Prison break 4x17,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{10}{52}/Poprzednio w "Prison Break":{53}{110}Twoja matka pracuje dla nas.{111}{141}Ona �yje.{142}{210}Coraz bardziej s�dz�,|�e to robota kogo� z Firmy.{211}{222}Dlaczego?{223}{257}/Sprz�t, kt�ry przyni�s� na spotkanie.{258}{299}/M�g� odczyta� Scyll� na miejscu.{388}{416}R�ce na g�ow�.{417}{481}Musimy si� st�d wynosi�!{482}{515}Michael. Wsiadaj!{606}{649}Wybacz, ale obecnie bardziej chc�|odzyska� dawne �ycie{650}{663}ni� twoje pieni�dze.{664}{690}Gdzie jest Scylla?{691}{729}Porozmawiajmy o tym, dobrze?{730}{755}Gdzie jest?{756}{777}Mog� j� zdoby�.{778}{799}Nie, nie mo�e.{800}{826}Gra na czas, Linc.{827}{878}- To koniec.|- Masz racj�.{948}{1000}Nie masz poj�cia, dla kogo pracowa�?{1001}{1024}Nie, �adnego.{1080}{1107}/Tw�j ch�opak nie �yje.{1108}{1166}/A teraz|id� po ciebie.{1226}{1254}Kto dzwoni�?{1255}{1323}M�j syn.{1340}{1380}Lincoln.{1632}{1710}- Co to jest?|- Nie wiem.{1730}{1810}Znalaz�em to przy drzwiach.{1845}{1903}Sukin...{1959}{2060}Niech cho�by tkn� moj� mam�, a przysi�gam...{2064}{2099}Jest w zak�adzie stanowym.{2100}{2207}- My�la�em, �e pracujemy z tymi lud�mi.|- Ja te�.{2223}{2312}Zadzwoni� i dowiem si� o co chodzi.{2442}{2497}/- Panie Burrows.|- Mieli�my umow�.{2498}{2594}Nasza umowa jest zale�na|od odzyskania Scylli.{2595}{2696}Na podstawie waszych nie najlepszych|wynik�w w tym wzgl�dzie{2697}{2773}uzna�em, �e najlepiej upewni� si�,|�e ka�dy ma w�a�ciw� motywacj�.{2774}{2885}/- Poinformuj mnie tylko o post�pach.|- Kln� si� na Boga, gdy tylko...{2886}{2925}- Ci� dopadn�...|/- Na twoim miejscu{2926}{3053}robi�bym wszystko, co w mojej mocy,|by dowie�� swojej kompetencji.{3061}{3133}Zabili�my kolesia,|kt�ry przyjecha� do Miami.{3134}{3170}Znale�li�my przy nim jakie� klucze.{3171}{3246}Sprawdzamy je.|Wystarczy?{3247}{3272}/Niezupe�nie.{3273}{3339}Nowy rywal|/do��czy� do poszukiwa�.{3340}{3447}- To my dostaniemy Scyll�.|- Dobrze s�ysze�, poniewa� konkurencj�{3448}{3528}stanowi tw�j brat, Michael.{3544}{3657}Michael jest z tob�.|Jest poddawany leczeniu.{3675}{3772}Najwyra�niej Michael|jest nieco bardziej uparty, ni� my�leli�my.{3773}{3854}Nie martw si�, jeste�my na jego tropie.|Jest gdzie� w centrum Arizony.{3855}{3946}Pan Oren czeka w swojej limuzynie.{3947}{4039}Je�li jeste� z w nim w kontakcie,|/to powiedz mu, �eby znalaz� sobie dobr� kryj�wk�,{4040}{4173}bo je�li kt�ry� z moich ludzi go zauwa�y,|to maj� pozwolenie na strza�.{4258}{4297}GOODYEAR, W STANIE ARIZONA{4298}{4345}Przed nami 4 tys. kilometr�w.{4346}{4411}Je�li b�dziemy spa� na zmian�,|mo�emy tam by� do jutra w nocy.{4412}{4522}Powinni�my zadzwoni� do Lincolna,|da� mu zna�, �e przyje�d�amy?{4523}{4628}Michael, on poszed� na uk�ad z Firm�,|�eby ocali� ci �ycie.{4629}{4684}O ile to co� warte,|zrobi�abym tak samo.{4685}{4767}Zatem te� pope�ni�aby� b��d.{5052}{5157}To b�dzie bardzo d�uga podr�,|mo�e po prostu...{5182}{5249}zawrzemy rozejm.{5321}{5390}Zapomnia�em serwetek.{5391}{5447}Padnij!{5880}{5955}/.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|/przedstawia{5960}{6080}/T�umaczenie: Highlander{6083}{6182}/Prison Break [04x17]|/The Mother Lode{6378}{6414}Szybko!{6886}{6941}Niech tylko zbli�� si�|do mojego syna...