Prison Break - 2x07 - Buried, (Skazany na śmierć) PRISON BREAK sezon 2 +napisy

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{46}{68}Rancza ju� nie ma.{70}{101}Musimy co� wymy�li�.{102}{113}Tak, �eby nikomu|nie sta�a si� krzywda.{113}{142}Mam pomys�.{171}{204}Przepraszam, �e przeszkadzam.{204}{237}Jest u pani pr�d?{239}{279}Skaza�cy s� w jednym z tych miast.{280}{340}Na pewno nie ujechali dalej,|ni� 64 mile w ka�d� stron�.{341}{398}Chc� wszystko, co macie|o tym perymetrze.{399}{455}Je�li mam by� szczery...{457}{508}Spodziewa�em si� spotka�|z pani� prezydent.{510}{543}Od teraz mnie sk�adasz raporty.{544}{610}Najwi�kszym naszym problemem, s�...{612}{658}zarzuty ci���ce na pa�skiej c�rce.{660}{686}Mi�o mi pana pozna�.{709}{752}Saro, pami�tasz tego faceta?{754}{799}Tego, kt�rego spotka�em|w twoim mieszkaniu?{801}{846}Chc�, �eby� trzyma�a si�|od niego z daleka.{848}{867}O czym ty m�wisz?{867}{919}/Dowiedzia�em si� te� innych rzeczy.{945}{973}Co to jest?{975}{1015}To Holandia.{1017}{1059}Jest pi�kna.{1060}{1090}Zatankuj samoch�d.{1091}{1134}Spotkamy si� tu za godzin�.{1177}{1250}Po�� r�ce za g�ow� i kl�knij!{1337}{1393}Ani s�owa, ty stara dziwko.{1394}{1455}Albo poder�n� ci gard�o.{1534}{1575}Krzyknij jeszcze raz,|a wytn� ci...{1575}{1617}struny g�osowe prosto z gard�a.{1660}{1710}Idzie tutaj.{1777}{1798}Co ona robi?{1848}{1904}Zbli�a si�.{1940}{2000}Nie podchod�.{2299}{2330}Mamo, jeste� w domu?{2397}{2448}Cicho, b�d� cicho.{2734}{2782}Mamo.{3942}{3967}Wszystko w porz�dku.{3967}{4005}Cofnij si� i r�ce do g�ry.{4007}{4027}Spokojnie.{4028}{4071}G�wno, a nie spokojnie.|To nie ona...{4073}{4099}rozdaje tu karty.{4100}{4157}Cofnij si� i r�ce do g�ry!{4159}{4191}Podnios� r�ce,{4193}{4243}a razem z nimi|jej �y�� szyjn�.{4245}{4294}Niech nikt nie robi|niczego g�upiego.{4380}{4430}Nie ruszaj si�.{4458}{4493}Zachowujmy si� jak ludzie.{4494}{4558}Spokojnie.|Uspok�j si�.{4560}{4591}Tak dobrze.{4591}{4648}Facet w ogrodniczym, powiedzia�,|�e Burrows by� silny jak goryl.{4650}{4702}Zwi�zali ich oko�o trzynastej.{4703}{4767}Zidentyfikowa� ich obu.|Scofield, Burrows.{4767}{4801}Nie mia� w�tpliwo�ci.{4802}{4837}Oczywi�cie od trzynastej....{4837}{4884}mogli ujecha� i z trzysta mil.{4886}{4942}Zabrali z tego sklepu|oko�o tuzina �opat i...{4942}{4964}innych narz�dzi.{4964}{4991}S� tutaj i kopi�.{4992}{5022}Pi�� milion�w dolar�w...{5024}{5068}zakopanych gdzie�|pod ulicami Tooele.{5070}{5097}Wierzysz w to?{5097}{5156}Najwa�niejsze, �e oni w to wierz�.{5157}{5188}Mog� by� wsz�dzie w tej chwili.{5189}{5257}Nie mamy ludzi, �eby|chodzi� od drzwi do drzwi.{5269}{5325}Nie b�dziemy ich potrzebowa�.{5328}{5368}On nam powie, gdzie szuka�.{5600}{5700}/{c:$ffd400}Dopasowanie do wersji:|/{c:$ffd400}Prison.Break.207.HDTV-LOL{5701}{5802}/{c:$ffd400}T�umaczenie i napisy:|/{c:$ffd400}Quentin <quentin@prisonbreak.int.pl>{5803}{5905}/{c:$ffd400}Korekta:|/{c:$ffd400}JediAdam <jediadam@hatak.pl>{6130}{6231}/{c:$ffd400}Prison Break 2x07|/{c:$ffd400}"Buried"{6362}{6448}Zabawne, mia�em ci zostawi� wiadomo��.|To tw�j szcz�liwy dzie�.{6452}{6474}Czy�by?{6478}{6511}Moja ciotka, Maxine...{6515}{6606}w ko�cu przekaza�a mi|sw�j s�ynny przepis na ciasteczka.{6610}{6707}Je�li masz dzi� czas, to mo�esz|zosta� moim kr�liczkiem do�wiadczalnym.