Prison.Break.S04E02.HDTV.XviD-LOL, Prison Break, sezon 4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{21}{88}/LOS ANGELES,|/KALIFORNIA{89}{187}To prognoza, o kt�r� pan prosi�, generale.{448}{490}Mo�esz m�wi�, dalej.{491}{531}/CHICAGO, ILLINOIS|/S� pewne komplikacje.{532}{583}Bracia zostali przetransportowani...{584}{631}/Czytam gazety.{632}{703}Nie musisz mi opowiada�,|o czym pisz� w nag��wkach.{704}{783}Nie ujawniono miejsca,|w kt�rym s� przetrzymywani.{784}{873}Pan mo�e zagwarantowa�,|by to by�o wi�zienie federalne.{874}{925}Koniec uaktualnie�.{926}{1003}Zadzwo�, gdy b�d� martwi.{1004}{1055}Witajcie w Los Angeles.{1056}{1196}Okazuje si�, �e ludzie, kt�rzy zwiali|z dw�ch wi�zie� uwa�ani s� za niebezpiecznych.{1197}{1280}Ca�y czas musimy wiedzie�,|gdzie jeste�cie i co robicie.{1281}{1331}Oto nadajniki GPS na kostk�.{1332}{1389}We�cie po jednej i za��cie.{1390}{1433}Nie za�o�� tego.{1434}{1471}Wyja�nijmy sobie co�.{1472}{1546}Jestem waszym przyjacielem,|ale, co wa�niejsze, jestem te� waszym szefem.{1547}{1661}A to oznacza, �e je�li co� si� spieprzy,|to ja zap�ac� za to dupskiem nie wy.{1662}{1747}Od tej pory, gdy co� wam rozka��,|to zrobicie to.{1748}{1803}Je�li ka�� wam co� powiedzie�,|powiecie to.{1804}{1927}Je�li wi�c ka�� wam za�o�y� nadajniki,|wy zak�adacie nadajniki.{2364}{2424}/Wychodz�c na przeciw|/zaniepokojonej opinii publicznej{2425}{2513}/Jeste�cie przetrzymywani w wi�zieniu|/federalnym gdzie� na terenie USA.{2514}{2609}/Aby wi�c unikn�� t�umacze�|/i nie wychyla� si� przed Firm�,{2610}{2718}/musicie mie� g�owy na karku|/i uszy szeroko otwarte.{2719}{2839}/Zapewniamy telefony, ubrania|/i wszystko inne, co potrzebne wam do dzia�ania.{2840}{2899}Przeszukali�cie ich|zanim tu wle�li, co?{2900}{2938}Nie mam zamiaru|dosta� kosiorem pod �ebro.{2939}{2979}A to kto?{2980}{3011}To Roland Glenn.{3012}{3039}B�dzie wam pomaga�.{3040}{3130}- Mamy ju� sw�j zesp�.|- Nie, Scofield, to m�j zesp�.{3131}{3191}A Roland podobnie do was|pracuje na kasacje wyroku.{3192}{3257}Prawd� m�wi�c, bior�c pod uwag�|ochron�, jak� ma zapewniona Skylla{3258}{3306}ekspertyzy Rolanda b�d� niezb�dne.{3307}{3379}Je�li wi�c nie ma wi�cej pyta�,|skupmy si� na odnalezieniu Skylli.{3380}{3439}A co z krokiem numer dwa?|Co z w�amaniem?{3440}{3523}Ja si� o to b�d� martwi�.|Wy skupcie si� na Skylli.{3524}{3590}Mam pomys�,|sk�d mo�na zacz��.{3591}{3623}�wietnie, Aleksandrze.{3624}{3671}Prosz�, oto cz�owiek,|kt�ry my�li.{3672}{3751}No dobrze.|Pozw�lmy im pracowa�.{3752}{3779}Powodzenia.{3780}{3845}Ka�demu z nas.{3863}{3985}By�em tu pierwszy, wi�c my�l�,|�e zajm� sypialni� S.S. Dobrze?{4009}{4042}- Saro?|- Tak.{4043}{4116}Sypialnia jest twoja.{4156}{4190}Wiesz, gdy to wszystko si� sko�czy,{4191}{4275}ty i ja za�atwimy kilka spraw.{4400}{4508}Dobra. Ka�dy wie, �e ��czy|nas razem wiele r�nych historii.{4509}{4529}Taki los.{4530}{4596}Aby jednak nam si� powiod�o,|ka�dy z nas b�dzie potrzebny.{4597}{4615}Musimy pracowa� razem.{4616}{4702}Je�li kto� ma jaki� problem,|to niech m�wi.{4703}{4814}Chcecie co� sobie wyja�nia�,|teraz jest ku temu czas.{5018}{5081}Dobrze.|Do roboty.{5082}{5180}Zadaniem Whistlera by�o|dostarczenie tego dysku,{5181}{5231}Skylli do kogo� z szefostwa Firmy.