Prison Break 4x23-24 The Final Break, Prison Break- Skazany na śmierć IV !!!

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{44}{142}T�umaczenie: Quentin|Korekta: JediAdam{391}{461}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.{462}{523}Gotowy?{555}{667}Nie s�dzi�em, �e b�d�|si� tak denerwowa�.{744}{820}Teraz albo nigdy.{930}{1009}Dobra, papi.|Zr�bmy to.{1010}{1073}Jest tam.{1304}{1350}Pan Michael, prawda?{1351}{1429}Pa�ski przyjaciel, Fernando|powiedzia� mi, �e mog� panu dzi� pom�c.{1430}{1466}I to bardzo.{1467}{1588}A to, jak zak�adam,|druga cz�� twojej dru�yny?{1769}{1846}Wygl�dasz �licznie.{1847}{1911}Dzi�kuj�.{1999}{2093}Rozumiem, �e oczekujecie|prostej ceremonii.{2094}{2173}Chyba nigdy nic w naszym wsp�lnym|�yciu nie by�o proste.{2174}{2210}Mo�e wi�c pan spr�bowa�.{2211}{2233}C�.{2234}{2297}To mo�e zacznijmy.{2298}{2328}Rodzino i przyjaciele,{2329}{2403}zebrali�my si� tu po to,|by cieszy� si� zwi�zkiem{2404}{2523}pomi�dzy Michaelem Scofieldem|i Sar� Tancredi.{3590}{3640}- Przepraszamy za przerwanie imprezy.|- O co chodzi?{3641}{3689}Mamy nakaz aresztowania.{3690}{3711}Co?{3712}{3790}Rozmawiali�my z agentem Kellermanem.|Za�atwili�my to.{3791}{3845}Za�atwili�my to z federalnymi|kilka tygodni temu.{3846}{3877}Spokojnie.{3878}{3911}Zostali�my uniewinnieni.{3912}{3962}- Zostali�my uniewinnieni!|- Spokojnie.{3963}{3998}Nie przyszli�my tu po was.{3999}{4058}Jeste�my tu po ni�.{4059}{4111}Ona nic nie zrobi�a.|Nie by�a w to wmieszana.{4112}{4160}Nie utrudniajcie tego.{4161}{4252}Saro Tancredi. Aresztujemy pani�|za zab�jstwo Christiny Hampton.{4253}{4304}Co?|Ona nikogo nie zabi�a!{4305}{4332}Zabawne.{4333}{4426}Zapis z kamery przemys�owej|wskazuje inaczej.{4427}{4486}Michael.{4487}{4584}- Prosz�, t�dy. Do drugiego samochodu.|- Michael.{4585}{4663}Prosz� si� odsun��.{4740}{4808}PRISON BREAK{4903}{4947}Nie pozwol� mi si�|z ni� zobaczy�.{4948}{5047}Dlaczego przys�a� ci� Kellerman,|skoro nie mo�esz nic zrobi�?{5048}{5095}Chc� was z�ama�.{5096}{5164}Prawo do wizyt|zapewnia jej konstytucja.{5165}{5232}Jak najszybciej zdo�am,|dostarcz� s�dziemu odpowiedni nakaz.{5233}{5276}Nie mo�emy udowodni�, ze o by�a samoobrona?{5277}{5333}Jak?{5342}{5401}Wszystko, co mog�oby nam pom�c|jest poza kadrem.{5402}{5508}Zapis z kamery pokazuje tylko,|jak Sara strzela do ofiary.{5509}{5595}- Poci�gnij za spust, Michael.|- Rzu� bro�!{5596}{5659}Niewypa�.{5713}{5764}- Pracowa�a dla Firmy.|- Wed�ug was.{5765}{5828}Dla �awy przysi�g�ych to Christina|Hampton, konsultantka.{5829}{5943}A �e by�a �wietna w ukrywaniu swojej|prawdziwej to�samo�ci, nic nie wsk�ramy.{5944}{6041}To, �e was u�askawiono|nie podoba si� wszystkim w�adzom.{6042}{6096}Je�li zechc�, by Sara za was|zap�aci�a, to im si� to uda.{6097}{6178}Jaki wyrok jej grozi?{6188}{6273}Od 25 lat do do�ywocia.{6330}{6430}/MIAMI-DADE|/WI�ZIENIE DLA KOBIET{6652}{6714}Ty.|Tam.{6758}{6823}Ty.|Tutaj.{6871}{6931}Ty.|Tu.{7026}{7088}A ta jest twoja.{7089}{7136}Nie powinnam trafi�|do innej plac�wki?{7137}{7163}Nie s�dz�{7164}{7233}Nie zosta�am jeszcze skazana,|powinnam by� w areszcie,{7234}{7263}a to jest wi�zienie.{7264}{7315}Przeludnienie i ci�cia|bud�etowe, �wie�aku.{7316}{7422}To jest areszt,|a tam jest wi�zienie.{7625}{7665}Siemano, mamu�ka.{7666}{7746}Potrzebujesz pomocy?