Prison.Break.S01E19.DVDRip.XviD-TOPAZ, Prison Break, Prison Break 1 sezon

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{54}{97}{y:i}W poprzednim odcinku.{98}{199}Wiesz, John, je�li chodzi o Jezusa...{209}{286}Pozdr�w go ode mnie.{296}{335}To on.{336}{377}- Widzia�e� go?|- Kogo?{378}{432}- Faceta w pokoju widokowym.|- Nie.{433}{459}To by� tata.{460}{530}- Gdzie twoja dziewczyna?|- Zobaczymy si� u mnie, za godzin�.{531}{647}Nied�ugo b�dziesz musia�|odwzajemni� przys�ug�.{784}{855}Nie �a�uj sobie.{884}{935}Szefie!{936}{1017}Dosta�e� zezwolenie|na jednogodzinne spotkanie z synem.{1018}{1155}Wyznaczy�em tras� przejazdu.|Nie �ycz� sobie �adnych k�opot�w.{2776}{2899}Mia�em kiedy� doga niemieckiego,|bardzo wiern� suczk�.{2900}{2975}Gdy sko�czy�a 12 lat,|zachorowa�a na raka i musieli�my j� u�pi�.{2976}{3089}My�la�em, �e to b�dzie straszne wydarzenie...{3098}{3183}ale by�o bardzo spokojnie.{3198}{3316}W jednej chwili oddycha�a,|a w nast�pnej ju� nie.{3559}{3587}Wszystko w porz�dku?{3588}{3666}- Trzeba zadzwoni� na 997?|- Nie. Ju� to za�atwi�em.{3667}{3780}Silnik bardzo dymi.|Mo�e wybuchn�� w ka�dej chwili.{3781}{3811}Wszystko b�dzie dobrze.{3812}{3848}- Na pewno?|- Tak.{3849}{3898}Skoro tak pan m�wi.{3899}{3980}Wszystko b�dzie dobrze.{4357}{4458}Fernando Sucre,|zwolniony z izolatki.{4728}{4787}Kuzynku!{4828}{4881}Wypu�cili ci�.{4882}{4951}- Dobrze ci� widzie�.|- Zostawcie to sobie na p�niej.{4952}{5015}- Kiedy wyruszamy?|- Mapa jest kompletna.{5016}{5060}Mam wszystko, czego potrzebowali�my.{5061}{5137}- Czyli jeste�my gotowi?|- Prawie.{5138}{5223}Znam drog� przez rury pod psychiatrycznym.{5224}{5297}Co oznacza, �e mo�emy przej�� do ambulatorium.{5298}{5388}Ale nasza nowa droga|ko�czy si� w innym pokoju...{5389}{5483}co oznacza, �e b�dziemy musieli przej��|10 metr�w korytarzem, a� do gabinetu.{5484}{5535}Naszych drzwi na wolno��.{5536}{5660}Co oznacza, �e brakuje|tylko jednego fragmentu uk�adanki.{5661}{5728}Klucze do tego gabinetu.{5729}{5827}Nic wielkiego. Trzeba zrobi� przepychank�|ze stra�nikiem, tak jak ostatnim razem.{5828}{5881}Zabra� klucze,|i zrobi� duplikat.{5882}{5916}To nie b�dzie takie proste.{5917}{5974}Tylko personel medyczny ma te klucze.{5975}{6025}To jak je zdob�dziesz?{6026}{6075}Ostro�nie.{6076}{6157}Nie chcemy �adnych niespodzianek, tak?{6158}{6212}Tak.{6226}{6284}Jezu...{7373}{7478}{y:b}Prison Break 1x19|The Key{7928}{7952}Witaj, John.{7953}{8012}Michael.{8046}{8117}Jak si� czujesz?{8188}{8270}Ka�dy dzie� w�r�d �ywych|jest b�ogos�awie�stwem.{8271}{8362}B�d� wdzi�czny za to, co masz.{8367}{8428}Usi�dziesz?|Zapraszam.{8429}{8490}Dzi�kuj�.{8540}{8631}- Kr��y mn�stwo plotek.|- Tak.{8660}{8728}Ciesz� si�, �e wr�ci�e�.{8729}{8846}Dziwi mnie, �e jeszcze tu jeste�.|Mia�e� ucieka� ju� dawno temu.{8847}{8928}By�o kilka komplikacji.{8940}{9003}Ale wszystko nadal aktualne?{9004}{9066}To zale�y.{9073}{9181}Od tego, czy twoje nowe wcielenie|zgadza si� na ucieczk�.{9182}{9336}Tamten stary grzesznik, kt�ry by� ograniczony|do tych mur�w, ju� nie �yje.{9344}{9421}A nowa dusza powinna by� wolna.{9422}{9498}Ale stary grzesznik mia� dla nas odrzutowiec.{9499}{9589}Nowa dusza te� zdo�a to dla nas za�atwi�?{9590}{9684}Noe mia� swoj� ark�, zgadza si�?