Prison Break 4x04 - Eagles & Angels, Prison Break- Skazany na śmierć IV !!!

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{21}{62}/Poprzednio w Prison Break{63}{119}Nazywaj� j� Scylla.{120}{175}To taka firmowa czarna skrzynka.{176}{194}Co to jest?{195}{261}Bezprzewodowy dysk twardy,|poch�aniaj�cy wszelkie elektroniczne dane{262}{325}- ...z odleg�o�ci trzech metr�w.|- Informacje zapisane w Scylli?{326}{415}Je�li podejdziemy wystarczaj�co blisko...|S� nasze.{416}{488}Gdyby Scylla by�a pizz�,|my mieliby�my tylko jej kawa�ek.{489}{533}A wi�c Scylla nie jest jednym dyskiem.{534}{562}Tylko sze�cioma.{563}{678}Zabili mojego syna.|Musz� si� dowiedzie�, kto to zrobi�.{679}{758}Pobudka, suko.|Podano do sto�u.{759}{819}- S�ucham.|- Cole Pfeiffer? Gregory White z tej strony.{820}{909}/Widzimy si� jutro rano w GATE.|Osobi�cie wr�cz� panu{910}{948}czek z premi�.{949}{1064}Sara Tancredi jest|bezpieczna w kryj�wce, prawda, Bruce?{1090}{1172}Powiedz mi,|gdzie jest Sara?{1176}{1216}W Los Angeles?{1217}{1253}Dobra robota.{1254}{1338}To nie by�o spotkanie pomi�dzy|dwoma Dyskobolami, agencie Self.{1339}{1404}To by�o spotkanie|wszystkich sze�ciu Dyskoboli.{1405}{1501}Teraz ju� wiemy,|kto ma pozosta�e dyski.{1742}{1832}Hej.|Wyci�gn�li�cie co� z nagrania?{1845}{1934}To kamera w telefonie.|Z tej odleg�o�ci trudno spodziewa� si� cud�w.{1935}{2003}Ci�gle drukujemy.{2069}{2124}By�a� kiedy� na takim?{2125}{2169}Tak.{2170}{2278}Ci�gle dawa�am w czajnik,|wi�c wiele nie pami�tam.{2279}{2346}Ale chyba nie�le si� bawi�am.{2347}{2412}- A ty?|- Nie.{2430}{2503}W moich okolicach|nie by�o wiele jacht�w.{2504}{2563}Zawsze by�am ciekawa, jak to jest|zamieszka� na takim.{2564}{2638}By�oby mi�o mie� podw�rko|w postaci oceanu.{2639}{2721}Ocean jest twoim podw�rkiem!{2754}{2824}A co jest nie tak|z SS Minnow w magazynie?{2825}{2910}Nic.|Chcesz go kiedy� zwodowa�?{2920}{2998}- Po�eglowa� w nieznane?|- Tak, czemu nie.{2999}{3070}O ile razem z tob�.{3083}{3158}Podoba mi si� taka wizja.{3159}{3214}/Jo, papi.{3215}{3274}Mamy co�.{3434}{3498}Pewnego dnia.{3621}{3645}Co jest?{3646}{3684}Mamy...{3685}{3752}Mamy tablic� rejestracyjn�.{3753}{3860}- To wydruk z kamery w telefonie.|- Cyfry s� zamazane. Wszystko jest zamazane.{3861}{3909}Dajmy spok�j cyfrom.|Sp�jrzcie obok.{3910}{3966}- Wygl�da jak naklejka.|- To flaga.{3967}{4025}- Dyplomatyczna rejestracja.|- Sze�� P, koledzy.{4026}{4129}Kiedy dowodzi�em 32. ch�opa w Fox River,|Sze�� P sprawi�o, �e to si� kr�ci�o.{4130}{4193}Mo�esz to powi�kszy�?|Potrzebujemy wi�cej szczeg��w.{4194}{4280}- Pracuj� nad tym. - Pacierz, planowanie,|prewencja, pa�owanie, porz�dek, pobory.{4281}{4347}Przesta� m�drkowa� i powiedz,|co �azi ci po �bie.{4348}{4424}Drugi krok.|Rozkodowanie dysk�w, w�amanie.{4425}{4512}- Potrzebny nam plan.|- Agent Self, dostarczy nam tych informacji.{4513}{4606}Pracowa�e� z Whistlerem.|Nie wspomina� nic o po�o�eniu.{4607}{4680}- Czy to nie by�o napisane w jego przewodniku?|- Tym, kt�ry ma T-Bag?{4681}{4721}Je�li nawia� w jednym kawa�ku z Sony.{4722}{4810}Odkrycie miejsca w�amania nic nam nie da,|je�li nie b�dziemy mieli wszystkich dysk�w.{4811}{4878}Oto twoja flaga.{4893}{4957}Algieria?|Turcja.{4958}{5029}Dowiedzmy si� czy|turecki konsul jest w mie�cie.{5030}{5118}Wiecie, co?|Ola� to. Do roboty, Brad.