Prison Break S01E04 - Cute Poison, Prison Break - Flim

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{31}{62}W poprzednim odcinku.{68}{94}Nie zabi�em go, Michael.{97}{128}Dowody m�wi� co innego.{130}{157}Wrobili mnie.{189}{238}Opu�� bro�.{241}{309}B�dzie dla pana po�ytkiem,|je�li zobaczy pan cel� wi�zienn� od �rodka, panie Scofield.{310}{362}Szukam cz�owieka, nazywa si� Lincoln Burrows.{364}{400}Zabi� brata vice-prezydenta.{402}{441}Dlaczego chcesz si� z nim widzie�?{443}{467}To m�j brat.{469}{493}Wyci�gn� ci� st�d.{502}{521}To niemo�liwe.{524}{560}A je�li projektowa�em to miejsce?{575}{600}Widzia�e� plany.{606}{638}Lepiej.{640}{667}Mam je na sobie.{680}{716}Dowiedz si� kto go wrabia.{718}{751}Nikt go nie wrabia.{753}{782}Dowody spreparowano.{784}{815}Pewna kobieta wypytuje doko�a.{817}{871}Ka�dy kto jest zagro�eniem staje si� zb�dny.{873}{897}Scofield!{899}{956}Tw�j nowy wsp�wi�zie�.|Haywire, w�a� do �rodka.{957}{994}Kto� znalaz� Fibonacciego.{996}{1022}Kto?{1024}{1065}Gdzie jest Fibonacci?{1067}{1127}Je�li ci powiem,|zabijesz mnie.{1129}{1144}Trzy.{1674}{1699}Wstawaj!{1741}{1765}Kt�ra godzina?{1798}{1814}No dalej!{1829}{1861}Co si� dzieje?{1898}{1916}Bellick!{1943}{1963}Bellick!{2127}{2173}Gdzie mnie zabieracie?!{2281}{2323}Mam jeszcze miesi�c!{2428}{2455}Bellick, b�agam!{2459}{2518}Zosta� mi jeszcze miesi�c!{2520}{2541}Prosz�!{3395}{3450}Spoczywaj w pokoju, Lincoln.{3630}{3668}Miejmy to za sob�.{4796}{4846}Otworzy� czterdziestk�!{5064}{5093}Zamkn�� 40stk�.{5390}{5445}Haywire. My�la�e� kiedy�, by st�d uciec?{5475}{5527}Po co mia�bym to robi�?{5540}{5573}Uciec st�d?{5583}{5617}Niby dom,{5619}{5696}wizyty u psychiatry, lekarzy,|meldowanie si� u kuratora,{5703}{5788}testy moczu, praca...{5792}{5812}Nie ma mowy.{5837}{5869}Czemu pytasz?{5882}{5964}Jeden go�� co� wspomina�.|Nie wiedzia�em co powiedzie�.{5969}{6014}Powiedz Bellickowi.{6021}{6100}Twoje �ycie b�dzie �atwiejsz, je�li...{6217}{6248}S�ucham?{6270}{6297}Te tatua�e.{6316}{6350}Co z nimi?{6393}{6435}Co przedstawiaj�?{6440}{6482}S� jak... co� na kszta�t...{6483}{6519}Zwyczajne tatua�e.{6521}{6562}Czas na prochy, Haywire.{6692}{6779}Lecz� mnie na zaburzenia schizofreniczne|z rodzwojeniem ja�ni.{6781}{6815}A masz to?{6856}{6891}Co za r�nica.{7057}{7112}Bior� pigu�ki,|to daj� mi spok�j.{7289}{7317}Zejd� mi z drogi.{7531}{7584}Mo�e one naprawd� dzia�aj�.{7605}{7625}Jasne.{7636}{7672}Chc� mnie ot�pi�.{7684}{7754}By mieli pewno��,|�e maj� nade mn� kontrol�.{7774}{7841}Bezsprzecznie,|te tatua�e s� niesamowite.{7846}{7921}Masz co� przeciwko,|gdybym chcia� si� im przyjrze�?{7923}{7971}Mam.{7994}{8023}Dlaczego?{8079}{8122}A czy musi by� pow�d?{8317}{8341}Sucre!{8360}{8393}Nie chc� z tob� rozmawia�.{9174}{}/"Cute Poison"{9350}{9376}Jaki� problem?{9407}{9438}Poradz� sobie.{9447}{9485}A jednak. Wiedzia�em.{9488}{9558}Twoja mina m�wi wszystko.{9575}{9647}S�yszycie ch�opaki?|Mamy problem.{9658}{9696}Jak sprawa si� kszta�tuje?{9718}{9750}Ot, mo�esz sie jej przyjrze�.{9793}{9819}Haywire?{9821}{9872}M�j nowy wsp�wi�zie�.{9915}{9940}Masz ci los.{9942}{9967}Nie sypia.{9970}{9999}A wi�c kiedy kopiesz?{10003}{10033}Nie kopi�.{10050}{10125}Pami�taj, �e jedziemy na tym samym w�zku.{10130}{10155}Obieca�e�.