Prison break 4x19,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[13][27]/Poprzednio w "Prison Break"...[27][40]To jest przegl�d.[40][60]Zaledwie pocz�tek tego,|co tam jest.[60][92]Uszanujesz swoj� cz�� umowy,|a ja zrobi� swoje na jutrzejszej konferencji.[92][109]My�la�em, �e pracujemy|z tymi lud�mi.[109][123]Ja te�.[129][154]Prawie nas dorwali,|gdy pr�bowali�my to zdoby�.[154][165]Te rzeczy s� na jutro.[165][185]Chc� dzi� Scyll�![185][198]Vincent Sandinsky?[198][218]- Tak?|- Chod�my.[226][234]Co zamierzasz?[234][253]Ostrzega�em ci�,|by� nie przychodzi�, Michael.[253][286]To nie koniec.|Jeszcze do tego daleko.[286][314]Christina Rose Scofield,|czy to imi� co� ci m�wi?[314][326]Nie.[326][337]S�ucham?[337][356]Jak bardzo go chcesz, mamo?[356][394]- Michael, pos�uchaj mnie.|- To nie odpowied�.[399][422]B�dziemy w kontakcie.[475][520]Ja dosta�em �omot pi��dziesi�ciolecia,|a wy wr�cili�cie z pustymi �apami?[520][539]- Co?|- Matka Linca i Michaela...[539][563]/Ma Scyll�.|Tu w Miami.[567][585]Zatankuj samolot.[585][605]Lecimy do Miami.[699][708]Facet co� wie.[708][734]Nie wiem, jak jeszcze|m�g�bym wam pom�c.[734][754]Prosz�, pu��cie mnie.[754][770]Nikomu nic nie powiem.[770][788]Nigdy nie s�ysza�e�|o Christinie Scofield?[788][802]Powiedzia�em, �e nie.[802][816]Nigdy?[827][839]Nie.[897][905]Tak?[905][934]Ten facet, kt�rego|wzi��e� z lotniska.[934][955]Powiniene� co� o nim wiedzie�.[955][968]/To znaczy?[968][991]On nie jest niewinn� ofiar�, Linc.[991][1035]Wymienia emaile z Christin�,|/telefony, co tylko chcesz.[1042][1062]Maj� jaki� plan.[1069][1091]Jeszcze tego nie rozgryz�em.[1091][1101]Dzi�ki.[1101][1133]To co zamierzasz|z nim zrobi�, Linc?[1137][1160]Opu�� miasto, Michael.[1162][1175]Linc?[1223][1240]Gdzie jest Scylla?[1240][1267]- Nie.|- Gdzie jest Scylla?![1361][1375]Gotowy?[1377][1399]Prawie.|To telefon Sandinskiego?[1399][1411]Tak.[1493][1524]- Powodzenia.|- Dzi�ki, przyda si�.[1604][1629]To znowu Michael|z telefonu Sandinskiego.[1629][1644]My�la�am, �e wy��czy� go.[1644][1670]Teraz jest w��czony.|Namierzaj.[1670][1679]Michael?[1679][1699]Witaj, Christina.[1712][1730]Mam nadziej�, �e jeste�|gotowy porozmawia�.[1730][1757]Zacznijmy od Vincenta Sandinskiego.[1757][1777]Vincent Sandinsky,|naukowiec?[1777][1800]Tak, jest moim starym przyjacielem.[1800][1827]Troch� nudziarz, nie s�dzisz?[1829][1844]Ale kogo on interesuje?[1844][1868]Wola�abym porozmawia� o tobie.[1868][1889]/Spotka� si� twarz� w twarz.[1889][1931]Je�li nie we�miesz Scylli,|to nie jestem zainteresowany.[1935][1955]/Nie ma Scylli,|/nie ma spotkania.[1955][1972]Tylko tyle mog� zaoferowa�.[1972][1993]Co chcesz osi�gn��?[1993][2012]/Potrzebuj� odpowiedzi|/w przeci�gu 10 minut[2012][2037]i dzwoni� po raz ostatni.[2062][2080]Znalaz�em go.[2084][2116]Jest na terenie przemys�owym|w El Portal.[2116][2129]Tu� przy wybrze�u.[2129][2140]Dobrze.[2140][2155]Chod�my.[2170][2185]K�amiesz.[2185][2204]- K�amiesz.|- Nie pracuj� dla Firmy.[2204][2226]Cztery s�owa,|kt�re nigdy nie s� prawdziwe.[2226][2252]Daj spok�j, to koniec.|Rozejrzyj si�![2252][2281]- Co robisz?!|- Przysi�gam, nic nie wiem.[2281][2291]Nie wiem, o czym on m�wi.[2291][2311]Jestem tu na konferencj�,|tylko tyle.[2311][2328]Nie wiem, kto wam|powiedzia� co innego.