Prison.Break.S03E12.HDTV.XviD-XOR, Prison Break - Flim

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{126}{176}/Poprzednio w Prison Break{177}{205}Uciekamy dzi� wieczorem.{206}{262}Nie ma tu pr�du,|ani bie��cej wody.{263}{310}St�wa za miesi�c.{311}{339}Zgoda.{340}{396}Gotowy?{430}{468}Mam nadziej�, �e to zadzia�a, papi.{469}{549}Ten tw�j przewodnik.|S� w nim same wsp�rz�dne, tak?{550}{581}Mi�dzy innymi.{582}{646}Czy tw�j ojciec wci�� ma|ten numer telefonu, kt�ry ci da�em?{647}{673}Tak s�dz�.{674}{728}Powiedz mu,|�eby zadzwoni� do mojego brata.{729}{778}Tato,|zadzwo� dla mojego przyjaciela.{779}{807}Amerykanina?{808}{839}Czas ucieka.{840}{894}Je�li nie b�d� mia�a|drugiej cz�ci wsp�rz�dnych,{895}{959}LJ i seniorita|przestan� oddycha�.{960}{1038}Wydany jest na ciebie|nakaz aresztowania.{1039}{1106}Nigdzie nie p�jdziesz.{1107}{1166}Chcia�bym, �eby|mo�na to by�o zrobi� inaczej.{1167}{1235}Uratowa� LJ-a|bez oddawania Whistlera.{1236}{1322}S�uchaj, ch�opie.|Nie ma innego sposobu.{1323}{1369}- Co to jest?|- Kesslivol.{1370}{1451}Podgrzany do odpowiedniej temperatury|prze�re stal.{1452}{1503}Ruszamy, gdy tylko|Linc odetnie zasilanie.{1504}{1544}A co z zapasowym generatorem?{1545}{1626}Troch� potrwa zanim|uruchomi si� zapasowy generator.{1627}{1669}O jakim "troch�" m�wimy?{1670}{1730}30 sekund.{2043}{2076}Mamy tylko 30 sekund.{2077}{2130}Wio!{2481}{2527}/Wsz�dzie ciemno.{2528}{2592}Ruchy!|Ruchy!{2627}{2685}Cholera.{2705}{2760}Chod�!{2834}{2885}/Dobra, nasza kolej.{2886}{2933}- Ruszajmy!|- Jeszcze nie.{2934}{2986}Musimy i�� teraz.|Ko�czy nam si� czas.{2987}{3051}Zaufajcie mi.{3315}{3400}Zatrzymajcie si�|albo b�dziemy strzela�.{3401}{3467}Nie rusza� si�!{3503}{3569}No dalej, ch�opie.|Na co czekamy?{3570}{3637}Jeszcze chwilk�.{3711}{3747}Zatrzymaj si�!{3748}{3813}Zatrzymaj si�!{4225}{4309}- Co si� sta�o?|- Z�apali ich.{4526}{4611}- Co si� dzieje?|- Zamknij si�.{4637}{4720}- Ale co?|- Nic nie kombinuj.{4833}{4897}/Przyprowad�cie ich tutaj!{4898}{4967}Na kolana!|Natychmiast!{4968}{5076}Nie rusza� si�.|Bo sko�czycie jak wasz przyjaciel.{5147}{5223}Co si� dzieje, Michael?{5285}{5322}/Mamy pr�b� ucieczki.{5323}{5366}/Mamy ucieczk�.{5367}{5445}I lepiej, �eby si� uda�a.{5514}{5591}Dla dobra ka�dego z nas.{6037}{6101}- Raport.|- Nie znale�li�my innych wi�ni�w.{6102}{6165}Wy dwaj.|Podnie�cie si�.{6166}{6240}Zabierzcie ich do �rodka.{6241}{6304}- Gdzie, do diab�a, jest Scofield?|- Cicho b�d�!{6305}{6431}Je�li jeszcze go nie z�apali,|to mo�e zdo�a naprawi� ten ba�agan.{6477}{6585}Niech kto� zawlecze do �rodka|t� krwawi�c� �wini�.{6592}{6651}Szybciej.{6810}{6876}- �wiat�a si� w��czy�y. Ju� wiedz�...|- Jaki jest plan?{6877}{6941}To jest plan.{7585}{7682}{C:$aaccff}Prison Break 3x12|Hell or High Water{7683}{7765}{C:$aaccff}SKAZANY NA �MIER�{7891}{7948}Michael.|Danie si� z�apa� by�o twoim planem?{7949}{8045}M�wi�e�, �e maj� 30 sekund,|ale wiedzia�e�, �e generator uruchomi si� wcze�niej.{8046}{8082}Musia�em �le policzy�.{8083}{8120}Do wschodu s�o�ca|zosta�o nam 10 minut.{8121}{8156}Tam jest pe�no wojska.{8157}{8202}Zaraz b�dzie liczenie,|musimy wraca� na spacerniak.{8203}{8241}Nigdzie nie wracamy.{8242}{8309}Ju� prawie czas.{8883}{8912}A ty, co wyprawiasz?