Prison Break S01E01 - Pilot (pilot episode)(1), Prison Break - Flim

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
0:00:25:Koniec.0:00:28:Mog� rzuci� okiem?0:00:32:Jeste� artystk�, Sid.0:00:36:M�wisz, �e wyjdziesz st�d|i nigdy wi�cej ci� nie zobacz�.0:00:40:Jest na to du�a szansa.0:00:43:Wi�kszo�� zaczyna od czego� ma�ego.0:00:47:"Mama", inicja�y dziewczyny,|co� w tym stylu.0:00:50:Ale nie ty.0:00:52:Ty chcia�e� ca�e ramiona, par� miesi�cy roboty.0:00:56:Niekt�rzy potrzebuj� paru lat,|by tak si� obrysowa�.0:00:59:Nie mam paru lat.0:01:02:Chcia�bym mie�.0:01:58:Skarbiec. Otw�rz go.0:02:00:Nie mog�.|Nie ma kierownika.0:02:03:A gdzie jest?0:02:05:Wyszed� na lunch. Do White Castle.0:02:07:White Castle?0:02:08:To taki fast food.0:02:10:Serwuj� tam ma�e kwadratowe burgery.0:02:13:Wiem przecie.0:02:17:Nie mam czasu na gierki.|Otwieraj.0:02:19:W torbie masz p� miliona dolar�w w got�wce.0:02:22:Nie wydaje ci si�, �e by�oby lepiej, gdy...?0:02:35:{Y:i}M�wi policja.|Jeste� otoczony.0:02:41:/Od�� bro�.0:02:45:/Natychmiast rzu� bro�.0:02:51:Rzadko w przypadku procesu o napa��|oskar�ony nie chce si� broni�.0:02:55:Jest pan tego pewien, panie Scofield?0:02:57:Jestem, Wysoki S�dzie.0:02:59:Wysoki S�dzie, prosi�abym o chwil� przerwy.0:03:01:M�j klient jest nieco zagubiony.0:03:03:- Nie jestem.|- Jest.0:03:05:Mo�e powinien pan|pos�ucha� rady swojego obro�cy...0:03:08:i namy�li� si� chwil� przed odpowiedzi�.0:03:11:Ju� si� namy�li�em, Wysoki S�dzie.0:03:18:Udam si� teraz do biura pomy�le� nad wyrokiem.0:03:21:Przerwa do 13:30.0:03:25:Chod�, idziemy.0:03:26:Wujek Mike?0:03:30:Nie chcia�em by� przychodzi�.0:03:32:Wracaj do domu, LJ.0:03:34:Nie chcie�em by� na to patrzy�.0:03:42:B�dzie mu ci�ko.0:03:44:Mo�esz go wini�?|To przecie� tw�j bratanek.0:03:46:Zaczyna sobie u�wiadamia�, �e wszyscy,|kt�rzy s� mu bliscy ko�cz� w wi�zieniu...0:03:50:i nie tylko on zaczyna tak my�le�, Michael.0:03:55:Zostawisz nas na chwil�?0:03:56:Macie minut�.0:03:58:Nie rozumiesz?0:04:00:Da�e� tej kobiecie bro� do r�ki...0:04:02:a ona ci� rozerwie jak granat.0:04:04:Sprawiedliwo�� i kara to dla niej to samo.0:04:06:Wiem.0:04:08:Mo�esz mi powiedzie� co ty sobie wymy�li�e�?0:04:10:Ju� o tym m�wili�my.0:04:11:Znam ci� ca�e �ycie.0:04:13:Nie masz w sobie ani kszty brutalno�ci...0:04:15:i wiem, �e nie potrzebowa�e� pieni�dzy.0:04:17:Veronica.0:04:18:Dlaczego nie pozwolisz sobie pom�c?0:04:20:By�a� dla mnie dobra.|Przez ca�e �ycie...0:04:24:Ale uszanuj moj� decyzj�. Dobra?0:04:28:Brak przesz�o�ci kryminalnej...0:04:30:sk�ania si� mnie|do wydania wyroku w zawieszeniu.0:04:33:Jednak�e fakt i� strzela�e� z ostrej amunicji...0:04:35:zmusza mnie do odbrobiny z�o�liwo�ci.0:04:39:Z tego powodu...0:04:40:uwa�am i� powinien pan, panie Scofield,|zapozna� si� z cel� od �rodka.0:04:45:Widz� pismo,|w kt�rym prosi pan by uwi�ziono pana...0:04:47:gdzie� blisko pa�skiego domu w Chicago.0:04:49:Uszanuj� t� pro�b�.0:04:51:Najli�sze wi�zienie typu pierwszego...0:04:53:Typu pierwszego?0:04:54:O zaostrzonym rygorze, Wysoki S�dzie.0:04:56:Prosi�abym o nie przerywanie.0:04:59:Jak ju� m�wi�am...0:05:00:najbli�sze takie wi�zienie|to wi�zienie stanowe Fox River.0:05:04:Jako wyrok zas�dzam panu pi�� lat.0:05:07:O zwolnienie warunkowe|mo�e si� pan stara� po po�owie wyroku.0:05:09:Wyrok zostanie wykonany natychmiast.0:05:24:Przesuwajcie si� w stron� drzwi.0:05:27:Jak us�yszycie pukanie to wchodzicie.