Prison.Break.S01E17.DVDRip.XviD-TOPAZ, Prison Break, Prison Break 1 sezon

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{47}{105}{y:i}W poprzednim odcinku.{232}{266}Widzia�e� go�cia w pokoju widokowym?{267}{295}Nie.{296}{361}To by� tata.{377}{449}Znam tego faceta.{593}{610}Co to jest?{611}{661}By�o wtopione w sk�r� Michaela Scofielda.{662}{756}- Sk�d si� to wzi�o?|- Wydaje mi si�, �e z munduru stra�nika.{757}{803}- Co si� sta�o?|- Plany...{804}{872}Te, kt�re by�y potrzebne, aby si� dosta�|z psychiatrycznego do izby chorych.{873}{935}Przepad�y.{1151}{1212}Wygl�da �wietnie.{1213}{1258}Praca idzie naprz�d.{1259}{1337}Gips jest ci�ki,|b�d� musia� doda� podpory.{1338}{1409}Cokolwiek trzeba,|byle tylko zd��y� przed rocznic�.{1410}{1493}B�dzie gotowe.|Prosz� potrzyma�.{1494}{1591}Szach kocha� sw�j Tad� tak bardzo,|�e wybudowa� identyczn� �wi�tyni�.{1592}{1623}Po drugiej stronie rzeki.{1624}{1681}By�a jak lustrzane odbicie,|opr�cz tego, �e by�a ciemniejsza.{1682}{1748}To by� czarny Tad� Mahal.{1749}{1825}- Nigdy o tym nie s�ysza�em.|- Bo nigdy nie zosta� uko�czony.{1826}{1958}Zanim zako�czono prace, szach zosta� obalony|przez swojego ulubionego syna.{1959}{2003}Brzmi jak legenda.{2004}{2044}To jest najprawdziwsza prawda.{2045}{2088}Tak mi si� wydaje.{2089}{2122}Przepraszam, panie naczelniku.{2123}{2180}Pani doktor Tancredi|chce si� z panem widzie�.{2181}{2242}Dzi�kuj�.{2259}{2364}Adams, odprowad� pana Scofielda do celi.{2444}{2488}Co mog� dla pani zrobi�?{2489}{2564}Chodzi o Scofielda.{2575}{2642}Prosz� wej��.{2738}{2759}Co z nim?{2760}{2841}Oparzenie by�o dosy� gro�ne.{2842}{2906}Wygl�da na to, �e dochodzi do siebie.{2907}{2958}Z pocz�tku my�la�am,|�e zosta� zraniony przez wi�nia.{2959}{3024}Ale w sk�rze na plecach|mia� zatopiony ten strz�pek.{3025}{3065}Co to takiego?{3066}{3106}Materia�...{3107}{3184}Z munduru stra�nika.{3517}{3551}Co robisz?{3552}{3626}Staram si� zrekonstruowa� plany.{3627}{3693}Te stracone przez oparzenie.{3694}{3798}Bez nich nie b�d� w stanie przej�� przez rury|pod oddzia�em psychiatrycznym.{3799}{3834}Jakie� post�py?{3835}{3894}�adnych.{3908}{3997}Wiele czasu sp�dzi�em nad tymi planami.{3998}{4057}Badaj�c je noc po nocy.{4058}{4151}Szukaj�c ka�dej mo�liwej drogi do izby chorych.{4152}{4301}To jest jak wype�nianie testu,|do kt�rego uczy�e� si� 10 lat wcze�niej.{4412}{4483}Ekipa budowlana!{4727}{4777}Nie mam poj�cia,|jak mo�na si� tak stoczy�.{4778}{4842}Ja wiem.|Za cz�sto chwyta� si� za kieszenie.{4843}{4883}Za twoj� te�?{4884}{5036}Jestem towarzyski, ale on jest za lini�,|kt�rej ja nigdy nie przekrocz�.{5038}{5085}No i jak, m�ody.|Zwijamy si�?{5086}{5131}Jest drobna przeszkoda,|ale pracuj� nad tym.{5132}{5162}Tak? A o co chodzi?{5163}{5283}Nasza mapa samochodowa|jest chwilowo niekompletna.{5286}{5347}Nie rozumiem.|Dlaczego nie zejdziesz tam jeszcze raz?{5348}{5405}Po pierwsze, nie mam munduru stra�nika,{5406}{5474}czyli nie mog� przej�� przez plac,|ani wej�� do psychiatrycznego.{5475}{5583}Po drugie, nawet gdybym tam dotar�,|rury s� zbyt pogmatwane.{5584}{5643}- Potrzebuj� tego.|- Przypomnisz sobie?{5644}{5747}Nie, je�li b�dziesz mnie prze�ladowa�.{5819}{5899}Zabieracie si� st�d.|Pomo�ecie przy pieleniu chwast�w.{5900}{5951}- Nie sko�czyli�my jeszcze.