Prison.Break.S01E09.WS.DVDRip.XviD-SAiNTS, Prison Break, Prison Break 1 sezon

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{26}{72}{y:i}W poprzednim odcinku.{73}{124}Sp�jrzcie na to miejsce|jak na map� USA.{125}{189}Nasza cela tam to Nowy Jork.{190}{246}Izba chorych, nasze wyj�cie,|to Kalifornia.{247}{309}A rury pod naszymi stopami,|kt�re ��cz�...{310}{362}Droga 66.|Nasz bilet na zewn�trz.{363}{414}Droga 66 wiedzie dok�adnie|pod tym budynkiem.{415}{479}To jedyny budynek usytuowany|dok�adnie nad tymi tunelami.{480}{553}Wszystko, co musimy zrobi�,|to dosta� si� do brygady pracy...{554}{600}i wykopa� sobie zej�cie.{601}{675}- Kt�ry?|- Tutaj.{676}{746}To biegnie 4 stopy w d�,|��czy si� z g��wn� lini� poni�ej,{747}{781}a my musimy tylko go poszerzy�{782}{852}i b�dziemy mieli zej�cie do drogi 66.{853}{888}Wiesz, �e i tak si� dowiem,{889}{922}co ty tam kombinujesz.{923}{1023}Powiedzia�e� mi, �e by�e� pod|tym stropem z brygad� pracy,{1024}{1101}a wi�niowie nigdy nie byli tam wysy�ani.{1102}{1181}Mamy dla ciebie ma�y prezent|na wyzdrowienie.{1182}{1247}Jak masz na imi�?{1248}{1301}Nast�pi�a eksplozja.{1302}{1353}Rura gazowa.|Wszyscy zgin�li.{1354}{1399}Ludzie, z kt�rymi mamy do czynienia,|nie przestan�, p�ki �yjemy.{1400}{1430}Nie mo�emy si� wiecznie ukrywa�.{1431}{1492}A co z tym dzieciakiem,|kt�ry zabi� swoich rodzic�w?{1493}{1527}- Maj� go?|- Naprawd�?{1528}{1550}Siedzi w areszcie.{1551}{1631}Wiem, jak wygl�dasz,|ty sukinsynu!{1632}{1666}Kr��� plotki, �e jest tu kto�,{1667}{1703}kto wie, gdzie jest Fibonacci,{1704}{1793}a ty nic z tym nie robisz.{1938}{2001}Pom� mi.{2019}{2079}Prosz�.{2288}{2361}Musisz wybaczy� mojemu ch�opcowi.{2362}{2498}On ma sk�onno�� do bycia towarzyskim,|wtedy gdy nie powinien.{2499}{2578}Bratanie si� pod wi�ziennym prysznicem.|Dajcie spok�j.{2579}{2645}Mo�e powiniene� da�|ch�opakowi troch� przerwy.{2646}{2722}Nie mieszasz si� chyba w moje sprawy,|prawda, Scofield?{2723}{2780}Nie mo�esz by� tak g�upi.{2781}{2924}Nie teraz, gdy jestem ca�kowicie|wtajemniczony w twoje sprawy.{2972}{3027}To, co jest mi�dzy tob� i nim...{3028}{3094}pozostaje mi�dzy tob� i nim.{3095}{3185}Wiedzia�em, �e tak powiesz.{3437}{3511}Musisz mi pom�c.{3678}{3721}Musisz mi pom�c.{3722}{3773}Zwracasz si� do niew�a�ciwej osoby.|To jest sprawa dla policji.{3774}{3812}M�wimy przecie� o moim synu.{3813}{3872}Na Boga, on zagin��.|Zr�b co�!{3873}{3956}Musisz zrozumie�,|�e jestem naczelnikiem wi�zienia.{3957}{4039}Zgodnie z prawem|nie jestem w stanie nic zrobi�.{4040}{4104}Cokolwiek dzieje si� poza murami,|pozostaje poza moj� jurysdykcj�,{4105}{4141}do chwili, gdy przekroczy t� bram�.{4142}{4205}To ju� si� sta�o. Wypu�� mnie.{4206}{4225}Co?{4226}{4252}Pozw�l mi go odnale��.{4253}{4310}Wiem, jak on my�li.|Wiem, gdzie m�g� uciec.{4311}{4382}Burrows, normalnie przemy�la�bym to teraz,|ale w tych okoliczno�ciach,{4383}{4444}chyba rozumiesz swoj� sytuacj�|jako wi�nia oczekuj�cego na egzekucj�.{4445}{4504}Nie ma mo�liwo�ci, abym spe�ni� to ��danie.{4505}{4534}To nie prawda.{4535}{4564}Ma pan w�adz�.{4565}{4643}W szczeg�lnych sytuacjach rodzinnych,|mo�na przyzna� wi�niowi nadzorowan� przepustk�.{4644}{4764}Tw�j syn jest podejrzany|o podw�jne morderstwo.