Princess Princess 07, Anime, Princess Princess, napisy PL

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{25}{146} Ja, Kouno Tooru, przenios�em si�| do tej popularnej szko�y dla ch�opc�w, w �rodku tego semestru,{150}{221} i od razu otworzy�y si� przede| mn� drzwi mojego przeznaczenia.{225}{296} My�la�em, �e b�d� prowadzi� nudne �ycie| w tej ch�opi�cej szkole,{300}{346} ale co robi tu ta dziewczyna?{350}{371} Jestem facetem!{375}{396} Co?{400}{446} Ale nosisz falbaniast� sukienk�...{450}{471} O czym ty gadasz?| Ty te� b�dziesz j� nosi�.{475}{546} Nasza tr�jka "znajduje si� na tej samej �odzi".{550}{571} Wi�c wykonajmy nasz� prac�,| najlepiej jak umiemy.{575}{621} Nie zgadzam si�!{625}{746} W ten spos�b rozpocz�o si�| moje �ycie jako ksi�niczka.{719}{763}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{767}{900}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{911}{1034}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze byli�my razem...{1075}{1195}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Niewypowiedziane s�owa nadal istniej�...{1199}{1332}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ukryte g��boko w moim sercu...{1387}{1525}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wiem, �e te uczucia s� wa�ne...{1502}{1628}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c trzymam je na odpowiedni czas...{1685}{1794}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} D�wi�k dzwonu...{1755}{1914}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} P�yn�cy z daleka, | {f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} i przyspieszaj�cy bicie mego serca...{1887}{1986}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jest jak wiatr, p�dz�cy...{1958}{2034}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Ku niebu.{1989}{2106}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Od momentu naszego spotkania...{2084}{2202}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Moje serce roz�wietli�o si�...{2150}{2330}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Zawsze b�dziemy razem...{2290}{2442}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} A kiedy ten czas nadejdzie...{2388}{2513}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Powiem ci s�owa, kt�re skrywa�em w sobie.{2458}{2585}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Jeste� moim s�o�cem...{2534}{2681}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Wi�c zawsze u�miechni�ci...{2597}{2729}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} Rozpoczynamy...{2646}{2793}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} T� porywaj�c� histori�...{2795}{2885}{f:Comic Sans MS}{c:$33FFFF} PRINCESS PRINCESS/{3141}{3246}{y:u}{F:Georgia} Koncert w pocie i �zach{3285}{3355} Drugi Semestr/{3453}{3496} Uczy�e� si� ca�� noc?{3500}{3568} To dlatego, �e nie sko�czy�em zadania...{3572}{3616} Ale m�wi�em, aby� odpisa� od mnie, prawda?{3620}{3705} Wtedy nic si� nie naucz�.{3714}{3763} Jeste� pewny, �e up�r| jest tu najlepszym rozwi�zaniem?{3764}{3808} Nie wiesz co znaczy "ust�pliwy" �wiat?{3812}{3832} Daj mi spok�j!{3836}{3856} Ju� dobrze.{3860}{3920} To jedna z dobrych cech Mikoto.{3932}{3976} Letnie wakacje by�y zabawne, prawda?{3980}{4024} Co masz na my�li, m�wi�c zabawne?{4025}{4096} Ca�e wakacje siedzieli�my w dorm,| wi�c nie mo�emy mie� fajnych wspomnie�, prawda?