{6942}{7032}Don, wydajesz si� to nie�le znosi�.{7048}{7087}Tak, jestem do�� spokojnym facetem.{7088}{7149}M�wi� jedynie, �e moja mama,|jego syn, jego �ona,{7150}{7201}a nie wiemy nawet kogo maj� na ciebie.{7202}{7234}Dlatego, �e to nie tw�j interes.{7235}{7285}Powinno ci� obchodzi� jedynie to,|�e jestem tu wykona� robot�.{7286}{7311}Hold Secure.{7312}{7387}Firma, kt�ra produkuje klucze.|Nazywa si� Hold Secure.{7388}{7462}Ka�dy ich klucz ma w sobie chip.{7463}{7524}Ten chip wysy�a niepowtarzalny,|elektryczny sygna�,{7525}{7574}kt�ry otwiera dany zamek.|Skoro jest tak supernowoczesny{7575}{7639}to za�o�� si�, �e maj� baz� danych,|w kt�rej b�dzie,{7640}{7700}gdzie zamontowano zamek|odpowiadaj�cy ka�demu kluczowi.{7701}{7765}Sp�jrz na to.{7774}{7829}Ka�dy z tych kluczy|kosztuje 500 dolc�w.{7830}{7908}Nie wydajesz takiej forsy,|je�li nie chronisz czego� o fundamentalnym znaczeniu.{7909}{7970}Jak Scylla.{8159}{8232}Kto� w�a�nie pr�bowa� uzyska� dost�p|do konta Carrutha w Hold Secure.{8233}{8292}Jakie informacje zosta�y przechwycone?{8293}{8359}- Jeszcze nie wiemy.|- Kto pr�bowa� uzyska� do nich dost�p?{8360}{8391}Nie wiemy.{8392}{8501}Dzi�kuj� za zwr�cenie mi na to uwagi.|Dobra robota.{8531}{8598}- Tak?|- Chodzi o pani syna.{8599}{8679}Zabezpieczyli�my si� ju�,|�eby poradzi� sobie z Lincolnem.{8680}{8768}M�wi� o Michaelu.|Uciek� z Firmy.{8787}{8865}W�a�nie zmierza do Miami.{8910}{8962}Christino?{8963}{9060}Gdyby tylko zrozumia�,|co pr�buj� zrobi�.{9184}{9251}Dzi�kuj� bardzo.{9260}{9316}Dzi�ki.{9395}{9455}Dobra. Co teraz?{9456}{9483}Co� wymy�limy.{9484}{9591}Michael, nie mo�emy kupi� samochodu|ani polecie�.{9668}{9754}Czas zadzwoni� do twojego brata.{9804}{9851}Rozumiem.{9852}{9896}Mamy po�o�enie tych dw�ch zamk�w.{9897}{9961}Jeden jest w Little Havana,|drugi na nabrze�u.{9962}{10003}�wietnie. Lincoln, mo�e ty i ja...{10004}{10061}Jed� z Selfem do Little Havana.{10062}{10091}My udamy si� na po�udnie.{10092}{10122}To ci niespodzianka.{10123}{10165}Potrzebujemy mleczko do opalania.{10166}{10191}Zaraz przyjd�.{10366}{10391}/To ja.{10392}{10421}O co chodzi?{10422}{10470}Musisz mnie wys�ucha�, Linc.{10471}{10515}Wszystko by�o ustalone,|a ty spierdoli�e�.{10516}{10566}/Nie mog�e� po prostu|/pozwoli� mi si� tym zaj��, co?{10567}{10623}Je�li poprzez "zaj��"|masz na my�li zwr�cenie Scylli genera�owi,{10624}{10666}to nie, nie mog�em.{10667}{10713}To nieco bardziej z�o�one.{10714}{10744}Prawd� m�wi�c, nie.{10745}{10770}/Pos�uchaj mnie,{10771}{10841}chc� odzyska� swoje dawne �ycie,|a to jest jedyny spos�b!{10842}{10881}Nie wierz� w to.{10882}{10910}Wiesz co, cz�owieku?{10911}{10941}Musisz dorosn��.{10942}{11007}Je�li naprawd� tak uwa�asz, Linc,{11008}{11066}to powinienem ci� ostrzec,|�e zrobi�, co tylko w mojej mocy,{11067}{11084}�eby ci� powstrzyma�.{11085}{11155}/Pos�uchaj.|Mia�em umow� z genera�em.{11162}{11202}A ty j� spierdoli�e�.{11203}{11258}Je�li ci� znajdzie, to nie �yjesz.{11259}{11303}C� za niespodzianka.{11304}{11355}/Zrobi�em do dla nas, Michael.{11356}{11391}/Ciebie, mnie, Sary,{11392}{11451}LJ-a, �eby� m�g� by� z Sar�.{11452}{11503}/Pomy�l przez chwil� o rodzinie.{11504}{11534}Zdaje si�, �e rodzina to jedyna rzecz,{11535}{11587}o kt�rej mog� obecnie my�le�.{11588}{11626}Co to znaczy?