{5166}{5252}Co ty sobie my�lisz, �e jest sjesta?{5253}{5303}Widzisz to?|Widzisz tam moj� twarz?{5304}{5373}Masz poj�cie jak si� tam dosta�a?{5374}{5421}Etyka pracy.{5422}{5472}Czy te dwa s�owa co� oznaczaj�|w twoim kraju?{5473}{5556}Jeste� w brygadzie pracy.|Przesta� zwalnia� tempo.{5557}{5685}Nast�pnego ostrze�enia nie b�dzie.|Na co si� gapisz?{6399}{6470}Jak klawisz znajd� te resztki,|to si� domy�l�, �e kopiemy.{6471}{6537}Dlatego musimy si� tego pozby�...{6538}{6604}po kawa�ku.{7668}{7725}Nowi.{7922}{7980}Lepiej zr�b odpowiedni� min�, BG.{7981}{8017}Je�eli te zrz�dy zobacz�,|jak si� skrzywisz,{8018}{8113}to ci� przelec� w okamgnieniu.{8688}{8744}Wygl�da na to, �e musz� znale��|ci inne przezwisko.{8745}{8769}Dlaczego?{8770}{8917}Bo ju� nie jeste� ��todziobem.|Nie jeste� najnowszym wi�niem...{9782}{9892}{y:b}Prison Break 1x9|Tweener{9893}{9992}Tweener - slangowo koszykarz, zbyt niski �eby|gra� w ataku, ale zbyt wolny na inne pozycje{10028}{10084}Mog�em co� zrobi�.{10085}{10127}Nie.{10128}{10245}T-Bag z�apa� tego dzieciaka w swoje szpony.|Niczego nie mog�e� zrobi�.{10246}{10293}Mog�em powiedzie� naczelnikowi.{10294}{10359}On m�g�by go przenie�� do innego bloku.|By�by bezpieczny.{10360}{10431}Odpu��, Michael.|Nawet go nie zna�e�.{10432}{10512}I to wszystko usprawiedliwia?{10513}{10552}Odwr�ci�em si� do niego plecami,{10553}{10634}bo nie chcia�em robi� szumu.|By�o po prostu...{10635}{10673}�atwiej...{10674}{10737}patrze� w inn� stron�,{10738}{10784}�eby nie nara�a� planu.{10785}{10835}I to ci si� uda�o.{10836}{10892}Ale za jak� cen�.{10893}{10963}Ona nie tak nas wychowa�a.{10964}{11063}Kto� ma k�opoty,|nale�y mu pom�c.{11068}{11140}Przewr�ci�aby si� w grobie,|gdyby wiedzia�a, kim si� sta�em.{11141}{11178}Nieprawda.{11179}{11245}Mi pomog�e�, Michael.{11246}{11354}M�j syn jest gdzie� tam,|na zewn�trz, na celowniku.{11355}{11504}R�b wszystko, co b�dzie konieczne,|�eby nas st�d wydosta�, prosz�.{12461}{12526}Co robisz?{12532}{12610}Szuka�am tylko kawy.{12611}{12661}Tu jej nie ma.{12662}{12762}Nale�a�y do mojego ojca,|je�eli nad tym si� zastanawia�a�.{12763}{12813}Jak d�ugo tu le��?{12814}{12892}Nie wiem, pi�� lat?{12950}{13051}Wiesz, Veronica,|wiele przeszli�my{13052}{13092}i doprowadza mnie to do szale�stwa|tak samo, jak ciebie.{13093}{13153}Ale czasem masz taki wyraz oczu,|jakbym...{13154}{13197}jakbym to ja by� tym z�ym facetem.{13198}{13239}Nie wiem, kim jeste�, Nick.{13240}{13307}Pojawi�e� si� w cudowny spos�b|jak rycerz w b�yszcz�cej zbroi,{13308}{13344}gotowy ratowa� sytuacj�...{13345}{13422}Wydaje mi si�, �e o czym� zapomnia�a�.{13423}{13469}Tak jak ty jestem w opa�ach,{13470}{13498}wszystko dla twojego by�ego ch�opaka,{13499}{13547}kt�ry, nie tak jak m�j ojciec,|jest cholernym kryminalist�,{13548}{13634}kt�remu przytrafi�o si� trafi� do wi�zienia,|za zbrodni�, kt�rej nie pope�ni�.{13635}{13702}Wiesz co? Mam do�� w�asnych problem�w,|z kt�rymi musz� si� upora�.{13703}{13781}Chcesz i��, to id�.{14154}{14198}Mog� si� z tob� pogapi�, Cuzzo?{14199}{14252}Spadaj, bia�asie.{14253}{14291}Cz�owieku, ja tylko...{14292}{14388}Jestem po prostu nowy.|Szukam znajomych.{14389}{14446}Powiedzia�em spadaj.{14447}{14493}Co? Ja tylko zagadywa�em...