Prison Break (2x17 Bad Blood) XviD-mE, Prison Break, Prison Break 2 sezon

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{32}{123}Uciekam. A ty dopilnujesz,|�eby m�j brat uciek� ze mn�.{124}{162}Przykro mi, Henry.{163}{238}To wiadomo�� dla Maricruz.|B�d� tam.{239}{319}B�d� na ciebie czeka�|na lotnisku w Ixtapa.{320}{413}Je�li b�dziesz mia� jakie� k�opoty,|zostaw wiadomo�� na internetowym forum.{414}{493}- Jaki si� nazywa?|- Europeangoldfinch.net{494}{548}To taki ptaszek, nie?{549}{627}Spakujcie si�.|Wyje�d�amy.{628}{718}B�dziemy rodzin�,|nawet je�li nas to zabije.{719}{764}Za�atw to|i obaj jeste�my w domu.{765}{870}- Pami�tasz jeszcze sw�j dom?|- Trzymaj si� z dala od mojej rodziny.{871}{983}Potrzebuje tego lekarstwa.|Nie wytrzyma bez niego dw�ch dni.{984}{1057}- Nie czuj� si� dobrze.|- Och, kochanie.{1058}{1125}- Chc�, �eby to si� sko�czy�o.|- No to jest nas dwoje.{1126}{1184}Musimy tylko odnale�� to,|co da� ci tw�j ojciec.{1185}{1217}To zwyk�y klucz.{1218}{1297}Jest zamkni�te w skrzyni|w tym klubie cygarowym.{1298}{1404}Nie jestem poszukiwanym zbiegiem.|Daj mi klucz. Zrobi� to.{1405}{1490}Przejdziemy si� na spacer?{2134}{2193}Panno Tancredi.{2194}{2291}Chcia�bym zamieni� z pani� s��wko.{2450}{2543}- Panno Tancredi.|- Oczywi�cie.{2600}{2688}Panno Tancredi.|Prosz� pani.{2796}{2907}- Panno Tancredi!|- Musimy si� st�d zbiera�.{2946}{3030}/Wychodz� tylnym wyj�ciem.{3177}{3238}Szybciej.{3422}{3517}{C:$aaccff}MINNEAPOLIS, MINNESOTA|Mi�dzynarodowe lotnisko St. Paul{3518}{3598}/Witamy w Minneapolis.{3600}{3680}Z oddzia�em pediatrii.{3711}{3767}- Halo?|/- Cameron.{3768}{3819}- Cze��, tatusiu.|- Jak leci, wielkoludzie?{3820}{3887}/- Dobrze. W�a�nie jem lunch.|- A co dok�adnie?{3888}{3959}Jakie� �wi�stwo.{3963}{4013}Mo�e potem mama|przyniesie ci obiad z domu.{4014}{4045}Widzia�e� si� dzisiaj z lekarzem?{4046}{4109}/Tak. Powiedzia�, �e wypisz�|/mnie jeszcze w tym tygodniu...{4110}{4169}/o ile b�d� si� trzyma�|/z dala od ruchliwych ulic.{4170}{4238}Jeste� m�drym ch�opcem.|Wiesz jak przechodzi� przez ulic�.{4239}{4314}Jeste� na mnie z�y?{4317}{4384}Pos�uchaj mnie.{4385}{4473}Nikt nie jest na ciebie z�y.{4477}{4563}To nie by�a twoja wina.|To ja powinienem ci� pilnowa�.{4564}{4622}Ciebie tam nawet nie by�o.{4623}{4693}Ale powinienem.{4700}{4724}Cholera...{4725}{4801}Musz� ju� ko�czy�, synku.|Zadzwoni� p�niej, dobrze?{4802}{4862}- Dobrze. Pa.|- Cameron...{4863}{4927}Kocham ci�.{4933}{4990}Cam...{5054}{5105}S�ucham.|Mamy co� na temat Franklina?{5106}{5150}Nic nowego.|Tyle co rano.{5151}{5222}Kolejny �wiadek z knajpki|w Minneapolis rozpozna� go.{5223}{5297}To dobrze.|W�a�nie wyl�dowa�em w Minneapolis.{5298}{5348}- Co� jeszcze?|- Tak, dziewczynka. Didi.{5349}{5431}Wygl�da na to, �e jest chora.|Jakie� przewlek�e schorzenie.{5432}{5506}Roze�lij zdj�cia Franklina|do szpitali w pd-wsch Minnesocie.{5507}{5664}Zrobione. Przy odrobinie szcz�cia,|jak b�dzie w potrzebie, pojawi si� w kt�rym�.{5665}{5754}- Nie masz dzieci, prawda?|- Nie mam.{5755}{5832}Zadzwo� do mnie,|gdy b�dziesz mie� co� nowego.{5833}{5894}Poprosz�.{6016}{6056}- Nie zdobyli�my tego.|- Co?{6057}{6149}Musimy tam szybko wr�ci�.|Kiedy Firma dowie si� o wizycie Sary,{6150}{6215}nie potrwa d�ugo, gdy zaczn�|zastanawia� si� sk�d ta wizyta.