Prison Break 08, (Skazany na Śmierć) PRISON BREAK sezon 1 +napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{1}{1}23.976{8}{46}Poprzednio w Prison Break:{49}{100}Szukam kogo�, |go�cia o nazwisku Lincoln Burrows.{101}{138}On zabi� brata wiceprezydenta.{139}{180}Dlaczego tak bardzo chcesz si� |z nim spotka�?{181}{230}Bo to m�j brat.|Wyci�gn� ci� st�d.{231}{258}To niemo�liwe.{261}{309}Nie je�eli zaprojektowa�e� to miejsce.{312}{374}- Widzia�e� plany.|- Lepiej...{375}{407}Mam je na sobie.{426}{514}Nick Savrinn, od tej chwili jeste�cie ju� martwi.{542}{603}Tu Bellic. |Nasze skrzyd�o zosta�o opanowane.{641}{737}Krzes�o to przecie� nie jedyny spos�b|na �mier� w wi�zieniu.{740}{760}Co ty robisz?{761}{812}Tw�j ojciec ju� ma k�opoty|i nie mo�emy na to nic poradzi�.{813}{828}Chod�!{836}{927}Wykonywa�em tutaj jedno z moich pierwszych zada� |w brygadzie, usuwaj�c toksyczn� ple��.|{928}{1013}Brygada wi�ni�w tam nie chodzi.|Nigdy nie kierujemy wi�ni�w do takich prac.{1054}{1096}To musi by� twoja c�rka.{1105}{1187}To koniec. Ju� go nie potrzebujemy.{1189}{1224}Nie zabijesz go.{1335}{1368}Jeden za wszystkich.{1493}{1598}Za 17 dni przypn� mojego brata |do krzes�a elektrycznego{1649}{1752}przepuszcz� 50.000 wolt�w przez jego cia�o|za zbrodni�, kt�rej nie pope�ni�.{1786}{1856}Moim zadaniem jest sprawi�,|aby to si� nie sta�o.{1943}{1999}Jestem w Fox River ju� prawie trzy tygodnie.{2024}{2082}W tym czasie uda�o mi si� przebi�|przez �cian� w mojej celi{2083}{2153}i dosta� si� do starego systemu rur,|kt�re biegn� przez ca�e wi�zienie.{2196}{2266}Te rury to nasza droga ucieczki.{2310}{2370}Sp�jrzcie na to miejsce jak na map� USA.{2395}{2470}Nasza cela tam to Nowy Jork.{2491}{2558}Izba chorych, nasze wyj�cie,|to Kalifornia.{2560}{2620}A rury pod naszymi stopami, |kt�re ��cz�...{2621}{2646}Droga 66.{2652}{2690}Droga 66.{2692}{2722}Nasz bilet na zewn�trz.{2725}{2768}Zak�adam, �e robimy to w nocy.{2770}{2798}Dok�adnie tak.{2800}{2898}My jeste�my zamkni�ci, Fish,|a tw�j brat jest w izolatce.{2900}{2954}Jak mamy wyfrun�� z naszych klatek{2957}{3023}i przyfrun�c to twojej celi,|prosto do Nowego Jorku?{3026}{3052}Nie macie.{3075}{3168}Spotkamy si� w po�owie drogi,|w Saint Louis.{3169}{3224}Droga 66 wiedzie dok�adnie |pod tym budynkiem.{3226}{3289}To jedyny budynek usytuowany|dok�adnie nad tymi tunelami.{3290}{3361}Wszystko, co musimy zrobi�, |to dosta� si� do brygady pracy...{3365}{3422}i wykopa� sobie zej�cie.{3426}{3479}Kr�tko potem |przebijemy si� do izby chorych.{3482}{3524}I b�dziemy poza tymi murami.{3526}{3550}Co tam jest?{3558}{3601}Stary magazyn.{3604}{3657}Wyobra� sobie, �e John mo�e|poci�gn�� za odpowiednie sznurki.{3658}{3735}To nie b�dzie �atwe, Fish.|To zamkni�ty obszar.{3753}{3808}B�d� musia� to jako� wyt�umaczy� klawiszom{3809}{3867}i jakim cudem jest tam do wykonania|jaka� bie��ca robota,{3868}{3904}�ebym m�g� si� tam dosta�.|Kumasz?{3905}{3941}To lepiej co� wymy�l.{3946}{3994}Bo je�li si� tam nie dostaniemy,{4012}{4048}to si� st�d nie wydostaniemy.{4052}{4100}Czuj� si� pomini�ty.{4123}{4226}Nowy Jork? Kalifornia? Saint Louis?|O czym rozmawiacie?{4228}{4271}O baseballu w rzeczy samej.{4308}{4378}To jest temat, o kt�rym |przypadkiem sporo wiem.{4379}{4442}Jaka szkoda. Sko�czyli�my rozmawia�.