{6711}{6765}Nie mog�. Dzi� wieczorem, nie.{6769}{6851}Zupe�nie jak Daniel:|"Dzi� wieczorem, nie".{6855}{6942}Musz� i��,|je�li pozwolisz.{6965}{6999}Wszystko dobrze?{7003}{7056}Tw�j w�zek jest pusty.{7060}{7154}W porz�dku.|Po prostu musz� i��.{7504}{7546}Nie tak to mia�o by�.{7550}{7590}To g�upota.|Nie mo�emy tego robi�.{7594}{7644}Przeszar�owali�my.{7648}{7722}A co, to niby mia�o znaczy�?{7726}{7768}Wpl�tali�my si�.{7772}{7817}A teraz czas si� wypl�ta�.{7821}{7862}Nie mamy wyboru.{7866}{7889}A w�a�nie, �e mamy.{7893}{7940}Mo�emy si� st�d zbiera�.{7944}{7989}I co potem?{7993}{8062}Jeste�my ju� w �rodku.{8066}{8140}Zwi�zali�my te kobiety.|Pope�nili�my przest�pstwo.{8144}{8242}P�jdziemy st�d i nic to nie zmieni.{8272}{8315}Dlaczego po prostu|nie by�o silosu?{8319}{8407}Po�rodku niczego bez gapi�w.{8422}{8466}Zdob�dziemy te pieni�dze w inny spos�b.{8470}{8561}Tak, mo�e obrobi� kolejny bank.{8565}{8636}Wiesz, co mi kiedy�|powiedzia� Charles?{8640}{8735}Nie ma czego� takiego,|jak nast�pny przekr�t.{8739}{8788}Kiedy� my�la�em,{8792}{8887}�e jest spos�b, �eby�my|zrobili to zgodnie z prawem.{8891}{8995}Naprawili wszystkie|wyrz�dzone krzywdy.{9021}{9103}Przeszar�owali�my, Linc.{9135}{9194}Wszyscy.{9362}{9454}"Przepraszam" nic dla was|teraz nie znaczy.{9458}{9539}I tak to jednak powiem.{9557}{9635}Nie tak to mia�o by�.{9665}{9736}Godzina, g�ra dwie|i ju� nas tu nie b�dzie.{9740}{9783}Macie moje s�owo.{9787}{9868}Nikt was nie skrzywdzi.{9911}{9984}Miej na nie oko, dobrze?{9988}{10055}Niech im si� nic nie stanie.{10059}{10113}Nic.{10367}{10445}Pani doktor co� podejrzewa.{10449}{10534}Powinna. Rozmawia�a z gubernatorem,|gdy si� pojawi�e�.{10538}{10565}Pods�uchiwa�e�.{10569}{10642}/Obie linie s� na pods�uchu.|/Nie jeste�my ��todziobami.{10646}{10701}Ojciec powiedzia� jej,|o czym si� dowiedzia�?{10705}{10773}Nie przez telefon,{10777}{10858}ale wie, kim ty jeste�.{10830}{10875}Ona te� ju� wie.{10880}{10958}A jako, �e mia�a ci� doprowadzi�|do Scofielda i Burrowsa...{10958}{11024}- Chyba jeste�my w punkcie wyj�cia.|- Niekoniecznie.{11025}{11150}- S� inni ludzie, na kt�rych im zale�y.|- Dzieciak. LJ.{11170}{11280}- A wracaj�c do gubernatora...|- Dzieciak Burrowsa, Paul.{11281}{11334}Skup si�.{11527}{11580}Biuro gubernatora.|Prosz� czeka�.{11581}{11635}Biuro gubernatora Tancredi.|Prosz� czeka�.{11636}{11665}Zasta�am mojego ojca?{11666}{11732}Chwileczk�.|Biuro gubernatora Tancredi.{11733}{11766}- Witaj, Bruce.|- Cze��, Saro.{11767}{11794}Chcia�abym porozmawia� z ojcem.{11795}{11830}Nie mog� si� do niego dodzwoni�.{11831}{11877}W�a�nie wyl�dowa�.|Powinien by� w domu.{11878}{11916}Nie wiem tylko,|czy b�dzie w nastroju...{11917}{11955}- do rozmowy.|- Dlaczego?{11956}{12010}Dosta� telefon z Bia�ego Domu.{12011}{12064}Wycofano jego nominacj�.{12065}{12092}Jak to?{12093}{12124}Rozmawia�am z nim|dwie godziny temu.{12125}{12176}- Nawet o tym nie wspomnia�.|- To �wie�a wiadomo��.{12177}{12225}Wed�ug nich|potwierdzenie nominacji...{12226}{12252}by�oby problemem.{12253}{12325}Mia� odpowiedni� liczb� g�os�w,|prawda?{12327}{12378}Wystarczaj�c� wi�kszo��.{12379}{12400}Tak, wi�c...{12401}{12478}Prezydent Reynolds,|zako�czy�a to, co by�o pewne, ot tak...{12479}{12529}i ma zamiar zacz��|wszystko od pocz�tku?