{7791}{7839}Masz wszystko,|czego ci potrzeba?{7840}{7925}Pom�c ci �cieli� ��ko?{8070}{8120}Nie pozw�l im si� wystraszy�.{8121}{8204}- Chc� ci� tylko nastraszy�.|- Dobre s�.{8205}{8228}Pos�uchaj.{8229}{8343}Ta ca�a hybryda|aresztowo-wi�zienna to pic na wod�.{8344}{8373}Chod�.{8374}{8506}Wsadzimy ci� do pustej celi.|Tam poczekasz na rozpraw�.{8514}{8578}Dzi�kuj�.{8984}{9058}Prosz�.|Tu powinno by� ci wygodniej.{9059}{9120}Dobrze.{9259}{9321}Co si� dzieje?{9322}{9439}Na pocz�tku nie rozpozna�am twojego nazwiska.{9455}{9485}Tancredi.{9486}{9552}Brzmia�o znajomo.{9553}{9602}Hooks si� domy�li�a.{9603}{9713}Pami�ta�am twojego pi�kn� bu�k� z gazet.{9725}{9792}Nigdzie nie p�jdziesz �wie�aku.{9793}{9814}To si� stanie.{9815}{9899}P� tuzina stra�nik�w straci�a prac�|i emeryturki w Fox River.{9900}{9997}Nikogo nie bior� na sta� po tym,|jak zdecydowa�a� zostawi� drzwi otwarte{9998}{10063}dla swojego ch�opaka|i jego siedmiu koleg�w, skaza�c�w.{10064}{10168}Nie pozwolimy, by si� to powt�rzy�o.{10269}{10380}Nie martw si�, nie b�dziemy bi� w brzuch.{10800}{10889}Wygl�da na to,|�e wagon przejecha� ci po twarzy.{10890}{10961}Na to wygl�da.{11069}{11147}Jakby� czego� potrzebowa�a, uderzaj.{11148}{11246}Wszyscy m�wi� na mnie, tatusiek.{11477}{11588}/Wi�zienie w Miami|/Plac�wka dla m�czyzn{11857}{11937}Przesy�ka specjalna.{11967}{12061}Wiesz, potrzebujemy tylko|troch� got�wki w tym miejscu.{12062}{12163}M�wi�em ci.|Rz�d odci�� mi zasoby.{12168}{12251}M�wisz mi, �e nie mo�esz dosta� kasy?{12252}{12366}Przynajmniej tyle mo�esz zrobi�, bior�c pod uwag�|fakt, �e niedawno chcia�e� mnie zabi�.{12367}{12450}Do widzenia, Theodore.{12499}{12612}Nigdy wcze�niej nie siedzia�e� w wi�zieniu,|a ja nigdy nie siedzia�em tutaj.{12613}{12764}Powiedzmy, �e niepe�nosprawny skazaniec|odzyska� swoj� r�czk� w Fox River.{12765}{12858}Twoje �a�osne �ycie tutaj mo�e ulec poprawie.{12859}{12978}Tak jak moje �ycie,|wszystko z odrobin� "Roberta De Niro".{12979}{13116}Jedna z naszych przyjaci�ek zosta�a|pojmana przez w�adze.{13135}{13214}Wygl�da na to, �e mamy now� s�siadk�.{13215}{13289}Nigdy nie wyjd� �ywy z tego wi�zienia,|wiem o tym.{13290}{13367}Chc� poci�gn�� za sob� mojego wroga.{13368}{13450}Chc�, by by�a martwa.{13611}{13721}Tak czy siak, b�dzie potrzebny kapita�.|Kapita�, kt�rego ju� nie masz.{13722}{13797}M�j fundusz na czarn� godzin�.|Wiesz, gdzie jest.{13798}{13876}Jonathanie, zak�ada�em,|�e u�yjemy tego do twojej obrony.{13877}{13991}To by�yby pieni�dze na z�y cel, Joe.|Nie wypuszcz� mnie st�d,{13992}{14077}niewa�ne, jakie rekiny wynajm�.{14078}{14207}Przeka� to naszemu przyjacielowi|w celach dla kobiet.{14608}{14685}/100,000 $ MARTWA!{15294}{15362}Przepraszam.{15396}{15459}Z�y ruch.{15501}{15635}Ostatnia osoba, kt�ra j� dotkn�a,|mia�a z�amane kolano.{16067}{16129}Jeste� odwa�niejsza, ni� s�dzi�am.{16130}{16174}Albo niesamowicie naiwna.{16175}{16231}Wygl�dam, jakbym chcia�a z tob� rozmawia�?{16232}{16325}Tylko m�wi�, �e kobieta w twoim po�o�eniu|powinna mie� ochron�.{16326}{16383}Od gangu wi�ziennego?|Nie s�dz�.{16384}{16445}To nie gang.{16446}{16511}To rodzina.{16512}{16620}Nie nazywaj� j� tatu�kiem z byle powodu.{16621}{16674}To jej �ona.{16675}{16756}A to jej dzieciaczki.{16862}{16975}- Wszystko w porz�dku?|- Trzymaj si� ode mnie z daleka.