Prison Break [03x07] Vamonos, PRISON BREAK

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{423}{465}Wyja�nij mi co�, bia�asku.{466}{527}W jednej chwili b�agasz|o �ycie przyjaciela,{528}{598}- a w nast�pnej chcesz je odebra�?|- Ten cz�owiek...{599}{653}On nie jest moim przyjacielem!{654}{747}- To, co si� sta�o twojej dziewczynie...|- Mia�a na imi� Sara!{748}{827}I by�a dobrym cz�owiekiem.{830}{885}Wci�� by �y�a...{886}{929}gdyby nie ty.{930}{1001}Wi�c to zemsta, co?|Oko za oko?{1002}{1103}Kiedy si� zdecydujesz,|nie b�dzie ju� powrotu.{1104}{1170}Nie ma do czego wraca�.{1171}{1201}To dobrze!{1202}{1275}Wi�c czeka nas walka.{1332}{1399}Teraz idzcie ustali�,|kto dostanie wasze rzeczy{1400}{1439}i pom�dlcie si� do swojego Boga.{1440}{1516}Wr��cie tu za 15 minut.{1565}{1633}- Walka!|- Walka!{2311}{2373}/Dla dziecka{2623}{2702}- Potrzebujecie jeszcze pomocy?|- Wystarczaj�co ju� pomog�e�.{2703}{2763}Trzymaj, we� je. Niewiele,|ale b�dziesz m�g� od czego� zacz��.{2764}{2848}No nie wiem, nie mog� tego wzi��.|Zrobi�em to, bo chcia�em wam pom�c.{2849}{2946}Kup samoch�d, bilet, cokolwiek.|Po prostu zje�d�aj st�d.{2947}{2972}Dzi�ki.{2973}{3037}P�jd� kupi� benzyn�.|Spotkamy si� przed wej�ciem.{3038}{3099}W porz�dku.{3112}{3149}/Powodzenia.{3150}{3221}/Dzi�ki.|/Nawzajem.{3317}{3388}- Jedzie z tob� dokona� wymiany?|- Tak.{3389}{3428}Uwa�asz, �e to dobry pomys�?{3429}{3471}A je�li co� nie wypali|i co� si� jej stanie?{3472}{3541}Potrzebuj� motywacji dla Whistlera,|gdyby nie chcia� spokojnie tego za�atwi�.{3542}{3591}My�lisz, �e uda si�|cokolwiek zrobi� na spokojnie?{3592}{3639}�e tak po prostu dadz� ci LJ'a?{3640}{3703}Niewa�ne, co ja my�l�.|Wiem, do czego ci ludzie s� zdolni.{3704}{3788}Nie b�d� ryzykowa� �ycia syna.{3795}{3858}Mo�e nie musisz.{3859}{3914}/Alex.{3917}{3971}Alex?{3997}{4037}Tak?{4038}{4098}Za jakie� 15 minut|dojedziemy do s�du.{4099}{4144}Wkr�tce potem|zacznie si� przes�uchanie.{4145}{4205}Tak czy inaczej za godzin�|b�dzie po wszystkim.{4206}{4262}Dobrze.{4304}{4368}Brzmi dobrze.{4464}{4531}Wi�c co to za ugoda?{4532}{4621}Czego w�a�ciwie ode mnie oczekuj�?{4629}{4681}Chc� wiedzie� o wszystkim.{4682}{4738}O pani prezydent, Firmie...{4739}{4830}Chc� potwierdzi�, �e posiadasz|obci��aj�ce informacje{4831}{4879}i �e b�dziesz wsp�pracowa�.{4880}{4970}Je�li b�d� w pe�ni wsp�pracowa�...{5005}{5060}nie obci��� tylko ich.{5061}{5137}Martwisz si� tymi trupami,|kt�re chowasz w szafie?{5138}{5203}- Masz pe�en immunitet.|- Wszystko b�dzie dobrze.{5204}{5264}Musisz jedynie powiedzie� prawd�.{5265}{5330}B�d� spokojny.{5640}{5713}Lepiej si� przygotuj.{5976}{6017}Nie wiem, co my�lisz,|ale zabicie mnie{6018}{6100}- nie rozwi��e twoich problem�w.|- Spokojnie. Nie zabij� ci�.{6101}{6135}Wi�c o co ci chodzi�o?!{6136}{6212}Je�li chcemy uciec niezauwa�eni,|potrzebujemy dywersji.{6213}{6259}- Teraz j� mamy.|- Pogrza�o ci�.{6260}{6301}- Wiesz o tym?|- Nie ma na to czasu.{6302}{6388}Ju� prawie 15:00. Stra�nik na wie�y|powinien by� ju� odurzony.{6389}{6477}O 15:13 s�o�ce o�wietli wie�� drugiego|stra�nika i b�dziemy mie� potrzebn� os�on�.{6478}{6544}Teraz albo nigdy.{6545}{6611}Pos�uchaj, Michael... Ja...{6612}{6667}M�wi�em prawd�.|O Sarze.{6668}{6721}Na twoim miejscu nie wspomina�bym|wi�cej jej imienia.