Prison Break s04e12, Jasiunia1949

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{27}{71}/Poprzednio w Prison Break{72}{167}Od tej chwili, prosi�bym,|�eby ka�dy z was mia� przy sobie dysk{168}{197}przez ca�y czas.{198}{232}Gretchen nie zdoby�a sz�stego dysku.{233}{343}- A wi�c, jak stoimy?|- Uda�o jej si� jednak zdoby� t� informacj�.{344}{416}To mo�e si� przyda�.{435}{501}Zadzwoni� do mnie stary przyjaciel.|Dowiedzia� si�, �e Scylla jest w grze.{502}{581}/Chce wiedzie�, czy mo�e j� dosta�.|Um�wili�my si� w bezpiecznym miejscu.{582}{605}Masz d�ugopis?{606}{686}- Chwila.|/- 1917 Piermont.{749}{804}/Agent Self.{805}{847}Czekali�my.{848}{941}Gdy bracia wyjd� przez te drzwi,|dam im szans� do poddania si�.{942}{1005}Nie ma szans,|�e oddadz� to bez walki.{1006}{1096}Wtedy odpowiemy|pi�knym za nadobne.{1097}{1193}/Zrobimy jeden fa�szywy ruch,|/kamery si� w��cz�,{1194}{1302}/a genera� Kranz|/dowie si�, �e jeste�my w �rodku.{1425}{1522}Potrzebuj� oddzia�u na dole.|Natychmiast!{2039}{2103}Ju� nied�ugo.{2137}{2246}Jeste� pewna, �e nie powinni�my|czeka� na Michaela na dole?{2247}{2324}Gdyby� zna� si� na taktyce,|wiedzia�by�, �e to wy�szy poziom.{2325}{2401}Poza tym, mamy t�umiki.{2671}{2734}/A wi�c Scylla to nie jeden dysk.{2735}{2797}Tylko sze��.{2915}{3032}Upewnijcie si�, ze nie ma �adunk�w|wybuchowych i zabijcie.{3351}{3452}Rzu�cie to!|Albo rozpieprz� mu ten �ysy �eb.{3496}{3566}Lepiej opu�� bro�.{3597}{3667}Lepiej opu�� bro�!{3703}{3768}Opu��cie bro�.{3779}{3852}Szybciej.|Rusz si� tutaj.{3853}{3919}Ruchy, dziadku.{4012}{4110}Najlepsze umys�y z ca�ego �wiata|zaprojektowa�y ten system, a ty{4111}{4182}prawie go z�ama�e�.{4200}{4289}Frustracja musi ci� dobija�.|Nawali�e�.{4290}{4341}W�a�ciwie...{4342}{4427}W uk�adance brakuje|tylko jednego elementu.{4428}{4494}A ty mi go w�a�nie przynios�e�.{4495}{4568}Chyba nie do ko�ca rozumiem.{4569}{4629}Tw�j dysk.{4631}{4684}Ju�.{5027}{5127}/.::Grupa Hatak - Hatak. pl::.|/przedstawia{5140}{5236}/T�umaczenie: Quentin|/Korekta: JediAdam{5584}{5667}/Prison Break 04x12|/Selfless{5883}{5989}- Nie tego si� spodziewa�e�?|- Po cz�owieku takim jak ty, spodziewa�em si�{5990}{6105}systemu, przy kt�rym|wszystkie asy masz w swoim r�kawie.{6238}{6336}Wygl�da na to,|�e brakuje ci kilku dysk�w.{6549}{6617}Koniec dysk_usji.{6915}{6976}- Nigdy nie pracowa�am z kim� tak beznadziejnym.|- Co?{6977}{7086}Zostawi�e� mnie z jednor�kim pojebem|i stukni�t� zdzir�, a z tob� byli...{7087}{7118}Cicho b�d�.{7119}{7187}- Nie m�w mi, co mam robi�, tch�rzu.|- Zamknij si�.{7188}{7285}Niech mnie pan wys�ucha. My�li pan,|�e Gretchen i Bagwell oddadz� Scyll�,{7286}{7348}ale ludzie, kt�rzy j� wykradn�|maj� plan, by...{7349}{7453}- Zamknij si�. Cicho b�d�!|- Sam si� zamknij i nie m�w mi, co mam robi�!{7454}{7573}- B�d� m�wi�, na co mam ochot�!|- Zamknij w ko�cu jadaczk�!{7829}{7861}Hej!{7862}{7915}Nie!{8287}{8337}- Potrzebowali�my go.|- Zabi�by ciebie.{8338}{8452}Jed� po Gretchen i Bagwella,|ja si� tu zajm� wszystkim.{8531}{8559}Cole.{8560}{8647}Powiniene� si� wstydzi�, dzikusie.{8648}{8776}Nie wiem, jakie macie zwyczaje u siebie,|ale tutaj lubimy, gdy przedstawia si� nam go�ci.{8777}{8838}- Gregory White, mi�o mi pani� pozna�.|- Susan Anthony.{8839}{8928}Widzia�em tu pani� w ostatnich dniach.