Prison Break [04x09] HDTV.XviD-LOL, Prison Break Season 4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{24}{60}/Poprzednio w Prison Break{61}{87}Po co ci Scylla?{88}{120}Po to samo, co i tobie.{121}{144}Chc� za�atwi� Firm�.{145}{172}Potrzebujemy te strony.{173}{224}Jeste�my wsp�lnikami?{225}{252}Wsp�lnicy.{253}{301}Tw�j brat powiedzia� mi o krwotokach.{302}{330}Nic mi nie jest.{331}{382}Nie wygl�dasz dobrze.{383}{406}Przepraszam.{407}{484}Uznaj to za ostrze�enie.{512}{597}Linc, wycofaj si�!|To zasadzka!{609}{646}Nic ci nie jest?{647}{718}Niech to, dosta�e�!{789}{845}Uspok�j si�.|Dostaniesz swoj� szans�.{846}{912}Nie chcieli dorwa�|mojego dysku.{913}{941}I co dalej?{942}{1005}Przenie�my j�.|Przenie�my Scyll�.{1006}{1061}Teraz!{1216}{1292}A teraz powiesz Genera�owi,|�e nas zabi�e�.{1293}{1381}W innym wypadku...|Moja d�o� si� nie m�czy.{1382}{1480}Mam tylko nadziej�,|�e ci si� g�ba zm�czy.{1516}{1580}Ale �mieszne.{1637}{1729}Daj spok�j, Linc.|Wystarczy na razie.{1843}{1937}Teraz mi wierzysz?|Bicie go nic nie da.{1938}{1978}Pr�bowa�a� po swojemu.{1979}{2043}Chcemy, by genera� Granz uwierzy�,|�e Wyatt nas kropn��.{2044}{2108}Nawet, je�li go z�amiesz|i zadzwoni do Genera�a,{2109}{2197}nie s�dzisz, �e stary wiarus|wyczuje strach w jego g�osie?{2198}{2270}B�d� wiedzie�, �e|kto� nim kieruje.{2271}{2341}Mo�e i tak.|Potrzebuj� wi�cej czasu.{2342}{2422}Rozumiem ci�, ale nieprzytomny|nigdzie nie zadzwoni.{2423}{2450}Niezale�nie jak,{2451}{2541}ale lepiej szybko to za�atwmy,|bo Mahone...{2542}{2612}nie b�dzie czeka�.{2660}{2771}Pr�buj� znale�� tego skurwysyna,|kt�ry zabi� mi syna!{2824}{2871}Liso.|Jak stoimy?{2872}{2939}Potrzeba trzech dni na ca�kowite|przeniesienie Scylli.{2940}{3008}Nie do przyj�cia.{3014}{3043}Szczerze?{3044}{3133}To nie jest tak proste jak przeniesienie|laptopa do innego pokoju.{3134}{3212}- Dane na Scylli s� zbyt delikatne...|- Nie chc� s�ysze� wym�wek.{3213}{3297}Zale�y mi jedynie, �eby to|zrobi� dobrze i jak najszybciej.{3298}{3368}Rozumiem po�piech,|ale to potrwa trzy dni.{3369}{3459}A je�li mog� m�wi� szczerze,|uwa�am za b��d przenosiny do bunkra Raven Rock.{3460}{3540}Nasza plac�wka w Los Angeles|jest jedn� z najbezpieczniejszych, jakie mamy.{3541}{3640}Najbezpieczniejsza lokacja to ta,|o kt�rej nie wiedz�.{3641}{3667}Prosz� pana.{3668}{3754}Ci�gle zero wie�ci od Wyatta.|U�ywa kom�rki niemo�liwej do wytropienia.{3755}{3830}Nie mamy jak potwierdzi�,|czy jego misja zako�czy�a si� sukcesem.{3831}{3854}To do niego dzwo�cie.{3855}{3890}I przygotujcie materia�y dla prasy.{3891}{3980}Zdj�cia, kartoteki wi�zienne,|wszystko, co na nich mamy.{3981}{4053}Powiedz naszym przyjacio�om w mediach,|�e maj� je pokaza� we wiadomo�ciach{4054}{4077}i w porannej prasie.{4078}{4217}Chc�, �eby nie byli w stanie spokojnie|pokazywa� si� na ulicach Los Angeles.{4361}{4431}Zak�adam, �e niewiele|wsk�rali�my z naszym nowym przyjacielem?{4432}{4465}Jakie� sugestie?{4466}{4502}A mo�e z nim porozmawiamy?{4503}{4588}Wspaniale. I jeszcze|przynie�my mu ciasteczka i mleko.{4589}{4678}Nie, ale mi�a rozmowa nie zawadzi.{4878}{4951}/.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|/przedstawia{4952}{5048}/T�umaczenie: Quentin|/Korekta: JediAdam{5406}{5501}/Prison Break 04x09|/Greatness Achieved{5768}{5892}A wi�c przys�ali mi Florence Nightingale,|by zmusi� mnie do wsp�pracy.