{4100}{4168} Nawet je�li, to lepsze to ni� jecha� do domu...{4196}{4216} A tak.{4220}{4288} Dobrze bawili�my si� w domu Akiry, prawda?{4292}{4336} Dlaczego inaczej go nazywasz?{4340}{4384} Wydarzy�o si� wiele rzeczy.{4388}{4432} Bardziej si� do siebie zbli�yli�my, prawda?{4436}{4527} To by� nieoczekiwany post�p, no nie?{4531}{4600} C-Co si� dok�adnie sta�o?{4675}{4719} Na razie, Mikoto.{4723}{4791} Nie wpadnij w k�opoty z powodu braku snu, ok?{4795}{4816} Zaraz, Kouno...{4963}{5031} Czy Mikoto nic nie b�dzie?{5030}{5082} Prawdopodobnie zanim wpadnie| w k�opoty to narobi ha�asu.{5083}{5151} Ten facet jest bardziej wra�liwy ni� inni.{5155}{5199} Nie!!{5203}{5271} Ksi�niczko Mikoto! Bardzo t�sknili�my!/ | Pu��cie mnie! Nie! Przesta�cie!{5275}{5343} D�ugo si� nie widzieli�my!/ | Przesta�cie!{5347}{5385} Widzisz?{5467}{5510} Dzie� dobry! | Witaj, Akira!{5514}{5558} Co si� sta�o, Akira?{5562}{5630} Dlaczego nie zwr�cisz| si� do nas po imieniu, Akira?{5634}{5699} CO? Wi�c...{5778}{5822} D-Dzie� dobry, Tooru, Yuujirou!{5826}{5894} Z pewno�ci� jeste� inny ni� Mikoto. | Trudno ci� za�atwi�.{5898}{6014} Gdyby�my tak jego sprawdzali,| to ju� by si� obrazi�.{6018}{6086} Tak jak oczekiwa�em,| ty to przyjmujesz z �atwo�ci�, Akira.{6090}{6110} C-Co?{6114}{6158} Jestem sprawdzany?{6162}{6206} Nie mamy nic z�ego na my�li.{6210}{6241} Ksi�niczki!{6282}{6326} Ach! S� pi�kne jak zawsze!{6330}{6422} Tylko one maj� miejsce w naszych sercach.{6426}{6446} Co to ma by�?{6450}{6565} To musz� by� ci, kt�rzy| z determinacj� szukali dziewczyny w czasie wakacji,{6569}{6613} ale ich marzenia leg�y w gruzach.{6617}{6637} Pora�ka, co?{6641}{6732} A teraz znale�li natchnienie.{6737}{6757} Ksi�niczki...{6761}{6784} Prosimy o troch� otuchy!{6785}{6829} Rozpromie�cie nasze serca!{6833}{6894} Prosimy!{6905}{6973} Tooru, w tym semestrze| to nasze pierwsze zadanie.{6977}{7015} Tak.{7241}{7261} Ksi�niczki!{7265}{7309} Naprawd� jeste�cie cudowne!{7313}{7333} Najlepsze!{7337}{7392} Profesjonalna technika?{7504}{7548} Na dzi� koniec, prawda?{7552}{7604} Tak, ale...{7648}{7692} Og�oszenie od Rady Szkolnej./{7696}{7812} Ksi�niczki s� natychmiast proszone do pokoju Rady./{7816}{7836} Powtarzam./{7840}{7884} Og�oszenie od Rady Szkolnej./{7888}{7956} Ksi�niczki s� natychmiast proszone do pokoju Rady./{7960}{8004} Tak my�la�em...{8008}{8082} - Pok�j Rady Uczniowskiej -{8104}{8191} Zaprosi�em was tu z powodu{8200}{8292} om�wienia zada� ksi�niczek w nowym semestrze.{8296}{8316} Prosz�! | To jest to!{8320}{8364} Prosz�.{8368}{8449} W drugim semestrze praca| ksi�niczki b�dzie trudniejsza.{8511}{8555} Dopingowanie klub�w,{8559}{8603} i jak widzicie, inne podobne prace,{8607}{8718} dlatego b�dzie to bardziej aktywny semestr.{8727}{8843} Zawody sportowe, koncert ch�ru, szkolny festiwal,| wybory Rady Szkolnej i wiele innych.{8847}{8915} Lecz na pocz�tku mamy problem z koncertem.{8919}{8963} Koncert ch�ru?{8967}{9011} Co my mamy tam robi�?{9015}{9083} W skr�cie... rozpocz�cie.{9087}{9107} Rozpocz�cie?{9111}{9131} Tak.{9135}{9251} My�licie, �e koncert z m�skimi| g�osami b�dzie zabawny?{9255}{9299} Nie my�licie tak, prawda?{9303}{9395} Wi�c zanim koncert si� rozpocznie,| ksi�niczki b�d� ta�czy� i �piewa�,{9399}{9443} aby rozochoci� reszt�.{9447}{9467} �piewa�?{9471}{9501} Ta�czy�?{9542}{9634} Mo�ecie wybra� w�asny projekt,{9638}{9706} ale musi to podgrza� atmosfer�.