{8913}{8968}Nic. To prawdopodobnie|moja �ona.{8969}{9028}Mieszka niedaleko|i musia�a us�ysze� syreny.{9029}{9081}Podzwonisz sobie,|gdy z tob� sko�cz�.{9082}{9141}Co tam jeszcze masz?{9142}{9199}- Sucre?|/- Nie ma mnie. M�w, co masz do powiedzenia.{9200}{9265}Sucre, gdzie jeste�, do cholery?|Liczyli�my na to, �e tu b�dziesz.{9266}{9385}Ju� po nas, je�li si� nie zjawisz.|Oddzwo� do mnie, prosz�.{9539}{9612}Oddaj to do depozytu.{9639}{9701}- Co si� tam dzieje?|- By�a pr�ba ucieczki.{9702}{9741}Uda�a si�?{9742}{9786}Zbiegowie zostali z�apani.{9787}{9878}A jeden zosta� powa�nie postrzelony.{10068}{10104}Sucre?|/Sucre?{10105}{10159}Nie, tu Alfonso Gallero.{10160}{10204}Jeste� tam, gdzie trzeba?{10205}{10226}Tak.{10227}{10294}Zostawi�em samoch�d na poboczu.|Kluczyki s� w nadkolu.{10295}{10373}Powinny tam by�.|Sprawd�.{10589}{10616}S� tutaj.{10617}{10648}To dobrze.{10649}{10708}Ty te� tu b�dziesz?|Na 3-12?{10709}{10787}Tak. 3-12.|Do zobaczenia.{11110}{11212}- To oni pr�bowali uciec?|- Tak, prosz� pana.{11258}{11338}Powiedzcie mi.|Jak si� tam dostali�cie.{11339}{11416}Jak si� tam dostali�cie?{11446}{11522}No dalej, powiedzcie mi.{11609}{11685}Jak si� tam dostali�cie?{11723}{11795}- Tunelem.|- Gdzie?!{11850}{11921}Pod pokojem Lechero.{12011}{12069}Poka� mi.{12354}{12451}- Ile jeszcze?|- To tylko kwestia sekund.{12750}{12808}/Michael!{12922}{12949}Drzwi.{12951}{13009}- Nie znam szyfru.|- Improwizuj.{13011}{13075}To szale�stwo.{13215}{13272}Ruszamy.{15053}{15112}Szybciej!{15664}{15694}Nic.{15696}{15722}Jeste� pewny?{15724}{15740}Na sto procent.{15742}{15820}Ten skurwiel nas wystawi�.{16000}{16028}Jeste� pewien?{16029}{16118}Na sto procent.|Nikogo tam nie ma.{16171}{16229}To nie ja, to Scofield.|To on to zaplanowa�.{16231}{16259}Sprawd�cie na spacerniaku.{16261}{16324}On, Whistler, Mahone|i ten dzieciak koszykarz.{16326}{16362}�adnego z nich nie b�dzie.{16363}{16416}Sko�czy�e� liczenie?{16418}{16500}/W�a�nie ko�cz�, prosz� pana.{16866}{16936}/Brakuje czterech.{16998}{17060}/Tu kapitan Soho.|/Brakuje kolejnych wi�ni�w.{17061}{17149}/Sprawd�cie ca�y teren wi�zienia.{18196}{18242}Nie widzieli�my nikogo, generale.{18244}{18344}Jest pan pewien,|�e s� tu gdzie� wi�niowie?{18378}{18445}Na ziemi niczyjej|nie znajdziecie �adnych wi�ni�w.{18446}{18519}Bo ju� ich tu nie ma.{19103}{19175}Szybciej!|Gubimy ich.{19681}{19735}T�dy.{19778}{19829}Zacz�� krzycze�,|�eby�my uciekali z autobusu.{19830}{19904}Wysiada�!|Natychmiast!{19914}{19980}...tego wzrostu.{20040}{20086}Jakby pan opisa� podejrzanego?{20087}{20191}By� wysoki.|Mia� wi�cej ni� metr osiemdziesi�t.{20202}{20228}/Jakiej by� narodowo�ci?{20229}{20278}Amerykanin.|M�wi� po angielsku.{20279}{20323}Dalej, ruchy!{20325}{20369}Rozpozna�by go pan,|gdyby go pan zobaczy�?{20370}{20438}/Tak, naturalnie.{20852}{20929}- Co jest?|- Skr�ci�em kostk�.{20930}{20982}Szybko, to niedaleko!|Pom�cie mi.{20984}{21079}Panie Whistler, je�li b�dzie trzeba,|zaci�gniemy tam pana za w�osy.{21081}{21129}Tylko was spowalniam.|Id�cie beze mnie.{21130}{21165}Nie ma takiej mo�liwo�ci.{21167}{21207}Do pla�y zosta�o 400 metr�w.{21208}{21234}Damy rad�.{21236}{21317}- Alex, pom�.|- Szybciej, szybciej.{21318}{21377}Chod�cie.{21738}{21792}/Hej!