Prison Break 06, (Skazany na Śmierć) PRISON BREAK sezon 1 +napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{19}{58}Poprzednio w Prison Break{65}{130}- Nie zabi�em go, Michael. -|- Dowody wskazuj�, �e to ty.{131}{156}Wrobili mnie!{207}{238}Rzu� bro�!{239}{311}Uwa�am za w�a�ciwe, by zobaczy� pan |wn�trze wi�ziennej celi.{313}{362}Szukam kogo�, |go�cia o nazwisku Lincoln Burrows.{365}{399}On zabi� brata wiceprezydenta.{401}{443}Dlaczego tak bardzo chcesz si� |z nim spotka�?{444}{468}Bo to m�j brat.{470}{520}- Wyci�gn� ci� st�d.|- To niemo�liwe.{522}{567}Nie je�eli zaprojektowa�e� to miejsce.{576}{607}Widzia�e� plany.{609}{638}Lepiej...{640}{676}mam je na sobie.{685}{719}Jaki� prawnik w�szy w tej sprawie.{721}{747}Pani Donovan.{753}{788}Nie chcia�em Pani przestraszy�.{789}{806}Nie ma jej!{808}{841}Czy kto� inny ma klucz?{843}{875}By�e� tutaj, pami�tasz?{877}{941}Podesz�am do szafki i ...{1112}{1174}Masz jaki� problem z| naszym ma�ym znajomym?{1177}{1267}Najwy�szy czas,|bym rozja�ni� t� bu�k� raz na zawsze.{1299}{1327}Co si� sta�o?{1329}{1369}Nie zmuszaj mnie do k�amstw.{1371}{1395}S�ysza�a� plotki?{1397}{1418}Nie, jakie?{1422}{1467}- To bracia.|- Kto?{1469}{1551}- Burrows i Scofield.|- Michael Scofield?{1552}{1617}Przejd� dzi� przez �cian�.|Zobacz�, czy dostan� si� na dach.{1620}{1672}Pozbaw Burrowsa jedynej rzeczy, |jaka mu pozosta�a.{1673}{1765} Krzes�o to przeciez nie jedyny spos�b |�mierci w wi�zieniu.{2171}{2238}Jeszcze tylko par� jazd.|Potem koniec.{2334}{2379}Prosz�, prosz� Adam ustatkowa� si�...{2383}{2436}- Co?|- Nie tutaj.{2439}{2484}Potrzebujemy przys�ugi.{2518}{2564}Nie bawi� si� w to od lat.|Wiecie o tym.{2566}{2583}Wiem.{2585}{2620}Twoim problemem, Diamond, jest to,|�e nikt w to nie uwierzy{2622}{2669}po tym jak wezm� heroin�, |kt�r� mam w kieszeni{2671}{2781}i zostawi� j� w schowku w tym niez�ym|minivanie, kt�rego zaparkowa�e� niedaleko.{2786}{2806}Skuj� ci�.{2808}{2886}I wywlek� st�d na oczach wszystkich.{2985}{3034}Czego chcesz?{3126}{3167}To, czego Ameryka potrzebuje{3175}{3232}to przyjazne dla �rodowiska,{3240}{3286}logistycznie wykonalne,{3300}{3400}i ekonomicznie mo�liwe |alternatywne �r�d�o energii.{3467}{3549}Zostaw wiadomo��, oddzwoni�. Dzi�ki.{3554}{3585}Cze��, tu Wendy.{3587}{3656}Wiem, �e chcia�a� popracowa� w spokoju, |wi�c nie odbieraj.{3658}{3750}Chcia�am Ci tylko powiedzie�, ze Nick Savrinn|zostawi� dla ciebie sze�� wiadomo�ci.{3754}{3797}Co mu powiedzia�a�?{3799}{3868}To, co ty zawsze m�wi�a�, |�e masz spotkanie.{3870}{3934}Jak wpadnie jutro do biura, powiedz mu, |�e mnie nie ma, dobrze?{3936}{3974}Ok. Dobranoc, Veronica.{3976}{4008}Dzi�ki, Wendy.{6738}{6779}Sprawdzanie ��ek.{7737}{7794}Czy zamierzasz mi powiedzie�, |dlaczego do mnie nie oddzwoni�a�?{7796}{7891}Naprawd� szanuj� wszystko, co zrobi�e�{7893}{7936}ale nie chc� ju� twojej pomocy.{7939}{7980}Nie chcesz ju� mojej pomocy...{7986}{8042}Naprawd� my�lisz, �e mam co� wsp�lnego|ze znikni�ciem tej kasety?{8044}{8125}Nie, ja chc� tylko zrobi� sobie kaw� |i wraca� do pracy.{8126}{8179}Nie mam na to teraz czasu.{8297}{8333}Poczekaj chwil�.{8337}{8377}Mo�esz chwil� poczeka�?{8379}{8439}- S�uchaj, dlaczego unikasz...|- Nie dotykaj mnie, dobrze?{8444}{8490}Wszystko w porz�dku, Pani Donovan?