{5119}{5183}Go�� nazywa si� Erol Tabak.|Konsulat jest w �r�dmie�ciu.{5184}{5229}Nie dostaniemy si� do konsulatu.{5230}{5287}Ale mo�emy go stamt�d �ledzi�.{5288}{5340}Michael?{5341}{5406}Zostan� i popracuj� nad nagraniem.{5407}{5463}Dobrze.{5480}{5535}Pewnego dnia?{5536}{5600}Pewnego dnia.{5757}{5818}Cole Pfeiffer.|Jak si� pan miewa?{5819}{5902}Cole.|Pfeiffer. P, F, E, I, F, E...{5903}{5959}Cholera!{5960}{6014}Cole Pfeiffer.|Jak si� pan miewa?{6015}{6068}Nie.{6085}{6155}Prosz� mi m�wi� po imieniu.{6156}{6240}P, F, E, I, F... E...|Cholera!{6241}{6369}Nie poddajemy si�. W GATE|uwalniamy ludzi z niewoli niedobrej woli!{6379}{6470}Chcia�bym zach�ci� ka�dego z was...!{6542}{6618}P, F, E, I, F, F! E, R.{6833}{6884}Czym zwykle zajmuj� si� dyplomaci?{6885}{6962}Dok�adnie to nie wiem,|ale z pewno�ci� mog� parkowa�, gdzie zechc�.{6963}{7033}Po�� to na p�ce.{7077}{7145}Mo�emy podjecha�?{7311}{7378}/To nasz ch�opta�.{7402}{7433}Tak?{7434}{7496}- Kopiujemy.|- Ma dysk przy sobie.{7497}{7557}/Tak jest!{7603}{7685}To jego �ona?|Id� na studia.{7778}{7827}Zgubili�my sygna�.{7828}{7914}- Jakim cudem?|- Nie wiem jak, ale go zgubili�my!{7915}{7952}- Zgubili�my sygna�.|- Co?{7953}{8024}Jak to mo�liwe?|Jeste�my tu� przy nim.{8025}{8090}On nie jest Dyskobolem.{8091}{8151}Tylko ona.{8350}{8393}Musimy si� zwija�.{8394}{8473}Zanim nas wyczaj�.|Szybko!{8603}{8704}/.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|/przedstawia{8725}{8820}/T�umaczenie i ca�a reszta te�|/QUENTIN{9166}{9255}/PRISON BREAK 04x04|/OR�Y I ANIO�Y{9595}{9635}Wiesz, �e mamy ze sob�|wiele wsp�lnego, nie?{9636}{9664}Co?{9665}{9750}Obaj �yjemy w prawdziwym �wiecie|w przeciwie�stwie do tych lamer�w.{9751}{9825}Je�li wi�c chodzi o to planowanie,|o kt�rym wspomina�e�...{9826}{9955}Je�li co� ci chodzi po �bie,|to wal z tym, jak w dym do mnie, dobra?{10265}{10312}- Halo.|/- Saro.{10313}{10357}Don Self z tej strony.{10358}{10424}Mam z�e wie�ci.{10464}{10584}Cia�o Bruce'a Bennetta zosta�o|znalezione w jego mieszkaniu.{10603}{10664}Przykro mi.{10832}{10911}Lisa.|Wejd�, to zajmie nam chwilk�.{10912}{10998}Wiem, �e masz napi�ty terminarz.{11030}{11109}Warto�� kipa|w tej chwili wynosi dziesi��.{11110}{11241}Dam ci zna�, gdy osi�gnie pi�tna�cie.|Wtedy b�dziesz musia�a natychmiast wyjecha�.{11242}{11289}Mam baga�e ze sob�.|Mog� jecha� ju� teraz.{11290}{11355}Nie musisz dzisiaj gdzie� by�?{11356}{11401}Tak, ale...{11402}{11464}To wa�ne, aby pokazywa� si�|w�r�d ludzi.{11465}{11523}Unika� podejrze�.{11524}{11576}W porz�dku.{11577}{11678}Nie mam �adnych w�tpliwo�ci,|co do twoich zdolno�ci przyw�dczych...{11679}{11729}To dobrze.|Ja r�wnie� nie mam.{11730}{11819}Nie b�d� wi�c d�u�ej przeszkadza�.{11845}{11923}Prosz�,|uwa�aj na siebie.{12174}{12234}Oto i ona.{12295}{12393}- Dobra, r�b, co masz robi�.|- By� przy niej przez dwie minuty.{12394}{12449}Kumam.{12478}{12534}Usi�d�.{12550}{12614}Widzisz te trzy garnitury,|kt�re formuj� tr�jk�t wok� niej?{12615}{12656}Pracuj� na prywatne zlecenie.{12657}{12709}Firma robi to tylko|dla naj�ci�lejszego otoczenia.{12710}{12762}Dzi� nie uda si� nam|nawet zbli�y� do niej.{12763}{12822}�wietnie.{13083}{13141}Co jest?{14196}{14259}Siemano, Teddy.{14260}{14347}- Prosz�, prosz�, Ponurzy Bracia.|- Wyluzuj, Linc. Potrzebujemy go.