{5232}{5280}Kogo�, zwanego Dyskobolem.{5281}{5368}Jego zadaniem jest ochrona dysku.{5369}{5400}Zabezpieczenie go.{5401}{5513}Nie wiem, kim on jest,|ale przyjrza�em si� jego kierowcy.{5514}{5572}Jego kierowcy?|Mo�e walniesz jaki� rysunek?{5573}{5629}Por�wnamy go z twarzami|10 milion�w mieszka�c�w Los Angeles.{5630}{5661}Super.{5662}{5716}Widzia�em nie tylko jego twarz.{5717}{5810}/Inni kierowcy rozmawiali ze sob�,|/ale on trzyma� si� na uboczu.{5811}{5899}/Nogi razem, r�ce za sob�.|Z pewno�ci� jest by�ym wojskowym.{5900}{5972}/Podwozie jego samochodu|by�o ni�sze ni� reszty aut.{5973}{6080}Oznacza to wzmo�on� ochron�. Auto|osiad�o ze wzgl�du na kuloodporne os�ony.{6081}{6120}Jego garnitur.{6121}{6213}/Nie kupisz takiego z pensji psa,|/czy z weekendowych fuch jako kierowca.{6214}{6308}Oznacza, �e ma sta�� prac�|i jest wysoko op�acany.{6309}{6424}Popro� pana Selfa, �eby sprawdzi�|zapisy podatkowe 45-55-letnich bia�ych.{6425}{6494}mieszkaj�cych w Los Angeles,|pobieraj�cych wojskow� emerytur�{6495}{6578}i dostaj�cych sze�ciocyfrowy czek|od prywatnego przedsi�biorstwa{6579}{6659}To ograniczy 10 milion�w|do jakich� 50. os�b.{6660}{6752}A wtedy ja rozpoznam naszego kolesia.{6776}{6873}Znajd�my kierowc�|a znajdziemy Dyskobola.{6898}{7011}/PUSTYNIA MEKSYKA�SKA|/100 KILOMETR�W OD GRANICY Z USA{7310}{7401}Nie jedli�my ani nie pili�my|od wielu dni.{7402}{7502}- Nie chc� tu umrze�.|- Nie umrzemy tu, Sancho.{7503}{7612}Hej, nic nam nie b�dzie. Musimy|jedynie odnale�� tzw. kaktus kompas.{7613}{7680}Taki kaktus pochyla si�|na po�udniow� stron�.{7681}{7726}Rodzi pyszne owoce, kt�rymi si� najemy{7727}{7835}a je�li zobaczymy, gdzie jest po�udnie,|to b�dziemy te� wiedzie�, gdzie jest p�noc.{7836}{7892}Kumasz?{7969}{8020}Co� ci powiem.{8021}{8060}Mo�e tu sobie chwil� odpoczniemy.{8061}{8144}Ruszymy wieczorem,|gdy b�dzie ch�odniej.{8145}{8211}Brzmi �wietnie.{8242}{8291}Co zrobimy, gdy ju� dotrzemy?{8292}{8334}Do San Diego.{8335}{8455}Po tym, jak Michael zap�aci za|ca�e z�o, jakie mi wyrz�dzi�?{8528}{8610}Ci�gle pr�buj� to rozkmini�.{10155}{10205}Dobra robota ABN-u.{10206}{10285}FBI zaj�oby kilka dni|zebranie tych danych.{10286}{10384}FBI powinno mnie zatrudni�. Ja bym|to zrobi� w max 25 minut.{10385}{10415}Jeste� jakim� hakerem?{10416}{10476}Zajmuj� si� silikonow� litografi�|dla osobistych zysk�w.{10477}{10508}To z�odziej to�samo�ci.{10509}{10540}Zwyk�y skunks.{10541}{10655}Mo�e sobie si�dziesz w k�ciku.|Zawo�amy ci�, gdy b�dziesz nam potrzebny.{10656}{10683}To on.{10684}{10749}To nasz kierowca.{10750}{10776}I co teraz?{10777}{10822}On zaprowadzi nas do Dyskobola.{10823}{10914}A Dyskobol zaprowadzi nas do Skylli.{11056}{11120}Mog�e� mnie tam zostawi�.|W wi�zieniu.{11121}{11160}Mog�em czy powinienem?{11161}{11197}Mo�e to i to.{11198}{11234}Czy to twoje podzi�kowania?{11235}{11272}- A nie wiem.|- Nie zaprz�taj sobie tym g�owy.{11273}{11320}Jeste� tutaj,|bo ci� potrzebujemy.{11321}{11393}- Nie dlatego, �e ci� chcemy.|- To on.{11394}{11459}To nasz facet.{11670}{11770}/- A to co?|/- Wygl�da na prywatn� ochron�.{11831}{11907}/To przypomina fortec�.{11931}{11969}/Wolniej.|/Wolniej.{11970}{12074}/Ta rzecz, kt�r� musimy zdoby�.|/Jest w �rodku?{12095}{12156}/Czujniki ruchu,|/systemy alarmowe,{12157}{12230}/uzbrojeni stra�nicy.