|- Dla mnie wygl�da na gotowe.{5952}{6009}Jeszcze nie.|Trzeba po�o�y� wyk�adzin�.{6010}{6064}Bellick zatrudni� do tego fachowc�w.{6065}{6129}Chce, �eby to by�o zrobione porz�dnie.{6130}{6218}- Kiedy tu przyjd�?|- Jutro.{6355}{6420}No to mamy problem.{6421}{6517}Dywanowe b�azny odkryj� wyk�adzin�,|a dziura za�wieci im w oczy.{6518}{6570}- B�dziemy musieli j� zakry�.|- Dopiero co j� wykopali�my.{6571}{6683}Potrzeba nam kawa�ka sklejki,|a na wierzch dwa cale szybkoschn�cej zaprawy.{6684}{6748}Ludzie od wyk�adziny nie zauwa��,|�e co� jest pod spodem.{6749}{6860}A gdy b�dziemy ucieka�,|rozbijemy to m�otem.{6905}{7023}Dobra, do roboty.|Zosta�o nam tylko kilka godzin.{7163}{7252}Cze��, Tweener.|Pami�tasz Avocado?{7253}{7302}Ta, jak leci?{7303}{7403}Tylko sp�jrzcie.|To jeszcze dziecko.{7424}{7488}Mo�esz i��.{7568}{7626}Siadaj.{7781}{7848}Co ze Scofieldem?|O co chodzi z 911?{7849}{7899}To jest 411...{7900}{7968}I nie wiem jeszcze.|Nie pracuj� z nim.{7969}{8015}Avocado szuka nowego wsp�lokatora.{8016}{8078}Szefie, daj spok�j.|Staram si� zaprzyja�ni� z facetem.{8079}{8148}Ale nie dowiem si� niczego,|dop�ki nie zaprosz� mnie do zabawy,{8149}{8183}je�li wie pan, o co mi chodzi.{8184}{8314}Scofield ma swoj� zgran� grup� w PI.|Nie potrzebuj� mnie.{8357}{8460}- Ile trzeba, �eby to wysch�o?|- Jedn�-dwie godziny.{8461}{8501}Mamy k�opoty!{8502}{8561}Cholera.{8720}{8791}We� ze mn� st�.{9026}{9064}Wygl�da pi�knie.{9065}{9155}- Maj� nam jeszcze pod��czy� TV z satelity.|- B�dziesz mia� porno non stop, szefie.{9156}{9193}�wietnie.{9194}{9333}Tak dobrze wam idzie...|pomy�la�em, �e przyda si� wam pomocnik.{9563}{9620}Cze��.{10210}{10312}{y:b}Prison Break 1x17|J-Cat{10655}{10727}Tylko na to popatrzcie.|P�dzel ca�y si� poskleja�.{10728}{10812}Kto� b�dzie musia� go wyczy�ci�.{10813}{10940}Je�li liczy si� sta� pracy,|wychodzi �e to b�dziesz ty.{10967}{10996}Co mam zrobi�?{10997}{11108}Przy szopie jest w�� z wod�.|Mo�esz go u�y�.{11188}{11258}To te� wyczy��.{11291}{11349}Tak jest.{11350}{11437}Nie chcia�em zepsu� zabawy.{11797}{11886}{y:i}Plac�wka terenowa U.S. Secret Service w Chicago.{11887}{11908}Kto to jest?{11909}{12006}Wystarczy, je�li b�dziesz wiedzia�,|�e kiedy� pracowa� dla Firmy.{12007}{12037}Zszed� na z�� drog�.{12038}{12083}Dlaczego zaanga�owa� si� w t� spraw�?{12084}{12139}Jest ojcem Burrowsa.{12140}{12182}Czekaj, czekaj.{12183}{12245}Wybrali�cie na nasz� kukie�k�|syna by�ego pracownika Firmy.{12246}{12281}Firma o tym wie?{12282}{12366}Firma wiedzia�a.|O to w tym wszystkim chodzi�o.{12367}{12460}- Mo�e rozwiniesz temat.|- Mo�e przestaniesz zadawa� pytania?{12461}{12553}Jeste� wspania�ym ochroniarzem.|I tylko tym.{12554}{12693}Masz by� widoczny, ale nie mo�esz|by� us�yszany. Rozumiemy si�?{12826}{12901}- Ile jeszcze?|- To ju� wszystko.{12902}{12941}Nast�pny stra�nik.{12942}{13026}Co to ma by�, Happy Hour?{13278}{13342}Scofield,|Pope chce ci� widzie�.{13343}{13401}A reszta ma si� st�d zabiera�.|Sko�czyli�cie ju�.{13402}{13483}Oficer Patterson m�wi�, �e mamy czas|do ko�ca dnia, na doko�czenie.{13484}{13514}A ja m�wi�, �e ju� sko�czyli�cie.{13515}{13629}Trzeba zrobi� kilka rzeczy na placu|dop�ki jeszcze jest jasno.{13630}{13708}No dalej, rusza� si�.{13730}{13787}- Ju� po nas.