Prison.Break.S03E05.HDTV.XviD-XOR, skazany na śmierć 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{125}{169}/Poprzednio w Prison Break{170}{232}LJ i Sara|zostan� wymienieni na Whistlera.{233}{253}Rozumiemy si�?{254}{289}Tego nie da si� zrobi� w tydzie�.{290}{344}Masz tydzie�.|Ani dnia wi�cej.{345}{380}Nikt st�d jeszcze nie uciek�.{381}{467}Tydzie� to ma�o,|ale powiedz tym ludziom,{468}{494}�e go st�d wyci�gn�...{495}{538}albo umr� pr�buj�c.{539}{613}B�dziesz moimi uszami.{619}{685}Doniesiesz mi o wszystkim,|co us�ysza�e�,{686}{737}gdy mnie nie by�o w pobli�u.{738}{785}Wiem, �e z zewn�trz|pomaga ci brat.{786}{824}Wiem, �e wpad� na moj� dziewczyn�.{825}{872}I wiem, �e zabra� jej|ksi��k� nale��c� do mnie.{873}{917}A mnie odebrali to.{918}{963}Niech wi�c b�dzie jasne:{964}{1018}tylko ona si� dla mnie liczy.{1019}{1056}Nie ty,{1057}{1121}ani twoja ksi��ka.{1122}{1190}Co u LJ-a i Sary?{1196}{1236}Powiedzieli mi,|�e wszystko dobrze.{1237}{1309}Czego mi nie m�wisz?{1338}{1368}Nie tylko ty jeden...{1369}{1423}Zabili Sar�|i w�o�yli jej g�ow� do pude�ka!{1424}{1492}Maj� mojego syna!{1542}{1614}/Ko�czy ci si� czas{3243}{3304}Co to jest?{3340}{3396}Szczur.{4864}{4967}J.P. Getty mia� spos�b|na osi�gni�cie sukcesu.{4969}{5020}Wstawa� rano.{5021}{5074}Ci�ko pracowa�.{5075}{5110}Wydobywa� rop�.{5111}{5205}Daj mi si� w spokoju|napi� wody, Alex.{5213}{5330}Jako wielki fan twoich umiej�tno�ci|nie mog� si� doczeka�,{5336}{5485}- ...a� tw�j plan zacznie przynosi� skutek.|- Nie przyniesie, p�ki si� nie odczepisz.{5686}{5755}Dobry.|Witamy w Sonie.{5756}{5828}Czy to tw�j portfel?{6012}{6064}Dobrze wiesz, co powiedzia�em.{6065}{6124}Nie wiem.{6148}{6213}Z�a odpowied�.{6401}{6508}Ale� si� ciesz�,|�e zwijam si� st�d razem z tob�.{6554}{6610}Dzi�ki.{6705}{6781}/Scofield, masz go�cia.{6848}{6938}- Wygl�da na to, �e mia�e� ci�k� noc.|- Mia�em.{6939}{7009}Po�wi�ci�em wi�kszo��|na karmienie szczura czekolad�.{7010}{7090}Nie mam tu wiele do roboty.{7097}{7176}Dorwa�a ksi��k�.|Przewodnik ornitologiczny.{7177}{7251}- Rozgryz�a mnie.|- Nie mamy wi�c karty przetargowej.{7252}{7273}Nie.{7274}{7333}A powiedz mi.|Gdy oddawa�e� ksi��k�,{7334}{7401}spyta�e� o aktualne|zdj�cia LJ-a i Sary?{7402}{7441}Tak.{7442}{7474}I gdzie je masz?{7475}{7532}Pokaza�a mi zdj�cia,|ale nie pozwoli�a ich zatrzyma�.{7533}{7613}Nie mog� si� z nimi targowa�.|S� wkurzeni.{7614}{7650}Uciekasz jutro.{7651}{7739}Skup si� na tym|i nie rozpraszaj.{7748}{7804}Dobrze.{7830}{7868}To ja zajm� si� tym,|co w wi�zieniu,{7869}{7921}a ty zajmij si� tym,|co z nami b�dzie, gdy zwiejemy.{7922}{7962}B�dziemy potrzebowali|jakiego� samochodu.{7963}{7998}Czego�, co nie rzuca si� w oczy.{7999}{8083}Co by to nie by�o, musisz go zaparkowa�|kilometr st�d o trzeciej po po�udniu.{8084}{8171}- Chyba rano?|- Nie, po po�udniu.{8172}{8219}Nie mamy innego wyboru.{8220}{8320}Ubieg�ej nocy przeprowadzi�em kilka test�w.|W nocy teren patroluj� wojskowe jeepy.{8321}{8388}Nie ma sposobu,|�eby wiedzie�, gdzie b�d�.{8389}{8444}Je�d�� przez ca�� noc.{8445}{8507}- Musimy. Nie mo�emy...|- Po prostu...{8508}{8564}Prosz�.{8574}{8632}Pryskamy jutro.{8633}{8698}W �rodku dnia.{9263}{9310}Na co si� gapisz?{9311}{9377}Na tego faceta.{9437}{9495}Znam go.