Prison.Break.S01E10.WS.DVDRip.XviD-SAiNTS, Prison Break, Prison Break 1 sezon

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{28}{72}{y:i}W poprzednim odcinku.{73}{137}To jedyny budynek usytuowany|nad tymi tunelami.{138}{248}Musimy tam wej��, jako brygada|pracy i wykopa� sobie zej�cie.{249}{331}Dowiem si�, co tam robicie.{332}{423}Rozmowa o tym, kto m�g� zabi�|Terrence'a zajmie nam ca�y dzie�.{424}{521}- To ma co� wsp�lnego EcoField?|- Je�li szefa firmy oskar�a si� o oszustwo,{522}{583}inwestorzy zaczynaj� traci�|mn�stwo pieni�dzy.{584}{642}Dzwo� do Nicka Savrinna|z Projektu Sprawiedliwo��.{643}{677}S� tutaj.{678}{712}{y:i}Kto?{713}{782}{y:i}LJ? LJ?!{788}{812}Musicie po mnie przyjecha�.{813}{884}Nie jeste�my w Chicago.|Ty musisz przyjecha� do nas.{885}{949}- Zbli�a si� koniec miesi�ca.|- I co z tego?{950}{1029}Sprawdzi�em stan mojego konta.|Jest stanowczo za niski.{1030}{1092}S�ysza�em, �e Fibonacci si� pojawi�.{1093}{1207}Je�li z�o�y zeznania, wiele os�b|p�jdzie siedzie�.{1208}{1239}Ja r�wnie�.{1240}{1324}Mia�a miejsce restrukturyzacja.{1325}{1448}Sam Philly o tym zadecydowa�.|Ja tu teraz rz�dz�.{1469}{1533}Co ty, do cholery, robisz?{1534}{1601}Mamy problem.{1602}{1658}Bellick. Co jest grane?{1659}{1739}Brygada pracy.|Przecie� ja ni� kieruj�.{1740}{1802}Ju� nie.{3346}{3397}Bellick.{3398}{3424}Hej, szefie.{3425}{3469}Ciszej.{3470}{3579}Od dawna robimy razem interesy.|Jako� to naprawimy, prawda?{3580}{3620}Wyja�nijmy sobie co�.{3621}{3696}My nic razem nie robimy.|To Falzone mi p�aci.{3697}{3788}Jego nazwisko jest na kopertach,|ale to ze mn� wszystko za�atwia�e�.{3789}{3877}My�lisz, �e lubi�, jak si� mnie|obrzuca g�wnem? Pluje si� na mnie?{3878}{3949}Mo�e pozosta�ych rajcuje zarabianie|40 patyk�w rocznie{3950}{4021}i ten uroczy niebieski mundurek,|ale ja nie jestem g�upi.{4022}{4126}Te koperty od Falzone to jedyny|pow�d, dla kt�rego tu przychodz�.{4127}{4229}I tylko dla nich b�d� tu|dalej przychodzi�,{4230}{4308}a� zbior� wystarczaj�co du�o kasy,|�eby kupi� dom w Lake Gray.{4309}{4397}My�l� o wcze�niejszej emeryturze,|a ty stoisz mi na drodze.{4398}{4457}Szefie, daj mi troch� czasu,{4458}{4522}a b�d� w stanie p�aci� ci|tyle samo, co Falzone.{4523}{4606}Wypad�e� z gry.|Pog�d� si� z tym.{4607}{4675}Hej, szefie!{5167}{5214}Znajd� dziur�.{5215}{5290}Im d�u�ej tam siedz�,|tym szybciej j� znajd�.{5291}{5348}Wi�c musimy tam wr�ci�.{5349}{5405}Powiem ci co� szalonego.{5406}{5447}C� za zaskoczenie.{5448}{5562}- Fibonacci ju� mnie nie obchodzi.|- Masz racje. To niedorzeczne.{5563}{5653}Mam wa�niejsze sprawy na g�owie.|Jak przetrwanie.{5654}{5779}Je�li tego nie zauwa�y�e�,|uby�o mi tu przyjaci�.{5814}{5880}Musz� si� st�d wydosta�.|Teraz.{5881}{5977}- Zanim kto� mnie nie za�atwi.|- Wi�c czemu rozmawiamy o Fibonaccim?{5978}{6089}Wr�cimy do brygady, je�li udowodni�|Falzone, �e nadal jestem co� wart,{6090}{6167}�e nadal mam jaja.{6155}{6277}A jedynym sposobem jest|wydanie mu Fibonacciego.{6281}{6329}Interesuj�ce.{6330}{6500}Widzisz, nie jeste�my ju� rywalami.|Gramy w jednej dru�ynie. Razem.{6501}{6549}Razem mamy uciec.{6550}{6572}Czy�by?{6573}{6644}A mo�e chcesz tylko znowu|wkupi� si� w �aski mafii?{6645}{6754}To �ycie ju� przepad�o, Fish.