niczki Cheerleaderki!{3625}{3688} Wszyscy!{3850}{3926} Dopingujemy was!{4050}{4178} Dajcie z siebie wszystko na lokalnych zawodach, ok?{4325}{4396} Powa�nie, nie wiedzia�em, �e daje to tak du�y efekt.{4400}{4471} Byli�my ze wszystkimi klubami,| graj�cymi na �wie�ym powietrzu, prawda?{4475}{4546} Tak, zosta�y tylko wewn�trzne kluby.{4550}{4596} Nawet je�li...{4600}{4646} To nale�y do nich sala gimnastyczna| oraz dojo z Judo i Kendo.{4650}{4696} No i jest jeszcze klub Kyudo.{4700}{4746} I basen.{4750}{4796} Jest jeszcze siedem klub�w kulturowych.{4800}{4896} Niemo�liwe! Nie ma takiej mo�liwo�ci! Nie zrobi� tego!| ...orkiestra, klub komputerowy.../{4900}{4971} Definitywnie, nie chce d�u�ej dopingowa� kogokolwiek!{4975}{5046} Wi�c, tak jak powiedzia�em...{5050}{5096} Ka�dego dnia, ksi�niczki b�d� dopingowa� ka�dy klub,{5100}{5213} kt�ry bierze udzia� w lokalnych zawodach.{5225}{5246} Codziennie?{5250}{5271} Ka�dy klub?{5275}{5321} Siatk�wka, koszyk�wka, tenis sto�owy, baseball,{5325}{5371} atletyka, pi�ka no�na, tenis, kendo,{5375}{5396} judo, kyoudo i p�ywanie.{5400}{5446} Jedena�cie klub�w sportowych.{5450}{5496} Orkiestra, ch�r, shogi, klub komputerowy.{5500}{5546} Cztery kluby kulturalne.{5550}{5596} Razem 15 klub�w.{5600}{5646} 15?{5650}{5746} Prosz�, zapoznajcie si� ze szczeg�ami,| przegl�daj�c ten zeszyt.{5750}{5771} Szczeg�y?{5775}{5796} Tak.{5800}{5896} Macie tu szczeg�owe okre�lenia,| gdzie i jak wychwala� nasze zalety.{5900}{6021} Aby podnie�� morale,| musicie da� efektowne wsparcie, pochwale i motywacj�.{6025}{6096} Czy Przewodnicz�cy te� to robi�?{6100}{6146} Oczywi�cie!{6150}{6196} Dopingowa�em niczym aktor!{6200}{6296} I dlatego, wygrywali�my| nawet w og�lnokrajowych zawodach, a nie tylko w lokalnych.{6300}{6321} Naprawd�?{6325}{6371} To znaczy, �e musimy pokaza� si� w sukienkach poza szko��?{6375}{6421} Nie ma mowy! Nie chc� tego robi�!!! | Spodziewa�em si� tego./{6425}{6521} Akceptujemy ten wygl�d poniewa�| jeste�my w zamkni�tym otoczeniu.{6525}{6546} Definitywnie nie chc� tego robi�!{6550}{6596} Ju� dobrze!{6600}{6646} Wi�kszo�� wst�pnych zawod�w| odbywa si� wed�ug harmonogram�w,{6650}{6696} wi�c to jest niemo�liwe,| aby�cie byli na wszystkich.{6700}{6796} Wi�c, aby by�o sprawiedliwie dla wszystkich,| nie wymagam dopingu.{6800}{6821} Naprawd�?{6825}{6871} Ale...{6875}{6996} Je�li wygraj� wst�pn� rund�,| wtedy musicie p�j�� ich dopingowa�.{7000}{7096} Inaczej m�wi�c, je�li chcecie dosta� t� prac�,{7100}{7146} musicie si� postara�!{7150}{7196} Wi�c...je�li wygraj� eliminacje...{7200}{7271} Rozpatrywana jest nagroda dla zwyci�zc�w.{7275}{7321} Mog� zapyta�, czy przewodnicz�cy...?{7325}{7446} M�wi�em wam ju�,| nawet ja by�em na mistrzostwach.{7450}{7496} To by�o pi�kne!{7500}{7571} Nawet teraz, nie mog� zapomnie� tego jasnego wygl�du.{7575}{7695} Konkurenci z innych szk� te� byli atrakcyjni.{7775}{7871} Co zrobimy, je�li we�miemy udzia� w publicznym dopingu?{7875}{7946} Je�li Arisada tak powiedzia�, to nie mo�emy uciec.{7950}{7971} Nie r�bmy tego!{7975}{8021} Po prostu nie p�jdziemy.{8025}{8046} To niemo�liwe!{8050}{8071} A to dlaczego?{8075}{8196} Je�li jedna osoba odejdzie, pozosta�e ksi�niczki nie dostan� kasy.{8200}{8269} O to chodzi.{8275}{8346} Je�li ty uciekniesz, my te� oberwiemy.{8350}{8421} Ale nigdy nie chcia�em tego robi� i nie obchodz� mnie korzy�ci!{8425}{8496} Nie ma potrzeby wygadywa� teraz takie rzeczy!{8500}{8546} Mia�e� ju� swoj� powitaln� ceremoni�.{8550}{8596} Wi�c mam wyj�� poza szko�� w takim ubranku?{8600}{8621} Nie ma takiej mo�liwo�ci! Nie mog�!{8625}{8671} Przesta� zachowywa� si� jak dzieciak.{8675}{8696} Co to by�o, Shihoudani?!{8700}{8746} Za ka�dym razem musisz mi dokopa�!