[2328][2346]Ja wiem.|Michael te� pierdzieli bzdury.[2346][2371]- Nie ma po co k�ama�.|- W�a�ciwie to ma.[2371][2392]Mo�e prowadzi� nas na manowce,|aby m�g� wej��...[2392][2417]Nie chce tak samo jak my,|by Christina mia�a Scyll�.[2417][2442]To nie pierwszy raz|nas ok�ama�.[2442][2460]Gdzie to jest?[2488][2494]Linc.[2494][2526]Daj spok�j, Linc.|Martwy nic nie powie.[2526][2550]- Masz 3 sekundy.|- Nie.[2562][2577]Burrows![2624][2641]Od�� bro�.[2644][2673]Musimy porozmawia� z Vincentem.[2733][2745]Z Vincentem?[2745][2759]No tak.[2783][2797]Mieli�my umow�.[2797][2814]Nowa umowa.[2817][2840]Przejmuj� dowodzenie.[2848][2876]Vincent i ja jeste�my|starymi przyjaci�mi.[2876][2895]Gdzie go znalaz�e�?[2895][2914]Na pasie startowym.[2914][2933]Ma co� wsp�lnego ze Scyll�.[2933][2947]Dobrze.[2959][2996]Wi�c pomo�esz mi j� znale��.|Prawda, Vincent?[3000][3036]Pomo�esz mi te� znale��|Christin� Scofield.[3055][3090]Dr Sandinsky jest|pracownikiem Firmy od...[3102][3128]Ile to ju� czasu, Vincent?[3134][3148]21 lat.[3148][3166]21 lat s�u�by.[3172][3195]Naukowiec, statystyk,[3196][3218]do�wiadczony bojownik.[3218][3244]Co ci� sprowadza do Miami?[3282][3309]- Pomocne?|- Zaprosi�a mnie.[3312][3330]- Zaprosi�a mnie.|- Kto?[3330][3356]Christina Scofield.|Pracuj� razem z ni�.[3356][3382]Czyli wracasz do punktu wyj�cia,|prawda, Burrows?[3382][3399]Ale ty ju� o tym wiedzia�e�.[3399][3449]Kiedy zamierza�e� mi powiedzie�,|�e za wszystkim stoi twoja matka?[3455][3470]Dopiero co si� dowiedzieli�my.[3470][3491]Ale wiedzieli�cie.[3492][3507]Wszyscy![3545][3561]Na kolana.[3579][3603]S�yszeli�cie. Na ziemi�.[3607][3621]Ty nie.[3637][3658]Nie potrzebuj� um�w z lud�mi,[3658][3678]kt�rzy nie potrafi�|wykona� swojej roboty.[3678][3708]Skoro tylko Bagwell|jest tu kompetentny...[3708][3725]- �e co?!|- ...zrobi to sam.[3725][3769]Jaja sobie robisz?!|My�lisz, �e kto znalaz� tego go�cia?![3802][3814]Gdzie jest Scylla?[3814][3829]Nie wiem.[3834][3854]Naprawd� nie wiem.[3854][3870]Nie m�wi mi, gdzie j� trzyma.[3870][3898]Ale wiem, gdzie si� zatrzyma�a.[3898][3935]W miejscu zwanym Edgewater Tower.|Pok�j 1099.[3947][3971]Macie dzisiejszy dzie�.[3983][4000]Jeden dzie�.[4195][4216]/.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|/przedstawia[4217][4261]/T�umaczenie: pablocoo & k-rol|/Korekta: Highlander[4261][4300]/Prison Break [04x19]|/S.O.B.[4326][4349]Tracisz czas, Burrows.[4359][4379]Masz jeden dzie�.[4473][4491]Da�e� mu cynk.[4544][4562]Nie, Bagwell.[4571][4591]Zostaniesz tutaj.[4591][4624]W�a�nie, Theodore.|Jeste� mu potrzebny.[4630][4663]Ale od nas lepiej|trzymaj si� z daleka.[4749][4770]St�d dochodzi sygna� Michaela?[4770][4788]- Tak.|- �wietnie.[4788][4804]Uwa�ajcie.[4968][4986]Zosta� tutaj.[5017][5031]Zobacz.[5442][5457]Idziemy.[5457][5471]No ju�![5475][5490]Odje�d�a.[5548][5569]Nie m�g� daleko odjecha�.[5569][5584]Ruszajmy.[5646][5661]Wysiada�![5837][5852]Idziemy.[6069][6086]W porz�dku.[6110][6129]Gdzie ona jest?[6139][6166]Chyba nie oczekujesz,|�e ci odpowiem?[6166][6182]Tego w�a�nie oczekuj�.[6182][6208]Twoje �ycie od tego zale�y.[6210][6242]A zwa�ywszy na twoje osi�gni�cia|mo�na za�o�y�,[6242][6278]�e zawsze troszczysz si�|tylko o siebie.[6278][6311]Czeka�am 25 lat|na t� chwil�, Michael.