|Podci�li mi skrzyd�a.{6755}{6863}Chc�, �ebym tu zgni�.|Nic mnie ju� z nimi nie ��czy.{6864}{6989}Ale mimo wszystko chcesz|wy�wiadczy� im przys�ug�.{6990}{7052}Falzone jest zdesperowany.{7053}{7147}Za miesi�c Fibonacci b�dzie|zeznawa� przed Kongresem,{7148}{7207}a wtedy Falzone b�dzie sko�czony.{7208}{7318}Ale je�li damy mu Fibonacciego,|on da nam w zamian wszystko.{7319}{7400}Nawet tamt� kanciap�.{7448}{7525}Co ty na to, Fish?{7940}{7995}- Wydaj go im.|- Wtedy oni go zabij�.{7996}{8091}- Mo�e na to zas�uguje.|- Nie zas�uguje.{8092}{8151}Wi�c kim on jest?|M�wi�e�, �e to kto� z mafii.{8152}{8249}Pracowa� dla mafii, ale o tym|nie wiedzia�.{8250}{8303}Otto Fibonacci jest...{8304}{8350}taki, jak ty.{8351}{8401}Jest niewinnym cz�owiekiem.{8402}{8488}Znalaz� si� w z�ym miejscu|o z�ej porze.{8489}{8542}{y:i}Co robisz?|{y:i}Wiesz, �e...{8543}{8607}{y:i}Nie okrad�em ci�, John.{8608}{8686}{y:i}By� kierownikiem jednego|{y:i}z magazyn�w Abruzziego.{8687}{8795}{y:i}Zwyk�y facet. Klasa �rednia.|{y:i}Religijny.{8800}{8911}- Nie okrad�em ci�, John!|- Cicho, Nicky.{8930}{8994}Co ja ci m�wi�em?{8995}{9064}John, b�agam.{9111}{9188}John, b�agam! Nie!{9212}{9289}Jest kim�, kto nie m�g�|przemilcze� morderstwa.{9290}{9405}Zrozumia�, �e jego pracodawcy,|Abruzzi i Falzone, byli mordercami.{9406}{9500}A on mia� na to dowody, kt�re wys�a�yby|ich za kratki na do�ywocie.{9501}{9563}Teraz bierze udzia� w programie|ochrony �wiadk�w.{9564}{9661}S�dzia zapyta� go, dlaczego|to wszystko ujawni�,{9662}{9753}a on odpowiedzia�, �e uzna�,|�e tak trzeba post�pi�.{9754}{9812}A jak teraz trzeba post�pi�, Michael?{9813}{9868}Nie wiem.{9869}{9921}Ale je�li go nie wydam,{9922}{10000}wszystko przepad�o.{10026}{10128}Wi�c m�wisz, �e je�li ja mam �y�...{10193}{10291}Inny dobry cz�owiek musi zgin��.{10826}{10933}{y:b}Prison Break 1x10|Sleight of Hand{11248}{11275}Kellerman.{11276}{11361}{y:i}- Jeste� na miejscu?|- Tak.{11362}{11428}Nie wiem, co tu robimy, ale...{11429}{11487}Nied�ugo zjawi si� tam m�j przyjaciel.{11488}{11569}- Przyjaciel?|- �eby zobaczy�, jak wam idzie.{11570}{11610}{y:i}To chyba oczywiste.{11611}{11651}Wszystko jest pod kontrol�.{11652}{11733}Nic nie zak��ci jutrzejszego dnia,|je�li o to chodzi.{11734}{11783}{y:i}Nie martwi� si� o jutrzejszy dzie�.{11784}{11861}{y:i}Po prostu m�j przyjaciel umie|{y:i}rozwi�zywa� problemy.{11862}{11943}W razie czego,|b�dzie do waszej dyspozycji.{11944}{11988}Zr�b co� dla mnie.{11989}{12074}{y:i}Niech poczuje si�, jak cz�onek|{y:i}naszego zespo�u.{12075}{12146}Do us�yszenia.{12200}{12252}- Co?|- Przysy�a nam kogo�.{12253}{12280}Co to oznacza?{12281}{12390}- M�wi�a jako� inaczej.|- My�lisz, �e wie o dzieciaku?{12391}{12446}Tego nie wiemy.{12447}{12481}Nie trzeba by�o k�ama�.{12482}{12561}- Trzeba by�o powiedzie� jej o dzieciaku.|- Nie rozumiesz?{12562}{12635}Je�li jej o tym powiemy,|to ju� po nas.{12636}{12723}Bo�e, robi si� z tego|co raz wi�ksze bagno.{12724}{12753}Co to ma znaczy�?{12754}{12870}Gdybym wiedzia�, �e tak to b�dzie|wygl�da�, poszed�bym do pracy do FBI.{12871}{13014}Ca�y dzie� za biurkiem. Ostrzy�bym|o��wki, popija� kaw�. Bo�e.{13016}{13138}Gadaj tak dalej, a wpakuj� ci|kulk� mi�dzy oczy.