{8504}{8569}Lucas, |czy m�g�by� mnie odprowadzi� do �rodka?{8655}{8693}Id� na spacer, kole�.{8709}{8743}Robisz si� paranoiczk�.{8799}{8859}- Robisz si� paranoiczk�.|- Id� sobie.{9183}{9212}Poka� troch� sk�ry, Scofield.{9735}{9774}Usi�uj� sobie pospa�, szefie.{10018}{10062}Nie mog� si� przebi� przez �cian�.{10078}{10122}Co masz na my�li,|�e nie mo�esz si� przebi� przez �cian�?{10128}{10160}Wiem, jak to zrobi�.{10173}{10225}Ale po prostu nie mam na to czasu.{10232}{10296}Jeste�my zapuszkowani. |Mamy mn�stwo czasu.{10299}{10332}Nie rozumiesz.{10355}{10406}Zaplanowa�em ca�y harmonogram tej ucieczki.{10409}{10445}A oni przy�a��c tu stale na kontrol�{10447}{10512}nie daj� mi zrobi� tego, co potrzebuj�,|�eby przebi� si� przez t� �cian�.{10515}{10556}Je�eli nie b�d� dzia�a� zgodnie |z harmonogramem,{10559}{10649}co znaczy, �e musimy przebi� si� przez t� �cian�,|przed ko�cem jutrzejszego dnia,{10650}{10697}to si� st�d nie wydostaniemy.{10719}{10770}Stary, w �yciu pewne s� trzy rzeczy:{10772}{10820}�mier�, podatki i liczenie.{10858}{10910}Jedynym sposobem na powstrzymanie |liczenia jest...{10961}{10979}Co?{10999}{11038}Niewa�ne. To z�y pomys�.{11048}{11108}Gorszy ni� straci� Maricruz?{11252}{11287}Pe�ne zamkni�cie w celach.{11293}{11370}Sprawimy, by Pop zamkn�� nas na ca�e dni|i b�dziesz mia� wystarczaj�co du�o czasu.{11373}{11441}- I �adnego liczenia?|- Klawisze nawet si� nie pojawi�.{11456}{11498}Jest tylko jeden problem.{11516}{11570}Jak doprowadzi� do pe�nego zamkni�cia?{11725}{11776}Mo�esz dosta� si� do grupy zajmuj�cej si� CO?{11778}{11802}Mo�e.{11845}{11920}Je�li chcesz zamkni�cia, |to musisz doprowadzi� wi�ni�w do sza�u.{11946}{12005}A jak chcesz ich naprawd� wnerwi�,{12007}{12076}podkr�� ogrzewanie.{12150}{12350}Prison Break 1x06| "Riots, Drills and The Devil" Part 1 of 2{12388}{12643}T�umaczenie: Tifosi{13462}{13499}My�la�em, �e si� wycofa�e�.{13501}{13526}Nie przejmuj si� mn�.{13540}{13608}Paru wa�niak�w chce tego,|a to znaczny, �e i ja tego chc�.{13619}{13644}�adnych wtop.{13659}{13712}Dla ciebie Diamond, �aden problem.{13720}{13762}Burrows ju� praktycznie nie �yje.{14033}{14077}{Y:i}Najgor�tszy kwiecie� w historii.{14085}{14146}- Globalne ocieplenie.|- Prawdopodobnie. Masz chwil�?{14164}{14212}Tak oko�o pi�ciu lat.{14228}{14273}Jasne...{14310}{14365}Nigdy mi nie m�wi�e�, |�e Lincoln Burrows to tw�j brat.{14368}{14415}- Jako� nie wysz�o.|- Jasne.{14429}{14492}Jestem ciekawa, czy nie z powodu |mojego ojca, gubernatora.{14556}{14612}On sam raczej nie b�dzie wciska� guzika,|ale oboje wiemy,{14614}{14728}�e m�g�by go u�askawi�,|ale nie chce i nigdy tego nie uczyni.{14736}{14819}M�j ojciec by� agresywnym pijakiem, |kt�ry porzuci� swoj� rodzin�.{14840}{14907}Nie os�dzam ludzi wed�ug czyn�w ich ojc�w.{14914}{15018}Lub bezczynno�ci. |Je�eli o to Ci chodzi�o.{15052}{15144}Wiedz wi�c, �e nie zgadzam si� z jego polityk�.{15200}{15261}Przykro mi z powodu twojego brata.{15263}{15314}Doceniam to.{15553}{15596}To przecie� niewiele.{15702}{15758}Mam obowi�zek bada� Lincolna co tydzie�.{15760}{15804}Je�li chcesz, mog�abym tak zaplanowa� te wizyty,{15806}{15867} �eby ko�czy�y si� tu� przed twoimi zastrzykami.