{8750}{8796} To dlatego, �e jeste� egoist�, Mikoto.{8800}{8821} Yuujirou...{8825}{8846} Egoista? O czym ty m�wisz?/ | Ju� dobrze.{8850}{8896} Co znaczy, �e jestem egoist�.../ | Je�li nie chce, to go nie zmuszaj.{8900}{8921} Kouno...{8925}{8971} Shihoudani,{8975}{8996} Chcia�em o to ju� wcze�niej zapyta�...{9000}{9062} Musisz naprawd� mnie nienawidzi�, prawda?{9150}{9196} Tak.{9200}{9246} �artowa�em.{9250}{9296} Dobra, przesta�cie bez sensu gada�.{9300}{9321} Chod�my przymierzy� kolejne kostiumy.{9325}{9423} Sh-Shihoudani, nienawidz� ci�!{9450}{9496} -Pok�j Ekonomisty-{9500}{9546} Tu jest!{9550}{9621} Nast�pny kostiumik jest w stylu piel�gniarki!{9625}{9671} Sko�czy�em go popo�udniu!{9675}{9696} Uspok�j si�, Natashou.{9700}{9796} Nazywa si� " Ci�ko pracuj�ce w imi� mi�o�ci, uzdrawiaj�ce piel�gniarki"!{9800}{9821} Imienia Arisady.{9825}{9871} Pomys� przewodnicz�cego?{9875}{9946} Ju� zaprojektowa�em kostiumy na wszystkie rundy!{9950}{10071} Widok piel�gniarek na eliminacjach,| uspokoi zdenerwowanych zawodnik�w!{10075}{10171} Widok ubranek cheerleaderek doda si�y i odwagi!{10175}{10221} A w og�lnokrajowych mistrzostwach...{10225}{10296} ubierzecie romantyczn� suknie �lubn�!{10300}{10321} NIE MA MOWY !!!{10325}{10396} Nie zgadzam si�! Absolutnie! | Jaki masz problem?/{10400}{10471} Suknia �lubna!{10475}{10546} Dlaczego mam by� pann� m�od�?{10550}{10571} I po co te nerwy?{10575}{10646} Zawsze nosisz stroje ksi�niczki.{10650}{10696} Ale to nie to samo.{10700}{10721} To suknia �lubna!{10725}{10796} Dlaczego mam by� m�sk� pann� m�od�?{10800}{10821} Dzieciak.{10825}{10871} Naprawd� jeste� dzieciakiem.{10875}{10946} Zawsze m�wisz tak egoistycznie.{10950}{11021} Shihoudani, wi�c ty naprawd�...{11025}{11096} Nienawidz� ci�?{11100}{11146} Ju� ci powiedzia�em, �e k�ama�em.{11150}{11221} Dlaczego wygl�dasz na zap�akanego? | Za pierwszym razem by�o dobrze, a teraz?/{11225}{11271} Naprawd� ci� lubi�... | Za pierwszym razem by�o dobrze, a teraz?/{11275}{11346} Lecz kiedy ci� widz�,| musz� ci dokuczy�, bo nie umiem ci pom�c.{11350}{11396} Yuujirou, to co powiedzia�e�, nic nie wyja�nia.{11400}{11421} Naprawd�?{11425}{11496} Nie mia�em z�ych intencji.{11500}{11546} Gdybym ci� nienawidzi�, to nawet bym ci nie dokucza�,{11550}{11621} albo u�ywa� twojego imienia.{11625}{11646} Wi�c...{11650}{11746} Naprawd� chcesz, abym ci� nienawidzi�, Mikoto?{11750}{11821} Dobra, co powinni�my zrobi�?{11825}{11896} Nawet je�li b�dziemy dopingowa�,{11900}{11971} mo�emy podnie�� morale, ale nie umiej�tno�ci, prawda?{11975}{12021} Co masz na my�li?{12025}{12121} M�wi�, �e nawet je�li u�yjemy dopingu,| to rezultat b�dzie zale�a� od zawodnik�w.{12125}{12171} To prawda.{12175}{12221} Je�li przegramy wszystkie eliminacj�,| to nie b�dziemy mie� �adnych problem�w.{12225}{12246} To prawda.{12250}{12334} Jeste�cie tacy naiwni.{12450}{12496} Wszyscy tak ci�ko trenuj�.{12500}{12546} Mikoto, u�miech.{12550}{12621} Przecie� wiem!{12625}{12646} Tak jest dobrze?{12650}{12721} �agodnie po�� obie d�onie na r�ce trzymaj�cej kij.{12725}{12771} Tak dobrze, prawda?{12775}{12846} B-b�d� najlepszy!{12850}{12896} Jest dobrze, prawda? Mog� przesun��?{12900}{12946} Dobrze? Ach...to jest...szybko...{12950}{13021} Hej, czy tak jest naprawd� dobrze?{13025}{13071} Wiec, Yoko-shiho nie wygl�da tak. | *Jest to odga��zienie Judo, strona blokuje, 4 zawodnik�w trzyma./{13075}{13146} Nie o tym m�wi�!!!{13150}{13214} Dobrze, bardzo dobrze ksi�niczki.{13400}{13421} Jestem padni�ty.{13425}{13521} Teraz mo�emy odpocz��, ale musimy kontynuowa�...{13525}{13613} Zr�bmy to razem, Mikoto.{13675}{13746} Lecz nawet je�li b�dziemy robi� wszystko z ksi��ki od Arisady,{13750}{1... [ Pobierz całość w formacie PDF ]