Princess Princess 05, Anime, Princess Princess, napisy PL

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{25}{146} Ja, Kouno Tooru, przenios�em si�| do tej popularnej szko�y dla ch�opc�w, w �rodku tego semestru,{150}{221} i od razu otworzy�y si� przede| mn� drzwi mojego przeznaczenia.{225}{296} My�la�em, �e b�d� prowadzi� nudne �ycie| w tej ch�opi�cej szkole,{300}{346} ale co robi tu ta dziewczyna?{350}{371} Jestem facetem!{375}{396} Co?{400}{446} Ale nosisz falbaniast� sukienk�...{450}{471} O czym ty gadasz?| Ty te� b�dziesz j� nosi�.{475}{546} Nasza tr�jka "znajduje si� na tej same �odzi".{550}{571} Wi�c wykonajmy nasz� prac�,| najlepiej jak umiemy.{575}{621} Nie zgadzam si�!{625}{746} W ten spos�b rozpocz�o si�| moje �ycie jako ksi�niczka.{750}{796}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{800}{921}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{925}{1053}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze byli�my razem...{1100}{1221}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Niewypowiedziane s�owa nadal istniej�...{1225}{1363}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ukryte g��boko w moim sercu...{1425}{1546}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wiem, �e te uczucia s� wa�ne...{1550}{1699}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c trzymam je na odpowiedni czas...{1725}{1821}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} D�wi�k dzwonu...{1825}{1946}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} P�yn�cy z daleka, | {f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} i przyspieszaj�cy bicie mego serca...{1950}{2021}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jest jak wiatr, p�dz�cy...{2025}{2046}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ku niebu.{2050}{2121}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{2125}{2221}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{2225}{2355}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze b�dziemy razem...{2375}{2471}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} A kiedy ten czas nadejdzie...{2475}{2546}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Powiem ci s�owa, kt�re skrywa�em w sobie.{2550}{2621}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jeste� moim s�o�cem...{2625}{2696}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c zawsze u�miechni�ci...{2700}{2746}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Rozpoczynamy...{2750}{2881}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} T� porywaj�c� histori�...{2900}{3020}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} PRINCESS PRINCESS/{3275}{3358} �ledzone Ksi�niczki.{4175}{4208} Wspania�e!{4225}{4296} Wygl�daj� jak anio�y.{4300}{4370} Musz� je znale��.{4875}{4921} Widzia�y�cie to, ksi�niczki?{4925}{4946} Cudownie!{4950}{5016} To by�a naprawd� �wietne!{5025}{5086} Mikoto, praca!{5100}{5146} B�d�cie najlepsi!{5150}{5196} Strzel� kolejnego kosza!{5200}{5246} Prosz�, obserwujcie mnie!{5250}{5271} Mnie te�!{5275}{5321} I mnie!{5325}{5396} Obecno�� ksi�niczek podkr�ca gr�, prawda?{5400}{5471} Przewodnicz�cy Arisada!| I Sakamoto.{5475}{5546} Dzi�kuj� za wasz� prac� w tak gor�cy dzie�.{5550}{5571} To wasza nagroda.{5575}{5602} Dzi�ki!{5625}{5734} Tu nie jest �le, w przeciwie�stwie do klub�w| sportowych graj�cych na powietrzu...