{4447}{4478}Naprawd�, w tym momencie?{4480}{4525}Czy to w�a�ciwy spos�b traktowania|cz�onka dru�yny?{4634}{4719}Zabieram si� z t� wycieczk�,|czy ci si� to podoba, czy nie.{4736}{4813}W przeciwnym wypadku zobaczysz,|jaki mam wspania�y g�os.{4882}{4935}D�ugo nie znios� tego g�wna.{4937}{4984}- Nie wchodz�.|- Ja te� nie.{4997}{5087}Nie b�dziemy musieli.|On zniknie wystarczaj�co szybko.{5158}{5225}Stan zapewnia 25.000 $ ubezpieczenia,{5227}{5306}plus datki z Fundacji Pracownik�w |Wi�ziennictwa Illinois.{5308}{5394}To ostania rzecz, o jakiej teraz my�l�,|Naczelniku.{5421}{5465}Wiesz, kto go zabi�?{5470}{5502}Mamy kilka trop�w.{5522}{5562}Ale mog� ci obieca�,{5565}{5636}�e nie spoczniemy, p�ki si� nie dowiemy,|co si� sta�o.{5664}{5713}Brakuje zdj��.{5717}{5787}Tutaj mia� zdj�cie swojej c�rki.{5846}{5886}Nie martw si�. Znajdziemy je.{5976}{6066}B�aga�am go, �eby nie bra� tej pracy.{6069}{6145}Shauna, bardzo mi przykro.{6218}{6262}Odprowadz� ci� do samochodu.{6290}{6313}Kapitanie.{6321}{6365}Musz� z panem chwil� porozmawia�.{6366}{6407}Spotkamy si� na korytarzu.{6495}{6547}Chc� tego sukinsyna,|kt�ry to zrobi�.{6565}{6632}Zr�b wszystko, co konieczne,|�eby go znale��.{6653}{6680}Rozumiesz?{6841}{6899}Mam pi�� pude�ek.|Pomo�esz mi?{6996}{7069}Ten telefon to podr�cznikowy przyk�ad|zastraszania. Tego w�a�nie chcieli.|{7070}{7121}Odstraszy� nas od zrobienia tego, |co ich zdaniem mo�emy.{7122}{7179}- A co to jest?|- Ujawnienie ich.{7181}{7228}Czy ten facet znowu si� pani naprzykrza,|panno Donovan?{7229}{7318}Nie, Lucas. Tamtej nocy to by�a moja wina.|To by�o nieporozumienie.{7320}{7381}Dobrze, |ale gdyby pani czego� potrzebowa�a...{7383}{7449}Zaufaj mi, b�dziesz pierwszym,|do kt�rego zadzwoni�.{7465}{7519}Pozw�l mi.{7618}{7699}Te pud�a zawieraj� orzecznictwo s�d�w|apelacyjnych w sprawach karnych z 7 lat.{7703}{7757}Je�eli jest w nich gdzie� precedens,{7759}{7838}kt�ry m�g�by nam pom�c wstrzyma�|egzekucj� Lincolna, znajdziemy go.{7856}{7915}Postaw je prosz� przy drzwiach, Lucas.|Ja je wnios�.{7916}{7985}Nie ma sprawy. Mam pani klucz pod r�k�.{7995}{8068}Gdyby nie wiedzia� lepiej,|powiedzia�bym, �e Lucas ma do ciebie s�abo��.{8074}{8105}Bardzo zabawne.{8605}{8803}T�umaczenie: Tifosi|Napisy: normanos.com{8833}{8971}Prison Break 1x08|"The Old Head"{9256}{9274}Ogie�.{9292}{9307}Co?{9309}{9358}Ogie�. Spalimy to miejsce.{9365}{9395}I jak ma to nam pom�c?{9398}{9445}Par� lat temu spali�a si� kaplica{9447}{9529}i pani doktor stwiedzi�a, |�e by�y jakie� problemy z toksynami...{9537}{9596}no wiesz, azbest, farba, sam sobie wymy�l.{9602}{9688}Nie mogli znale�� wykonawcy,|wi�c wys�ali wi�ni�w do tej roboty.{9699}{9773}Sp�dzali�my tam wtedy po pi��,|sze�� godzin.{9776}{9876}Ale dobr� stron� by�o to, �e stra�nicy |prawie nigdy tam nie przychodzili.{9898}{9931}Mo�esz nas tam wprowadzi�?{9948}{10013}Tak sobie troch� my�la�em...{10149}{10220}B�d� potrzebowa� karty z brygady pracy,|czy� nie?{10282}{10374}No wtedy, kiedy ta ca�a sprawa| si� zacznie.{10389}{10422} Ju� jest w toku.{10494}{10544}Sp�awiasz mnie, prawda?{10547}{10582}Dlaczego mia�bym to robi�?{10585}{10687}My�lisz, �e Bellick mnie dopadnie |za wypatroszenie tego klawisza Boba.{10712}{10779}Mo�e p�jdziesz na ma�y spacer|i sam mu powiesz?