Prison.Break.S01E04.HDTV.XviD-LOL, Prison Break season 1

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{30}T�umaczenie: TiM{31}{62}Poprzednio w Prison Break.{68}{94}Ja go nie zabi�em, Michael.{97}{128}Dowody wskazuj� na Ciebie.{130}{157}Wrobili mnie.{189}{238}Od�� bro�.{241}{309}Uwa�am, �e powinien Pan zapozna� si� z cel� od �rodka.{310}{362}Szukam kogo�, go�cia imieniem Burrows.{364}{400}Kole� zabi� brata wiceprezydenta.{402}{441}Dlaczego tak bardzo chcesz si� widzie� z Burrowsem?{443}{467}Poniewa� to m�j brat.{469}{493}Zamierzam si� st�d wydosta�.{502}{521}To niemo�liwe.{524}{560}Nie, je�li to ty zaprojektowa�e� to miejsce.{575}{600}Widzia�e� plany architektoniczne.{606}{638}Lepiej.{640}{667}Mam je na sobie.{680}{716}Wiesz kto pr�buje go pochowa�?{718}{751}Nikt nie stara si� go pochowa�.{753}{782}Dowody zosta�y sfabrykowane.{784}{815}Jedna prawniczka zaczyna w�szy� wko�o.{817}{871}Ktokolwiek, kto zagra�a, ma by� traktowany jako zb�dny.{873}{897}Scofield!{899}{956}Znalaz�em Ci nowego wsp�wi�nia. Haywire, do �rodka!{957}{994}Kto� znalaz� Fibonacci'ego.{996}{1022}Kim jest ten "kto�"?{1024}{1065}Wi�c gdzie jest Fibonacci?{1067}{1127}Jak dam Ci t� informacj�, bed� trupem.{1129}{1144}Trzy.{1674}{1699}Wstawaj!{1741}{1765}Kt�ra godzina?{1798}{1814}Wstawaj!{1829}{1861}Co si� dzieje?{1898}{1916}Bellick!{1943}{1963}Bellick!{1966}{2005}Bellick! Nie!{2127}{2173}Bellick! Gdzie mnie zabieracie?!{2175}{2210}Bellick! Bellick! Nie!{2236}{2279}Nie! Bellick, st�j!{2281}{2323}Bellick, nie! Zosta� mi jeszcze miesi�c!{2325}{2369}Prosz�! Nie! Bellick!{2394}{2426}Bellick, nie!{2428}{2455}Bellick, prosz�!{2459}{2518}Nie! Nie! Zosta� mi jeszcze miesi�c!{2520}{2541}Prosz�!{2576}{2608}Nie! Bellick!{3395}{3450}Pok�j z Tob�, Lincoln.{3630}{3668}Bobra, w��czaj.{4796}{4846}Otw�rz 40!{5064}{5093}Zamknij 40.{5390}{5445}Haywire. My�la�e� kiedy� o ucieczce?{5475}{5527}Co mia�bym do cholery robi� na wolno�ci?{5540}{5573}By� "nie zamkni�tym".{5583}{5617}{5619}{5696}wizyty u psychiatry, lekarstwa, kontrole u kuratora,{5703}{5788}testy moczu, praca...{5792}{5812}Nie.{5837}{5869}Dlaczego pytasz?{5882}{5964}Jeden kole� pyta� o to wczoraj na wybiegu.|Nie wiedzia�em co powiedzie�.{5969}{6014}Powiedz oficerowi Bellick'owi.{6021}{6100}Mo�e sprawi�, �e Twoje �ycie b�dzie lepsze jesli, uh...{6217}{6248}Je�li co?{6270}{6297}Twoje tatua�e.{6316}{6350}Co z nimi?{6393}{6435}Co przedstawiaj�?{6440}{6482}Co znacz�? S�, jak jaka�...{6483}{6519}To poprostu tatua�e.{6521}{6562}Czas na cukierki, Haywire.{6692}{6779}My�l�, �e mam sk�onno�ci|do zaburze� afektywnych dwubiegunowych.{6781}{6815}My�l�, �e masz?{6856}{6891}Niewa�ne.{7018}{7040}Ah!{7057}{7112}Biore tabletki, �eby ten znachor trzyma� si� zdala.{7252}{7272}Narazie.{7289}{7317}Z drogi.{7531}{7584}Wiesz, mo�e oni daj� Ci to z jakiego� powodu..{7605}{7625}Tak.{7636}{7672}�eby mnie os�abi�.{7684}{7754}�eby zaku� mnie w ich niewidzialne kajdany.{7774}{7841}Naprawd�, te tatua�e s� pi�kne.{7846}{7921}Nie mia�by� nic przeciwko gdybym obejrza� ca�o��?{7923}{7971}W�a�ciwie to mia�bym.{7994}{8023}Dlaczego?{8026}{8073}Hey! Odje�� od krat!{8079}{8122}Czy musi by� pow�d?{8317}{8341}Sucre!{8360}{8393}Nawet nie b�d� z Tob� rozmawia�.{9350}{9376}W czym problem?