print 2010-05-05 akredytywa, WNPiD, moje, ChomikBox, międzynarodowe transakcje gospodarcze

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Akredytywa importowa i eksportowa
Zapewnimy bezpieczeństwo realizacji kontraktów z Twoimi kontrahentami
krajowymi i zagranicznymi
Opis produktu
Czym jest akredytywa dokumentowa?
Akredytywa
to pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej
w ustalonym terminie. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie przez eksportera odpowiednich dokumentów transportowych stwierdzających
wywiązanie się z kontraktu handlowego. Termin przedstawienia dokumentów jest zarazem terminem ważności akredytywy. Akredytywa jest
otwarta po przyjęciu od Klienta zlecenia wystawienia akredytywy oraz ustanowienia płynnego zabezpieczenia.
Zapoznaj się ze działania akredytywy!
schematem
Czy akredytywa jest rozwiązaniem dla Ciebie?
Jeśli prowadzisz działalność handlową bądź usługową i często nawiązujesz nowe kontakty handlowe, akredytywa jest idealnym rozwiązaniem
dla Ciebie. Będzie ona zabezpieczeniem transakcji z kontrahentami, których wiarygodności nie możesz potwierdzić, a także gdy kontakty z
obecnymi kontrahentami się pogorszyły. Ponadto, akredytywa jest nieodzownym narzędziem ochrony Twojego biznesu, gdy sytuacja
polityczna bądź ekonomiczna kraju kontrahenta jest mało stabilna.
oddziałów
przez Bank dokumentów, a także pomoże w przygotowaniu zlecenia otwarcia akredytywy (dot. akredytywy importowej).
Rodzaje
Jakie rodzaje akredytywy oferujemy?
własną (importową)
- Ty jako importer zlecasz nam otwarcie akredytywy, a my - zgodnie z Twoimi instrukcjami - zobowiązujemy się do
dokonania wypłaty określonej kwoty beneficjentowi (zagraniczny eksporter), gdy spełni on przewidziane w umowie akredytywy warunki.
Warunki wypłaty świadczenia, w tym lista wymaganych dokumentów, zawiera umowa.
obcą (eksportową)
- współpracując z bankiem zagranicznego eksportera, dokonujemy awizacji akredytywy, zapoznając Cię z jej
warunkami. Na wniosek obcego banku możemy dokonać potwierdzenia akredytywy, czyli wyrażamy zgodę na pełne zaangażowanie
finansowe. Badamy też dostarczone przez Ciebie wymagane dokumenty i informujemy Cię o ewentualnych brakach lub
nieprawidłowościach.
Korzyści
Jakie korzyści osiągniesz jako importer?
bank zapewni Ci bezpieczeństwo realizacji transakcji zarówno z obecnymi, jak i nowymi kontrahentami,
żądając dokumentów, będziesz miał pewność, że towar został wysłany zgodnie Twoimi instrukcjami,
dobierając odpowiednio wymagane dokumenty, ograniczysz ryzyko jakościowe, transportowe oraz nieterminowość dostaw,
warunki akredytywy możesz zawsze dostosować do określonej transakcji,
uzależnisz dokonanie płatności od udokumentowania przez kontrahenta prawidłowego wywiązania się z kontraktu,
możesz uzyskać finansowanie płatności odroczonych,
możesz negocjować korzystniejsze warunki transakcji, gdyż zapewnisz swojemu kontrahentowi bezpieczeństwo transakcji (eliminujesz
ryzyko nieuiszczenia lub opóźnienia zapłaty).
Odwiedź jeden z naszych i porozmawiaj z Doradcą Biznes, który udzieli Ci szczegółowych informacji na temat oferty i wymaganych
Jakie korzyści osiągniesz jako eksporter?
uzyskasz gwarancję otrzymania należności niezwłocznie po wysłaniu towaru i złożeniu w banku dokumentów towarowych zgodnych z
akredytywą,
będziesz zabezpieczony przed ryzykiem odstąpienia przez importera od realizacji kontraktu lub zmiany ustalonych warunków, a także
przed nieprzyjęciem towaru,
masz pewność otrzymania zapłaty za dostarczenie dokumentów zgodnych z akredytywą - płatność nie jest zależna od zachowania
importera, a tym samym wyeliminowane jest ryzyko nieotrzymania lub opóźnienia zapłaty,
jeśli stwierdzisz, że warunki zawarte w akredytywie Ci nie odpowiadają, możesz zdecydować się na jej nieprzyjęcie lub poprosić o
dokonanie zmian,
dzięki zabezpieczeniu płatności przez bank i odroczonej płatności za towary i usługi możesz zaoferować importerowi atrakcyjne warunki
płatności,
z góry wiesz, w jakim terminie zabezpieczona będzie płatność.
Jak skorzystać?
Jakie dokumenty są zazwyczaj wymagane przy akredytywie?
Do typowych dokumentów wymaganych w akredytywie należą:
faktura,
dokument transportowy,
dokument ubezpieczeniowy,
inne dokumenty, np. świadectwo pochodzenia towaru, zaświadczenie wagi, świadectwo standaryzacyjne.
Przykładowe dokumenty przewozowe i wysyłkowe to:
konosament morski,
konosament żeglugi śródlądowej,
wtórnik przewozowego listu kolejowego,
lotniczy list przewozowy,
samochodowy list przewozowy,
pocztowy kwit nadawczy,
zaświadczenie spedytora,
dokument dla transportu kombinowanego.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]