{9931}{10028}{C:$aaccff}Prison Break 3x05|Interference{10368}{10459}McGrady, przyjacielu.|Potrzebuj� zegarka. Mo�e nawet dw�ch.{10460}{10534}Nawet nie pytam po co.{10545}{10632}Przyda mi si� te� jaka� lornetka.{10633}{10683}Stary Guilermo ma tak�.{10684}{10734}Nie ma szans, �eby ci sprzeda�,{10735}{10844}- ...ale �atwo b�dzie j� zdoby�.|- Gdzie go znajd�?{11333}{11403}Zwijamy si� jutro.{11509}{11564}Oto...{11656}{11769}Oto jak st�d zwiejemy.|Wydostanie si� z budynku nie b�dzie trudne.{11770}{11806}Kraty s� marne.{11807}{11907}Potrzebujemy jakiej� liny,|drabiny, �eby zej�� po drugiej stronie.{11908}{11985}To najbezpieczniejsza droga|w kierunku dziury w ogrodzeniu.{11986}{12082}Robimy to za dnia.|B�dziemy widoczni z dw�ch wie�y stra�niczych.{12083}{12140}Stra�nicy dooko�a wi�zienia|s� mniej przewidywalni,{12141}{12218}- ...ale patroluj� tylko w nocy.|- Chcesz tak biega� w �rodku dnia?{12219}{12276}To jedyny spos�b|na unikni�cie jeep�w patrolowych.{12277}{12341}Oko�o czternastej zaczyna si� mecz.{12342}{12400}To narobi troch� zamieszania.{12401}{12486}Wczoraj, gdy tam kopali�my,|widzia�em, �e s�o�ce o�lepia tego stra�nika...{12487}{12523}p�nym popo�udniem.{12524}{12602}Odwraca si�,|bo i tak nic nie widzi.{12603}{12676}- Niezbyt zadowalaj�ce.|- Nie.{12677}{12733}Ale to jedyny spos�b na to,|co zamierzamy zrobi�.{12734}{12851}Zosta� jeszcze drugi stra�nik.|Musimy pozna� jego s�abo��.{12918}{12991}Je�li chcemy przej�� obok nich...{12992}{13062}Musimy ich pozna�.{13097}{13147}To nie b�dzie proste.{13148}{13210}- Tylko jedna g��wna droga...|- G��wne drogi nam niepotrzebne.{13211}{13284}To nie wchodzi w gr�.{13405}{13487}/- Czego?|- Tw�j brat ucieka w ostatniej chwili.{13488}{13554}/- M�wi�a�, �e ma tydzie�.|- Jutro ju� �roda. A co, jak si� nie uda?{13555}{13642}/Nie ma takiej mo�liwo�ci.|S�uchaj, mam du�o do zrobienia...{13643}{13685}Dlatego nie chc�|marnowa� twojego czasu.{13686}{13739}Gdy Whistler b�dzie wolny,|chc� go dosta� jak najszybciej.{13740}{13822}/Zastanawiam si� w�a�nie, co dalej,|/gdy ju� min� ogrodzenie.{13823}{13881}- Znam tylko tyle szczeg��w...|/- Lincoln.{13882}{13910}Uspok�j si�.{13911}{13999}Brzmisz tak, jakby�cie|mieli z bratem urwanie g�owy.{14000}{14068}Wymskn�� mi si�|g�upi �art na temat Sary.{14069}{14124}S�uchaj.{14125}{14240}Zdradz� ci wszystkie szczeg�y,|gdy ju� je b�d� zna�. Zadzwoni�.{14241}{14300}Tak samo jak i ty,|chc�, �eby to wypali�o.{14301}{14372}Z pewno�ci� bardziej.{14373}{14399}LJ?{14400}{14490}LJ ma si� dobrze.|Macie 34 godziny.{14517}{14569}Co powiedzia�a?{14570}{14606}Nic, czego ju�|by�my nie wiedzieli.{14607}{14699}Chod�my st�d.|Mamy du�o do zrobienia.{14898}{14956}Pan Rivera?{14957}{14986}�e kto?{14987}{15058}Jorge Rivera to pan, prawda?{15059}{15115}Grabarz w Sonie?{15116}{15141}I co z tego?{15142}{15219}Mo�e pana gdzie� podwie��?{15220}{15318}Nie trzeba. Zaraz|kto� po mnie przyjedzie.{15353}{15453}Mia�em pewn� umow�|z pa�skim poprzednikiem.{15466}{15567}Chcia�bym, �eby|dostarczy� pan to do �rodka.{15575}{15627}Nie mam tam wst�pu.{15628}{15666}Poprzednik te� nie mia�.{15667}{15709}A mo�e zrobimy tak?{15710}{15763}Znajdzie pan spos�b,|�eby to dostarczy� do wi�zienia.{15764}{15799}Tylko ten jeden raz.