{11627}{11656}Michael?{11696}{11742}Linc, mama �yje.{11800}{11841}Co?{11842}{11899}/Zobaczymy si� w Miami.{11900}{11950}Musimy si� st�d wynosi�.{11984}{12042}Mog� zapyta�, gdzie pan jedzie?{12043}{12070}Do Dallas.{12071}{12108}Mo�emy si� z panem zabra�?{12109}{12167}Mam 100 dolc�w, zap�ac� za paliwo.{12194}{12222}Prosimy?{12223}{12257}Prosz� pana?{12396}{12467}Nie zmie�cicie si� w kabinie.{12468}{12494}Je�li chcecie jecha� razem,{12495}{12543}to b�dziecie musieli jecha� z ty�u.{12568}{12607}Zgoda.{12889}{12914}Rozgo��cie si�.{12915}{12955}Post�j za osiem godzin.{13726}{13758}Linc...{13759}{13810}Je�li Scylla naprawd� tu jest,|to b�dzie dobrze chroniona.{13811}{13845}Musisz si� skupi�.{14205}{14247}Tak.{14719}{14764}Linc, p�jd� na g�r�.{15287}{15326}Na g�rze czysto.{15350}{15371}Znalaz�e� co�?{15372}{15442}Zdj�cie mojej mamy.{15443}{15485}Kto� si� nas spodziewa�.{15560}{15620}Kto� o odpowiednich koneksjach,|by pracowa� z Carruthem{15621}{15654}i kto wie, �e jeste� na tyle dobry,{15655}{15704}by dosta� w swoje r�ce to zdj�cie.{15705}{15751}Tylko jedna osoba{15752}{15794}pasuje do tego opisu.{15795}{15835}M�wisz, �e moja matka jest w Miami?{15836}{15893}Je�li dzia�a�a z tego domu,{15894}{15929}to z pewno�ci� mia�a dost�p do pieni�dzy.{15930}{15953}Jest agentk� Firmy.{15954}{15985}Gretchen m�wi�a, �e s�dzi,{15986}{16051}i� to mo�e by� robota kogo� z Firmy.{16052}{16091}Linc...{16092}{16130}Twoja matka mo�e mie� Scyll�.{16280}{16387}/Zwyk�a piec ciastka,|gdy wracali�my ze szko�y,{16388}{16465}gra�a z nami w kickballa na podw�rku.{16466}{16531}Nie ma mowy, �eby by�a agentk� Firmy.{16581}{16641}Czyta�e� jej akta, prawda?{16642}{16693}Widzia�em raporty medyczne,{16694}{16781}wedle kt�rych postawiono jej|tak� sam� diagnoz�, co mnie{16782}{16902}i lekarze Firmy te� j� operowali.{16903}{16939}Zastanawiam si�, czy zabrali j�{16940}{17032}do chaty w lesie, po tym jak sko�czyli,{17033}{17092}i poznali z zaprzyja�nionym psychiatr�.{17173}{17225}Jak inaczej kto� m�g�by sta� i patrze�,{17226}{17299}jak jego dzieci s� �cigane jak psy?{17365}{17435}Mo�e nie wiedzia�a.{17451}{17502}Wiedzia�a.{17518}{17567}Mo�e to j� przerasta�o.{17587}{17641}Albo mia�a to gdzie�.{17675}{17706}Tak czy inaczej, po prostu dziwi� si�,{17707}{17780}�e genera� tyle czeka�,|by nas o tym poinformowa�.{17781}{17852}Prawd� m�wi�c, to akurat ma sens.{17853}{17896}Z jakichkolwiek powod�w,{17897}{17946}twoja matka nie chcia�a,|�eby� wiedzia�, �e �yje,{17947}{18003}bo inaczej wiedzia�by� lata temu.{18004}{18076}Genera� po prostu trzyma� to|w tajemnicy, racja?{18077}{18154}Dba�, �eby by�a szcz�liwa, pracowa�a.{18155}{18217}Ale teraz wszystko si� zmieni�o.{18218}{18313}Tak, teraz uwa�a, �e mo�esz by� po�yteczny.{18314}{18367}Tak samo jak mama.{18435}{18516}/Nie ulega w�tpliwo�ci,|/�e jest najbardziej utalentowany{18517}{18575}spo�r�d wszystkich,|z kt�rymi si� zetkn��em.{18576}{18644}Staram si� nie bra� tego do siebie.{18680}{18743}Przewierci� si� do sejfu|w twoim biurze{18744}{18836}i skopiowa� tw�j dysk,|a ty nawet tego nie zauwa�y�e�.{18837}{18913}O ile dobrze pami�tam,|siedzia�e� obok mnie.{18914}{18994}Gdyby�my mogli przekabaci�|Michaela Scofielda,{18995}{19057}to by�oby,|jak mie� Christin� ... [ Pobierz całość w formacie PDF ]