{10158}{10226}Powiedzia�e�, �e si� st�d wydostaniemy.{10228}{10298}Zawiedziesz,|a rodzona matka ci� nie pozna.{10314}{10366}Zajmij si� wi�c spraw�,{10375}{10423}albo ja zajm� si� tob�.{10443}{10483}Mi�ego dnia.{10985}{}T�umaczenie: michalu |>>>Napisy.org SubGroup<<<|Synchro: Travis|www.forom.com{11122}{}Odcinek 4|/"Cute Poison"{11588}{11626}Powoli nabiera kszta�tu?{11688}{11725}Zd��ymy na czas?{11728}{11803}Niech pomy�l�,|wci�� mamy do zrobienia sypialnie,{11805}{11869}oraz stemple,|co nam troch� zajmie.{11872}{11950}Ale zd��ymy.{11985}{12028}Chcia�bym powiedzie�, �e...{12031}{12112}Doceniam tw�j wysi�ek, jaki wk�adasz w prac�.{12145}{12267}Chcia�bym m�c ci jako� zap�aci�.{12270}{12324}W�a�ciwie m�g�by pan co� zrobi�.{12366}{12404}Wsp�wi�zie�.{12409}{12469}Wykapany Charles Patoshick.{12471}{12493}Haywire?{12495}{12526}Widz�, �e pan wie.{12536}{12561}I na tym koniec tematu.{12568}{12628}Oficer Bellick tym si� zajmuje.{12640}{12687}Musisz z nim o tym porozmawia�.{12689}{12760}Pr�bowa�em,|ale nie zgadzamy si� w tym temacie.{12769}{12794}Czy grozi� ci?{12796}{12853}Kto, Haywire czy Bellick?{12887}{12970}Niestety, nie mo�esz nic na to poradzi�,{12973}{13054}chyba �e dosz�oby do przemocy,|czy wykorzystywania seksualnego.{13057}{13145}W innych przypadkach|pro�by s� puszczane mimo uszu.{13158}{13258}Nie mo�emy sobie pozwoli� na zmiany|z powodu r�nic charakteru.{13277}{13334}To nie jest hotel.{13425}{13446}Panie naczelniku?{13451}{13495}Pa�ska �ona jest tutaj.{13509}{13526}Jak to mo�liwe?{13542}{13591}Mia�a by� o czwartej.{13622}{13698}Becky, nie pozw�l jej wej��|pod �adnym pozorem.{13700}{13756}Nie mo�e tego ujrze� przed rocznic�.{13758}{13783}Zaraz wracam.{13965}{13993}Witaj kochanie.{14004}{14031}Jeste� tak wcze�nie.{14038}{14098}Chod�my je��.{14100}{14139}Dziwnie si� zachowujesz.{14145}{14160}Naprawd�?{14163}{14198}Co si� tam dzieje?{14201}{14255}Takie tam sprawy.{14273}{14315}Becky twierdzi�a, �e masz spotkanie.{14339}{14418}Mam nadziej�,|�e nie powtarzamy znowu Toledo?{14432}{14464}Toledo?{14471}{14506}Jak mo�esz tak m�wi�?{14520}{14557}W takim razie nie masz nic przeciwko,|je�li tam zajrz�.{14560}{14582}Judy...{14629}{14698}Panie naczelniku, nie mog� wsp�pracowa�.{14699}{14736}Nie prze�y�bym ani dnia.{14768}{14816}Johnson wci�� si� zastanawia.{14848}{14882}W takim razie sko�czyli�my.{14974}{15023}Powiniene� by� mi powiedzie�.{15027}{15100}Wiesz jaki jestem niespokojny,|kiedy tu przychodzisz.{15108}{15173}Becky, niech stra�nik odprowadzi Johnsona do celi.{15175}{15241}Porozmawiam z nim p�niej.|Chod�my je��.{15635}{15665}Co tu robisz?{15668}{15692}Jestem twoim adwokatem.{15734}{15787}Reprezentuj� ci�.{15837}{15886}Je�li nie masz nic przeciwko.{15942}{16001}Ostatnim razem nazwa�a� mnie k�amc�.{16006}{16045}Zmieni�am zdanie.{16060}{16090}Uwierzy�am ci.{16413}{16523}Spotka�am si� z dziewczyn�|Craba Simmonsa, Letici�.{16537}{16592}Potwierdzi�a twoj� wersj�.{16629}{16669}B�dzie zeznawa�?{16671}{16707}Zagin�a.{16727}{16789}Nie wiem co my�le�.|Podejrzewam, �e Secret Service zgarn�� j�.{16791}{16817}Secret Service?{16820}{16855}Kr�cili si� doko�a.{16857}{16923}Jak tylko si� pojawili, znikn�a.|Jak my�lisz co mog�o si� sta�?{16926}{17030}Nie podejrzewa�em,|�e sprawa si�ga tak wysoko.