{5893}{5962}Jestem tu po to, �eby ci pom�c.|Pomimo tego, co zrobi�e�.{5963}{6009}Wci�� jestem lekarzem,|a ty jeste� wi�niem.{6010}{6067}Ojej, chcesz mnie uratowa�.{6068}{6130}Don Self przyni�s� metalow� walizk�,|a ja nie wiem, co w niej jest.{6131}{6210}Zak�adam, �e nie chcia�by� si� tego dowiedzie�.|Pomy�la�am, �e pogadamy i...{6211}{6276}Sprawisz, �e zrozumiem|swoj� sytuacj�.{6277}{6363}Je�li nie zadzwonisz do Genera�a,|to tak, jakby� nie �y�.{6364}{6451}By�em ju� w gorszych tarapatach|ni� �mier�{6452}{6515}podczas mojego �ycia,|pani doktor.{6516}{6613}Potrzeba du�o wi�cej,|by mnie nastraszy�.{6674}{6743}- Spokojnie, Mike, radzi sobie.|- To zawodowy zab�jca.{6744}{6839}Nie martw si�, jest zamkni�ty.|Chod�my.{6842}{6900}Chod�my.{6903}{6950}Co zrobi�e� z cia�em Rolanda?{6951}{6981}Roland?{6982}{7050}Zosta�...|przemieszczony.{7051}{7094}Znajduje si� w ostatecznym|miejscu spoczynku.{7095}{7113}I dobrze.{7114}{7182}Jak b�dziesz wychodzi�,|zabierz ze sob� reszt� jego grat�w.{7183}{7223}Daj spok�j, Linc.|Kole� nie �yje.{7224}{7273}Umar� �mieciem.|Wyda� nas.{7274}{7370}Ch�opaki, zajmijmy si�|naszym problemem.{7381}{7491}Zak�adaj�c, �e te strony s� w�a�ciwe,|bo nie ma sposobu na potwierdzenie tego,{7492}{7599}Przejdziemy piwnic� do kot�owni|do miejsca, gdzie na podwy�szeniu b�dzie jaki� korytarz.{7600}{7642}Dojdziemy nim do ko�ca.{7643}{7742}W ten spos�b pokonamy wi�kszo�� drogi|pomi�dzy GATE a budynkiem Firmy.{7743}{7783}Co znajduje si� na ko�cu korytarza?{7784}{7839}Nie wiem.|Whistler zaznaczy� to iksem.{7840}{7899}My�l�, �e to jaki� mur|albo inna solidna przeszkoda.{7900}{7942}Dlatego zejdziemy tam przygotowani.{7943}{8001}Narz�dzia, palniki, m�oty.{8002}{8045}No dobra, a co jest|po drugiej stronie?{8046}{8116}Jeszcze raz.|Nie wiem.{8117}{8165}Reszt� stron ma Gretchen.{8166}{8252}Je�li ju� znajdziemy si� po drugiej stronie,|dalej nie ruszymy, je�li ich nie odda.{8253}{8342}W co ona pogrywa?|Je�li chce za�atwi� Firm�,{8343}{8429}- ...niech po prostu odda strony.|- Ugadamy si� z ni� w odpowiednim momencie.{8430}{8458}Dobra?{8459}{8584}Id�cie do GATE i zaczynajcie.|Ja tu zostan� i zajm� si� Wyattem.{8688}{8758}Bez oci�gania.|Ruszcie dupska.{8759}{8814}Szybciej, panowie.|Szybciej.{8815}{8888}Zaraz przyjdzie szef.{8949}{9061}Chyba nie musz� wspomina�,|�e dyskrecja jest nieodzowna.{9062}{9105}Innymi s�owy...{9106}{9161}Cisza, kurwa.{9162}{9256}Ty po prostu sied� w biurze|i nie pozw�l tu nikomu wchodzi�.{9257}{9318}Zostan�, bo tam mam|klimatyzacj�, pi�knisiu.{9319}{9391}A ty w�a� do dziury.{9398}{9457}Szybciej.{9494}{9577}/No dalej, wpe�za�.|/Vamonos.{9708}{9766}Cole?|Co si� tu dzieje?{9767}{9829}O, pan White.|Ju� pan wr�ci�?{9830}{9854}- Co u pana?|- By�o dobrze.{9855}{9966}A potem zobaczy�em faks|z rezygnacj� Andrew Blaunera.{9999}{10055}- Rezygnacja?|- No. Nie mog� si� do niego dodzwoni�,{10056}{10176}jego narzeczona nie ma z nim kontaktu.|Strasznie si� martwi.{10182}{10252}Pewnie si� gdzie� nar�ba�|i �pi pod krzakiem.{10253}{10363}Blauner to harcerzyk.|To nie ma �adnego sensu, Cole.{10369}{10459}Powiem ci jedno.|Przyjrz� si� temu.{10524}{10631}Prosz� mi powiedzie�, je�li tylko|b�d� pomocny...{10842}{10909}Co to za odg�os?{11184}{11209}Tak?