Prison.Break.S01E06.WS.DVDRip.XviD-SAiNTS, Prison Break, Prison Break 1 sezon

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{47}{92}{y:i}W poprzednim odcinku.{93}{158}- Nie zabi�em go, Michael.|- Dowody wskazuj�, �e to ty.{159}{226}Wrobili mnie!{235}{266}Rzu� bro�!{267}{340}Uwa�am za w�a�ciwe, by zobaczy� pan|wn�trze wi�ziennej celi.{341}{392}Szukam kogo�,|go�cia o nazwisku Lincoln Burrows.{393}{428}On zabi� brata wiceprezydenta.{429}{471}Dlaczego tak bardzo chcesz si�|z nim spotka�?{472}{497}Bo to m�j brat.{498}{549}- Wyci�gn� ci� st�d.|- To niemo�liwe.{550}{603}Nie, je�eli zaprojektowa�e� to miejsce.{604}{636}Widzia�e� plany.{637}{667}Lepiej...{668}{712}mam je na sobie.{713}{748}Jaki� prawnik w�szy w tej sprawie.{749}{780}Pani Donovan.{781}{816}Nie chcia�em pani przestraszy�.{817}{835}Nie ma jej!{836}{870}Czy kto� inny ma klucz?{871}{904}By�e� tutaj, pami�tasz?{905}{987}Podesz�am do szafki i...{1140}{1204}Masz jaki� problem z|naszym ma�ym znajomym?{1205}{1326}Najwy�szy czas,|bym rozja�ni� t� bu�k� raz na zawsze.{1327}{1356}Co si� sta�o?{1357}{1398}Nie zmuszaj mnie do k�amstw.{1399}{1424}S�ysza�a� plotki?{1425}{1449}Nie, jakie?{1450}{1496}- To bracia.|- Kto?{1497}{1579}- Burrows i Scofield.|- Michael Scofield?{1580}{1647}Przejd� dzi� przez �cian�.|Zobacz�, czy dostan� si� na dach.{1648}{1700}Pozbaw Burrowsa jedynej rzeczy,|jaka mu pozosta�a.{1701}{1834}Krzes�o to przecie� nie jedyny spos�b|�mierci w wi�zieniu.{2199}{2302}Jeszcze tylko par� jazd.|Potem koniec.{2362}{2410}Prosz�, prosz�, Adam ustatkowa� si�...{2411}{2466}- Co?|- Nie tutaj.{2467}{2545}Potrzebujemy przys�ugi.{2546}{2593}Nie bawi� si� w to od lat.|Wiecie o tym.{2594}{2612}Wiem.{2613}{2649}Twoim problemem, Diamond, jest to,|�e nikt w to nie uwierzy{2650}{2698}po tym jak wezm� heroin�,|kt�r� mam w kieszeni{2699}{2813}i zostawi� j� w schowku w tym niez�ym|minivanie, kt�rego zaparkowa�e� niedaleko.{2814}{2835}Skuj� ci�.{2836}{2936}I wywlek� st�d na oczach wszystkich.{3013}{3080}Czego chcesz?{3154}{3202}To, czego Ameryka potrzebuje{3203}{3267}to przyjazne dla �rodowiska,{3268}{3327}logistycznie wykonalne,{3328}{3451}i ekonomicznie mo�liwe|alternatywne �r�d�o energii.{3495}{3581}Zostaw wiadomo��, oddzwoni�. Dzi�ki.{3582}{3614}Cze��, tu Wendy.{3615}{3685}Wiem, �e chcia�a� popracowa� w spokoju,|wi�c nie odbieraj.{3686}{3781}Chcia�am ci tylko powiedzie�, �e Nick Savrinn|zostawi� dla ciebie sze�� wiadomo�ci.{3782}{3826}Co mu powiedzia�a�?{3827}{3897}To, co ty zawsze m�wi�a�,|�e masz spotkanie.{3898}{3963}Jak wpadnie jutro do biura, powiedz mu,|�e mnie nie ma, dobrze?{3964}{4003}Ok. Dobranoc, Veronica.{4004}{4072}Dzi�ki, Wendy.{6766}{6840}Sprawdzanie ��ek.{7765}{7823}Czy zamierzasz mi powiedzie�,|dlaczego do mnie nie oddzwoni�a�?{7824}{7920}Naprawd� szanuj� wszystko, co zrobi�e�,{7921}{7966}ale nie chc� ju� twojej pomocy.{7967}{8013}Nie chcesz ju� mojej pomocy...{8014}{8071}Naprawd� my�lisz, �e mam co� wsp�lnego|ze znikni�ciem tej kasety?{8072}{8153}Nie, ja chc� tylko zrobi� sobie kaw�|i wraca� do pracy.{8154}{8239}Nie mam na to teraz czasu.{8325}{8364}Poczekaj chwil�.{8365}{8406}Mo�esz chwil� poczeka�?{8407}{8471}- S�uchaj, dlaczego unikasz...|- Nie dotykaj mnie, dobrze?