{15800}{15883}- Dlaczego mia�bym to zrobi�?|- Dlatego, ze zarobi�by pan...{15884}{15957}pi�� tysi�cy dolar�w.{16021}{16052}Pi�� tysi�cy dolar�w.{16053}{16094}Tylko ten jeden raz?{16095}{16147}M�g�by pan to zrobi�?{16148}{16216}Niech pan to sam zrobi.{16217}{16270}Tak ubrany?{16271}{16312}Zwariowa� pan?{16313}{16391}Tylko pan mo�e to zrobi�.{16966}{17060}Lepiej, �eby nie widzieli,|jak pan to robi.{17061}{17098}- Kto?|- Ktokolwiek.{17099}{17152}Z tej fontanny pij� wszyscy.|Przyk�adaj� do niej usta.{17153}{17239}Tak jakby pryska�a Jackiem Danielsem.{17240}{17292}Rozumiesz, co si� tu dzieje?{17293}{17367}Zgrywasz wa�niaka, co?{17377}{17420}Pope�ni�em ten sam b��d na pocz�tku.{17421}{17449}Pr�bowa�em pilnowa� portfela,{17450}{17569}a nast�pne dwa dni sp�dzi�em|po kolana w ludzkich odchodach.{17570}{17610}W Sonie ka�dy dba o siebie.{17611}{17676}Trzymaj.|To ser.{17677}{17718}Nie jestem g�odny.{17719}{17783}Ale b�dziesz.{17795}{17882}Widzia�em tu innych Amerykan�w.|�aden z was nie dzwoni� do ambasady?{17883}{17930}Nie wszyscy gringo|s� tutaj kumplami.{17931}{18021}Chcesz?|Je�li nie, to zatrzymam.{18445}{18539}Je�li ma si� nam to uda�, musimy|obserwowa� dw�ch stra�nik�w jednocze�nie.{18540}{18622}Z twojej celi jest dobry widok|na stra�nika, kt�rego widzia�em wczoraj.{18623}{18699}Obserwuj wszystko, co robi.|Szczeg�lnie wypatruj tego b�ysku s�o�ca.{18700}{18758}Zobaczymy czy si� powt�rzy.{18759}{18845}- A ty, co b�dziesz robi�?|- Obserwowa� drugiego stra�nika.{18846}{18888}Kto� b�dzie musia�|uwa�a� na nas.{18889}{18944}C�...{18946}{19021}- Znajd� Mahone'a.|- Uwa�aj, co mu m�wisz.{19022}{19090}Nie mamy wyj�cia.{19225}{19264}Teodoro.{19265}{19344}- Tak, patron.|- Zasuwasz ca�y czas.{19345}{19433}- Mo�e by� troch� dychn��?|- M�j terminarz jest bardzo napi�ty.{19434}{19543}Musz� pilnowa�,|�eby zaspokaja� wszystkie potrzeby,{19580}{19654}A co z moim tajnym zadaniem?{19655}{19703}Nic jeszcze nie s�ysza�em.{19704}{19776}To s�uchaj uwa�niej.{19811}{19873}M�j kochany.{20145}{20218}Przejd�my do mojego biura.{20219}{20302}Usi�d� sobie.|Poogl�daj mecz.{20483}{20541}Su� si�.{20700}{20794}- Wypatrzy�e� co�?|- Nie. Jeszcze nie.{20851}{20929}Jakie masz plany, Mahone?{20931}{21027}Mam na my�li,|gdy ju� nas tu nie b�dzie.{21041}{21110}Praca by�a ci ma��onk�, co?{21111}{21211}Za bardzo si� stara�e�.|Zachowywa�e� jak typowy stra�nik prawa.{21212}{21289}Tak jak ty|korzysta�em z przyn�ty.{21290}{21412}Dziewczyna w ka�dym porcie,|ekscytuj�ce historyjki o po�owach.{21449}{21553}Pomimo moich przyg�d,|szanuj� stra�nik�w prawa.{21584}{21664}Ten facet przez godzin�|nawet si� nie podrapa� po jajach.{21665}{21772}Nie b�dzie takie proste,|�eby przej�� ko�o niego.{21834}{21904}Mo�e nie.{22172}{22257}Ale by� mo�e|mamy swoj� szans�.{22281}{22365}P�jd� zobaczy� co u Scofielda.{23509}{23562}Przepraszam.{23563}{23595}Widzia�e� b�ysk?{23596}{23668}Oko�o 15:13. Odwr�ci� si� w prawo|i mia� w powa�aniu...{23669}{23790}wszystko, co na zach�d|przez nast�pne 6 minut. Tyle widzia�em.{23798}{23877}A ten zachowuje si�,|jakby zdawa� na stra�nika w Pa�acu Buckingham.{23878}{23967}Jest tak�e kibicem sportowym.|Ma telewizor.{23968}{24046}Dwa razy w ci�gu godziny|obraz w nim �nie... [ Pobierz całość w formacie PDF ]