{11210}{11267}/Mam nadzieje, �e masz|milutki poranek,{11268}{11402}bo gdy ty podziewasz si� B�g wie gdzie,|tu w�a�nie trwaj� poszukiwania pana Blaunera.{11403}{11474}- I?|- I je�li bekn� za to morderstwo,{11475}{11501}to nie zamierzam|beka� sam.{11502}{11549}Razem z k�opotem|jak b�yskawica z grzmotem.{11550}{11639}Uspok�j si�.|Nigdy nie znajd� cia�a.{11640}{11729}A teraz.|Gdzie s� Scofield i Burrows?{11730}{11839}Zajmuj� si� swoj� cz�ci� umowy.|Ciekaw raczej jestem, co ty robisz?{11840}{11892}Ja?{11981}{12065}Przygotowuje si� na spotkanie.{12087}{12146}Twoi przyjaciele wydzwaniaj� jak oparzeni.{12147}{12201}Pewnie si� zastanawiaj�,|gdzie jeste�.{12202}{12246}Dok�adnie.{12247}{12286}Zastanawiaj� si�.{12287}{12348}A im d�u�ej to robi�,|w tym wi�kszym g�wnie tkwisz.{12349}{12406}Zadzwo� do Genera�a i powiedz to,|co chc� od ciebie us�ysze�.{12407}{12455}I co potem?|Wypu�cicie mnie?{12456}{12480}Nie.{12481}{12562}Ale Don Self upewni si�, �eby�|sp�dzi� reszt� �ycia w przyzwoitym wi�zieniu{12563}{12631}bez kary �mierci.{12645}{12673}Tak czy owak.{12674}{12769}Zadzwoni�, czy nie|i tak jestem trupem.{12786}{12823}Wiesz o tym.{12824}{12939}Oboje wiemy, �e jako lekarz|nie mo�esz do tego dopu�ci�.{12984}{13092}Prosz� wi�c...|Zastan�wmy si�, jak z tego wybrn��,{13114}{13196}aby wszyscy byli zadowoleni.{13740}{13847}Zosta� na miejscu...|Uspok�j si�! Sied� na dupie!{13889}{13954}Wiem, ze to nie jest �atwe.|Wiem, co chcesz zrobi�.{13955}{14036}Ale ja pr�buj� co� zrobi�,|a ty si� musisz z tym pogodzi�.{14037}{14074}- Straci�e� dziecko?|- Tak.{14075}{14160}Ja te�.|Moja �ona by�a w ci��y.{14184}{14249}By�y komplikacje,|lekarz zawali� spraw�.{14250}{14303}Ona...{14304}{14362}Oboje...{14375}{14457}Nie prze�yli.|Rozumiem wi�c.{14492}{14594}Co by� zrobi�, gdyby|ten lekarz tam siedzia�?{14630}{14706}- Co by� zrobi�?|- Nie wiem, co bym zrobi�.{14707}{14761}Daj� ci moje s�owo.|Gdy nadejdzie odpowiednia chwila,{14762}{14845}nie b�d� ci wchodzi� w drog�.{14854}{14930}Nie pozwol� na to,|gdy nadejdzie odpowiednia chwila.{14931}{15002}/Widzieli�cie jak Mahone|/patrzy� si� na Wyatta?{15003}{15079}- On cierpi.|- To nie cierpienie, to czarna rozpacz.{15080}{15133}Nigdy mi na niczym|tak nie zale�a�o.{15134}{15178}I patrzcie, co zrobi�em|ze swoim �yciem.{15179}{15240}Pogrywa�em ze skaza�cami w Fox River,|gania�em za kas�,{15241}{15292}stara�em si� trzyma�|z dala od wi�zienia.{15293}{15345}O tym przej�ciu m�wi�e�?{15346}{15487}Wed�ug mapy, powy�szy korytarz zaprowadzi nas|prosto w okolice siedziby Firmy.{15498}{15533}S�uchajcie.{15534}{15586}Znowu to samo.{15587}{15624}Co to za d�wi�k, Scofield?{15625}{15660}Nie wiem.{15661}{15775}Podsumujmy wi�c. W�azimy po drabinie|w stron� nieznanego nam odg�osu.{15776}{15845}I je�li nam si� poszcz�ci,|dojdziemy sobie...{15846}{15892}prosto do Firmy?{15893}{15949}Brzmi nie�le.{15950}{16022}- W�azimy?|- Pewnie.{16027}{16094}Ale ty pierwszy.{16154}{16229}Nie r�ni� si� niczym|od tego go�cia tam,{16230}{16275}kt�ry chce mnie zabi�.{16276}{16395}Alexander Mahone, tak jak i ja, zosta�|zmuszony przez Firm� do r�nych rzeczy.{16396}{16476}Znam r�nych ludzi.|Ludzi z rz�du.{16477}{16542}Ludzi, kt�rzy mog� ci pom�c.{16543}{16587}Michaelowi te�.{16588}{16643}Mog� da� ci numer te... [ Pobierz całość w formacie PDF ]