{9860}{9927}Pom�dlmy si�.{10071}{10153}B�d� potrzebowa� no�yka.{10158}{10217}I to szybko.{10218}{10291}- Wypadek?|- Tak jest.{10292}{10358}- A Burrows uciek�?|- Zgadza si�.{10359}{10440}- Funkcjonariusze?|- Dw�ch nie �yje, jeden w stanie krytycznym.{10441}{10536}- Wiesz co media z tego zrobi�?|- Z�apiemy go, prosz� pana.{10537}{10611}40 lat w s�u�bie,|a b�d� pami�ta� tylko o tym.{10612}{10672}Szeryf z tego hrabstwa jest moim przyjacielem.{10673}{10731}Nikomu nie zg�osi, co si� wydarzy�o.{10732}{10786}W ci�gu 4-5 godzin znajdziemy go.{10787}{10920}Je�li nie zg�osz� tego do kierownictwa|i to natychmiast...{10957}{11033}Nie musz� o niczym wiedzie�.{11034}{11211}Zawsze kierowa�e� si� regulaminem, szefie,|ale tym razem przez regulamin wylecimy z pracy.{11212}{11274}Znajd� go.{12158}{12257}Spis rozm�w prowadzonych przez ludzi|z listy numer�w w telefonie Quinna.{12258}{12335}Mamy nasz st�g siana.|Wiesz mo�e, jak ma wygl�da� ig�a?{12336}{12397}Tutaj s� tysi�ce rozm�w.{12398}{12468}Ale z kim?|I sk�d?{12469}{12546}Sprawdzenie tego zajmie ca�e wieki.{12547}{12614}A je�li to wszystko nie ma �adnego zwi�zku|ani z Lincolnem, ani ze Steadmanem?{12615}{12664}Co je�li tylko marnujemy tutaj czas?{12665}{12746}Mamy coraz mniej czasu do egzekucji.{12747}{12796}Co z tob�, Nick?{12797}{12887}Mo�na by pomy�le�, �e chcesz zrezygnowa�.{12888}{12955}Nie chc� zrezygnowa�.{12956}{13043}No to bierzmy si� do pracy.{13124}{13218}Doktor Tancredi zaraz przyjdzie.{13435}{13516}- Dzie� dobry.|- Dzie� dobry.{13517}{13573}Jak si� dzisiaj czujesz?{13574}{13616}Lepiej.{13617}{13682}To �wietnie.{13738}{13880}Mamy blokady na 171-szej, na mostach|i wzd�u� rzeki a� do Romero.{13881}{14020}Wed�ug zezna� �wiadka, uciekinier porusza si�|czarnym lub ciemnoniebieskim Mustangiem.{14021}{14087}Nie dam rady utrzyma� tego w tajemnicy, Brad.{14088}{14148}Tu chodzi o mnie, Nate.|Zale�y mi na tym.{14149}{14179}No dobrze.{14180}{14258}Wracaj do Fox River.|B�d� ci� informowa� na bie��co.{14259}{14314}Mog�?{14521}{14612}Dobrze si� pan czuje, panie...{14617}{14682}Roy Hawkins.{14733}{14780}Dok�d pan idzie?{14781}{14817}Chcia�bym ju� jecha�, je�li mo�na.{14818}{14896}Jestem sp�niony na spotkanie,|w Aurora.{14897}{14941}Sk�d pan jest?{14942}{14980}Chicago.{14981}{15054}Nietypow� drog� jecha� pan do Aurory.{15055}{15133}Nie znam tej okolicy.{15160}{15280}...Mustang z 2006, czarny,|rejestracja nieznana...{15371}{15500}Je�li kto� b�dzie mia� cho�by cie� podejrzenia,|chc� o tym wiedzie� natychmiast.{15501}{15579}No to jest nas dw�ch.{16873}{16966}Czego ode mnie chcesz, Michael?{17348}{17435}Musisz co� dla mnie zrobi�.{17462}{17526}Co takiego?{17681}{17753}Zaczekaj na mnie.{17807}{17901}Nie zawsze b�dzie tak jak tutaj.{17905}{17951}W tym pokoju.{17952}{18020}W tym miejscu.{18112}{18193}Do tego czasu nie mog�.{18217}{18281}Nie mo�emy.{18305}{18366}A niech to.{18367}{18428}Nie mog�.{18478}{18546}Musz� ju� i��.{19029}{19076}Hej, chojrak.{19077}{19139}Avocado...{19154}{19278}Ile razy mam powtarza�...|Masz si� zwraca� do mnie oficjalnie.{19279}{19317}Panie Bolz-Johnson.{19318}{19357}No to powiedz wreszcie.{19358}{19421}Mo�e mogliby�my si� dogada�.{19422}{19456}Doprawdy?{19457}{19512}Mam koleg� na zewn�trz.