{12530}{12609}Jak cz�sto zdarza si�|co� takiego w polityce?{12610}{12660}Nigdy.{12772}{12890}Od kiedy jeste�my porywaczami?|To nie w porz�dku.{12902}{12985}Jutro zag�uszymy|nasze sumienia pieni�dzmi.{12987}{13061}To, �e zamkniesz oczy|nie znaczy, �e co� zniknie.{13062}{13139}Wol� pi�� minut|kontrolowanej sytuacji...{13140}{13253}ni� 50 lat,|kt�rych nie b�d� m�g� kontrolowa�.{13254}{13288}Hej, panie Studolar�wka.{13289}{13398}Jak to jest by�|afryka�sk� si�� robocz�?{13399}{13510}- Zamknij si� wreszcie.|- Co za nerwus.{13528}{13588}Mo�e wejdziesz do dziury|i te� troch� pokopiesz?{13589}{13645}Mo�e mnie zast�pisz,|ciemny kolego?{13646}{13727}Nie jeste� w swoich okolicach,|przyczepowy �mieciu.{13727}{13763}Mog� ci� wrzuci� do tego do�u...{13764}{13833}- i nikt nie us�yszy twoich krzyk�w.|- Odpu��.{13834}{13878}/Jest z nami ekspert|/od spraw zabezpiecze�,{13879}{13907}/kt�ry powie nam,{13908}{14011}/jakie s� sposoby na to,|/aby nie powt�rzy�a si� kolejna ucieczka...{14012}{14063}/w stylu "�semki z Fox River".{14063}{14119}Raczej "Si�demki z Fox River".{14120}{14190}Na chwil� obecn�, Abruzzi|drzemie sobie smacznie w ziemi.{14191}{14240}Bo�e zbaw jego dusz�.{14242}{14309}A propos liczb.|Brakuje nam jednego.{14310}{14421}Du�o czasu min�o|odk�d Tweener pojecha� zatankowa�.{14624}{14693}U�y�em wszystkich|znanych mi sztuczek.{14695}{14773}Dzieciak nic nie powiedzia�.{15153}{15310}Jeste� katolikiem?{15228}{15278}Jeste� katolikiem?{15400}{15437}Nie jestem w tym za dobry.{15441}{15512}Sporo przykaza�.{15558}{15644}Jest jednak jedna,|dobra rzecz: spowied�.{15648}{15736}Co tylko ci� gryzie, wystarczy...{15740}{15785}wyrzuci� to z siebie.{15789}{15872}Musz� przyzna�,|�e to dobre uczucie.{15876}{15984}Pewnie dzi�ki uldze.|Zwierzeniu si�, komu� innemu.{15988}{16079}Nie mam ci|nic do powiedzenia.{16198}{16288}A gdybym ja|zwierzy� si� tobie?{16292}{16376}Zdradzi� swoj� tajemnic�.{16414}{16481}Oscar Shales.{16610}{16708}Go��, kt�rego �ciga�em|kilka lat temu.{16712}{16789}Sprytny, jak diabli.{16810}{16861}Ci�gle mi ucieka�.{16865}{16964}Z czasem zacz�o to|przypomina� gr�... Szachy.{16968}{17022}I by�oby to nawet ca�kiem mi�e,|gdyby nie fakt,{17026}{17113}�e zabija� po drodze ludzi.{17181}{17253}Liczba ofiar ci�gle ros�a,|a ja my�la�em,{17257}{17325}�e to z mojej winy.{17329}{17386}Bo nie potrafi�em go z�apa�.{17390}{17485}Bo nie by�em|wystarczaj�co m�dry.{17575}{17624}Nigdy go nie z�apa�em.{17628}{17692}Przegra�em.{17754}{17865}W nocy r�ne my�li doprowadza�y|mnie do szale�stwa. Zw�oki.{17869}{17969}Koszmary.|Przesta�em w og�le sypia�.{18019}{18133}Ca�kowicie zatraci�em|poczucie rzeczywisto�ci.{18143}{18212}Dlatego musz� to za�ywa�.{18216}{18294}Trzymaj� mnie w grze.{18395}{18483}Teraz ju� wiesz.|Pozby�em si� swojego ci�aru.{18487}{18582}Powiniene� czasem|tego spr�bowa�.{18856}{18948}Tak, jak powiedzia�em wcze�niej.{18952}{18986}Nic ci nie powiem.{18990}{19067}Wiesz, gdzie oni s�.{19080}{19166}Je�li szukasz kapusia,|to trafi�e� pod z�y adres.{19170}{19280}Chc� ci tylko oszcz�dzi�|wyrzut�w sumienia.{19353}{19500}Nie min�y 24 godziny od ucieczki,|nim Bagwell zabi� po raz pierwszy.{19553}{19598}Je�li mi nie powiesz,|gdzie jest,{19602}{19703}zabije ponownie, a ta krew|b... [ Pobierz całość w formacie PDF ]