{6722}{6789}Wychodzimy st�d w tej chwili|i wymieni� ci� na bratanka.{6790}{6881}Dowiem si�, kto odpowiada|za odebranie jej �ycia{6882}{6956}i wtedy odbior� je im.{6969}{7073}{C:$aaccff}.::Grupa Hatak - Hatak.pl::.|.::Napisy24.pl::.{7074}{7182}{C:$aaccff}T�umaczenie: Pablocoo|Korekta: JediAdam{7236}{7327}{C:$aaccff}Prison Break 3x07|Vamonos{7533}{7615}{C:$aaccff}SKAZANY NA �MIER�{9042}{9081}- Scofield.|- Nie teraz.{9082}{9138}Prosz�.{9151}{9205}S�ysza�em, co m�wi�e�|na dziedzi�cu.{9206}{9277}To prawda?|O Sarze?{9320}{9344}Tak.{9345}{9386}Nie powinienem...|znaczy si�...{9387}{9430}Co ona...?{9431}{9477}Bardzo mi przykro, Michael.{9478}{9525}Naprawd�.{9526}{9591}By�a dobrym cz�owiekiem.{9592}{9653}Przykro mi.{10146}{10174}Co� nie tak?{10175}{10244}Gdyby kto� pyta�, powiedz,|�e przecieka ci pompka paliwowa.{10245}{10280}Nie, id� z tob� na pla��.{10281}{10385}Nie. Musisz obserwowa� okolic�.|Zadzwoni�, kiedy tu dotr�, dobrze?{10386}{10485}Je�li wszystko dzi� wypali,|oboje dostaniemy to, czego chcemy.{10486}{10550}Zosta� tutaj.{11599}{11641}Przepraszam za to.{11642}{11722}To nic. Wiem, �e tylko|wykonujesz swoj� prac�.{11723}{11831}Za�o�� si�, �e tak samo, jak ja|chcesz, �eby to ju� by� koniec.{11832}{11881}Wiesz, jak ju� wyjedziemy z Panamy{11882}{11955}ja, m�j tata i wujek otworzymy|sklep ze sprz�tem dla nurk�w.{11956}{12003}- Zbudujemy dom na pla�y...|- Cudownie.{12004}{12060}Codziennie b�dziemy p�ywa�.|Nigdy nie mieszka�em przy oceanie...{12061}{12109}- Mo�esz ju� przesta�.|- ...chocia� zawsze chcia�em.{12110}{12132}Rozumiem.{12133}{12211}Masz marzenia|i plany na przysz�o��.{12212}{12270}Czy tego doczekasz,|nie zale�y ju� ode mnie.{12271}{12310}Wszystko w r�kach twojego wujka.{12311}{12414}Miejmy nadziej�, �e zrobi,|co do niego nale�y.{14105}{14170}Na co czekasz?{14571}{14625}Gdzie Mahone?{14626}{14682}Nie ma go.{14683}{14765}Tak po prostu?|Co si� sta�o?{14778}{14845}Mo�e lepiej|martwmy si� o siebie?{14846}{14890}Znikn�� tak nagle.{14891}{14989}Sk�d wiemy, �e nas|w tej chwili nie sypie?{15066}{15101}Sullins.{15102}{15140}Tak.{15141}{15204}Kiedy to si� sta�o?|Jeste� pewien?{15205}{15276}Tak, zajm� si� tym.{15284}{15311}Co� nie tak?{15312}{15398}Kilku Panamczyk�w|lekko tch�rzy.{15415}{15498}- Jak lekko?|- Trzeba ich... przekona�.{15499}{15544}Nie ma si� czym martwi�.|Wszystko si� uda.{15545}{15594}W mi�dzyczasie zabierzemy|ci� do hotelu.{15595}{15689}Godzin� temu wszystko|by�o za�atwione.{15697}{15747}- Wi�c co si� dzieje?|- Spokojnie.{15748}{15790}To wci�� twoja|najlepsza szansa.{15791}{15914}Chyba, �e kto� ma dla ciebie kart�|"Wychodzisz wolny z Sony"...{16030}{16086}Pami�taj, �e mamy tylko 4 minuty os�ony,{16087}{16151}wi�c jak wyjdziesz|biegnij prosto do ogrodzenia,{16152}{16224}nie patrz w g�r� ani za siebie|i nie odzywaj si�.{16225}{16301}- Co, je�li nas zobacz�?|- Je�li kto� krzyknie "stop",{16302}{16366}- ty si� zatrzymasz.|- Tylko tyle?{16367}{16421}Tyle.{16520}{16594}Ju� czas.|Gdzie Sammy?{16597}{16665}Nie wiem, patron.{16852}{16892}Kto idzie pierwszy?{16893}{16960}W tej chwili moje �ycie bez twojego|nie jest nic warte.{16961}{16992}Je�li nie p�jdzie|zgodnie z planem,{16993}{17057}zastrzel� pierwszego,|kt�ry wyjdzie przez okno.{17058}{17131}Nie mo�esz to by� ty.