{5775}{5800} Z tego powodu...{5825}{5871} Musi by� wam ci�ko pracowa� r�wnie� w wakacje.{5875}{5946} Wi�c dlaczego tu jeste�, Sakamoto-sama?{5950}{5973} No wi�c...{6050}{6213} Sakamoto-sama, jako m�j nast�pca,| musi si� wiele nauczy� podczas wakacji.{6250}{6309} Sakamoto r�wnie� ma ci�ko.{6400}{6471} Yutaka-kun, wybacz, �e poprosi�em ci� o powr�t,{6475}{6546} ale ju� ci powiedzia�em, �e pracujemy przez ca�e wakacje.{6550}{6596} Wi�c mo�esz przesta� stroi� miny?{6600}{6721} Pewnie ju� zd��y�e� zapomnie� o pracy ksi�niczki,| zanim ci� wezwali�my, prawda?{6725}{6771} To jest co�, o czym chcia�bym| jak najszybciej zapomnie�.{6775}{6821} Mylisz, �e umia�by� to zrobi�?{6825}{6896} To niemo�liwe, aby� zostawi� nam ca�� robot�,{6900}{6946} poniewa� siedzimy w tym razem.{6950}{7021} Czas i�� dopingowa� nast�pny klub.{7025}{7071} Odczep si�!| Mog� sam to zrobi�!{7075}{7089} Zatrzymajcie si�!{7125}{7196} Wasze zadanie zaczyna si� od momentu przybycia.{7200}{7246} I wychodzi lepiej, kiedy jeste�cie s�odkie.{7250}{7321} Id�cie teraz do pokoju wiza�u, zarezerwowanego dla ksi�niczek.{7325}{7371} Powinni�cie wygl�da� pi�knie przez ca�y czas.{7375}{7421} W takim razie p�jdziemy.{7425}{7446} Panowie!{7450}{7496} Sakamoto-sama,{7500}{7596} dotrzymaj towarzystwa ksi�niczkom,| dla ich bezpiecze�stwa.{7600}{7620} Dobrze.{7775}{7846} Troch� si� lepi.{7850}{7921} To marka, kt�r� u�ywali�my ostatnio.{7925}{7996} Ale tamten puder by� lepszy, nie by� tak wyrazisty.{8000}{8021} Ach!! Nie znios� wi�cej!{8025}{8121} Kt�ry ucze� szko�y �redniej wie tak du�o o makija�u?{8125}{8171} To dlatego, bo to s� nasze narz�dzia pracy.{8175}{8221} To nam na dobre wychodzi, prawda?{8225}{8296} Na przyk�ad, mo�esz da� wskaz�wki swojej dziewczynie.{8300}{8396} Nie, Megumi-san nie maluje si�.{8400}{8471} Uwa�a, �e jest to bardziej s�odkie.{8475}{8571} Wi�c twoja dziewczyna ma na imi� Megumi-san?{8575}{8621} My�li, �e bez makija�u jest lepiej?{8625}{8646} Super...{8650}{8671} Shihoudani!{8675}{8771} I chyba jego dziewczyna jest starsza...{8775}{8796} W takim razie, b�dziesz "pod jej pantoflem".{8800}{8846} To nie dobrze.{8850}{8896} Wystarczy tego!{8900}{8921} Sko�czyli�cie?{8925}{8971} Przepraszam, �e czeka�e�.{8975}{9021} Wi�c, praca...praca!{9025}{9056} Nie ignorujcie mnie!{9383}{9408} Co si� sta�o, Tooru?{9425}{9518} Zdawa�o mi si�, �e kto� nas obserwowa�.{9700}{9746} Nikogo tam nie ma.{9750}{9771} Pewnie to moja wyobra�nia.{9775}{9796} Co si� sta�o?{9800}{9865} Nie, nic.{9875}{9921} Pospieszcie si�| i chod�my do ch�odniejszego miejsca.{9925}{9996} Hej, co tak nagle zachcia�o ci si� pracowa�?{10000}{10071} Zamknij si�!| Nie mam zamiaru ci�gle w tym �azi�!{10075}{10128} Chod�, Kouno!{10150}{10210} Czekajcie na mnie!{10350}{10395} -Pok�j ekonomiczny-{10875}{10921} Co...Co to jest?{10925}{10946} Kto m�g� to zrobi�?{10950}{10996} To s� nasze ubrania!{11000}{11046} Nie wchod� tam!{11050}{11071} Sakamoto...{11075}{11121} Musimy zabezpieczy� teren!{11125}{11196} W �rodku mo�e by� niebezpiecznie.{11200}{11246} Powinni�my znale�� Przewodnicz�cego Arisade.{11250}{11321} Nic dziwnego, �e jeste�| kandydatem na kolejnego przewodnicz�cego.{11325}{11371} Ech...nie, to...{11375}{11411} Nic dziwnego.{11575}{11646} Wygl�da na to, �e nikogo tu nie ma.{11650}{11696} Ubrania nie s� uszkodzone...{11700}{11721} Nie ma nawet plamki.{11725}{11796} Poza tym, te r�e...