{8472}{8531}Wszystko w porz�dku, pani Donovan?{8532}{8648}Lucas, czy m�g�by� mnie|odprowadzi� do �rodka?{8683}{8736}Id� na spacer, kole�.{8737}{8818}Robisz si� paranoiczk�.{8827}{8930}- Robisz si� paranoiczk�.|- Id� sobie.{9211}{9301}Poka� troch� sk�ry, Scofield.{9763}{9853}Usi�uj� sobie pospa�, szefie.{10046}{10105}Nie mog� si� przebi� przez �cian�.{10106}{10155}Co masz na my�li,|�e nie mo�esz si� przebi� przez �cian�?{10156}{10200}Wiem, jak to zrobi�.{10201}{10259}Ale po prostu nie mam na to czasu.{10260}{10326}Jeste�my zapuszkowani.|Mamy mn�stwo czasu.{10327}{10382}Nie rozumiesz.{10383}{10436}Zaplanowa�em ca�y harmonogram tej ucieczki.{10437}{10474}A oni przy�a��c tu stale na kontrol�{10475}{10542}nie daj� mi zrobi� tego, co potrzebuj�,|�eby przebi� si� przez t� �cian�.{10543}{10586}Je�eli nie b�d� dzia�a� zgodnie|z harmonogramem,{10587}{10677}co znaczy, �e musimy przebi� si� przez t� �cian�,|przed ko�cem jutrzejszego dnia,{10678}{10746}to si� st�d nie wydostaniemy.{10747}{10799}Stary, w �yciu pewne s� trzy rzeczy:{10800}{10885}�mier�, podatki i liczenie.{10886}{10988}Jedynym sposobem na powstrzymanie|liczenia jest...{10989}{11026}Co?{11027}{11075}Niewa�ne. To z�y pomys�.{11076}{11164}Gorszy ni� straci� Maricruz?{11280}{11320}Pe�ne zamkni�cie w celach.{11321}{11400}Sprawimy, by Pop zamkn�� nas na ca�e dnie|i b�dziesz mia� wystarczaj�co du�o czasu.{11401}{11483}- I �adnego liczenia?|- Klawisze nawet si� nie pojawi�.{11484}{11543}Jest tylko jeden problem.{11544}{11647}Jak doprowadzi� do pe�nego zamkni�cia?{11753}{11805}Mo�esz dosta� si� do grupy zajmuj�cej si� CO?{11806}{11861}Mo�e.{11873}{11973}Je�li chcesz zamkni�cia,|to musisz doprowadzi� wi�ni�w do sza�u.{11974}{12034}A jak chcesz ich naprawd� wnerwi�,{12035}{12110}podkr�� ogrzewanie.{12730}{12829}Prison Break 1x6|"Riots, Drills and the Devil" Part 1{13522}{13560}My�la�em, �e si� wycofa�e�.{13561}{13599}{y:i}Nie przejmuj si� mn�.{13600}{13678}Paru wa�niak�w chce tego,|a to znaczny, �e i ja chc�.{13679}{13718}�adnych wtop.{13719}{13779}Dla ciebie, Diamond, �aden problem.{13780}{13875}Burrows ju� praktycznie nie �yje.{14093}{14144}{y:i}Najgor�tszy kwiecie� w historii.{14145}{14223}- Globalne ocieplenie.|- Prawdopodobnie. Masz chwil�?{14224}{14287}Tak oko�o pi�ciu lat.{14288}{14347}Jasne...{14370}{14427}Nigdy mi nie m�wi�e�,|�e Lincoln Burrows to tw�j brat.{14428}{14488}- Jako� nie wysz�o.|- Jasne.{14489}{14615}Jestem ciekawa, czy nie z powodu|mojego ojca, gubernatora.{14616}{14673}On sam raczej nie b�dzie wciska� guzika,|ale oboje wiemy,{14674}{14795}�e m�g�by go u�askawi�,|ale nie chce i nigdy tego nie uczyni.{14796}{14899}M�j ojciec by� agresywnym pijakiem,|kt�ry porzuci� swoj� rodzin�.{14900}{14973}Nie os�dzam ludzi wed�ug czyn�w ich ojc�w.{14974}{15084}Lub bezczynno�ci.|Je�eli o to ci chodzi�o.{15112}{15228}Wiedz wi�c, �e nie zgadzam si� z jego polityk�.{15260}{15322}Przykro mi z powodu twojego brata.{15323}{15388}Doceniam to.{15613}{15691}To przecie� niewiele.{15762}{15819}Mam obowi�zek bada� Lincolna co tydzie�.{15820}{15865}Je�li chcesz, mog�abym tak zaplanowa� te wizyty,{15866}{15938}�eby ko�czy�y si� tu� przed twoimi zastrzykami.