{14494}{14598}C�, zagaduj kogo� innego, bia�asie.{14697}{14760}Ju� �api�.{14761}{14820}Pok�j.{14942}{15036}Ch�opak jest lekko zmieszany|z powodu swej pigmentacji,{15037}{15130}ale na pewno ma jaja,|prawda?{15342}{15407}Co robisz?{15441}{15509}Co ma znaczy�,|"co robisz"?{15510}{15564}Nadchodzi pierwszy, John.{15565}{15618}No i co?{15619}{15698}Nie dosta�em mojego comiesi�cznego.{15699}{15741}Co?{15742}{15853}Sprawdzi�em stan konta przez Internet,|wykazuje znaczne braki.{15854}{15970}Musia� by� jaki� b��d,|mo�e w ksi�gowaniu...{16031}{16111}Powiedz Falzone, �e nie znosz�|b��d�w w ksi�gowaniu.{16112}{16176}Wracam do biura pod koniec dzisiejszego dnia.{16177}{16228}Sprawdz� sobie znowu stan konta.{16229}{16290}Je�eli nie b�dzie, tak jak powinno...{16291}{16392}wszystkie przywileje, jakie masz,|jak np. szefostwo w brygadzie...{16393}{16453}znikn�.{16480}{16552}Za�atw to, John.{16553}{16615}- Falzone Enterprises.|- Dawaj Philly'ego.{16616}{16656}Pan Falzone jest niedost�pny.{16657}{16713}Powiedz mu, �e dzwoni John Abruzzi.{16714}{16777}Przepraszam, nie zdawa�am sobie sprawy.{16778}{16858}Teraz sobie zdajesz.{16914}{16967}Przykro mi, on oddzwoni do pana.{16968}{17022}Co?{17338}{17371}Przykro mi.{17372}{17443}Za poprzednie.{17445}{17528}To kwestia napi�cia, to wszystko.{17529}{17573}Dobra wiadomo�� jest taka,|�e nikt nas nie mo�e tu dopa��.{17574}{17618}M�j staruszek si� o to zatroszczy�.{17619}{17663}Nigdy nie pod��czy� telefonu.{17664}{17723}To samo ze studni� i generatorem.{17724}{17808}Wiesz, my�la�em sobie, �e by� stukni�ty|na punkcie jakiej� spiskowej teorii.{17809}{17853}I okaza�o si�, �e mo�e mia� racj�.{17854}{17893}Nie mog� zosta�, Nick.{17894}{17941}Musz� wraca�.{17942}{18027}Pozosta�o mu mniej ni� dwa tygodnie.{18028}{18091}M�j staruszek nazywa� to|powa�nym krawatem.{18092}{18152}Ubiera� go tylko wtedy, gdy naprawd�,{18153}{18254}naprawd� zamierza� robi� interesy.{18264}{18324}Wiesz, �e to niebezpieczne|zn�w si� pokazywa�.{18325}{18373}Nie, je�eli nas nie szukaj�.{18374}{18403}My�l�, �e nie �yjemy, prawda?{18404}{18463}Wiem. Jak d�ugo to potrwa?{18464}{18519}Raczej kr�tko, mo�esz by� pewien.{18520}{18577}Moim zdaniem, kr��ymy w k�ko,{18578}{18650}pr�buj�c znale�� uniewinniaj�ce dowody|przed egzekucj�,{18651}{18679}�eby wykaza�, �e on tego nie zrobi�.{18680}{18748}Wyst�powa�em przeciwko prawie wszystkim|oskar�ycielom w hrabstwie Cook.{18749}{18768}Cz�owiek ginie,{18769}{18847}a pierwsz� osob�, z kt�r� rozmawiaj�,|�eby dowiedzie� si�, jakich mia� wrog�w{18848}{18902}jest �ona.{18903}{18950}Chcesz i�� do samej kr�lowej-matki?{18951}{18992}Leslie Steadman.{18993}{19120}Ka�dy w mie�cie wie o jej codziennych|lunchach na Lexington.{19121}{19196}Z ca�� �mietank�.{19350}{19384}Zwolnij!{19385}{19413}Zwolnij!{19414}{19444}Poczekaj, stary.{19445}{19520}Chcesz nas wyda�?{19570}{19619}Klawisz idzie!{19620}{19727}Rusza� si�!|Pospieszcie si�, ch�opaki.{19837}{19868}Wszyscy wynocha!{19869}{19891}Co?{19892}{20006}Powiedzia�em, wszyscy wynocha.|Natychmiast.{20149}{20215}Rusza� si�!{20253}{20282}Dok�d idziemy?{20283}{20312}Tutaj, za r�g.{20313}{20385}I ani kroku st�d, p�ki po was nie przyjd�.{2... [ Pobierz całość w formacie PDF ]