{14348}{14434}- Co robisz w Los Angeles?|- Pomy�la�em, �e zostan� zawodowym modelem.{14435}{14518}- Przesta� mnie wkurwia�!|- To raczej ja powinienem si� wkurza�.{14519}{14571}Zostawili�cie mnie samego w Panamie.{14572}{14661}Zostawili�cie mnie na �mier�.|Trzeci raz z rz�du, wi�c gratulacje.{14662}{14686}Wygrali�cie indyka!{14687}{14720}Gdzie jest przewodnik ornitologiczny?{14721}{14789}- Przewodnik ornitologiczny?|- Gdzie jest przewodnik?!{14790}{14856}No prosz�.|Kt� to si� nam przygl�da.{14857}{14961}Wiem, �e wy dwaj tak samo jak i ja|nie powinni�cie si� kr�ci� po Mie�cie Anio��w.{14962}{15077}Nie wiesz nawet, w co si� wpl�ta�e�.|Lepiej powiedz nam, gdzie jest ten przewodnik.{15078}{15180}Albo mnie zaraz wypu�cicie|albo zaraz nas wszystkich capn�.{15181}{15235}Wybieraj.{15236}{15290}Linc.{15683}{15772}/Tancredi.|T, A, N, C, R, E, D, I.{15831}{15881}Zaw� poszukiwania do tego terenu.{15882}{15931}W promieniu pi��dziesi�ciu kilometr�w.{15932}{15999}Zadzwo�, je�li wyskocz� nazwiska|jej lub jakiekolwiek inne.{16000}{16064}/Potwierdzam.{16176}{16210}Gdzie jeste�?{16211}{16267}W Los Angeles.{16268}{16333}�ladami pani doktor Sary Tancredi.{16334}{16400}Prosi�em o skoczki,|a ty �cigasz pionka.{16401}{16447}Ona nie jest wa�na.{16448}{16517}Scofield uwa�a inaczej.{16518}{16604}/Je�li kto� wie, gdzie on si� ukrywa,|/to z pewno�ci� ona.{16605}{16640}A co z Gretchen?{16641}{16704}Rozmi�kczam j�.{16705}{16779}Zastanawiam si� jednak|nad sensem trzymania jej przy �yciu.{16780}{16868}- Nie s�dz�, �e powinna �y�.|- Ona musi co� wiedzie�.{16869}{16928}/B�dzie �y�a,|dop�ki nie zacznie gada�.{16929}{16955}A teraz...{16956}{17051}Jest jeszcze co�,|co musisz dla mnie zrobi�.{17052}{17161}Wygl�da na to, �e nasz by�y|pracownik szuka Scylli.{17291}{17370}- T-Bag jest w mie�cie?|- Tak, ale go zgubili�my. Mo�e by� gdziekolwiek.{17371}{17424}Nie chodzi o to, gdzie jest,|ale o to, co robi.{17425}{17483}Mo�e nam wszystko popsu�.|Gdzie jest Sara?{17484}{17543}Na �odzi.{17635}{17677}Oczywi�cie, �e to moja wina,|�e on nie �yje.{17678}{17762}- To nieprawda.|- Oboje wiemy, �e tak.{17763}{17855}Nie powinnam do niego dzwoni�.|Nie powinnam go do tego miesza�.{17856}{17939}Sam wybra�, �e chce ci pom�c.{17954}{18001}Zabi�a go Firma.{18002}{18058}Nie ty.{18120}{18222}Pos�uchaj mnie, Saro.|To nie jest twoja wina.{18316}{18377}Przykro mi.{18427}{18499}Naprawd� mi przykro.{19068}{19100}W czym mog� panu pom�c?{19101}{19161}Ju� to pani zrobi�a|swoim u�miechem.{19162}{19234}- Jestem Cole Pfeiffer.|- Pan Pfeiffer!{19235}{19320}- Witamy w Los Angeles.|- Prosz� mi m�wi� po imieniu.{19321}{19402}Pan White bardzo chce si�|z panem spotka�.{19403}{19487}Sp�ni si� jednak kilka minut.{19489}{19541}Dok�adnie o ilu minutach m�wimy?{19542}{19581}Nie powinno to d�ugo potrwa�.{19582}{19654}Mo�e pan tam usi���.{19707}{19796}Och! O ma�y w�os bym zapomnia�a.|Mam wiadomo�� do pana.{19797}{19879}- Naprawd�?|- Tak, pan Xing dzwoni� dwa razy.{19880}{19937}Pa�ska reputacja|pod��a za panem.{19938}{20003}Na to wygl�da.{20506}{20580}- Don Self.|- Kiedy znaleziono cia�o?{20581}{20644}/Dzi� rano.|Powiedzieli, �e to samob�jstwo,{20645}{20668}ale my wiemy lepiej.{20669}{20722}Musz� zapyta� ci� o co�|bardzo wa�nego, dobrze?{20723}{20780}Czy... [ Pobierz całość w formacie PDF ]