{17171}{17230}Ja p�jd�.{17266}{17325}No dalej.{17698}{17751}Ju�.{17823}{17869}5...{17870}{17906}4...{17907}{17948}3...{17949}{17998}2...{17999}{18052}1...{18307}{18391}- Gdzie ten blask?|- Nie wiem.{18473}{18532}No dalej.{18785}{18838}Ju�.{18966}{19027}Kto� idzie.{20215}{20294}- Powodzenia.|- Wzajemnie.{21320}{21387}Tracimy �wiat�o!{21419}{21485}Wracaj.|Wracaj!{21541}{21597}Wracaj!{22225}{22284}No dalej.{22311}{22393}To by�a nasza jedyna okazja.{22483}{22543}Psia krew!{22968}{23012}Dowiedz si�, gdzie s�.{23013}{23068}S�yszysz ich?|Czekaj� na nas.{23069}{23135}- To tylko kwestia czasu.|- Wiem. Pospiesz si�.{23136}{23203}Nie chce pu�ci�.{23214}{23247}Gringos!{23248}{23292}Chod�cie si� pobawi�!{23293}{23317}No dalej.{23318}{23390}Nie ma gdzie si� schowa�, malditos.{23391}{23476}/Gringos!|Chod�cie si� pobawi�!{23495}{23541}Musimy i��.|Nie mog� nas tu znale��.{23542}{23630}- A co z tym?|- Ukryj to i chod�.{23678}{23737}No chod�!{23777}{23822}Id�.{23823}{23896}Gdzie lecisz, Backra?{24672}{24715}Gdzie�cie byli, ch�opcy?{24716}{24777}W ubikacji?{24789}{24879}- To by� straszny b��d.|- Naprawd�?{24882}{24927}Wszystko sobie wyja�nili�my.{24928}{25031}Nie ma potrzeby rozwi�zywa�|tego w ten spos�b.{25055}{25108}Najwyra�niej nie rozumiecie.{25109}{25167}Nie pozwol�, �eby wasza g�upota|si� tu rozprzestrzeni�a.{25168}{25211}Da�em wam mn�stwo okazji|do wycofania si�.{25212}{25268}Prosz�.{25303}{25357}Znamy zasady!{25358}{25463}Dw�ch m�czyzn tam wchodzi,|jeden wychodzi �ywy.{25558}{25641}Trzeba rozstrzygn�� ten sp�r.{25673}{25731}Idziemy.{26266}{26334}- Walka!|- Walka!{26806}{26888}Na co czekacie, d�entelmeni?{26981}{27096}Je�li wy tego nie uczynicie|interesuj�cym, ja to zrobi�.{27187}{27297}Przykro mi, stary.|Skoro tylko jeden wyjdzie �ywy...{27652}{27721}- Jak to wygl�da?|- Maj� LJ'a z ty�u vana.{27722}{27787}/- Na twoje oko nic mu nie jest?|- Tak mi si� wydaje.{27788}{27819}Ilu maj� ludzi?{27820}{27875}Ma kierowc� i ochroniarza.|To wszystko.{27876}{27900}/No dobrze.{27901}{27951}Doceniam to,|�e mi pomagasz.{27952}{27996}Zacz�li�my to razem, brachu...{27997}{28075}wi�c tak te� to sko�czmy.{28085}{28171}No dalej, Michael.|Gdzie jeste�?{29664}{29711}Co tu robisz?|Mia�a� sta� na warcie.{29712}{29796}Chcia�am si� tylko upewni�,|czy wszystko w porz�dku.{29797}{29854}Troch� si� sp�niaj�.|To wszystko.{29855}{29909}Jaki jest plan?{29910}{29955}Odp�yniecie,{29956}{30018}poczekacie, a� przejedzie policja{30019}{30068}i wskoczycie gdzie� tam na ��d�?{30069}{30136}Co� w tym stylu.{30151}{30185}I co wtedy?{30186}{30228}Wiesz co?|Lepiej wracaj do samochodu.{30229}{30295}Nie ruszaj si�.{30385}{30415}Jestem pod wra�eniem.{30416}{30459}Masz do�� odwagi,|�eby patrze� mi w oczy,{30460}{30526}wbijaj�c mi n� w plecy.|Co zrobisz? Zastrzelisz mnie?{30527}{30601}Nie podchod�. Nie mog� ci pozwoli�|przekaza� Jamesa tym ludziom.{30602}{30661}- Lepiej przemy�l to, co robisz.|- Ju� to zrobi�am!{30662}{30727}Kiedy tylko mi powiedzia�e�,|co zrobili Sarze.{30728}{30819}Kiedy tu dotr�,|odchodz� razem z Jamesem.{30820}{30872}- Gdzie?|- Nie wiem.{30873}{30933}Gdzie�, gdzie nas nie znajd�.{30934}{31001}- Wi�c ca�y czas ze mn� igra�a�.|- Tak jak ty ze mn�.{31002}{31081}Wzi��e�... [ Pobierz całość w formacie PDF ]