|Jest pani jak�� obiecuj�c� klientk�?{8929}{8989}W zasadzie to nie.|Jestem by�� wsp�pracownic� Cole'a.{8990}{9050}Jest bardzo przekonuj�cym sprzedawc�.{9051}{9148}Naprawd�?|Gdzie razem wsp�pracowali�cie?{9178}{9222}Na Florydzie.{9223}{9271}Florydzie?{9272}{9326}Nie pracowa�e� w wydziale|p�nocnowschodnim?{9327}{9450}A tak. Ale po raz pierwszy|wsp�pracowa�em z GATE w Clearwater.{9460}{9598}- Nie usiedzisz w jednym miejscu, co?|- Urodzi�em si� w��cz�g�, Panie Bo�e.{9630}{9699}Mi�o by�o pani� pozna�.|Ja...{9700}{9783}Musz� wykona� par� telefon�w.{9927}{9983}On wie.{10088}{10141}Nie!{10194}{10260}/Co ty robisz?!{10286}{10330}/Ona ma bro�!{10331}{10384}Hej!{10452}{10505}Od�� s�uchawk�.{10506}{10585}T�dy, prosz�. Do biura pana White'a.|Prosz� si� uspokoi�.{10586}{10645}- Siadaj.|/- Pos�uchajcie mnie uwa�nie!{10646}{10709}Nikomu nie stanie si� krzywda!{10710}{10772}I co teraz?!{10990}{11086}Jak uda�o ci si�|zdoby� wszystkie dyski?{11093}{11175}Frustracja musi ci� dobija�.{11670}{11754}Czy to...?|Co to w og�le jest?{11756}{11828}Dyski by�y kluczami.{11830}{11886}A to...{11929}{11991}To jest Scylla.{11992}{12068}Za�o�� si�, �e teraz �a�ujesz,|�e nie pr�bowa�e� wrobi� kogo� innego.{12069}{12185}Jeste�cie cholernie daleko|od wydostania si� z tego budynku.{12186}{12244}Chod�my.{12407}{12437}Jeste� pewny, papi?{12438}{12493}Nie mamy poj�cia,|co na nas czeka z powrotem.{12494}{12531}Nie wiemy te�,|co nas czeka na g�rze.{12532}{12586}Zaufaj mi.|Generale!{12587}{12679}Musimy pana prosi�|o aktywacj� windy.{12916}{12977}Powodzenia.{13008}{13078}Zapraszamy z nami.{13372}{13483}Wszystko w porz�dku. Od�� bro�.|Panuj� nad sytuacj�.{13758}{13831}Mamy powa�ny problem.{14010}{14057}Dzi�ki Bogu, Michael.{14058}{14116}Mamy to.{14139}{14186}A jak idzie tobie?{14187}{14223}Cholernie dobrze.{14224}{14304}/Daj mi jeszcze pi�� minut.{15071}{15170}Przy tym biurku siedzia�e�,|gdy kaza�e� Wyattowi zabi� mojego syna?{15171}{15209}Nie martw si�, Alex.{15210}{15328}Po dzisiejszym dniu nie b�dzie ju�|wydawa� �adnych rozkaz�w.{15329}{15427}Ciekaw jestem.|Jak si� st�d wydostaniecie?{15450}{15497}Sekund� po tym,|jak wysiedli�my z windy,{15498}{15599}m�j stra�nik wykona� telefon|i zarz�dzi� zamkni�cie ca�ego budynku.{15600}{15701}Nikt i nic nie wejdzie,|ani st�d nie wyjdzie.{15702}{15762}Oboj�tnie, na co czekasz...{15763}{15828}nie zjawi si�.{17488}{17538}- Na co si� gapi�a�, co?|- Na nic.{17539}{17629}- Na co si� gapi�a�, co?!|- Na nic.{17657}{17755}Nie gap si� na mnie, �o�nierzu.|Do roboty!{17820}{17871}Nie ma szans, �eby|to si� dobrze sko�czy�o.{17872}{17919}Powinni�my st�d znika�.{17920}{18021}Nie s�dzisz, �e warto poczeka� dziesi�� minut|na sto dwadzie�cia pi�� milion�w dolar�w?{18022}{18089}We� si� do kupy!{18146}{18230}Wy�lij oddzia� pod biuro Genera�a.|Musimy sobie z tym poradzi�.{18231}{18299}Sprawd�cie windy.{18315}{18399}Zabezpieczcie klatk� schodow�.{18468}{18549}Tyle zachodu, �eby trzyma�|kilka nazwisk i raport�w.{18550}{18604}Nazwisk i raport�w?{18605}{18693}Czy to informacja prosto z rz�du,{18694}{18770}a mo�e od twojego ojca?{18773}{18800}Uwa�aj.{18801}{18874}Prawa g�rna szuflada.{18883}{18948}Jest tam co�, co powinno|ci� zainteresowa�.{18949}{19059}Wyci�gn��em to,|gdy okaza�o si�, �e chodzi o ciebie.