{19513}{19615}M�g�by wp�aca� co miesi�c|nieco pieni�dzy na pa�ski fundusz.{19616}{19678}Bardzo mi mi�o, �e o mnie my�lisz.{19679}{19793}Ale masz tylko jedn� rzecz,|jakiej potrzebuj�.{20321}{20371}Chcia�bym, �eby� zdoby�|dla mnie pewn� rzecz.{20372}{20421}Skorzysta� ze swoich zr�cznych r�k.{20422}{20520}- Tak jak z zegarkiem?|- Dok�adnie.{20555}{20634}To mi przynios�o wiele dobrego.{20635}{20765}Stra�nicy si� dowiedzieli|i wrzucili mnie do celi z Avocado.{20766}{20842}Wi�c je�li chcesz,|�eby zwin�� co� dla ciebie...{20843}{20943}najpierw musisz zrobi� co� dla mnie.{21064}{21142}Zabij tego sukinsyna.{21197}{21290}Czego� takiego nie mog� zrobi�.{21321}{21389}Pieprzony Honus Wagner.{21390}{21440}Co takiego?{21441}{21532}By� taki dzieciak, tam gdzie mieszka�em...{21533}{21643}Jego ojciec mia� kolekcj� kart baseballowych.{21661}{21752}Pomy�la�em sobie, �e mog� je zakosi�.{21753}{21847}B�d� mia� nieco kasy na imprezy.{21856}{21944}W�r�d nich by�a jedna karta.{21953}{22040}Gracz z 1910, Honus Wagner.{22075}{22199}Nic to dla mnie nie znaczy�o,|nie interesuj� si� tym.{22215}{22315}Ta karta by�a warta 300 tys. dolar�w.{22346}{22459}Przez co zaliczy�o si� jako powa�na kradzie�.{22493}{22574}I dlatego tutaj jestem.{22593}{22698}Dlatego obracaj� mn�, jak jak�� kurewk�.{22804}{22878}Karta baseballowa.{23783}{23838}Tato?{24031}{24069}Co tutaj robisz?{24070}{24145}Jak tylko us�ysza�em,|�e pozwolili ci zobaczy� si� z synem...{24146}{24197}wiedzia�em, �e wykonaj� ruch w tej sprawie.{24198}{24278}Powiedz mi, co tutaj robisz.{24279}{24333}Mam samoch�d, jakie� 30km st�d.{24334}{24365}Zamienimy wozy.{24366}{24412}A p�niej...{24413}{24500}upewnimy si�, �e znikniesz.{24528}{24623}Wtedy reszt� spraw za�atwi� z nimi sam.{24624}{24649}Mo�esz chodzi�?{24650}{24725}M�wisz, �e chc� dorwa� ciebie, a nie mnie?{24726}{24826}To nie jest takie proste.|Zaufaj mi.{24842}{24885}Pracowa�em dla nich.{24886}{24952}Pracowa�e�...|Nie jeste� alkoholikiem?{24953}{25076}Tyle z tego zapami�ta�e�?|A mo�e tak ci powiedziano?{25086}{25133}Dlaczego odszed�e�?{25134}{25250}Dosta�em stanowisko w mi�dzynarodowej grupie,|znanej jako Firma.{25251}{25336}Kontroluj� prawie wszystko w tym kraju.{25337}{25405}Jakie ustawy b�d� zatwierdzone,|kogo mianowa� na s�dzi�w...{25406}{25452}z kim prowadzi� wojny...{25453}{25528}Je�li chcesz tam awansowa�...{25529}{25588}musisz pozostawi�|dotychczasowe �ycie za sob�.{25589}{25664}Dopiero wtedy dostaniesz dost�p|do naprawd� wa�nych informacji.{25665}{25782}Informacji, dla kt�rych|ludzie zrobiliby wszystko.{25783}{25818}Na przyk�ad skrzywdzili moj� rodzin�.{25819}{25900}My�lisz, �e w to uwierz�?{25901}{25995}Dlaczego si� nie skontaktowa�e�?|Dlaczego nie zadzwoni�e�?{25996}{26108}�a�owa�em tego ka�dego dnia.|Ale nie mia�em wyboru.{26109}{26183}W dniu, kiedy odszed�em z Firmy...{26184}{26245}Zabra�em ze sob� wszystkie te informacje.{26246}{26296}Dlatego zabrali si� za ciebie.{26297}{26400}Wszystko, �eby tylko mnie powstrzyma�.{26434}{26478}Musisz mi zaufa�.{26479}{26557}To b�dziesz musia� mi powiedzie�, o co chodzi.{26558}{26617}Nie mog�.{26618}{26670}Wi�c nie b�d� mog�a pom�c.{26671}{26718}S�uchaj, zrobi�am to co chcia�e�.{26719}{26781}Zielona karta za kart� kre... [ Pobierz całość w formacie PDF ]