Prison.Break.S01E20.DVDRip.XviD-TOPAZ, Prison Break, Prison Break 1 sezon

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{50}{97}{y:i}W poprzednim odcinku.{98}{178}Ma by� pod ca�odobow� obserwacj�.{179}{310}Musz� tam by�, gdy b�d� go zabija�.|Mo�esz przynajmniej przejrze� jego akta.{311}{417}Ale nie mog� zrozumie�,|przy ca�ym ba�aganie jaki powsta�...{418}{472}Dlaczego jeszcze nie zabili ciebie?{473}{544}Nie �a�uj sobie.{631}{775}Szanuj� ci� za to, co dawniej robi�e�|i dlatego pozwol� ci odej��.{951}{1056}Lepiej oddaj mi n�,|kt�ry tam trzymasz.{1141}{1187}Nie jestem pewna, dlaczego to zrobi�am.{1188}{1217}Dzi�kuj�.{1218}{1288}Twoje klucze.|By�y w skrzynce na listy.{1289}{1389}Na zewn�trz czeka facet z technicznego.|M�wi�, �e ma wymieni� zamki.{1390}{1460}Mam go odes�a�?{1474}{1506}Nie.|Niech wejdzie.{1507}{1539}To twoja ostatnia szansa, Tweener.{1540}{1691}Scofield i ca�a ekipa budowlana...|Uciekaj�.{2128}{2241}Wiesz, �e nie mog� ci� st�d wypu�ci�, szefie.{3433}{3465}Psy.{3466}{3542}By�em �cigany i zatrzymywany wiele razy...{3543}{3651}i za ka�dym razem,|to psy mnie wy�apywa�y.{3759}{3858}Mo�esz uciec od wszystkiego w swoim �yciu,|opr�cz w�asnego smrodu.{3859}{3927}Niekt�rych czu� bardziej, ni� innych.{3928}{4034}Cho�by� pachnia� jak pude�ko czekoladek,|je�li nie pozb�dziesz si� zapachu...{4035}{4128}r�wnie dobrze mo�esz pos�a� glinom|adres i drobne na taks�wk�.{4129}{4173}Theodore ma racj�.{4174}{4225}B�dziemy musieli si� wyszorowa�.{4226}{4281}- A co z naszymi pryczami?|- Poduszki, prze�cierad�a, wszystko.{4282}{4400}Albo pozby� si� swojego zapachu,|albo go zmieni�.{4481}{4532}- Ile mamy czasu?|- John?{4533}{4653}Trzy dni, dopiero wtedy b�d� m�g�|za�atwi� robot� w pokoju stra�nik�w.{4654}{4704}Zorganizujesz do tego czasu dodatkowe ubrania?{4705}{4765}Raczej tak.|Przywioz� je jutro.{4766}{4802}Czyli jeste�my gotowi.{4803}{4885}Pozostaje tylko przedosta� si�|przez drzwi do ambulatorium.{4886}{4925}I wydosta� Lincolna z izolatki.{4926}{5056}- Zd��ysz to zrobi� w 3 dni?|- Trzy dni to mn�stwo czasu.{5065}{5133}Musimy si� st�d wynosi�.{5134}{5195}I to ju�.{5783}{5887}{y:b}Prison Break 1x20|Tonight{6009}{6062}Nie wiem jak, ale j� znalaz�.{6063}{6148}- Dziura jest na widoku?|- Zakry�em j� najlepiej jak si� da�o.{6149}{6232}Ale jest tylko kwesti� czasu,|zanim kto� zauwa�y, �e Bellick znikn��.{6233}{6303}Jak to znikn��?{6530}{6592}Dobra, dobra.|Fox River jest ca�kiem spore.{6593}{6626}Nie zauwa�� tego tak szybko.{6627}{6690}Tutaj nic si� nie dzieje bez rozkazu Bellicka.{6691}{6739}Kto� zauwa�y, �e go nie ma.{6740}{6824}A gdy si� dowiedz�, zamkn� to miejsce,|dop�ki go nie znajd�.{6825}{6854}Co robimy?{6855}{6940}Jak tylko si� �ciemni, ruszamy.{6941}{6990}- Dzisiaj?|- Nie jeste�my gotowi na dzisiaj.{6991}{7070}Ucieczka ju� si� rozpocz�a.|W tej samej chwili, gdy Bellick znalaz� dziur�.{7071}{7128}A sko�czy si� w chwili,|gdy odkryj�, �e zagin��.{7129}{7184}No to zosta�.{7185}{7336}Jutro przeczytam w gazecie, ile lat dostaniesz,|gdy sprawdz�, kt�ra ekipa pracowa�a w pokoju...{7337}{7411}i wykopa�a dziur�.{7427}{7497}Jaki mamy plan?{7501}{7554}Mo�esz za�atwi� samolot na dzi� wiecz�r?{7555}{7594}Jasne.{7595}{7638}- Dzi� pracujesz w kuchni?|- Tak.