{13216}{13301}Kimkolwiek jest ten jej przyjaciel,|dowiemy si�, czego chce.{13302}{13437}B�dziemy mili i elegancko uporamy si�|z ca�� t� sytuacj�.{13481}{13555}Michael, zobacz.{13696}{13725}Hej, Jersey.{13726}{13810}- To wyk�adzina do pokoju stra�nik�w?|- Chyba tak.{13811}{13847}Kiedy j� po�o�ycie?{13848}{13903}Najpierw musz� zerwa� star�.{13904}{14006}Jak tylko z tym sko�czymy.|Dzisiaj. Mo�e jutro.{14007}{14048}Znajd� j�, bracie.{14049}{14092}Znajd� t� dziur�.{14093}{14170}Musimy co� zrobi�.{14432}{14501}Linc. �arcie.{14615}{14642}Co to jest?{14643}{14752}To na tw�j... no wiesz,|ostatni posi�ek.{14753}{14839}Napisz, co chcesz zje��.{14968}{15044}Linc, musisz co� napisa�.|{15045}{15116}Nic nie musz�.{15170}{15295}Je�li tego nie wype�nisz, dostaniesz|zwyk�y wi�zienny posi�ek.{15296}{15328}I co z tego?{15329}{15475}Przecie� nie chcesz, �eby tak wygl�da�|tw�j ostatni posi�ek, co?{15633}{15734}Na wypadek, gdyby� zmieni� zdanie.{16086}{16142}Hej.{16218}{16289}Chcesz czego�?{16313}{16372}Roboty, stary.{16373}{16462}To zg�o� si� do Urz�du Pracy.|My nie zatrudniamy.{16463}{16549}Dam ci st�w� co miesi�c.{16564}{16614}Chcesz mi zap�aci� za prac�?{16615}{16662}Od 8-miu miech�w siedz� w kuchni.{16663}{16756}Jak wyszoruj� jeszcze jeden garnek,|to dostan� kota, rozumiesz?{16757}{16804}Hej! Fiorello, co jest?{16805}{16856}Dobra, dobra.{16857}{16913}150.{16944}{17024}Wpisz mnie na list�.{17223}{17299}My�la�em o tym, co powiedzia�e�.{17300}{17420}�e nie jeste�my rywalami,|tylko dzia�amy razem.{17433}{17463}Zgadza si�.{17464}{17552}- Na ile zamierzasz si� tego trzyma�?|- Na tyle, ile potrzeba.{17553}{17618}Wi�c zorganizuj spotkanie z Falzone.{17619}{17678}Chc� osobi�cie z nim pogada�.{17679}{17786}On nie gada osobi�cie z takimi, jak ty.{17787}{17900}Je�li chce Fibonacciego,|b�dzie musia�.{17997}{18079}Nie, nie! Dobrze s�ysza�e�.{18080}{18149}{y:i}Jeste� pewien, �e ten dzieciak|{y:i}wyda nam Fibonacciego?{18150}{18256}Na 100%. Tylko on osobi�cie|chce si� z tob� spotka�.{18257}{18341}{y:i}Skurczybyku, w ko�cu zrobi�e� co�,|{y:i}jak nale�y.{18342}{18364}{y:i}Dobrze.{18365}{18480}{y:i}Chyba b�d� musia� odwo�a� kolesi,|{y:i}kt�rzy mieli ci� sprz�tn��.{18481}{18554}{y:i}- �artowa�em, John.|- Bardzo �mieszne.{18555}{18617}{y:i}Dobrze. Przyjad� po po�udniu.{18618}{18724}{y:i}John, je�li tam przyjad� i oka�e si�,|{y:i}�e zmarnowa�em tylko czas,{18725}{18768}{y:i}wykastruj� ci�.{18769}{18843}{y:i}Mam nadziej�, �e to rozumiesz.|{y:i}Trzymaj si�, przyjacielu.{18844}{18921}Ja te� ci� kocham.{19031}{19136}Przyjedzie tu, wi�c nie schrza� tego.{19848}{19880}Halo?{19881}{19916}To ja.{19917}{19985}Wiem. Mam w telefonie|identyfikacj� numeru.{19986}{20061}M�wi�em, �e by� mo�e zadzwoni�|w sprawie Fibonacciego.{20062}{20092}Tak.{20093}{20164}{y:i}Ju� czas.{20199}{20297}- Jeste� zamy�lony.|- Wida� sporo mam na g�owie.{20298}{20339}Tak?{20340}{20421}My�lisz o tych, kt�rzy obci�li ci palce?{20422}{20495}- �adne kwiaty.|- Tak.{20496}{20586}- Masz wielbiciela?|- S� od mojego ojca.{20587}{20654}Z jakiej okazji?{20655}{20744}- Mam urodziny.|- Dzisiaj?{20753}{20860}- Wszystkiego najlepszego.|- Dzi�kuj�.{20868}{20945}- No dobrze.|- Co?{20964}{21001}Nic.{21002}{21096}U... [ Pobierz całość w formacie PDF ]