{12244}{12328}Wej�� i wyj��.|Bez zauwa�enia.{12346}{12420}Lepiej, �eby� mia�|wypasiony plan, Michael.{12421}{12500}M�wi�c w skr�cie, nie ma mo�liwo�ci,|�eby si� tam w�ama�.{12501}{12549}Nie w po�piechu.|I nie bez zauwa�enia.{12550}{12642}A co z s�siadami?|Mo�emy zrobi� podkop.{12643}{12715}Najbli�si s�siedzi mieszkaj� tutaj,|po drugiej stronie ulicy.{12716}{12776}Zaj�oby to nam tygodnie.{12777}{12891}Rz�dowa historyjka, �e trzymaj� nas|u federalnych nie wytrzyma za d�ugo.{12892}{12923}Co to ma znaczy�?{12924}{12976}Co b�dzie, je�li wyjdzie,|�e nas tam nie ma?{12977}{13011}A co, je�li nie musimy|w�amywa� si� do tego domu?{13012}{13038}Tylko do samochodu.{13039}{13067}Ta Skylla jest taka wa�na.{13068}{13105}Mo�e kole� nosi j�|ca�y czas przy sobie?{13106}{13171}Wed�ug publicznych danych, w�a�cicielem|posiad�o�ci jest niejaki Stuart Tuxhorn.{13172}{13261}Przewodnicz�cy firmy o nazwie Spectroleum.{13262}{13322}Go��, taki jak on,|ma zapewnion� sta�� ochron�.{13323}{13378}Musimy to zabra� tak,|�eby nikt nie zorientowa� sie, �e znikn�o?{13379}{13431}Je�li wi�c ma j� przy sobie,|to jak mu j� zabierzemy?{13432}{13465}Nie trzeba kra�� dysku.{13466}{13542}Wystarczy go skopiowa�.{13638}{13739}Prosz�, prosz�. Nagle was|interesuje, co mam do powiedzenia?{13740}{13784}Skopiowanie go utrudni spraw�.{13785}{13872}Nie tylko trzeba by j� ukra��,|ale i zaraz odda�, m�dralo.{13873}{13962}Tylko wtedy, kiedy nie macie mnie, hombre.{13963}{13990}A c� to?{13991}{14047}Pow�d, dla kt�rego|mnie przymkni�to.{14048}{14076}Zwin��e� kom�r�?{14077}{14109}Tak, pewnie.{14110}{14213}Odsiaduj� wyrok w federalnym|wi�zieniu za r�bni�cie kom�rki?{14214}{14237}Wynalaz�em to,{14238}{14274}�eby nie musie� kra��.{14275}{14382}Wygl�da jak telefon, ale w rzeczywisto�ci|to cyfrowa czarna dziura.{14383}{14444}Bezprzewodowy dysk twardy,|poch�aniaj�cy wszelkie elektroniczne dane{14445}{14471}z odleg�o�ci trzech metr�w.{14472}{14496}Jakie dane?{14497}{14588}Dane o koncie bankowym ka�dego,|kto popija kawk� stukaj�c w laptopa.{14589}{14661}Numer pin ka�dej karty u�ytej|do p�acenia za paliwo.{14662}{14757}Mog� przej�� obok i zdoby� wszelkie dane|dziesi�ciu os�b w ci�gu dziesi�ciu minut.{14758}{14844}Bez po�piechu,|z palcem w nosie.{14847}{14896}Oraz informacje|zapisane w Skylli?{14897}{14987}Je�li podejd� wystarczaj�co blisko.{15001}{15060}S� nasze.{15104}{15174}/SKAZANY NA �MIER�{15355}{15437}Czy to wystarczaj�ca liczba?{15573}{15637}10,000 ludzi?{15836}{15897}- Tak.|- Dobrze.{15898}{16017}A teraz, gdy ju� wsp�pracujesz,|mo�emy zaj�� si� operacj�.{16230}{16260}Nadje�d�a.{16261}{16326}Dobra, czekaj.{16384}{16414}/Saro, to ja.{16415}{16474}S�uchamy.{16492}{16552}W trakcie monitorowanie urz�dzenia|nie b�d� w stanie zobaczy�,{16553}{16577}jakie dane zosta�y skopiowane.{16578}{16650}Ale jak przy|�ci�ganiu porno z internetu,{16651}{16708}pasek post�pu powie mi,|kiedy b�dzie mo�na �wi�towa�.{16709}{16749}Jak d�ugo b�d� musieli|pozosta� w zasi�gu?{16750}{16816}Przy tak zakodowanych danych|mo�e to potrwa� przynajmniej dwie minuty.{16817}{16857}Nadje�d�a.{16858}{16929}Sucre, twoja kolej.{17187}{17248}Powodzenia.{17398}{17466}M�g�by si� pan|odsun�� od samochodu?{174... [ Pobierz całość w formacie PDF ]