[6323][6349]Nie mog� powiedzie�|wszystkiego, co bym chcia�a.[6349][6383]- Czemu mia�bym ci pozwoli�?|- Bo jestem twoj� matk�.[6383][6409]A tego nie mo�esz zmieni�.[6418][6442]Nie mo�esz tego zabra�.[6476][6498]Mi�o ci� pozna�, Saro.[6498][6530]W pewnych sprawach Michael|�wietnie sobie poradzi�.[6530][6562]Co do innych|nie by�abym taka pewna.[6563][6589]Lincoln sprowadzi� ci�|na z�� �cie�k�.[6589][6610]Sam podejmuj� decyzje.[6610][6628]Wyci�gn��e� Lincolna z wi�zienia,[6628][6650]a on zacz�� pracowa�|dla genera�a Krantza.[6650][6666]Ma powody.[6680][6714]Ale je�li szukasz mi�dzy nami|wsp�lnej p�aszczyzny,[6714][6730]mo�e to jest to.[6730][6760]Te� nie chc�, �eby Lincoln|pracowa� dla Firmy.[6760][6784]Przynajmniej przesta�e�|go usprawiedliwia�.[6784][6807]Przesta�em go os�dza�.[6807][6830]Nie mog�em sobie|na to pozwoli�.[6830][6866]Ale to by�o dawno|i nie dlatego tu jeste�my.[6872][6884]Nie.[6885][6902]Masz racj�.[6909][6947]�adne z nas nie chce, �eby Scylla|wr�ci�a w r�ce Firmy.[6947][6973]Wi�c je�li zapomnimy|o przesz�o�ci,[6973][7001]mo�e uda nam si�|co� zdzia�a�.[7006][7032]- Co na przyk�ad?|- Uk�ad.[7038][7052]Uk�ad?[7069][7080]Dobrze.[7080][7121]Powiedz mi, gdzie jest Scylla,|a p�niej om�wimy szczeg�y.[7121][7140]Podzielimy si�|p� na p�.[7140][7170]- Akcja matki z synem?|- By� mo�e.[7174][7196]Ale najpierw Scylla.[7203][7234]Prosz�, Michael.|Nie jestem g�upia.[7259][7285]Jeste�my do siebie podobni.[7293][7318]Wiem, jak to jest|patrze� na pe�ny obraz[7318][7346]i widzie� wszystkie|ruchome elementy.[7346][7379]O ile �atwiej jest|my�le� po operacji.[7388][7403]Znam ci�.[7413][7442]Dlatego nigdy nie b�dziesz|m�g� mn� manipulowa�[7442][7466]tak, jak reszt� �wiata.[7483][7504]Ko�czy ci si� czas.[7725][7743]Nie ma nikogo.[7746][7770]Byli, ale oczywi�cie|teraz ju� ich nie ma.[7770][7793]Tak si� w�a�nie dzieje.[7793][7801]Wiecie...[7801][7819]To wszystko...[7830][7850]jest po prostu...[7851][7868]przejebane![7882][7912]Zawsze jeste�my o krok do ty�u.|W ka�dej chwili.[7912][7925]I b�dzie jeszcze gorzej,[7925][7951]teraz, kiedy Bagwell|ma nas na oku.[7951][7972]Jak mo�na pope�ni� taki b��d?[7972][8000]Pozwoli� temu popapra�cowi|si� do nas zbli�y�?[8000][8026]Pierwszym b��dem by�a|praca dla Krantza.[8026][8046]Pierwszym.|My�lisz, �e co teraz b�dzie,[8046][8076]kiedy jest w mie�cie i jego goryle|podejmuj� decyzje?[8076][8109]- Co teraz b�dzie?|- Powinienem by� wiedzie�,[8109][8136]- �eby si� do tego nie zbli�a�.|- Wiecie co?[8136][8150]Powinni�my odej��.|Chod�my.[8150][8170]Nie mo�emy odej��.|Widzia�e� zdj�cia.[8170][8196]Widzia�e�, kto na nich jest|i wiesz, co z nimi zrobi.[8196][8221]Powinni�my byli wiedzie�,|co z nimi zrobi![8221][8251]- Powinni�my...|- Hej! Uspok�j si�![8251][8268]Wiesz co? Koniec umowy.[8268][8290]Ty to wiesz, ja wiem,|wszyscy wiedz�.[8290][8304]Nie uwolnimy si� od tego.[8304][8346]P�jdziemy prosto na szubienic�|albo kto� nam wbije n� w plecy![8346][8374]Szed�em na szubienic�|i przetrwa�em.[8374][8403]Nawet, je�li wygramy.|To czy naprawd� tak b�dzie?[8403][8431]- Chyba w to nie wierzysz?|- Zrobi� to, co musz�.[8431][8469]Je�li nie chcesz si� przy��czy�,|to w porz�dku.[8501][8511]C... [ Pobierz całość w formacie PDF ]