{6216}{6291}Zadekujcie si� gdzie� w okolicy.|We�miemy samoch�d.{6292}{6348}- Wr�cimy za kilka godzin.|- Gdzie chcesz jecha�?{6349}{6430}Okaza�o si�, �e jest kto�,|kto mo�e nam pom�c.{6431}{6485}Kto?{6492}{6547}Pope?{6556}{6620}Chwileczk�.{6654}{6711}Henry.{6763}{6800}Co ty tu robisz?{6801}{6851}Poza unikaniem wi�zienia|i zwodzeniem w�adz.{6852}{6896}Jest co�, co musi pan us�ysze�.{6897}{6936}Wys�ucha mnie pan?{6937}{6994}Zapewniam ci�,|�e nie mamy o czym rozmawia�.{6995}{7029}Prosz�, sir.|Potrzebuj� pi�ciu minut.{7030}{7073}Potem odejdziemy.{7074}{7133}Jacy my?{7400}{7530}T�umaczenie: Quentin <quentin@prisonbreak.int.pl>|Korekta: johnass{7874}{7974}{C:$aaccff}Prison Break [2x17]|Bad Blood (Z�a krew){8039}{8105}- Nie chc� k�opot�w.|- Nie po to tu jeste�my.{8126}{8210}O czym ty, do cholery, my�la�e�?|Zjawiasz si� tutaj. Jeste� zbiegiem.{8211}{8302}Na wypadek gdyby� zapomnia�,|po�wi�ci�em karier� i ca�e �ycie...{8303}{8359}na to, by pilnowa�|takich, jak ty.{8360}{8384}M�wisz o winnych.{8385}{8466}M�j brat jest niewinny.|I by� mo�e, mamy na to dow�d.{8467}{8504}Nie dbam o to.|Id�cie st�d.{8505}{8587}Jest zamkni�ty w skrzynce|w klubie Corona del Oro,{8588}{8631}- ...kt�rego pan jest cz�onkiem.|- Wynocha!{8636}{8670}Henry, prosz�, wys�uchaj nas.{8671}{8759}Musz� powiedzie�,|�e powinna� by� m�drzejsza.{8760}{8790}Ale po tym co zrobi�a�...{8791}{8864}M�j ojciec zosta� zabity,|gdy wr�ci� do sprawy Burrowsa.{8865}{8995}Ten klucz to wszystko,|co uda�o mi si� zdoby�.{9081}{9150}{C:$aaccff}HRABSTWO CONECUN, ALABAMA{9285}{9370}Dok�d jedziemy?{9455}{9505}Dzieci s� g�odne.{9506}{9571}Jedziemy ca�y dzie�.{9589}{9618}Batonika?{9659}{9766}- Potrzebuj� normalny posi�ek.|- Wkr�tce, dziubasku.{9982}{10054}A niech mnie!{10169}{10374}Niegodziwcy. Szubrawcy.|Szumowiny. Grabie�cy.{10575}{10619}Co to takiego?{10642}{10711}M�j dom.{10772}{10870}{C:$aaccff}TECPATAN, MEKSYK|60 kilometr�w od Ixtapa{11022}{11081}Nie, nie, nie!{11870}{11941}Por favor,|prosz�, prosz�.{11942}{12018}Dok�d jedziesz?{12019}{12119}- Na lotnisko.|- Szcz�ciarz z ciebie.{12178}{12253}- Daleko do lotniska?|- 20 minut.{12254}{12289}Spieszysz si� na samolot?{12290}{12362}Moja dziewczyna|wylatuje o 16.{12363}{12432}Zd��ysz bez problemu.{12433}{12500}Super.{12603}{12661}- Caldena, zg�aszam si�.|/- Daleko jeste�?{12662}{12718}Jakie� 35 kilometr�w.{12719}{12790}/Zrozumia�am.{12828}{12926}O co chodzi?{12927}{13006}Pracuj� w ochronie lotniska.{13007}{13147}Chodzi o jakiego�|ameryka�skiego zbiega.{13291}{13370}{C:$aaccff}MINNEAPOLIS, MINNESOTA{13427}{13525}W porz�dku, kochanie.|Mo�e si�dziesz tutaj?{13540}{13557}Dobrze.{13574}{13649}P�jd� teraz|porozmawia� z t� pani�.{13650}{13680}Potrzebujesz czego�?{13690}{13722}Jeste� pewna?{13740}{13784}Dobrze.{13880}{13908}S�ucham?{13909}{13964}Moja c�rka, Dede,|jest naprawd� chora.{13965}{14028}Ma problemy z nerkami,|odk�d by�a malutka.{14029}{14069}- Chodzi g��wnie...|- Gdzie ona jest?{14070}{14130}- Siedzi tam.|- By� pan ju� tutaj?{14131}{14167}Nie, jeste�my tu przejazdem.{14168}{14245}Mog� zobaczy� pa�skie ubezpieczenie?{14264}{14316}Nie, nie.|Nie jestem ubezpieczony.{14317}{14386}Kiedy odszed�em z wojska,|armia przesta�a je op�aca�.