{9710}{9802} Je�li nic nie wymy�licie,| to my wam podsuniemy pomys�.{9806}{9874} �piewanie plus MC zajmie 10 minut.{9878}{9946} Powodzenia na scenie.{9950}{9970} My nie jeste�my...{9974}{9994} jakimi� muzykami!{9998}{10018} Nie dyskutujcie!{10022}{10090} To jedno z zada� ksi�niczek.{10094}{10114} Prawda, prawda!{10118}{10210} Czyli przewodnicz�cy te� to robi�?{10214}{10250} Mog� zapyta� co �piewa�e�?{10255}{10282} Ja?{10286}{10366} Wtedy nosi�em kimono.{10382}{10444} Wi�c naturalnie za�piewa�em Enke.{10741}{10746} Enka?{10769}{10809} Mam wra�enie, �e zostali�my oszukani...{10813}{10881} Z pewno�ci� jest typem faceta,| kt�ry m�g�by to zrobi�.{10885}{10929} Naprawd� nie chc� si� do tego przyznawa�.{10933}{11025} Mikoto, od samego pocz�tku jeste� dziwnie spokojny.{11026}{11052} Tym razem nie masz �adnych sprzeciw�w?{11053}{11073} Mikoto?{11077}{11145} Co si� sta�o? Mikoto?{11149}{11165} Mikoto!{11197}{11217} �piewa�...{11221}{11260} Naprawd� nie chc� tego robi�.{11310}{11385} Czy kiedykolwiek zdarzy�o ci si�, nie m�wi�| "Nie ma mowy" lub " Nie chc� tego robi�"?{11389}{11433} Tak!{11437}{11457} To co innego!{11458}{11481} �piewanie nie jest dobre!{11485}{11547} Dlaczego?{11628}{11672} Poniewa�, ja...{11676}{11710} Ja...{11748}{11856} Nie umiem �piewa�!{11892}{11951} Karaoke{12012}{12104} Wi�c to znaczy, �e Mikoto okropnie �piewa.{12108}{12176} W takim razie pos�uchajmy i oce�my go.{12180}{12200} Prawda!{12204}{12296} Je�li nie dowiemy si� jak strasznie to brzmi,| nie zdo�amy wybra� piosenki.{12300}{12320} Co znaczy "okropnie"?{12324}{12368} Przesta� tak m�wi�!{12372}{12416} Zawsze sprawia�e� problemy.{12420}{12518} Przesta� gdera�| i zacznij �piewa�.{12563}{12607} Z-Zaraz!{12611}{12655} Dlaczego sam �piewasz?{12659}{12727} Musimy odkry� poziom |�piewu Mikoto, prawda?{12731}{12751} Ju� dobrze.{12755}{12799} To niezwyk�a szansa.{12803}{12895} Arisada opr�cz Enki,| jest dobry w �piewaniu ballad.{12899}{12967} Nawet lepszy od |normalnego piosenkarza.{12971}{13013} Nie po�a�ujecie,| je�li pos�uchacie.{13091}{13111} To niemo�liwe...{13115}{13143} W ten spos�b...{13163}{13235} Chod�my po�wiczy�| do drugiego pokoju.{13451}{13561} Ci faceci, od samego pocz�tku| chcieli si� dobrze zabawi�...{13618}{13662} Dobra, teraz jest spokojniej.{13666}{13686} Zaczynaj!{13690}{13774} Mikoto, najpierw pomy�l,| ile potrafisz za�piewa� piosenek.{13882}{13902} �adnej.{13906}{13926} Ju� tu jeste�my.{13930}{13974} Nie mo�esz tak po prostu| powiedzie� "�adnej"!{13978}{14052} Wi�c podsu�my mu| jak�� piosenk� i niech �piewa.{14194}{14214} A mo�e ta?{14218}{14286} Jest popularna i ma prost� melodi�.{14290}{14335} Masz.{14362}{14427} -Chc� da� ci u�miech-/{14769}{14828} Karaoke{14865}{14909} Ach, czuj� si� od�wie�ony!{14913}{14933} Ca�y Arisada...{14937}{15029} Troch� min�o odk�d s�yszeli�my jego g�os.{15033}{15075} Co za szcz�cie.{15153}{15197} I jak posz�o?{15201}{15221} Okropnie.{15225}{15278} Nie obejdzie si�| bez intensywnego treningu.{15560}{15600} W takim razie, powodzenia!{15632}{15676} Chod�my na basen.{15680}{15748} Naprawd� chc� zobaczy� techniki Arisady.{15752}{15796} Zawstydzasz mnie, kiedy tak m�wisz.{15800}{15868} Tak jak my�la�em, oni przyszli si� tu bawi�.{15872}{15896} Tak.{16016}{16106} Ale jak nauczymy go �piewa�?{16160}{16228} Musi ci�ko pracowa� i �wiczy�.{16232}{16312} Do konce... [ Pobierz całość w formacie PDF ]