{11800}{11846} Musia�y by� bardzo drogie.{11850}{11871} Co za strata.{11875}{11921} Nie w tym problem.{11925}{11996} Tak szybkie zawiadomienie nas jest godne pochwa�y,{12000}{12021} Sakamoto-sama.{12025}{12171} Gdyby inni studenci to odnale�li,| powsta�by du�y problem, kt�ry nie da�by si� �atwo rozwi�za�.{12175}{12279} W�a�ciwie, to my nie wiemy co robi�.{12325}{12346} Co?{12350}{12396} Nic...{12400}{12471} Dzisiaj, wszyscy cz�onkowie klubu s� na wakacjach, tak?{12475}{12496} A gdzie Natashou-senpai?{12500}{12521} Nie widzia�em go dzisiaj.{12525}{12621} W takim razie, nie ma go w budynku.{12625}{12696} My�lisz, �e kto� ma z�e intencj�, Arisada?{12700}{12746} Czy to mo�e by� szpieg?{12750}{12796} Szpieg?{12800}{12846} Nie ma si� czym przejmowa�.{12850}{12921} Kto� prawdopodobnie zostawi� tu te kwiaty.{12925}{12971} To niemo�liwe...{12975}{13021} To tylko moje domys�y.{13025}{13121} Od teraz, zostawcie nam reszt�.{13125}{13196} I kontynuujcie swoj� prac�.{13200}{13221} Ale!{13225}{13246} Mikoto.{13250}{13271} Czego?{13275}{13321} Przecie� jeste�my szpiegowani!{13325}{13371} Nic nam nie da, je�li tu zostaniemy.{13375}{13421} Wi�c do pracy.{13425}{13446} Tak my�la�em.{13450}{13509} Wtedy kto� nas obserwowa�.{13550}{13571} Co si� sta�o?{13575}{13706} Przed chwil�, Kouno poczu� jakby kto� nas obserwowa�.{13725}{13771} Dzisiaj ju� nie pracujcie.{13775}{13846} Wr��cie do dorm i czekajcie na rozkazy.{13850}{13921} Sakamoto-sama, czy mo�esz p�j�� z nimi?{13925}{13961} T-Tak.{13975}{14046} Najpierw musimy skontaktowa� si�| z cz�onkami klubu ekonomicznego.{14050}{14071} Zrozumia�em.{14075}{14121} Potem sprawd�cie teren wok� szko�y.{14125}{14130} Tak!{14500}{14612} Hej, co my�lisz o dzisiejszym zdarzeniu?{14650}{14721} Mo�e by� to prezent od kogo�.{14725}{14746} To niemo�liwe!{14775}{14821} Dlaczego jeste� taki pewny?{14825}{14871} Ksi�niczki s� idolkami, prawda?{14875}{14946} Wi�c to normalne, �e otrzymuj� prezenty.{14950}{15021} Dawanie osobistych prezent�w nie jest dozwolone.{15025}{15046} A to dlaczego?{15050}{15171} Poniewa� ten pok�j m�g�by| zosta� wype�niony prezentami.{15175}{15237} No tak.{15275}{15321} Ale je�li o to chodzi...{15325}{15421} Tak jak oczekiwali�my, to ten kole�,| kt�rego widzia�e� wcze�niej.{15425}{15522} Wyczu�em tylko, �e kto� tam jest...{15625}{15674} A przy okazji, to gdzie jest Mikoto?{16075}{16121} Tak, to prawda.{16125}{16225} Dojdzie do du�ego op�nienia.{16250}{16331} Postaram si� przyjecha� jak najszybciej.{16375}{16469} Wiem.| Dobranoc, Megumi-san.{16675}{16730} Dzwoni�e� do dziewczyny?{16750}{16796} Na pewno nie powiedzia� jej o pracy ksi�niczki.{16800}{16846} Jak mog�em powiedzie� jej o czym� takim?{16850}{16896} Dlaczego nie?{16900}{16958} Nie �adnie ukrywa� takich rzeczy przed dziewczyn�.{16975}{17021} Prawda.{17025}{17121} Je�li nie powiesz jej prawdy,| to b�dziesz w nieszczerym zwi�zku.{17125}{17221} A takie mi�ostki bez szczero�ci| nie maj� szans na przetrwanie...{17225}{17246} Tak, tak!{17250}{17296} Zamknijcie si�!| I przesta�cie!{17300}{17360} Nawet nie macie dziewczyny?| Co wy mo�ecie wiedzie�?{17425}{17471} Czy mog� mu powiedzie�?{17500}{17567} Jest dobrze, je�li m�wisz| dziewczynie o wszystkim, prawda?{17650}{17741} Przepraszam!| Myli�em si�!{17750}{17771} Dobrze, �e to rozumiesz.{17775}{17846} Zosta� nam jeszcze s... [ Pobierz całość w formacie PDF ]