Prison Break S02E04 - First Down,

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{18}{66}W poprzednim odcinku.{70}{135}Skurczybyki s� wi�cej warci martwi,|ni� my obaj �ywi.{139}{191}Je�li kto� zgarnie te pieni�dze,|to b�d� to ja.{195}{326}By�oby ci �atwiej gdyby� mia�|dodatkow� par� r�k do pomocy.{330}{380}Niech nurkowie przeszukaj� rzek�.{384}{436}- Ty jeste� Scott Kolbrenner?|- A ty pewnie Debra Jean.{440}{489}- Mi�o mi ci� pozna�.|- Mnie r�wnie�.{493}{546}Najwyra�niej Fibonacci|zn�w zaczyna nam bru�dzi�.{550}{643}Pogr��y wielu ludzi,|je�li zacznie zeznawa�.{647}{681}Zabieraj� j�.{685}{716}Oczywi�cie, �e j� przypilnuj�.{720}{762}Cze��, jestem Sara.|Jestem uzale�niona.{766}{871}Cze��, jestem Lance.|Jestem uzale�niony.{881}{926}Odwali� pan kawa� dobrej roboty.{930}{959}Mo�e pan ju� odej��.{963}{1041}Ja p�jd�, ale ty nie.{1055}{1086}Cel podr�y?{1090}{1128}Utah.{1132}{1202}- Got�w?|- Tak.{1315}{1378}- Kt�ry to z nich?|- Pewnie Scofield.{1382}{1433}Jego brata pewnie te� tu znajdziemy.{1437}{1503}Pani doktor wpad�a ci w oko, prawda?{1507}{1568}Nie wiem.{1575}{1699}Wiedzia�em, �e ta ma�a dziwka|nas do nich zaprowadzi.{1708}{1786}I co dalej, gdy ju� dotrzecie do Meksyku?{1790}{1841}Lepiej �eby� nie wiedzia�a.{1845}{1895}Tak b�dzie lepiej dla wszystkich.{1899}{1956}Podrzucimy ci� do najbli�szego miasta.{1960}{2043}Potem przy�l� ci|obiecane dziesi�� tysi�cy.{2047}{2128}Nie powinno to zaj�� wi�cej|ni� tydzie�, b�d� dwa.{2132}{2217}Michael, mamy towarzystwo.{2370}{2438}Co jest grane?{2494}{2559}Trzymaj si�!{2630}{2695}Kto to jest?{2788}{2852}To Bellick!{3031}{3096}Trzymaj si�.{3320}{3401}Nie mo�esz jecha� szybciej?{3405}{3473}A jak my�lisz?{4337}{4395}Uwa�aj!{4783}{4847}Ani drgn��!{4920}{4996}Dobrze was zn�w widzie�, ch�opaki.{5000}{5046}Ta bro� jest niepotrzebna, szefie.{5050}{5146}Szefie? Och,|dajmy sobie spok�j z formalno�ciami.{5150}{5220}Dzi�ki wam,|nie pracuj� ju� w wi�ziennictwie.{5224}{5264}Czy�by komu� marzy�a si� nagroda?{5268}{5343}Nie, tu nie chodzi|o pieni�dze z nagrody.{5347}{5421}Wasz przyjaciel opowiedzia� mi|o poszukiwaniach skarbu.{5425}{5488}O �upie Westmorelanda.{5492}{5554}Do samochodu.{5558}{5630}Jedziemy do Utah.{6190}{6288}"PRISON BREAK", odc. 204|"FIRST DOWN"{6409}{6521}Gliny �cigaj� was po ca�ym kraju,|a wystarczy�o �ledzi� t� lisiczk�.{6525}{6611}- Ruszaj si�, kochaneczko.|- Ruchy, skaza�cu!{6615}{6694}Skoro wiesz o pieni�dzach w Utah,|to, po co ci my?{6698}{6776}Manche by� tak podniecony ucieczk�,|�e nie us�ysza� wszystkiego...{6780}{6841}...co powiedzia� Westmoreland|zanim kojfn��.{6845}{6943}Utah, pi�� milion�w.|Sam sobie do�piewaj reszt�.{6947}{7014}Nie zawracaj sobie g�owy|nasz� pi�knotk�.{7018}{7085}Ty i tw�j brat zawieziecie mnie|prosto do tych pieni�dzy...{7089}{7136}... albo dziwka po�egna si� z �yciem.{7140}{7217}My�lisz, �e blefuj�?{7478}{7579}Przeszukanie rzeki przynios�o efekty.{7590}{7636}Na dnie znale�li�my dysk twardy.{7640}{7744}Numer seryjny zgadza si� z zam�wieniem,|jakie wcze�niej z�o�y� Scofield.{7748}{7853}Odzyskali�my na razie|12 procent danych.{8291}{8328}Jak nam to pomo�e?{8332}{8414}Mamy testy krwi.|Wszystkie pr�bki da�y wynik B-.{8418}{8490}- Scofield i Burrows...|- B-, wiem.