|- Jeszcze nie. Za�atwi� to.{13788}{13845}- Ale to musi by� dzi�.|- Powiedzia�em, �e za�atwi�.{13846}{13939}Scofield,|Pope na ciebie czeka.{14011}{14073}Hej, Linc.{14139}{14190}- Wypuszczacie mnie?|- Nie, Linc.{14191}{14240}Przyszed�em powiedzie�, �e ustalili now� dat�.{14241}{14299}Departament skompletowa� dokumenty.{14300}{14352}Egzekucja b�dzie za tydzie�,|w nast�pny pi�tek o p�nocy.{14353}{14444}- Wypu�cisz mnie chocia� na plac?|- Dop�ki Pope nie zezwoli, nie mog�.{14445}{14488}10 minut, tylko tyle.{14489}{14546}10 minut.{14547}{14611}Przykro mi.{14711}{14838}Wchodzi do s�du, podrzuca protoko�y medyczne,|co za�atwia op�nienie egzekucji Lincolna,{14839}{14882}a p�niej znika bez �ladu.{14883}{14960}My�licie, �e to mo�e by� jaki�|fanatyczny przeciwnik kary �mierci?{14961}{15013}W tym przypadku mam w�tpliwo�ci.{15014}{15076}Ale bez nazwiska, ani innego �ladu,|nie mo�emy do niego dotrze�.{15077}{15123}Czyli nic nam to nie da�o.{15124}{15232}Nie nazwa�abym tych dw�ch tygodni niczym.|To jest wi�cej, ni� mieli�my wczoraj.{15233}{15268}Mog� o co� zapyta�?{15269}{15335}Naprawd� my�lisz, �e zdo�asz dotrze�|do sedna tej sprawy?{15336}{15431}�e oni pozwol� na to?|Ci ludzie nie istniej�.{15432}{15512}Je�li spr�bujesz pokona� ich przy pomocy prawa,|u�yj� go przeciwko tobie.{15513}{15577}Robimy wszystko co w naszej mocy.{15578}{15637}Tylko przy pomocy prawa|mo�emy wymierzy� im sprawiedliwo��.{15638}{15729}Zastrzelili moj� matk�.|My�lisz, �e obchodzi mnie sprawiedliwo��?{15730}{15797}Chc� ich dorwa�.|Zrobi� im to samo, co zrobili mnie.{15798}{15831}Daj spok�j, L.J.{15832}{15867}To s�d ma podj�� decyzj�,|nie my.{15868}{15951}Kiedy� si� pomyl�. Pozostawi� po sobie dowody,|kt�rych nie da si� obali�.{15952}{16047}A my tylko na to b�dziemy czeka�.{16083}{16160}Mo�e ju� si� pomylili.{16161}{16222}Przy chatce, w studni.{16223}{16280}Quinn.{16297}{16389}- Kto� to zakry�.|- Musieli go zabra�.{16390}{16493}Jest jeden spos�b, �eby si� przekona�.{16717}{16794}Patrz, jest telefon.{16862}{16924}Ostro�nie.{16999}{17046}Jeszcze troch�.{17047}{17106}Jeszcze.{17251}{17310}Ju� mam.{17506}{17546}Wszystko w porz�dku?{17547}{17601}Tak.{17636}{17704}Wci�gnij mnie.{17968}{18050}Zostaw nas samych, Gary.{18077}{18170}Michael, chcia�bym, aby�|by� ze mn� ca�kowicie szczery.{18171}{18222}Doktor Tancredi...{18223}{18336}znalaz�a to, wtopione w twoje cia�o,|w czasie gdy ci� opatrywa�a.{18337}{18407}Najwyra�niej pochodzi z munduru stra�nika.{18408}{18516}Zosta�e� napadni�ty przez funkcjonariusza?{18604}{18708}��dam odpowiedzi.|Tutaj nie chodzi o kodeks wi�ni�w.{18709}{18778}To jest naruszenie etyki zawodowej|przez funkcjonariusza. Za co ja odpowiadam.{18779}{18854}- Nie chcesz chyba, abym straci� prac�?|- Nie, oczywi�cie, �e nie.{18855}{18934}By� pan bardzo dobry dla mnie|i dla mojego brata.{18935}{19036}Chc� wiedzie�, sk�d wzi�y si� poparzenia.|I to natychmiast.{19037}{19102}W przeciwnym wypadku trafisz do izolatki.{19103}{19135}Rozumiemy si�?{19136}{19200}Tw�j wyb�r.{19274}{19314}Pos�uchajcie mnie!{19315}{19363}Pos�uchajcie mnie!|Nie r�bcie tego!{19364}{19435}Nie r�bcie tego!{19527}{19581}Nie!{20225}{20307}Co ty robisz, do cholery?{20314}{20405}Linc, ma... [ Pobierz całość w formacie PDF ]