Prison. Break. S04E11. HDTV. XviD-LOL(1), Prison Break, sezon 4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{25}{65}/Poprzednio w Prison Break{66}{109}- Firma przenosi Scyll�.|- Kiedy?{110}{127}Jutro.{128}{166}- Nawali�am.|- Co masz na my�li?{167}{251}Wspomnia�am o Whistlerze.{281}{336}Halo?{338}{408}A wi�c to ty jeste� Feng?{409}{454}- Susan.|- Zgadza si�.{455}{529}�ciana jest uzbrojona|stalowymi w��knami.{530}{640}Scylla chroniona jest przez|czujniki wagi i d�wi�ku.{641}{773}Firma zostanie zaalarmowana, je�li znajdzie si�|tam ktokolwiek ci�szy ni� kilogram.{774}{844}/- Michael!|/- Masz nowotw�r podwzg�rza.{845}{897}Doktor uwa�a, �e|potrzebujesz operacji.{898}{945}- Dwa dni.|- Nie. Jutro.{946}{1053}Inaczej umrzesz|i nie ma od tego odwrotu.{1702}{1789}Jeszcze troch�,|ale powoli.{3076}{3127}/Nie ma mowy,|/�eby na to zas�ugiwa�!{3128}{3183}- A to dlatego, bo?|- Po tym, na co mnie narazi�?{3184}{3231}Samemu trudno mi w to uwierzy�.{3232}{3335}Oczywi�cie, �e musimy sprawi�,|�e spadnie na niego deszcz sprawiedliwo�ci.{3336}{3395}Ale na razie potrzebujemy jego dysku{3396}{3549}i nic ju� nie stanie na drodze pomi�dzy|nami i 125. milionami pana Fenga.{3615}{3693}Warto by�o gra� w totolotka!{3694}{3751}Nie odrywaj �ap od aparatu!{3752}{3814}Do roboty.{4090}{4141}To �wietnie.|Dobrze.{4142}{4196}Bardzo dzi�kuj�,|doktorze Mulden.{4197}{4254}Spotka si� z tob�|dzisiaj o pi�tnastej.{4255}{4283}- Nie.|- Musisz i��.{4284}{4349}Musimy zacz��,|co rozpocz�li�my.{4350}{4460}- Poradzimy sobie.|- Potrzebuj� jednego dnia.{4461}{4539}Michael... Doktor Mulden|przyjmie ci� dzisiaj.{4540}{4596}Da� nam s�owo,|�e nie zawiadomi w�adz.{4597}{4707}Je�li to od�o�ysz,|przyjmie ci� inny lekarz.{4708}{4792}Dasz sobie r�k� uci��,|�e nie zawiadomi glin?{4793}{4878}Zosta�o tyle do zrobienia.{5122}{5177}Dobrze.{5178}{5245}O pi�tnastej?{5330}{5470}/Ostatni raz wierci�em dziur� w �cianie|z Michaelem ubijaczk� do jajek w Fox River.{5471}{5555}Nie mog� uwierzy�,|�e wszystko zbli�a si� ku ko�cowi.{5556}{5604}A jego tu nie ma.{5605}{5667}Nic mu nie b�dzie.{5668}{5732}Sk�d wiesz?{5736}{5780}Nie wiem.{5781}{5856}Staram si� tylko,|by�my zachowali koncentracj�.{5857}{5930}Hej!|On jest chory.{5931}{6002}Ale gwarantuj� ci, �e jedna|rzecz pogorszy jego zdrowie.{6003}{6080}Powr�t do wi�zienia.{6124}{6194}A je�li si� tam nie dostaniemy,{6195}{6288}wszyscy wyl�dujemy w wi�zieniu.{6472}{6580}/.::Grupa Hatak - Hatak. pl::.|/przedstawia{6596}{6674}/T�umaczenie: Quentin{7035}{7128}/Prison Break 04x11|/Quiet Riot{7534}{7608}Nic mu nie b�dzie.{7635}{7732}Te� si� boj�, ale szpital to w tej|chwili najlepsze miejsce dla niego.{7733}{7798}Nie p�jdzie tam, p�ki|nie zaplanuje wszystkiego do ko�ca.{7799}{7928}C�. Alex i Fernando lada|chwila wr�c� z nagraniem, tak?{7944}{7981}Powinni.{7982}{8052}Wi�c brakowa� nam b�dzie|jedynie sz�stego dysku.{8053}{8104}Gretchen nad tym pracuje.{8105}{8145}Naprawd� my�lisz,|�e mo�emy jej ufa�?{8146}{8194}W sprawie dysku?{8195}{8233}Bez dw�ch zda�.{8234}{8271}W jakiejkolwiek innej sprawie?{8272}{8326}Nie.{8458}{8578}O�miu ochroniarzy b�dzie towarzyszy� Scylli|od piwnicy, a� do uzbrojonego auta w gara�u.{8579}{8637}Jeden samoch�d nie wystarczy.{8638}{8731}Dlatego mam zapewnion� eskort�|s�u�b specjalnych, a� do lotniska March.