{8494}{8599}- Zawiadomi� media.|- A mo�e jednak nie?{8557}{8637}Je�li si� wyda, �e go��...{8638}{8778}Go��, kt�ry to zaplanowa� jest martwy,|pozosta�a sz�stka ukryje si� jeszcze bardziej.{8779}{8820}Nasz� taktyk� jest... Przepraszam...{8821}{8943}Nie powinni�my og�asza� �mierci,|dop�ki nie jest potwierdzona.{8968}{9026}Mamy wrak samochodu|i pasuj�ce pr�bki krwi.{9027}{9061}Zr�bcie wi�cej test�w.{9061}{9094}- Test�w czego?|- Cho�by i zderzaka.{9094}{9156}Nie wiem, nie dbam o to.|Grajcie na zw�ok�.{9157}{9256}Uciekinierzy maj� by� zadowoleni z siebie,|a nie bardziej ostro�ni.{9379}{9540}Wie�ci krajowe, wci�� trwaj� poszukiwania|zbieg�w z Fox River.{9541}{9592}Hej, ja tego s�ucha�am.{9621}{9671}A ja chcia�bym pos�ucha� tego.{9672}{9693}Naprawd�?{9695}{9757}Lubisz Johna Denvera?{9768}{9804}Tak.{10480}{10508}To jest naprawd� dobre.{10508}{10553}Nie rzucaj pracy dla �piewania.{10555}{10584}Co?{10605}{10701}Ja tylko potrzebuj� tequilli,|�eby si� lepiej wczu�.{10801}{10853}Hej, zwolnij.{10908}{10934}Nie jedziemy szybko...{10935}{10977}Zwolnij.{10977}{11019}Dobrze, tato.{11150}{11200}Po co nam mandat.{11201}{11263}Szkoda kasy.{11375}{11501}Nie s�dzi�em, �e kiedy� to powiem:|chwali� Pana, �e przyszed�e� do Fox River.{11501}{11543}I wyszed�e�.{11589}{11640}Wszystko b�dzie dobrze.{11647}{11701}Nie chc� ci� s�ucha�.{11702}{11754}M�wi�e�, �e nic si� nie wydarzy.{11755}{11802}Obieca�e� mi.{11871}{11970}Trafi� ci si� nie�le wkurzony komunista.{11971}{12027}Matka ci nie powiedzia�a,|jak nale�y traktowa� dam�?{12028}{12069}A mo�e te� by�a dziwk�?{12070}{12089}Linc!{12090}{12128}Masz jaki� problem, Burrows?{12129}{12201}Jeden z was nam wystarczy.{12201}{12243}Zapami�taj to.{12274}{12321}Odpu��, bracie.{12331}{12359}Odpu��.{12360}{12435}Weselny toast wyg�osi�em po pijaku.{12436}{12538}Teraz przem�wi�em po raz pierwszy|od tamtej pory.{12546}{12632}To naprawd� oczyszczaj�ce.{12632}{12674}Dzi�kuj�.{12756}{12799}Dobrze, �e to zrobi�e�.{12800}{12834}Ko�czy nam si� czas.{12835}{12878}No chyba, �e kogo�, co� m�czy.{12879}{12914}Ja chcia�bym...{12914}{12972}Je�li jest czas...{12972}{13014}Oczywi�cie.{13054}{13115}Jestem Lance. Jestem uzale�niony.{13116}{13155}Witaj, Lance.{13183}{13296}Moja matka zmar�a w zesz�ym tygodniu|na stwardnienie rozsiane.{13317}{13375}Po prostu si�... podda�a.{13425}{13510}Tak jak m�j dziadek,|jak moja siostra.{13510}{13568}Tak jak ja...{13572}{13633}Czy mog�?{13660}{13719}Stwardnienia rozsianego si� nie dziedziczy.{13719}{13783}A co, jeste� lekarzem?{13809}{13913}No... w�a�ciwie to jestem.{13948}{13985}Przepraszam.{14028}{14070}Dzi�kuj�.{14347}{14446}Wszyscy, twarz� do �ciany|i patrze� przed siebie.{14534}{14580}Przed siebie!{14584}{14618}Jak min�� lot?{14618}{14643}Wyskokowo.{14644}{14668}Wszystko jest gotowe?{14669}{14710}Mamy w porcie upatrzony kontenerowiec.{14710}{14741}Kapitan to nasz znajomy.{14741}{14817}Na statku b�dzie wolna kajuta.{14818}{14891}Znajdziecie si� w niej z rodzin�,|gdy jutro b�dzie wyp�ywa�.{14892}{14987}Za sze�� dni b�dziesz na Sardynii.{14987}{15030}Dobra robota.{15179}{15221}Sylvia.{15241}{15284}Tato!{15365}{15410}T�sknili�my.{15532}{15592}Ja te� t�skni�em.{15743}{15813}Ju� po wszystkim.{16792}{16827}No, dalej.{17169}{17221}Co pan do diab�a robi?