{15879}{15917}W ten spos�b{15947}{16039}mogliby�cie si� przynajmniej widywa�,|cho�by w przelocie.{16054}{16087}Dzi�kuj�.{16586}{16646}Pozdrowienia z kuchni, Fish.|100 dolc�w.{16816}{16925}Theodore Bagwell,|przeniesiony z powrotem z izby chorych.{17263}{17350}Mamy dla ciebie ma�y prezent |na wyzdrowienie.{17457}{17516}To w�a�ciwy rozmiar.{17546}{17578}Dzi�kuj� ch�opaki.{17606}{17642}Pogadamy p�niej.{17788}{17819}Jak masz na imi�?{17849}{17881}Seth{17910}{17946}Jeste� tu nowy Seth?{17975}{18035}Wystraszony?|Popatrz na mnie ch�opcze.{18187}{18229}Prawdopodobnie s�ysza�e� o mnie |jakie� historie.{18328}{18373}Nie wszystkie s� prawdziwe.{18476}{18539}Co powiesz na wsp�lny spacer?{20537}{20575}Tw�j partner ju� tutaj jest.{20577}{20594}S�ucham?{20716}{20754}Co ty tu do cholery robisz?{20756}{20795}Rozmawiam z moim klientem.{20798}{20838}Nie rozmawiaj z nim.{20840}{20878}Niczego o nim nie wiemy.{20882}{20925}Ale on znalaz� co�,|co mo�e nam pom�c.{20966}{21009}Masz minut�.{21012}{21066}Przegl�da�em raporty zdarze� |z nocy morderstwa.{21068}{21131}Kto� anonimowy zadzwoni� na policj�{21133}{21195}twierdz�c, �e widzia� Lincolna |uciekaj�cego z gara�u{21197}{21225}w zakrwawionych spodniach.{21227}{21249}Ju� to przerabiali�my.{21251}{21307}Nie mo�esz wzi�� �wiadka w krzy�owy |ogie� pyta�, je�eli nie wiesz, kto to.{21310}{21340}My nie potrzebujemy wiedzie�, kim on jest,{21342}{21383}wiemy bowiem, gdzie on jest.{21386}{21405}Co masz na my�li?{21407}{21455}Wymaga�o to zachodu,|ale m�j znajomy policjant{21457}{21523}prze�ledzi� t� rozmow�.{21525}{21601}Ktokolwiek dzwoni�, nie m�g� widzie�|Lincolna uciekaj�cego z gara�u tej nocy.{21605}{21632}Sk�d wiesz?{21655}{21726}Bo dzwoni� z Waszyngtonu.{22211}{22309}Mia�e� wy��czy� klim�, a nie w��czy� piece.{22958}{22994}Robi si� tu strasznie gor�co.{22997}{23075}Czy pozwoli�em ci m�wi�, Cherry?{23105}{23158}B�dziesz wiedzia�, kiedy zechc�,|by� otworzy� usta.{23360}{23396}Musisz zrobi� co� z tym grzaniem.{23398}{23447}- Robimy wszystko, co mo�liwe.|- Wi�c masz g�wniane mo�liwo�ci.{23449}{23484}Tu jest chyba ze sto stopni.{23487}{23557}Czy ja wygl�dam, |jakbym mia� odmro�enia?{23569}{23601}Do szeregu!{24033}{24096}Dlaczego nie przeniesiecie nas |w ch�odniejsze miejsce...{24103}{24139}jak na przyk�ad Afryka?{24196}{24260}Wracajcie do szeregu, wi�niu.{24357}{24398}Wy wszyscy, trzyma� lini�!{24407}{24481}Zrobimy tak, jak wyja�ni si�{24483}{24537}sprawa z temperatur�, dobra?{24605}{24654}Bellick, tu Mack z Bloku Wi�ziennego.{24657}{24689}Mamy tu paru podskakuj�cych wi�ni�w.{24691}{24750}Walnij ich, wyrzu� z szeregu i spisz.{24752}{24815}A jak sobie nie dasz z tym rady,|to w tym tygodniu nie b�dzie wyp�aty.{24878}{24916}To nie jest dobry moment, Doc.{24918}{24975}Powiadomiono mnie, �e jaki� wi�zie�|pada z wycie�czenia.{24976}{25043}- Symuluje.|- To pa�ska opinia medyczna?{25045}{25129}Mamy t�um przegrzanych wi�ni�w|ha�asuj�cych w skrzydle A.{25132}{25175}Nie mam im tego za z�e. |Gor�co tam jak w piecu.{25177}{25204}Wszystko jest pod kontrol�,{25206}{25261}ale powinna pani wr�ci� do szpitala.{25263}{25292}Jak tu si� uspokoi,{25300}{25358}sprowadz� pani pacjent�w|przeniesionych z izby chorych.{25364}{25405}Ja tylko staram si� zadba� o pani�.... [ Pobierz całość w formacie PDF ]