|Przesuwa� si�.0:05:30:Nie mamy na to ca�ego dnia.0:05:33:Bez gadania tam.0:05:34:Macie pi�� minut na prysznic.0:05:36:Nie zatrzymywa� si�.|Do przodu. Ruchy.0:05:39:Rusza� si�.0:05:41:Nast�pny!0:05:41:Nast�pny pod �cian�. Ruchy.0:05:43:Nazwisko i numer.0:05:44:Scofield, Michael. 94941.0:05:47:Jest pan religijny, panie Scofield?0:05:48:Nic mi o tym nie wiadomo.0:05:50:Dobrze, bo dziesi�� przykaza� tutja nie obowi�zuje.0:05:52:My mamy tlyko dwa.0:05:53:Pierwsze m�wi, �e jeste� nikim.0:05:56:A drugie?0:05:57:Patrz numer jeden.0:05:59:Rozumiem.0:06:01:Co to mia�o znaczy�?0:06:03:S�ucham?0:06:04:Taki z ciebie chojrak?0:06:07:Le� nisko, uwa�aj na radar szefie.0:06:10:Zr�b co� dla mnie... spadaj!0:06:13:M�j radar wykrywa wszystko.0:06:16:Dobrze wiedzie�.0:06:38:Mo�na by podkr�ci� nieco klim�, szefie?0:06:41:Tu jest gor�cej ni� w ustach dziwki.0:06:43:Wali� klim�, daj mi tu lepiej dziwk�.0:06:48:Wchodzi�!0:06:53:�wie�ak! Na co si� patrzysz?0:06:56:Pi�kni� nam si� trafi�.0:06:58:�wie�ak!0:07:01:Radz� ci usi���, �wie�ak.0:07:04:Tutaj si� tylko marnuje czas.0:07:07:Nikt ci go nie zorganizuje.0:07:25:Witamy w Prisneyland, �wie�ak.0:07:53:Chcesz o tym porozmawia�?0:07:55:Nie, nie ma o czym.0:07:57:Je�li tak ci� to martwi to jest.0:07:59:Chodzi o...0:08:01:To nic takiego.0:08:04:Sprawa Michaela.0:08:06:Zrobi�a� co mog�a�.0:08:08:Jak tak, ale on nie.0:08:10:Pod�o�y� si�.|Podda� si� bez walki.0:08:13:To do niego nie podobne.0:08:16:Przepraszam.|Nie powinnam o nim wspomina�.0:08:19:Skoro o nim my�lisz, a my�lisz tak?0:08:23:Dobranoc.0:08:34:/Wszystkie skrzyd�a, stra�nicy wychodz�.0:08:36:/Wszystkie skrzyd�a, stra�nicy wychodz�.0:08:43:Trey Street Deuces maj� kosza.0:08:45:Nortenos maja �awki.0:08:47:Woods si�owni�.0:08:50:C.O.'s reszt�.0:08:52:M�wi� ci...0:08:53:Stra�nicy to tutaj najgorsi dranie.0:08:55:R�nimy si� mi�dzy sob� jedynie...0:08:57:odznak�.0:08:59:Lubi zwierz�tka?0:09:00:Zaprzeczy, ale to D.B. Cooper.0:09:02:Wyskoczy� na spadochronie przed 30 laty|z 1,5 miliona w got�wce.0:09:06:Nie wygl�da na takiego.0:09:08:A kto wygl�da?0:09:09:Co jest, Magazyn? Nic ci nie jest?0:09:12:Kiedy� b�d� s�awniejszy.0:09:13:Jasne.0:09:14:Co robisz ze �wie�akiem?0:09:15:To m�j wsp�lokator.0:09:17:Magazyn ma tutaj najwi�cej znajomo�ci.0:09:20:Cokolwiek chcesz zwr�� si� do niego.0:09:22:Jak b�dziesz takie rzeczy gada�...0:09:24:b�d� musia� ci� rozpru�.0:09:25:Nawet jak ju� masz wszystko nagrane|to nie dajesz rady.0:09:27:O czym ty m�wisz?0:09:28:A co chcesz co� udowodni�.0:09:29:Nie, nie.|Jeste� mocny tylko w g�bie...0:09:58:Szukam kogo�.0:10:02:Lincolna Burrowsa.0:10:03:Linc Zlew?0:10:05:Tak teraz na niego m�wi�?0:10:07:Ta.0:10:07:Bo zaatakuje ci� wszystkim,|ale ma uraz do kuchni... P�atku.0:10:11:Gdzie mog� go znale��?0:10:15:On zabi� brata vice-prezydenta.0:10:16:Za miesi�c usi�dzie na krze�le...0:10:18:a to znaczy, �e tylko jaki� �ywio�|jest niebezpieczniejszy od niego...0:10:21:nie ma teraz nic do stracenia.0:10:22:Co mog� mu zrobi�? Zabi� drugi raz?0:10:24:Mog� si� z nim jako� spotka�?0:10:26:Nie, Tacy jak on wychodz� tylko|na msz� albo do W.P.0:10:29:- W.P.? Co to?