{21822}{21852}Czo�em.{21853}{21905}Mamy tylko kilka minut.|Goni� nas �o�nierze.{21907}{21941}- Gliny te�.|- Mamy, co potrzeba?{21943}{21967}Tak, mamy.{21968}{22033}A czego potrzebujemy?{22034}{22128}Zawsze zabierasz ze sob�|m�zgowc�w, co? T�dy.{22130}{22194}Chod�.|Szybko.{22709}{22742}Michael, pos�uchaj.{22743}{22815}Je�li my�lisz, �e Firma pozwoli ci|odej�� to jeste� w b��dzie.{22816}{22841}Zamknij si�.{22843}{22879}Zabij� was, gdy tylko mnie dostan�.{22880}{22984}A ja nie chc�, �eby Sofia|dosta�a si� pod kule.{23026}{23100}Po prostu pozw�l mi odej��.|Skontaktuj� si� z nimi, obiecuj�.{23101}{23155}Powiem, �e oddam si� im,|gdy tylko LJ b�dzie bezpieczny.{23156}{23168}Hej!{23169}{23263}Przesta� gada�|o moim synu, rozumiesz?{23280}{23385}Nie przyszli�my si� tu opala�,|ale st�d znikn��.{23693}{23748}Wojskowe patrole pilnuj�|ka�dej drogi w pobli�u wi�zienia.{23749}{23775}Nie wzi��e� pod uwag� �odzi?{23777}{23853}Po�cig jest niedaleko,|byliby�my jak kaczki na strzelnicy.{23854}{23925}- Musimy by� niewidzialni.|- Pi�ciu go�ci, cztery butle.{23927}{23997}Masz pecha, Mahone.{24002}{24078}Linc i ja b�dziemy si� dzieli�.{24080}{24158}Wrzu�cie buty do skrzynki.{24210}{24258}Tak?{24259}{24309}Powiedz mi, �e go masz.{24310}{24374}/Tak, mam go.|Gdzie jest m�j syn?{24375}{24471}Razem ze mn�.|Daj go do s�uchawki, natychmiast!{24472}{24498}Powiedz co�.{24499}{24565}Wkr�tce tam b�d�.|Nie krzywd� nikogo.{24566}{24593}Zadowolona?{24594}{24655}Za 20 minut macie si�|ze mn� spotka� w Panamie.{24656}{24758}/- Tam, gdzie si� um�wili�my.|- B�dziemy tam.{24851}{24949}Hej, pozw�l mi|wrzuci� tam m�j przewodnik.{24951}{24985}M�j przewodnik.{24986}{25052}M�j przewodnik!{25119}{25188}- Musia� mi wypa�� z kieszeni.|- My�la�em, �e rozgryz�e� wsp�rz�dne.{25189}{25239}Ale ich nie zapami�ta�em.|Zapisa�em je w przewodniku.{25240}{25288}Jestem pewien,|�e wci�� nas szukaj�.{25289}{25324}Idziemy, p�niej si� b�dziemy martwi�.{25325}{25392}Czy m�g�by�?|To zdj�cie mojego syna.{25393}{25451}M�g�by�?{25456}{25503}Do woreczka.{25504}{25554}Wal si�, Mahone.{25555}{25613}Idziemy.{25633}{25686}McGrady!{25687}{25736}McGrady?{25737}{25785}Nie p�ywam za dobrze.{25786}{25832}- Co?|- M�wi si� trudno. Musisz si� zamoczy�.{25833}{25868}W�a�.{25869}{25978}W porz�dku. Podzielimy si� butl�.|Ka�dy z nas b�dzie jej u�ywa� po kilka sekund na zmian�.{25979}{26045}Dalej.|Chod�my.{26521}{26542}Tutaj!{26543}{26609}W stron� pla�y!{26771}{26847}Przysi�g�bym, �e uciekali|w tym kierunku.{26848}{26915}Daj mi lornetk�.{27072}{27149}Widzi pan jakie� �odzie?{27168}{27222}Ani jednej.{27223}{27300}Gdzie oni s�, do diab�a?{27783}{27823}Gdzie jest Scofield?{27824}{27851}Nie wiem.{27852}{27920}Nic mi nie m�wi�.{27965}{28003}Dok�d ucieka?{28004}{28083}Ju� m�wi�em.|Nic nie wiem.{28109}{28226}Jest tylko jeden spos�b,|by upewni� si�, �e m�wisz prawd�.{28753}{28808}Chc� ludzi w promieniu|pi�ciu kilometr�w...{28809}{28865}zar�wno na wschodzie,|jak i na zachodzie...{28866}{28899}przy ka�dej przybrze�nej drodze.{28900}{28992}Ka�dy samoch�d|ma zosta� przeszukany!{29020}{29067}Raport dla genera�a.{29068}{29134}Potrzebuj� natychmiast wi�cej ludzi.{29135}{29204}Tu genera� Mestas.... [ Pobierz całość w formacie PDF ]