{10780}{10828}I wtedy mieliby�cie mnie ca�kiem z g�owy.{10834}{10881}C�, mam dla was dobre wie�ci.{10894}{10975}Je�eli bekn� za zabicie Boba,|uwierzcie,{10977}{11027}sam sobie p�jd� na ma�y spacer...{11055}{11144}powiedzie� im o tej dziurze, |kt�r� masz za umywalk�.{11274}{11324}Wi�c co z t� kart� z brygady?{11378}{11412}Nie wiem, czy pami�tasz,{11413}{11463}ale tego lata przed pi�t� klas�,{11467}{11514}kiedy by�em z tob� przez kilka tygodni{11521}{11582}i ty my�la�e�, �e zbi�em |tw�j szklany stolik do kawy...{11650}{11709}A jak wr�ci�e� do domu wypar�em si�.{11728}{11861}Ale powiedzia�e� mi, �e mniej si� |przejmujesz stolikiem do kawy,{11864}{11919}ale nie chcia�e�, �ebym ci k�ama�.{11925}{12011}I powiedzia�e�, �e czu�by� si� lepiej,|gdybym ci po prostu powiedzia� prawd�.{12036}{12097}I obieca�e� nie by� w�ciek�y.{12099}{12122}Pami�tam.{12167}{12200}C�, st�uk�em go.{12254}{12273}Wiem.{12352}{12443}Wiesz, je�eli jest cokolwiek,|co chcia�by� z siebie zrzuci�,{12451}{12472}to mo�esz mi powiedzie�.{12482}{12536}I obiecuj�, �e nie b�d� z�y.{12544}{12590}Chcesz wiedzie�, czy zabi�em tego faceta.{12702}{12818}Poszed�em tam zamierzaj�c zrobi�|co� z�ego.{12879}{12921}Ale go nie zabi�em.{12933}{13002}Kto� si� napracowa�,|�eby wygl�da�o jakbym to zrobi�.{13004}{13100}W ka�dym razie jest szansa,|�e nie dojdzie do egzekucji.{13109}{13131}Co?{13136}{13169}Veronica pracuje nad moj� spraw�.{13171}{13250}Przyjdzie dzi� jaki� dziennikarz,|kt�ry wierzy, �e jestem niewinny.{13289}{13321}Wi�c jeszcze nie umar�em.{13359}{13424}LJ, popatrz na mnie.{13448}{13483}Trzeba mie� wiar�, dzieciaku.{13519}{13556}Miej cho� troch� wiary.{13827}{13871}- Kellerman.|- I co?{13877}{13920}- Zaj��em si� tym.|- Dobrze.{13932}{13973}Wi�c przejd� do kolejnej rzeczy.{13985}{14028}Gdyby� mog�a widzie�, |na co my teraz patrzymy,{14029}{14072}uwierz mi, |Burrows dostanie t� wiadomo��.{14073}{14134}O tym zapewniali�cie mnie ju� wcze�niej,{14136}{14208}a ona ci�gle wraca�a do nadawcy.{14210}{14284}Przejd�cie do kolejnej rzeczy|i zdajcie raport.{14288}{14324}Ju� tam jedziemy.{14350}{14388}Za du�o my�lisz.{14390}{14439}Bo�e bro�.{14581}{14657}On przewr�ci do g�ry nogami ka�d� cel� |w tym skrzydle, a� znajdzie morderc�.{14658}{14741}Przewr�ci t� jedn� i w okamgnieniu|znajdzie dziur�.{14742}{14764}Wiem.{14807}{14850}Musimy go wsypa�.{14851}{14880}To jedyny spos�b, �eby to powstrzyma�.{14881}{14919}Wsypiemy go, to on im wszystko powie.{15050}{15098}Wi�c i tak mamy przechlapane?{15280}{15299}Kt�ry?{15301}{15354}Tutaj. Saint Louis.{15948}{15990}Co ty tu do cholery robisz?{15993}{16036}S�u�ba sprz�taj�ca.|My�leli�my, �e to by� magazyn.{16037}{16110}Czy to twoim zdaniem wygl�da na magazyn,|idioto? To zamkni�ty obszar!{16111}{16174}To kanciapa stra�nik�w.|Znika� mi st�d.{16191}{16239}- Znika� mi st�d, natychmiast.|- Przepraszam.|{16250}{16291}To si� ju� nie powt�rzy.{16587}{16635}Cholerna kanciapa. �artujesz sobie?{16667}{16719}Musieli to zmieni� od czasu renowacji.{16720}{16779}Klawisze tam siedz�. Nigdy nie wyjd�.{16780}{16832}- Masz plan awaryjny?|- Nie ma plany awaryjnego.{16834}{16877}To jedyne pomieszczenie nad sam� rur�.{16878}{16933}To ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]