|- Wi�zienny Przemys�.0:10:32:Ci kt�rzy si� zachowuj�, dostaj� tam prac�.0:10:34:No wiesz, malowanie, tynkowanie,|robienie materacy i takie tam.0:10:38:Na twoim miejscu|nie robi�bym sobie nadziei, �wie�ak.0:10:41:Nie masz sans na dostanie si� do W.P.0:10:43:A to czemu?0:10:44:Bo kieruje tym John Abruzzi.0:10:46:John Abruzzi John Abruzzi?0:10:47:John Abruzzi John Abruzzi.0:10:50:Dlaczego tak bardzo chcesz si� wiedzie� z Burrowsem?0:10:55:Bo to m�j brat.0:11:17:Odrzucili m�j wniosek.0:11:18:Wi�c popro� jeszcze raz.0:11:19:Nie mog� i tyle.0:11:20:11 maja. To ta data.0:11:22:Tego dnia oni mnie...|no wiesz... wykonaj� egzekucj�.0:11:26:Wiem.0:11:33:Nie zabi�em go, Michael.0:11:35:Dowody wskazuj� ciebie.0:11:37:Nie obchodzi mnie co m�wi� dowody.|Nie zabi�em go.0:11:39:Przysi�gnij.0:11:43:Przysi�gam, Michael.0:11:51:Ale jak oni wszyscy mogli si� pomyli�?0:11:53:Proces, potem apelacja...0:11:55:Nie wiem. Nie wiem.0:11:57:Kiedy o tym my�l� to wychodzi na to,|�e mnie kto� wrobi�.0:12:01:I ktokolwiek to zrobi�...0:12:03:chcia�, by jak najszybciej dosz�o|do wykonania wyroku.0:12:11:Inaczej mi�o��?0:12:12:Mo�e wi�cej kontenkstu?0:12:14:No wiesz.0:12:15:"Tak bardzo ci� kocham...0:12:16:"nigdy wi�cej nie napadn� na monopol"|taki kontekst.0:12:19:No wiesz, by by�o z klas�.0:12:23:O�wiadczam si� mojej dziewczynie.0:12:25:Listownie?0:12:26:Masz lepszy spos�b?0:12:27:Osobi�cie jest ca�kiem nie�le.0:12:29:To miejsce nie napawa romantyzmem.0:12:32:Powiem by pop�yn�a na Staten Island.0:12:34:Wida� stamt�d Empire State Building.0:12:37:Otworzy tam list.0:12:38:Tak jakbym tam by�.0:12:40:No, ale mnie nie b�dzie.0:12:43:Napisz "pasja."0:12:45:"Pasja. Pasja" Czadowo. Pasja.0:12:50:Jak to si� pisze? Pasz...?0:12:54:Bez 'z'?0:13:02:- LJ, czekaj.|- Co jest?0:13:06:Chyba nie dam rady.0:13:08:Wszystko b�dzie dobrze.|Zaufaj mi.0:13:21:Doszli�my do porozumienia?0:13:23:Tak.0:13:23:Pi�tek. Nie sobota. Nie niedziela. Pi�tek.0:13:26:Rozumiem.0:13:27:Nie chc� setek, ani 50-tek, �adnych jedynek.0:13:29:Wiem, wiem.0:13:30:Tylko 10 i 20-stki.0:13:42:Ruszyli.0:13:56:Policja!0:14:20:Abruzzi, musisz mnie zatrudni� w W.P.0:14:24:Spadaj.0:14:26:Mo�e najpierw mnie wys�uchasz.0:14:28:Nie mo�esz mi niczego zaoferowa�.0:14:32:Nie by�bym tego taki pewien.0:14:35:M�j b��d.0:14:37:Potrzebuj�... kaczki?0:14:41:W.P., Abruzzi.0:14:43:Mog� stanowi� wi�ksz� pomoc|ni� my�lisz.0:14:48:Przemy�l to.0:14:51:Znajdziesz mnie|jak b�dziesz got�w porozmawia�.0:15:00:Ch�opaki streszczajcie si�!0:15:02:Chc� by� dzisiaj w domu!0:15:04:Maggio.0:15:12:Ta? No i?0:15:13:To ten sukinsyn wskaza� Abruzzi'ego.0:15:16:To Fibanacci?0:15:19:My�la�em, �e gnida ju� przepad�a.0:15:21:A jednak kto� go znalaz�.0:15:23:Kto� si� z nami bawi?0:15:25:Nie uwierzysz.0:15:31:Co to jest?0:15:37:To nowy tatua�.0:15:41:Skoro jeste� cukrzykiem|to nie krzywisz si� na widok ig�y.0:15:44:Jestem Michael.0:15:45:Scofield. Czyta�am twoje akta.0:15:48:A ty jeste�?0:15:49:Mo�esz mi m�wi� dr Tancredi.0:15:51:Tancredi tak jak burmistrz?0:15:55:Nie jeste�... [ Pobierz całość w formacie PDF ]