{19069}{19098}/Dlaczego odszed�e�?{19099}{19215}Zasadzi�em si� na mi�dzynarodow�|grup�, kt�r� nazywamy Firm�.{19216}{19290}Bior� udzia� w ka�dym dzia�aniu|podejmowanym przez ten kraj.{19291}{19372}Zna�em twojego ojca|odk�d si� urodzi�e�.{19373}{19425}Wiesz, �e pracowa� dla Firmy?{19426}{19514}Tak, zajmowa� si�|analiz� danych.{19515}{19585}Tak ci powiedzia�?{19590}{19688}C�, ma to sens.|Chcia� ci� ochroni� od prawdy.{19689}{19709}Ostrzegam ci�.{19710}{19768}Tw�j ojciec by�|wspania�ym cz�owiekiem.{19769}{19840}Ale nigdy nie m�g�by|pokona� Firmy.{19841}{19927}Nie musisz powtarza� jego b��du.{19977}{20057}Jest wiele rzeczy,|kt�rych nie wiesz o Firmie.{20058}{20101}O Scylli.{20102}{20146}O twoim ojcu.{20147}{20192}O twojej matce.{20193}{20261}Zabij� ci�, przysi�gam na Boga.{20262}{20333}Przejd�my przez to.{20400}{20466}Jaki jest plan?{20723}{20764}Agencie Self.{20765}{20787}Jak stoimy?{20788}{20831}Moi ludzie weszli tam|jakie� dwie godziny temu.{20832}{20884}�adnego potwierdzenia,|�e zdobyli Scyll�?{20885}{20903}Jeszcze nie.{20904}{20958}Ale obiecuj�, �e pan|dowie si� o tym pierwszy.{20959}{21035}Jak tylko dostan�, czego chcemy,|wy�l� samochody do punktu zbi�rki.{21036}{21078}- A potem od razu wracam...|- Nie!{21079}{21186}Pojedziecie prosto do biura senatora Dallowa.|Prokurator Generalny ju� tam b�dzie czeka�.{21187}{21245}Nie mo�emy zmienia� plan�w.|To zbyt niebezpieczne.{21246}{21285}Tak jest!{21286}{21368}- Ju� prawie koniec.|- Wiem.{21429}{21496}Nie s�dzi�em,|�e dotrzesz tak daleko.{21497}{21559}Myli�em si�.{21636}{21764}Musimy by� gotowi, by wkroczy�,|jak tylko Genera� wyda taki rozkaz.{22312}{22395}Powiedzcie mi,|czego chcecie?{22420}{22472}Powiedz tylko s�owo, Fernando,{22473}{22539}a z miejsca op�acimy przysz�e|studia twojej c�reczki.{22540}{22574}Kupimy jej dom,|w kt�rym si� wychowa.{22575}{22640}My�lisz, �e po prostu|rzucisz nam troch� kasy?{22641}{22708}A my wszystko zapomnimy?{22709}{22777}Pam ci� potrzebuje, Aleksie.{22778}{22827}Bardziej ni� kiedykolwiek.{22828}{22876}Oboje wci�� cierpicie.{22877}{22925}Ale z czasem b�l przeminie.{22926}{22991}A mo�e za jaki� czas, zn�w|b�dziecie gotowi, by by� rodzicami.{22992}{23101}- A je�li pieni�dze ci� nie interesuj�...|- Powiniene� si� teraz pos�ucha�.{23102}{23152}Tej desperacji w twoim g�osie.{23153}{23167}Pos�uchaj.{23168}{23222}A ty ws�uchaj si� w to,|co mam do powiedzenia.{23223}{23251}Odczep si� ode mnie.{23252}{23343}- Cokolwiek chcesz...|- Odczep si� ode mnie.{23344}{23400}Czegokolwiek chcecie...{23401}{23468}mog� wam to da�.{23519}{23600}Bilety lotnicze dla ciebie i Sary.|Gdzie� na koniec �wiata.{23601}{23650}Jedyne, czego chc�,{23651}{23728}to zobaczenie jak Firma|zostaje zniszczona a� po fundamenty,{23729}{23802}a ciebie za kratkami.{23807}{23879}Wszyscy tego chcemy.{23903}{23982}Do tego nigdy nie dojdzie.{24050}{24152}- I co u pana s�ycha�?|- Wszystko w porz�dku.{24283}{24321}Bardzo przepraszam.{24322}{24361}Odsu� si�!{24362}{24410}Przepraszam.|Zaraz pani pomog�.{24411}{24494}Wie pan, co?|Prosz� przesta�.{24513}{24591}Prosz� si� tym nie przejmowa�.{24592}{24648}- Wszystko dobrze?|- Panowie wybacz�.{24649}{24708}Dzi�kuj�.{24854}{24912}Cholera!{25169}{25240}Wszyscy na pozy... [ Pobierz całość w formacie PDF ]