{7639}{7732}- Czego u�ywacie do szorowania pod��g?|- To by� jaki� nadtlenek, co� takiego.{7733}{7787}Mo�e by�.|Przynie� tak du�o, jak si� da.{7788}{7849}Ja za�atwi� klucz do ambulatorium.{7850}{7923}Pozostali niech pozb�d� si� z celi|swojego zapachu.{7924}{7975}To bez znaczenia, je�li nie przejdziemy|do pokoju stra�nik�w.{7976}{8042}Wychodzimy po kolacji,|podczas przerwy drzwi s� otwarte.{8043}{8134}O 7, pojedynczo, przez moj� cel�.{8135}{8202}Mieli�my i�� do pokoju stra�nik�w,|to da�oby nam przewag�...{8203}{8248}kilka godzin, zanim odkryliby|nasz� nieobecno��.{8249}{8295}Je�li wyjdziemy przez cel�,|nie b�dzie wyprzedzenia.{8296}{8368}- O 7... a o 8 jest liczenie...|- 60 minut.{8369}{8452}60 minut, �eby przej�� przez mur,|i uciec jak najdalej st�d.{8453}{8495}B�d� nam siedzie� na ty�ku.{8496}{8593}Koniec gadania, zbierajcie si�.|Koniec spaceru.{8594}{8664}Ju� nam siedz�.{8876}{8940}Rusza� si�!{8950}{9026}O jednej rzeczy nie rozmawiali�my.|Tw�j brat.{9027}{9085}Jest pod ca�odobow� obserwacj�.{9086}{9232}Nawet je�li nie zd��ysz go wydosta�,|to i tak uciekamy. Wiesz o tym?{9800}{9858}Szefie!{9876}{9903}Czego chcesz?{9904}{9948}M�j brat jest w og�lnym.{9949}{10016}Nie wiedzia� nawet, �e mia�em wypadek.{10017}{10072}No i?{10075}{10126}Jest spos�b, �eby przekaza�|mu wiadomo��?{10127}{10212}Tak, zapisz w testamencie.{10443}{10510}Jeste� pewna, �e to wszystko jest powi�zane?{10511}{10561}Dobra, dzi�ki.{10562}{10592}Kto to by�?{10593}{10668}Przyjaci�ka z zarz�du korporacji,|zajmuje si� sprawami mojej firmy.{10669}{10726}Odnalaz�a adres tego numeru z Blackfoot.{10727}{10811}- Gdzie to jest?|- Nie ciekawi nas "gdzie", ale "jak".{10812}{10943}Ta posiad�o�� w Montanie zosta�a|zakupiona za 2 mln przez zagraniczn� firm�.{10944}{11009}Raczej typowe dla transakcji tej wielko�ci.{11010}{11107}Jasne. Tyle tylko, �e ta firma|jest w�asno�ci� funduszu...{11108}{11212}Funduszu zarz�dzaj�cego|maj�tkiem Terrenca Steadmana.{11213}{11307}Chyba wybierzemy si� do Montany.{11787}{11861}- Widzia�e� dzi� Bellicka?|- Nie. O co chodzi?{11862}{11936}Mack pyta�.|Chyba si� jeszcze nie pokaza�.{11937}{12006}- Pewnie si� sp�ni.|- Bellick?{12007}{12076}Przez 8 lat, ani razu nie zd��y�em|przyj�� wcze�niej od niego.{12077}{12184}Scofield, to nie dom starc�w, ruszaj si�.{12210}{12250}Zaczynaj� zadawa� pytania.{12251}{12357}Siedem godzin to za du�o,|wcze�niej zd��� znale�� odpowiedzi.{12358}{12403}Jak nam idzie z tym nadtlenkiem?{12404}{12467}B�dzie potrzebny,|zanim wyjdziemy do pracy na podw�rzu.{12468}{12599}Nie da rady tak szybko.|Powiesz, do czego ci on potrzebny?{12779}{12830}B�dziesz jad� sa�atk� z brukselki?{12831}{12869}Nie.{12870}{12925}- Mog�?|- Bierz.{12926}{12976}�mierdzi jak g�wno.{12977}{13038}Naprawd�?{13297}{13358}Jak leci?{13413}{13487}- Je�li chcesz...|- Dzi� w nocy.{13488}{13566}- Co?|- Zmiana planu.{13588}{13623}Dlaczego?|Co� si� sta�o?{13624}{13712}Porozmawiaj z Sucre.|Powie ci, co trzeba przygotowa�.{13713}{13798}- A co z...|- Dzi� w nocy.{13945}{14037}- Co si� dzieje?|- Prezydent zmieni� zdanie.{14038}{14101}Zapewniono nas, �e zawetuje|ustaw� o �r�d�ach energii.{14102}{14195}Zapewnienia o tym, co ma zrobi� drugi cz�owiek,|dzia�aj� dop�ty...