{15939}{16004}W ten spos�b{16007}{16113}mogliby�cie si� przynajmniej widywa�,|cho�by w przelocie.{16114}{16175}Dzi�kuj�.{16646}{16751}Pozdrowienia z kuchni, Fish.|100 dolc�w.{16912}{17006}Theodore Bagwell,|przeniesiony z powrotem z izby chorych.{17323}{17437}Mamy dla ciebie ma�y prezent|na wyzdrowienie.{17517}{17594}To w�a�ciwy rozmiar.{17606}{17665}Dzi�kuj�, ch�opaki.{17666}{17738}Pogadamy p�niej.{17848}{17908}Jak masz na imi�?{17909}{17963}Seth.{17970}{18034}Jeste� tu nowy, Seth?{18035}{18138}Wystraszony?|Popatrz na mnie, ch�opcze.{18247}{18365}Prawdopodobnie s�ysza�e�|o mnie jakie� historie.{18388}{18475}Nie wszystkie s� prawdziwe.{18536}{18626}Co powiesz na wsp�lny spacer?{20597}{20636}Tw�j partner ju� tutaj jest.{20637}{20696}S�ucham?{20776}{20815}Co ty tu do cholery robisz?{20816}{20857}Rozmawiam z moim klientem.{20858}{20899}Nie rozmawiaj z nim.{20900}{20941}Niczego o nim nie wiemy.{20942}{21025}Ale on znalaz� co�,|co mo�e nam pom�c.{21026}{21071}Masz minut�.{21072}{21127}Przegl�da�em raporty zdarze�|z nocy morderstwa.{21128}{21192}Kto� anonimowy zadzwoni� na policj�{21193}{21256}twierdz�c, �e widzia� Lincolna|uciekaj�cego z gara�u{21257}{21286}w zakrwawionych spodniach.{21287}{21310}Ju� to przerabiali�my.{21311}{21369}Nie mo�esz wzi�� �wiadka w krzy�owy|ogie� pyta�, je�eli nie wiesz, kto to.{21370}{21401}My nie potrzebujemy wiedzie�, kim on jest,{21402}{21445}wiemy, bowiem, gdzie on jest.{21446}{21466}Co masz na my�li?{21467}{21516}Wymaga�o to zachodu,|ale m�j znajomy policjant{21517}{21584}prze�ledzi� t� rozmow�.{21585}{21664}Ktokolwiek dzwoni�, nie m�g� widzie�|Lincolna uciekaj�cego z gara�u tej nocy.{21665}{21714}Sk�d wiesz?{21715}{21799}Bo dzwoni� z Waszyngtonu.{22271}{22381}Mia�e� wy��czy� klim�, a nie w��czy� piece.{23018}{23056}Robi si� tu strasznie gor�co.{23057}{23151}Czy pozwoli�em ci m�wi�, Cherry?{23162}{23283}B�dziesz wiedzia�, kiedy zechc�,|by� otworzy� usta.{23417}{23454}Musisz zrobi� co� z tym grzaniem.{23455}{23505}- Robimy wszystko, co mo�liwe.|- Wi�c masz g�wniane mo�liwo�ci.{23506}{23543}Tu jest chyba ze sto stopni.{23544}{23625}Czy ja wygl�dam,|jakbym mia� odmro�enia?{23626}{23690}Do szeregu!{24090}{24159}Dlaczego nie przeniesiecie nas|w ch�odniejsze miejsce...{24160}{24241}jak na przyk�ad Afryka?{24253}{24344}Wracajcie do szeregu, wi�niu.{24414}{24463}Wy wszyscy, trzyma� lini�!{24464}{24539}Zrobimy tak, jak wyja�ni si�{24540}{24628}sprawa z temperatur�, dobra?{24662}{24713}Bellick, tu Mack z Bloku Wi�ziennego.{24714}{24747}Mamy tu paru podskakuj�cych wi�ni�w.{24748}{24808}Walnij ich, wyrzu� z szeregu i spisz.{24809}{24934}A jak sobie nie dasz z tym rady,|to w tym tygodniu nie b�dzie wyp�aty.{24935}{24974}To nie jest dobry moment, Doc.{24975}{25032}Powiadomiono mnie, �e jaki� wi�zie�|pada z wycie�czenia.{25033}{25101}- Symuluje.|- To pa�ska opinia medyczna?{25102}{25188}Mamy t�um przegrzanych wi�ni�w|ha�asuj�cych w skrzydle A.{25189}{25233}Nie mam im tego za z�e.|Gor�co tam jak w piecu.{25234}{25262}Wszystko jest pod kontrol�,{25263}{25319}ale powinna pani wr�ci� do szpitala.{25320}{25356}Jak tu si� uspokoi,{25357}{25420}sprowadz� pani pacjent�w|przeniesionych z izby chorych.{25421}{25465}Ja tylko st... [ Pobierz całość w formacie PDF ]