{9407}{9438}W niczym, z czym nie dam sobie rady poradz�.{9447}{9485}C�, wiedzia�em �e jest problem.{9488}{9558}Powiedzia�em to patrz�c na Ciebie z ko�ca wybiegu.{9575}{9647}Hey, ch�paki, nie m�wi�em �e co� nie tak?{9658}{9696}Wi�c, w czym problem?{9718}{9750}Patrzysz na niego.{9793}{9819}Co? Haywire?{9821}{9872}Tak. To m�j nowy wsp�wi�ie�.{9915}{9940}To jest problem.{9942}{9967}On nie sypia.{9970}{9999}Wi�c, kiedy kopiesz?{10003}{10033}Nie kop�.{10050}{10125}Hey, siedzimy w tym razem.{10130}{10155}Da�e� s�owo.{10158}{10226}Powiedzia�e�, �e nas st�d wyci�gniesz.{10228}{10298}Jak zrezygnujesz, to Ci� wypatrosz�.{10314}{10366}Wi�c, lepiej zajmij si� swoimi sprawami,{10375}{10423}albo ja zajm� si� Tob�.{10443}{10483}Mi�ego dnia.{11588}{11626}Naprawd� zaczyna to jako� wygl�da�, prawda?{11658}{11683}Tak.{11688}{11725}My�lisz, �e b�dzie gotowe na czas?{11728}{11803}C�, sumuj�c, mamy jeszcze do zrobienia palisady{11805}{11869}oraz wewn�trzn� altank�, co nie jest �atw� spraw�.{11872}{11950}Ale, tak, my�l� �e zd��ymy.{11985}{12028}S�uchaj, musz� powiedzie� �e,...{12031}{12112}Naprawd� doceniam Tw�j wysi�ek w�o�ony w ten projekt.{12145}{12267}My�l�, �e m�g�bym Ci jako� odp�aci� za to.{12270}{12324}Jest co� co m�g�by� dla mnie zrobi�.{12366}{12404}M�j wsp�wi�zie�.{12409}{12469}Ah, niezr�wnany Charles Patoshick.{12471}{12493}Haywire?{12495}{12526}W takim razie wiesz.{12536}{12561}Zosta�my przy tym.{12568}{12628}Oficer Bellick jest odpowiedzialny|za transfery pomi�dzy celami.{12640}{12687}Z min b�dziesz musia� porozmawia� na ten temat.{12689}{12760}Pr�bowa�em, ale wygl�da, �e dla niego jeste�my dobrani.{12769}{12794}Grozi� Ci?{12796}{12853}Kto, Haywire czy Bellick?{12887}{12970}Niestety, dop�ki nie ma dowod�w agresji,{12973}{13054}lub molestowania pomi�dzy wsp�wi�niami,{13057}{13145}pro�by tego typu kierujesz jak do g�uchego.{13158}{13258}System wi�ziennictwa jest nieco przeludniony,|�eby spe�nia� indywdualne pro�by.{13277}{13334}To nie jest piaskownica.{13425}{13446}Warden.{13451}{13495}Przepraszam. Twoja �ona tu jest.{13509}{13526}Co?{13542}{13591}Nie powinno jej tu by� przed 16:00.{13622}{13698}Becky, w �adnym wypadku nie pozw�l jej tu wej��.{13700}{13756}Nie powinna tego zobaczy� az do naszej rocznicy.{13758}{13783}Zaraz b�d�.{13965}{13993}Cze��, skarbie.{14004}{14031}Jeste� wcze�niej.{14038}{14098}Chod�my co� zje��.{14100}{14139}Zabawnie udajesz.{14145}{14160}Udaj�?{14163}{14198}Co si� tam dzieje?{14201}{14255}To tylko takie akta.{14273}{14315}Becky m�wi�a, �e masz spotkanie.{14339}{14418}To nie powt�rka z Toledo, prawda?{14432}{14464}Toledo?{14471}{14506}Jak mo�esz tak m�wi�?{14520}{14557}Wi�c, nie masz nic przeciwko je�li zerkn�.{14560}{14582}Judy...{14629}{14698}Warden, nie jestem zdolny do wsp�pracy.{14699}{14736}Dostan� czap� je�li co� wygadam.{14768}{14816}Johnson nadal rozmy�la.{14848}{14882}W takim razie, sko�czyli�my.{14974}{15023}Powiniene� mi poprostu powiedzie�.{15027}{15100}C�, wiesz troszcz� si� o Ciebie kiedy wok� s� wi�niowie.{15108}{15173}Becky, wezwij stra�nika do eskorty Johnson'a do celi.{15175}{15241}Pogadam z nim p�niej. No dalej, chod�my co� zje��.{15635}{15665}Co Ty tu robisz?{15668}{15692}Jestem Twoim prawnikiem.{15734}{15787}Teraz ja Ciebie reprezentuj�.