{14196}{14279}dop�ki nie obudzi si� on nast�pnego ranka|z odmiennym zdaniem.{14280}{14351}- Niech zmieni je z powrotem.|- Chyba czego� pan nie rozumie.{14352}{14468}- Prezydent...|- Jest pani zadowolona z naszego poparcia?{14469}{14493}Tak.{14494}{14563}To dobrze. Ale prosz� nie my�le�,|�e jest bezwarunkowe.{14564}{14652}- Czy to gro�ba?|- A czuje si� pani zagro�ona?{14653}{14752}Zdarza�y si� ju� podobne sytuacje,|przyp�ywy politycznych wyrzut�w sumienia.{14753}{14827}Ale na koniec to my dostajemy,|czego chcieli�my.{14828}{14866}Chodzi tylko o to, kto nam w tym pomo�e.{14867}{14946}Chwiej�cy si� starzec ko�czy drug� kadencj�...{14947}{15024}a pani nie umie go przekona�|co jest najlepsze dla gospodarki tego kraju.{15025}{15125}Mo�e nie takiej pomocy nam potrzeba?{15512}{15599}- Sara, my�la�em o pewnej sprawie...|- Do�� tego, Michael.{15600}{15686}Do�� ju� k�amstw,|zbieg�w okoliczno�ci, historyjek.{15687}{15730}- To nie by�o tak.|- Wiem, co zrobi�e�.{15731}{15839}B�dziesz mia� odwag� przyzna� si� do tego?{15841}{15899}Klucze.{15916}{15954}Gratuluj�.{15955}{16003}- By�e� ze mn� szczery po raz pierwszy?|- Nie.{16004}{16041}Drugi raz?{16042}{16088}O co ci chodzi, Michael?{16089}{16149}Narkotyki?|Ig�y?{16150}{16250}- �adna z tych rzeczy.|- No to o co?{16290}{16400}Spr�buj zrozumie�, �e nigdy nie chcia�em...{16402}{16467}Nie chcia�em ci� w to wpl�ta�.{16468}{16514}W takim razie spapra�e� robot�.{16515}{16606}Przyszed�em o czym� powiedzie�.{16607}{16668}Wydostan� st�d mojego brata.{16669}{16734}Dzi� w nocy.{16759}{16854}I b�d� potrzebowa� twojej pomocy.{17182}{17264}Michael, dla w�asnego dobra,|nie m�w nic wi�cej.{17265}{17326}- Wiesz, �e jest niewinny.|- Nie b�dzie, je�li st�d ucieknie.{17327}{17355}Ale b�dzie �ywy.{17356}{17432}Wiesz, �e mam obowi�zek zg�osi�|o czym tu m�wili�my?{17433}{17464}- Tak.|- Dlaczego to zrobi�e�?{17465}{17557}Bo tylko ty mo�esz mi pom�c.|Bo wiem, �e wolisz rozwi�zywa� problemy.{17558}{17603}Pomoc w przest�pstwie|nie jest rozwi�zaniem.{17604}{17670}Tak samo jak zignorowanie tej sprawy,|mimo �e ju� o niej wiesz.{17671}{17713}Jak �miesz zrzuca� win� na mnie.{17714}{17767}Zrobi�am co si� da�o.|Przekaza�am ojcu informacje...{17768}{17865}Nie zarzucam nic twojemu ojcu,|ale ludzie, kt�rzy wrobili Lincolna...{17866}{17917}powiedzmy, �e maj�|wi�ksze mo�liwo�ci od niego.{17918}{17971}- Czyli to jest spisek?|- Nie przyszed�em tu na debat�.{17972}{18049}- ��dasz, abym z�ama�a prawo.|- Chc�, aby� pope�ni�a pomy�k�.{18050}{18112}Nie musisz nikogo krzywdzi�,|ani okrada�.{18113}{18204}Po prostu...|zapomnij zamkn��.{18224}{18297}Gdy b�dziesz dzi� wychodzi�,|zostaw drzwi otwarte.{18298}{18357}To wszystko.{18358}{18416}Prosz�.{18431}{18534}St�d si� wydostaniecie?|Z tego pokoju?{18552}{18681}W drzwiach s� czujniki alarmowe,|inaczej nie prosi�bym ci� o...{18682}{18770}By�am cz�ci� twojego planu.{18796}{18864}- To wszystko by�o udawane?|- Na pocz�tku...{18865}{18919}Tak.{18932}{19009}Musia�em tutaj przychodzi�.{19010}{19086}Ale p�niej chcia�em przychodzi� tutaj,|do ciebie.{19087}{19111}Pewnie.{19112}{19203}Najbardziej mnie rani to,|�e ju� nigdy mi nie uwierzysz.{19204}{19330}Cokolwiek by� o mnie my�la�a,|tutaj chodzi o... [ Pobierz całość w formacie PDF ]