{8732}{8784}Tam Scylla zostanie za�adowana|na pok�ad C-130.{8785}{8836}Potrzebujemy wsparcia lotniczego|a� do River Rock.{8837}{8904}Pu�kownik Rififi|po�yczy� nam trzy F-18.{8905}{8979}Mo�e trudno ci w to uwierzy�,|ale panuj� nad wszystkim.{8980}{9070}Nie masz si� czym przejmowa�.{9094}{9178}Gdy samolot wyl�duje, przedsi�wzi�te|zostan� te same �rodki ostro�no�ci.{9179}{9257}Uzbrojona ci�ar�wka, dw�ch stra�nik�w,|a� do miejsca przeznaczenia.{9258}{9348}/Nasz stary pok�j.|/1 po po�udniu.{9349}{9413}W porz�dku.{9460}{9540}- Wybierasz si� gdzie�?|- Mam spotkanie.{9541}{9567}Akurat dzisiaj?{9568}{9653}Przed chwil� powiedzia�a�,|�e nie mam si� czego obawia�.{9654}{9725}Powiedz mi,|�e to nie Gretchen?{9726}{9751}To �mieszne.{9752}{9815}To sprawa osobistej wagi.|Nie b�d� jej z tob� omawia�.{9816}{9895}- Nie ufam jej.|- Powiedz mi co�, czego nie wiem.{9896}{9970}Wracam za minetk�.{10126}{10209}- Czego si� dowiedzia�a�?|- B�dziesz �wiadomy przez ca�y czas.{10210}{10360}Potrzebujesz jedynie miejscowego znieczulenia|w czterech miejscach z przodu i z ty�u g�owy.{10361}{10420}- Potrzebne do klamry?|- Dok�adnie tak.{10421}{10515}Umieszczenie jej b�dzie|najmniej przyjemn� cz�ci� operacji.{10516}{10587}B�d� musieli umie�ci�|cztery podp�rki w czaszce.{10588}{10654}Aby tego dokona�|trzeba j� nawierci�.{10655}{10727}- Musimy tego s�ucha�?|- Chc� pos�ucha�, Linc.{10728}{10806}- I co potem?|- Kolejny skan m�zgu.{10807}{10911}Lekarz wykona tr�jwymiarowe odwzorowanie,|by ustali� dok�adne po�o�enie guza.{10912}{10992}- A gdy ju� to zrobi?|- Wezwie specjaln� jednostk�.{10993}{11130}Za�o�� ci he�m skalibrowany tak,|by wycelowa� dok�adnie w guz.{11147}{11187}I od tego momentu...{11188}{11321}/W samochodzie mam jeszcze dwa pud�a.|Przynie�cie je sobie.{11389}{11418}Nic ci nie jest?{11419}{11510}- Bo gdy ci� ostatnio widzia�em...|- W porz�dku. To by�a ma�e odwodnienie.{11511}{11581}To dobrze.|Oto sprz�t, o kt�ry prosili�cie.{11582}{11623}Jeste�cie pewni, �e|dostaniecie si� do �rodka?{11624}{11701}To nasze zmartwienie.|Ty martw si� tym, co potem.{11702}{11755}Oddelegowa�em kogo� do pilnowania|Gretchen i Bagwella.{11756}{11809}Zostan� zdj�ci, je�li|spr�buj� kombinowa�.{11810}{11907}Nic nie stanie|pomi�dzy nami i Scyll�.{11908}{11981}Na pewno dobrze si� czujesz?{11982}{12007}Tak.{12008}{12108}Po prostu w�amujemy si�|do budynku Firmy{12109}{12206}- i to zrozumia�e, �e mamy nerwy.|- Pewnie.{12207}{12294}Pami�tam, gdy tw�j ojciec|desygnowa� mnie do tego zadania, czu�em{12295}{12337}jakbym gania� za duchami.{12338}{12435}Ale dzi�ki waszej robocie,|dzi� nadszed� ten dzie�.{12436}{12534}Dzie�, w kt�rym|dorwiemy tych gnoi.{12807}{12837}Macie?{12838}{12893}Mamy.{12953}{13010}- Zosta�y nam cztery godziny.|- Jak to?{13011}{13083}Jad� do szpitala.{13214}{13257}Panie i panowie...{13258}{13300}Scylla.{13301}{13383}Mamy wiele do zrobienia.{13400}{13508}Musimy przej�� przez dwie �ciany.|Jedn� betonow�, drug� szklan�.{13509}{13551}Nie wydaj�c przy tym|najmniejszego d�wi�ku.{13552}{13609}Superczu�e paraboliczne mikrofony{13610}{13646}wycelowane w r�nych kierunkach.{13647}{13772}Czujniki w pod�odze potrafi� wyczu�|dodatkowe obci��enie pod�ogi o kilogram.{13773}{13812}Wi�c...