{14387}{14455}Jest pan mieszka�cem|hrabstwa Hennepin?{14465}{14526}Jak ju� powiedzia�em,|jeste�my tu przejazdem.{14527}{14581}Ma pan prawo jazdy?{14582}{14693}Nie mam ubezpieczenia, prawa jazdy,|ani nic podobnego.{14694}{14726}Znam jednak prawo.{14727}{14784}Musicie si� zaj��|moj� c�reczk�.{14800}{14900}- P�jd� po mojego prze�o�onego.|- Dobrze.{14946}{15034}Mam gdzie�, co stanie si�|z tob� i twoim bratem.{15035}{15073}Zaufa�em ci,|przygarn��em ci�...{15074}{15129}pod moje skrzyd�a,|traktowa�em jak syna.{15130}{15164}Ufa�em ci.{15183}{15309}A ty ka�dego dnia mnie ok�amywa�e�.|Jaki cz�owiek tak post�puje?{15310}{15391}- Zdesperowany.|- Tak, jasne.{15418}{15482}Pope�nili�cie du�y b��d|przychodz�c tutaj.{15483}{15599}Nie dali�cie mi wyboru.|Jestem zmuszony powiadomi� w�adze.{15633}{15668}Przykro mi...{15701}{15786}ale nie mog� do tego dopu�ci�.{15867}{15904}Nie chc� ci� skrzywdzi�, Henry.{15905}{15956}Powiedzia� uzbrojony m�czyzna.{15957}{16000}Je�li to jedyny spos�b,|aby ci� przekona�.{16001}{16040}W ten spos�b mnie nie przekonasz.{16058}{16095}Nie jestem taki, jak my�lisz.{16096}{16144}A ja my�l�, �e dobrze wiem,|jaki jeste�, Michael.{16145}{16179}Je�li to prawda,{16180}{16232}to ju� wiesz, �e nie chcia�em|trafi� do Fox River.{16233}{16276}Nie chcia�em ci� pozna�, Henry.{16277}{16322}A ju� na pewno|nie chcia�em zniszczy� ci �ycia.{16323}{16370}I wysz�o ci to znakomicie.{16371}{16432}Nie m�wisz mu niczego,|czego sama bym nie powiedzia�a.{16450}{16518}Wys�ucha�am go jednak.|To co m�wi, to absolutna prawda.{16519}{16562}Chc� tylko odzyska�|�ycie mojego brata.{16563}{16601}Chc�, by ludzie poznali prawd�.{16602}{16673}Oddam za to wszystko.|Po�wi�ci�em moje �ycie.{16674}{16794}�atwo ci tak m�wi�,|kiedy to ty masz bro�.{16869}{16966}A je�li stan�|po drugiej stronie lufy?{17044}{17098}S� miejsca, w kt�rych|lepiej si� wami zajm�.{17099}{17131}Pos�uchaj, znam swoje prawa.{17132}{17186}Nie jeste�my plac�wk�|pierwszego kontaktu.{17187}{17233}Zajmujemy si� przypadkami|gro��cymi �yciu pacjent�w.{17234}{17257}Wiem, co to jest.{17258}{17316}Poczekacie, a� ona umrze,|zanim nam pomo�ecie?{17326}{17347}To mi pani chce powiedzie�?{17348}{17383}Nie b�d� si� z panem sprzecza�a.{17384}{17443}To szpital,|a nie przytu�ek dla bezdomnych.{17444}{17502}�e co?{17535}{17623}Co mi pani w�a�nie powiedzia�a?{17638}{17711}To niewiarygodne.{17712}{17745}Chod�.{17746}{17807}Kolejka do pana doktora|jest troch� za d�uga.{17808}{17890}P�jdziemy gdzie indziej.{17917}{17981}Gdzie idziemy?{17982}{18086}Znajdziemy innego doktora, kochanie.{18092}{18136}O m�j Bo�e.{18137}{18198}Chod�my.{18272}{18327}Z drogi!{18445}{18513}Chod�my, kochanie.{18705}{18754}Franklin!{18835}{18898}Z drogi!{18941}{18989}FBI! Nie rusza� si�!{19015}{19069}Dobrze.{19070}{19129}Ju� dobrze.{19130}{19192}W porz�dku.{19201}{19243}Musisz mnie pu�ci�, kochanie.{19244}{19276}- Nie!|- Nie, kochanie...{19277}{19305}Pu�� go, kochanie.{19306}{19332}Pu�� mnie.|Pu��.{19333}{19365}Musisz go pu�ci�, kochanie.{19366}{19418}- Nie.|/- Drzwi za chwil� si� zamkn�.{19422}{19461}Nie chce mnie pu�ci�.{19462}{19518}Nie ka� jej p�aci�|za swoje b��dy.{19567}{19632}S�yszysz mnie?{19940}{20020}M�g�bym ci� zastrzeli�|be... [ Pobierz całość w formacie PDF ]