{17078}{17122}Zdajesz sobie spraw�|z kim mamy do czynienia?{17125}{17217}Wiem tyle,|�e sami sobie nie poradzimy.{17224}{17258}"Project Justice".{17275}{17308}Powinnam o nich s�ysze�?{17311}{17353}Zajmuj� si� tylko skazanymi na �mier�.{17354}{17415}Wszystkie dokumenty przes�a�em, Ben Forsik, adwokatowi.{17418}{17463}Id� do nich,|powiedz im co znalaz�a�.{17466}{17533}By� mo�e to go zach�ci,|by zaj�� si� spraw�.{17645}{17709}Jak Sebastian?{17754}{17804}Co masz na my�li?{17809}{17905}Rozmawiasz ze mn�.|Nie ma nic przeciwko?{17951}{18013}Nie powiedzia�am mu o tym.{18100}{18146}Zerwali�my zar�czyny.{18164}{18224}Przykro mi.{18259}{18329}M�g�by� powiedzie� prawd�.|To co czujesz naprawd�.{18342}{18358}Tak zrobi�em.{18416}{18495}Nie umiesz k�ama�.|S�abo ci to wychodzi.{18638}{18712}Lepiej ju� p�jd� do ludzi z "Project Justice".{18923}{18942}Veronica?{19048}{19070}Dzi�kuj�.{19102}{19143}Niewiele mi ju� zosta�o.{19146}{19202}Podzi�kujesz mi, kiedy si� st�d wyci�gn�.{19626}{19663}Kochanie, to ja, jeste�?{19697}{19736}Halo? S�yszysz mnie?{19738}{19819}Je�li ci� s�yszy,|to nie chce z tob� rozmawia�.{19893}{19928}Dzi� �roda.{19931}{19965}Odwiedzisz mnie dzi�, prawda?{19997}{20034}Musz� ko�czy�.{20037}{20075}Musz� wraca� do celi,{20083}{20127}ale b�dziesz dzi�, prawda?{20157}{20205}Jestem tw�j.|Kocham ci�.{20224}{20256}Uwierz mi.{20627}{20660}To wz�r.{20700}{20728}Co powiedzia�e�?{20730}{20775}Ten tatua�-- to jaki� wz�r.{20788}{20824}Fantazjujesz.{21022}{21083}Umieszczenie tam Haywire'a,|to cios poni�ej pasa.{21085}{21152}Dlaczego? Psychiatrzy wyrazili zgod�|na ponowne przyj�cie Haywire'a.{21155}{21230}Poza tym jest na ci�kich prochach.|Jest potulny jak kociak.{21236}{21279}Kociak, kt�ry zamordowa� rodzic�w.{21282}{21312}Z ca�ym szcunkiem,{21315}{21419}je�li traktuje pan Scofielda'a ulgowo,|to podwa�a pan swoj� wiarygodno��.{21436}{21517}Rozumiem, �e ma pan do niego s�abo��,|bo go�� ma g�ow� na karku,{21519}{21576}oraz pomaga panu w prezencie,{21578}{21624}ale ten cz�owiek to przest�pca.{21627}{21689}Zas�uguje na kar�,|tak jak inni, kt�ry tu siedz�.{21691}{21726}Jeste� tu wystarczaj�co d�ugo by wiedzie�,{21727}{21798}�e bardziej wierz� w resocjalizacj�,|ni� wykonanie kary.{21799}{21885}I posadzenie go z Haywire'em,|resocjalizacj� nie jest.{21892}{21955}Sam mnie uczyni�e� zwierzchnikiem nad blokiem, szefie.{21956}{21977}Pami�tam.{21978}{22041}Dlatego prosz� pozwoli� mi wykonywa� obowi�zki,|albo przekaza� je innej osobie.{22044}{22100}Spokojnie Brian.{22101}{22183}Nie bez powodu obarczam ci�|coraz wi�ksz� odpowiedzialno�ci�.{22234}{22358}Kiedy przejd� na emerytur�,|zaproponuj� ciebie na moje miejsce.{22360}{22409}Nie chc� �a�owa� tej decyzji.{22427}{22502}Prosz� o jedno,|oce� t� sytuacj� ponownie.{22503}{22546}Ufam w tw�j os�d.{22576}{22610}Rozumiem.{22906}{22943}Chwila moment.{22945}{22995}Dlaczego to robicie?|To otwarta wizyta.{22998}{23031}Spytaj swojego go�cia.{23193}{23240}Co tu robisz?|Gdzie Maricruz?{23248}{23309}Nie b�dzie ci� ju� odwiedza�.{23312}{23334}Sta�o si� jej co�?{23338}{23403}Nie. U mniej wszystko w porz�dku. Tylko...{23495}{23538}Jest teraz ze mn�.{23549}{23584}Z tob�?{23598}{23625}�artujesz?{23628}{23664}Nie. Podj... [ Pobierz całość w formacie PDF ]