{17318}{17375}Zajmij si� lepiej sob�.{17679}{17751}Jakim trzeba by� sukinsynem,|�eby nie mie� zapasowego ko�a.{17751}{17789}Takim, kt�ry ju� go u�y�.{17789}{17882}No c�, stara zrz�do, b�dziesz musia�|i�� po nowe do miasta.{17882}{17921}To jakie� trzy mile.{17922}{17961}Zgadza si�.{18032}{18079}Wysiada�.{18227}{18283}Panowie przodem.{18412}{18437}Ostro�nie.{18438}{18484}Nie dotykaj mnie.{18501}{18540}Spokojnie.{18541}{18640}Wierzy�am ci we wszystko,|robi�am, o co mnie prosi�e�.{18641}{18678}Ryzykowa�am �yciem.{18678}{18743}Za marne dziesi�� tysi�cy?{18743}{18860}A na ciebie przez ten ca�y czas|czeka�o pi�� milion�w.{18866}{18934}Jeste� draniem.{18957}{19063}Rozdra�niona jest,|nie wiem czy ci jeszcze da par� razy.{19149}{19210}Tutaj sobie poczekamy.{19259}{19310}Do �rodka.{19343}{19386}No dalej.{19440}{19495}Ruszaj si�, Fantazjo.{19525}{19588}Musimy porozmawia�.{19588}{19614}Czego chcesz?{19615}{19727}Zmarnowa� jego �ycie.|Tak, jak on zmarnowa� moje.{19822}{19871}Sk�d si� pan tu wzi��?{19873}{19903}Ja?{19904}{19966}By�em w ubikacji, szefie.{19967}{20012}Jak si� pan nazywa?{20058}{20096}Clyde.{20113}{20152}Clyde May.{20152}{20191}Ma pan jakie� dokumenty?{20192}{20228}Ja...{20229}{20315}Odk�d nie mog� prowadzi�,|nie nosz� przy sobie dokument�w.{20333}{20463}Pewien pastuch w Kandaharze, zostawi�|pude�ko z petardami pod moim jeepem.{20463}{20505}S�u�y pan w wojsku?{20507}{20538}S�u�y�em.{20539}{20582}Kt�ry to pana pojazd?{20583}{20643}Te dwa kulasy.{20644}{20710}No chyba, �e mnie kto� podwiezie.{20710}{20780}Nie za ma�y to plecak,|jak na podr�owanie stopem?{20787}{20819}Daleko nie podr�uj�.{20820}{20897}I tak po prostu si� pan zjawi�|na tym zadupiu?{20898}{20995}Nie przypominam sobie zakazu|odwiedzania wiejskich okolic.{20999}{21045}Niech mi pan powie wprost,|o co panu chodzi.{21046}{21194}Mamy pojazd bez kierowcy, a p�ki co,|tylko pan jest tu kierowc� bez samochodu.{21194}{21242}A wi�c to o to chodzi?{21242}{21298}Dlaczego od razu pan nie m�wi�.{21319}{21387}Jaki� hippis w toalecie,|w�a�nie dawa� w �y��.{21389}{21468}Przyjecha� tym samochodem|dwie minuty temu.{21469}{21504}Sprawd� to.{21726}{21762}Gdzie s�u�y�e�? W US Army?{21763}{21804}Do diab�a, nie.{21806}{21829}W piechocie morskiej.{21830}{21863}W takim razie...{21864}{21926}Semper fi [Zawsze wierni], bracie.{21927}{21957}W kt�rej jednostce s�u�y�e�?{21969}{22038}196-ej.{22049}{22117}196-ej?{22138}{22180}Nie s�ysza�em o niej.{22181}{22227}Gdzie stacjonowali�cie?{22228}{22267}Hej, sier�ancie!{22275}{22342}Co, do diab�a?|Nic nie zrobi�em.{22349}{22457}Znalaz�em to u niego zaraz po tym,|gdy powiedzia�, �e nie ma samochodu.{22458}{22493}Co?{22609}{22664}Semper fi, bracie.{22677}{22731}Semper fi.{22841}{22920}Nic ci nie przyjdzie z tych nerw�w.{22926}{23028}A mo�e ty te� si� postresujesz,|gdy wpakuj� nam kulk� w �eb.{23029}{23071}Potrzebuj� nas.{23074}{23114}Musimy ich doprowadzi� do pieni�dzy.{23114}{23167}Podziwiam tw�j optymizm.{23179}{23221}Ona nas kantuje.{23222}{23268}Czuj� to.{23271}{23378}Chcesz przysra� Scofieldowi?|Musisz stan�� w kolejce.{23385}{23439}Czego tak naprawd� chcesz?{23439}{23481}Tego co i ty.{23482}{23513}Pieni�dzy.{235... [ Pobierz całość w formacie PDF ]