{16976}{17012}Musz� i�� do ambulatorium.{17013}{17055}Nic z tego bez|odpowiedniego papierka.{17056}{17137}Mam skurcze mi�ni w gardle.|Moja szcz�ka si� zaciska.{17138}{17204}Mo�e to by� tylko niestrawno��.|Mo�e by� te� trucizna.{17205}{17260}Nie, to tylko nasze �arcie.|Przyzwyczaisz si�.{17261}{17328}Je�li w ci�gu nast�pnych 15 minut|nie dotr� do szpitala...{17329}{17442}umr�, a razem ze mn�|moje dziecko. Prosz�.{17466}{17592}Dlaczego nie pozwolisz jej|zobaczy� si� z lekarzem?{17636}{17697}Prosz�.{17704}{17841}Tu Keller. Odprowadzam|jedn� z wi�niarek do ambulatorium.{17969}{18039}Uda�o nam si� wydosta� trucizn�.{18040}{18141}Pani i pani dziecku|nic nie b�dzie.{18142}{18222}Zdaje pan sobie spraw�, �e strychnina|sama nie wskoczy�a do mojego klopsa?{18223}{18351}Musi wi�c pani porozmawia�|z naczelnikiem wi�zienia.{18367}{18417}A ze mn� mo�e porozmawia pani|o �ladach na twarzy?{18418}{18511}Powie mi pani,|jak do tego dosz�o?{18512}{18622}Waln�am si� o beton|podczas gry w kosza.{18623}{18701}Musimy om�wi� pani sytuacj�.{18702}{18794}Jestem pewny, �e wiesz,|i� nie b�dzie to zwyk�y por�d?{18795}{18819}B�d� rodzi�a tutaj?{18820}{18913}Nie. W dniu porodu|zabezpieczona furgonetka{18914}{18974}zawiezie pani� do|szpitala �wi�tej �ucji.{18975}{19066}Urodzi pani w specjalnym pokoju|w obecno�ci mnie i trzech stra�nik�w.{19067}{19127}B�d� mog�a zobaczy� moje dziecko?{19128}{19254}B�dzie pani mia�a p� godziny,|zanim je zabierzemy.{19271}{19328}Widzia�em to wiele razy.{19329}{19404}Gdy matki tu powracaj�,|cierpi� na depresj� nie do wytrzymania.{19405}{19453}Moja rada...{19454}{19603}Obejdzie si� bez dramat�w, je�li|uzna si� pani za zast�pcz� matk�.{19829}{19863}Tak?{19864}{19928}Michael, tu Lou Phillips.{19929}{19995}Twoja �ona dzi� rano|wpl�ta�a si� w co�.{19996}{20049}Kto� pr�bowa� j� otru�.{20050}{20080}O czym pan m�wi?{20081}{20176}Michael, musisz si� skupi�.|/Masz poj�cie, kto m�g�by to zrobi�?{20177}{20221}Michael?{20222}{20285}Michael?!{20290}{20356}Wpu�ci� go.{20597}{20677}Gdybym przygotowa� list� os�b,|kt�re mog� mnie odwiedzi�,{20678}{20748}twoje nazwisko by�oby na|samym spodzie. Gdzie� pomi�dzy...{20749}{20801}Jezusem Chrystusem|i Scooby Doo.{20802}{20866}Kto� pr�bowa�|otru� dzi� Sar�.{20867}{20895}O jeju.{20896}{20965}Tylko ty jeste� na tyle|zdeprawowany, by my�le�,{20966}{21038}�e zabicie niewinnej kobiety|i nienarodzonego dziecka,{21039}{21123}przynios�oby ci jakikolwiek|spok�j przed egzekucj�.{21124}{21198}Sara jest w ci��y?{21199}{21317}Gratulacje! To tak jakby jednego dnia|trafi�y ci si� Bo�e Narodzenie i 4 lipca.{21318}{21463}Prosz� ci�, jak jeden ojciec drugiego,|by� zostawi� j� w spokoju.{21464}{21563}Je�li chcesz, zabij mnie.|Wymieni� swoje �ycie za jej.{21564}{21602}Ale zostaw Sar� w spokoju.{21603}{21665}Michael.{21671}{21769}Gdyby� zosta� zabity,|tw�j b�l trwa�by chwil�.{21770}{21886}Gdyby Sara zosta�a zabita...|Tw�j b�l trwa�by do ko�ca twojego �ycia.{21887}{21998}Zapewne tak kombinuje ten kto�,|kto spr�buje zabi� j� raz jeszcze.{21999}{22042}Ale nic si� nie b�j, Michael.{22043}{22149}Dam ci zna�,|je�li si� czego� dowiem.{22166}{22192}/MIAMI-DADE|/BIURO NACZELNIKA{22193}{22231}/�ycie w wi�zieniu|/potrafi by� ci�kie.{22232}{22258}Je�li dobrze pami�tam,{22259}{2... [ Pobierz całość w formacie PDF ]