{15837}{15886}Je�li nie masz nic przeciwko.{15942}{16001}Ostatnim razem jak Ci� widzia�em, nazwa�a� mnie k�amc�.{16006}{16045}Rzeczy si� zmieniaj�.{16060}{16090}Teraz Ci wierz�.{16413}{16523}By�am w kontakcie z by�� dziewczyn� Simmonsa - Letici�.{16537}{16592}Potwierdzi�a Twoj� wersj�.{16629}{16669}B�dzie zeznawa�?{16671}{16707}Znikn�a.{16727}{16789}Nie wiem. My�l�, �e dopad�y j� Tajne S�u�by.{16791}{16817}Tajne S�u�by?{16820}{16855}W�szyli wko�o.{16857}{16923}Wkr�tce po tym jak si� pojawili, ona znikn�a. Co si� mog�o sta�?{16926}{17030}Wiesz, nie my�la�em, �e ta sprawa tak uros�a.{17078}{17122}Wiesz w jakich jeste�my tarapatach?{17125}{17217}Wiem, �e jest gorzej ni� ka�de z nas samo mo�e znie��.{17224}{17258}Project Justice.{17275}{17308}Dlaczego ju� o nich s�ysza�am?{17311}{17353}Zajmuj� si� g��wnie karami �mierci.{17354}{17415}Jest tam go��, Ben Forsik, wys�a�em mu kopie wszystkich dowod�w.{17418}{17463}Mo�esz tam i��, powiedz mu co odkry�a�.{17466}{17533}Mo�e wystarczy tego aby go zainteresowa�.{17536}{17561}Dobrze.{17645}{17709}Wi�c,... co u Sebastiana?{17754}{17804}Co masz na my�li?{17809}{17905}C�, Ty jeste� tu. Znaczy... nie przeszkadza mu to?{17951}{18013}Nie rozmawia�am z nim.{18100}{18146}Zar�czyny odwo�ane.{18164}{18224}Przykro mi.{18259}{18329}M�g�by� w ko�cu powiedzie� co naprawd� my�lisz.{18342}{18358}M�wi�.{18416}{18495}Bo�e, zawsze by�e� n�dznym k�amc�.{18546}{18564}Tak.{18638}{18712}Lepiej zbieram si� do Project Justice.{18923}{18942}Veronica?{19048}{19070}Dzi�kuj�.{19102}{19143}Nie mam juz za wiele do stracenia.{19146}{19202}Podzi�kujesz mi jak Ci� st�d wyci�gn�.{19626}{19663}Skarbie, to ja. Jeste� tam?{19697}{19736}Halo? Jeste� tam?{19738}{19819}Hej, je�li jest, najwyra�niej nie chce z Tob� rozmawia�.{19893}{19928}Jest �roda, skarbie.{19931}{19965}Przyjedziesz dzisiaj, prawda?{19997}{20034}OK, musz� ju� ko�czy�.{20037}{20075}Musz� ju� wraca� na blok, ale{20083}{20127}Ty b�dziesz tutaj dzisiaj, prawda?{20157}{20205}Jestem Twoim facetem, skarbie, kocham Ci�.{20224}{20256}Naprawd�.{20627}{20660}To wz�r.{20700}{20728}Co powiedzia�e�?{20730}{20775}Tw�j tatua� - to wz�r.{20788}{20824}Wydaje Ci si�.{21022}{21083}Umieszczenie z nim Haywire'a|to cios poni�ej pasa, naczelniku.{21085}{21152}Psychiatra wyra�nie zabroni� przenosi� Haywire'a tak cz�sto.{21155}{21230}Poza tym, teraz po prochach jest spokojny jak kicia.{21236}{21279}Kicia kt�ra zabi�a oboje rodzic�w.{21282}{21312}C�, z ca�ym szacunkiem, prosz� Pana.{21315}{21419}Je�li naka�e Pan na ulgowe traktowanie Scofield'a,|podwa�� Pa�ski� wiarygodno��.{21436}{21517}Wiem, �e ma Pan miekki� serce dla go�cia z g�ow� na karku,{21519}{21576}kt�ry pomaga Panu przy tym wynalazku,{21578}{21624}ale kole� to niepohamowany przest�pca.{21627}{21689}Zas�uguje na kar� tak samo jak ca�a reszta.{21691}{21726}Jeste� ju� tutaj do�� d�ugo by wiedzie�,{21727}{21798}�e mniej mnie interesuje kara,|bardziej za� resocjalizacjia.{21799}{21885}A umieszczenie go z Haywire'm|nie mog� nazwa� resocjalizacj�.{21892}{21955}Przekaza� mi Pan pe�nomocnictwo nad celami wi�ni�w, szefie.{21956}{21977}Wiem, �e tak.{21978}{22041}Wi�c, prosz� pozwoli� mi wykonywa� swoj� prac�|lub przekaza� to komu� innemu.{22044}{2... [ Pobierz całość w formacie PDF ]