{13813}{13912}Musimy pokona� dystans pomi�dzy|�cianami bez dotykania pod�ogi.{13913}{14028}Nie generuj�c przy okazji|�adnej dodatkowej temperatury.{14029}{14130}Te czujniki ciep�a to|najnowsza mo�liwa technologia.{14131}{14200}Zrobimy jeden fa�szywy ruch,{14201}{14278}kamery si� w��cz�, a genera� Kranz|dowie si�, �e jeste�my w �rodku.{14279}{14384}To zadziwiaj�ce. Tyle zabezpiecze�|i tylko jeden cz�owiek z dost�pem do podgl�du wideo.{14385}{14448}Firma nie chce �adnych|namacalnych dowod�w.{14449}{14530}- Mamy dost�p do tej windy?|- Jest w samym �rodku budynku Firmy.{14531}{14561}Za du�o tam stra�y.{14562}{14619}Musimy zaatakowa� tam,|gdzie si� nas nie spodziewaj�.{14620}{14690}Zaczniemy od betonowej �ciany.|Sucre, nawierci�e� j�, tak?{14691}{14763}Tak. Jak m�wi�e�, jest|zbrojona stalowymi w��knami.{14764}{14916}Aby si� przez ni� przedosta�|musimy wygenerowa� pole elektromagnetyczne.{15000}{15113}Musimy wygenerowa�|pole elektromagnetyczne...{15155}{15254}Aby uzyska� pole elektromagnetyczne|o sile potrzebnej do naszych cel�w,{15255}{15309}b�dziemy potrzebowali|przynajmniej kliku akumulator�w.{15310}{15344}Rozumiesz?{15345}{15399}Tak.{15410}{15482}Mo�emy to zrobi�.{15562}{15696}O kt�rej spodziewamy si�,|�e Gretchen zdob�dzie sz�sty dysk?{15890}{15957}Co tak d�ugo?{15970}{16034}Wiesz, co we mnie wst�puje,|gdy jestem g�odna.{16035}{16103}Nie by�o �atwo|wyrwa� si� z biura.{16104}{16237}Mog�am przyj�� do ciebie...|jak za starych, dobrych czas�w.{16249}{16372}Prawie �a�uj�, �e nie mamy tutaj|mahoniowego biurka.{16407}{16489}Och, jeste�|taki spi�ty.{16500}{16595}Zdejmij marynark�.|Zajm� si� tym.{16758}{16817}Nie przynios�em go ze sob�.{16818}{16916}Mojego dysku.|Tego szukasz, prawda?{16921}{16960}O jakim dysku m�wisz?{16961}{16993}Zapomnia�a�.{16994}{17080}To ja nauczy�em ci� k�ama�.{17081}{17212}Nie s�dzi�em, �e w moim wieku|wci�� mo�na z�ama� mi serce.{17256}{17310}Po co chcia�a� ukra�� m�j dysk?{17311}{17375}Nie wiesz, �e gdyby�|poczeka�a jeszcze troch�,{17376}{17421}to dosta�aby� na w�asno��|sw�j dysk?{17422}{17478}Przepraszam.|Ja...{17479}{17511}Komu chcesz go sprzeda�?{17512}{17535}To nie dlatego.{17536}{17591}Komu?{17610}{17668}Jestem matk� twojego dziecka.{17669}{17750}Prosz� w imieniu Emily.{17775}{17855}Prosz�, Jonathanie.|Prosz�.{17856}{17920}Kocham ci�.{18103}{18178}Je�li jeszcze kiedykolwiek|ci� zobacz�...{18179}{18277}zastrzel� ci�|bez mrugni�cia okiem.{18622}{18664}Wszystko w porz�dku, Cole?{18665}{18753}Musisz wiedzie�|co� wa�nego.{18772}{18843}B�dziemy bogaci.{18849}{18901}Mam wi�c pytanie.{18902}{18999}Ile by mnie kosztowa�a mo�liwo��|zdj�cia ci tego �akieciku?{19000}{19029}S�ucham?{19030}{19086}Po dzisiejszym dniu|ju� nigdy ci� nie zobacz�.{19087}{19130}A ty taka poubierana.{19131}{19189}Nie mog� si� powstrzyma�.|100 dolar�w?{19190}{19245}Chcesz mi zap�aci�|za zdj�cie ubrania?{19246}{19290}Nie ca�ego.|Tylko �akietu.{19291}{19354}- Dwie�cie.|- Nie rozbior� si� dla ciebie.{19355}{19417}- Zlituj si� nad starym cz�owiekiem.|- Jeste� obrzydliwy.{19418}{19478}Lubie�ny i pod�y.{19479}{19532}A wkr�tce tak�e|nie do uwierzenia bogaty{19533}{19591}Tysi�c dolar�w.{19592}{19646}Sk�d nagle ta skromno��?{19647}{19745}Col... [ Pobierz całość w formacie PDF ]