Prison Break S04E15 - Going Under, Prison Break SO4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{26}{105}/Poprzednio w Prison Break{253}{311}Michael!{346}{405}Scylla jest kompletna.{406}{442}Co wyprawiasz, do cholery?{443}{516}Kupiec ju� tu jedzie.{541}{597}Tak, mam jednego.|To Bagwell.{598}{673}Nie ma �adnego spotkania|z Prokuratorem Generalnym, prawda?{674}{746}On jest chory, Lincoln.|Je�li go jeszcze nie zabili...{747}{791}Obiecuj�, odbijemy go.{792}{876}Michael potrzebuje operacji|usuni�cia nowotworu z p�ata skroniowego{877}{949}Cen� tej operacji jest|bezpieczny powr�t Scylli.{950}{1048}/NAGROBEK II - Co to?|- Dodatkowa zach�ta.{1169}{1219}Co si� dzieje?|Gdzie jest Michael?{1220}{1285}Michael potrzebuje operacji.|I zostanie zoperowany.{1286}{1309}Gdzie?{1310}{1351}Tutaj.{1352}{1390}Co?{1391}{1441}Krantz wezwa� najlepszych|lekarzy na �wiecie.{1442}{1476}Nie mo�emy ich|do niego dopu�ci�.{1477}{1546}Na chwil� obecn�|to nasze ostatnie wyj�cie.{1547}{1630}Nie rozumiem, dlaczego|Firma chce mu pom�c.{1631}{1695}Pani doktor Tancredi.|Witam.{1696}{1726}Prosz�.{1727}{1778}Nie ma si� czego obawia�.{1779}{1830}Chcemy jedynie pom�c.{1831}{1854}Uratujecie Michaela?{1855}{1900}Kwestionuje pani|nasze mo�liwo�ci?{1901}{1955}Nie. Kwestionuj�|wasze motywy.{1956}{2017}Gdy cierpi istota ludzka,{2018}{2089}dlaczego nie chcieliby�my|jej pom�c?{2090}{2198}Empatia, Saro. Tylko ona|odr�nia nas od zwierz�t.{2215}{2342}Na czas trwania operacji b�dziesz|traktowana jak go�� w moim domu.{2355}{2423}- A potem?|/- Prosz� pana.{2424}{2496}Pacjent jest gotowy.{2511}{2561}Wszystko b�dzie dobrze, Saro.{2562}{2622}Zaufaj mi.{2795}{2828}Panie Scofield.{2829}{2939}B�dzie pan pod wp�ywem znieczulenia|i nie powinien pan odczuwa� b�lu.{2940}{3021}Musi pan pozosta� �wiadomy|podczas trwania zabiegu.{3022}{3056}W ramach �rodka bezpiecze�stwa,{3057}{3163}musimy ci�gle kontrolowa� pa�sk� mow�|i reakcj� na bod�ce.{3164}{3290}To nas upewni, �e wraz z usuni�t�|tkank� nie uszkodzili�my zdrowych kom�rek.{3291}{3336}Co to za szpital?{3337}{3450}Nie martw si�.|�wietni lekarze zaopiekuj� si� tu tob�.{3492}{3571}- Musz� dorwa� Scyll�.|- Nie, nie, nie.{3572}{3624}Nie teraz.{3625}{3667}Gdzie jest Linc?{3668}{3750}Jest tutaj.|Wszystko dobrze.{3773}{3847}- Nie odejd� p�ki nie sko�czy si� operacja.|- A ja jej nie rozpoczn�{3848}{3933}p�ki nie udowodnisz, �e potrafisz|dotrzyma� swej cz�ci umowy.{3934}{4009}W tej chwili, Scylla|wymyka nam si� z r�k.{4010}{4066}Czas nam nie sprzyja.{4067}{4114}Twojemu bratu te� nie.{4115}{4243}Moje biuro zapewni ci pe�n� wsp�prac�.|W razie potrzeby dzwo� pod ten numer.{4244}{4307}�eby dorwa� Selfa i Gretchen|b�d� potrzebowa� wszystkiego, co masz.{4308}{4429}- W zale�no�ci od tego, co masz.|- A co powiesz na wsp�lnika?{4665}{4732}- Je�li chcesz czego�...|- Zamknij si�.{4733}{4845}Powiedz, gdzie s� i zaoszcz�dzisz sobie|wiele b�lu i wstydu korzenia si� przede mn�.{4846}{4915}- Gretchen i agent Zdradziewski?|- Tak.{4916}{5008}Taka informacja mo�e by�|sporo warta.{5023}{5131}Je�li zobacz� marchewk�|dyndaj�c� na ko�cu kija...{5169}{5219}Pos�uchaj. Zas�u�y�em|na co� wi�cej.{5220}{5248}Za prac�,|kt�r� w to w�o�y�em...{5249}{5364}Gdybym nie znalaz�|przewodnika Whistlera, gdzie by�my...{5409}{5489}Jedynym, na co zas�u�y�e�,|jest okazja, by zachowa� z�by i paznokcie.{5490}{5586}Brachu, nie r�b tego.|Nic ci nie powiem!{5603}{5692}Wyrw� ci ka�dego z�ba.|Jednego za drugim.{5693}{5733}Co ty na to?{5734}{5795}- Ja si� tylko wyg�upia�em...|- Gdzie oni s�?!{5796}{5864}Doki w Arlington!{5867}{5934}Kiedy?|O kt�rej?{5948}{6012}O pi�tnastej.{6069}{6187}To ju� ostatni �rodek znieczulaj�cy.|Od teraz nie powinien pan nic czu�.{6188}{6242}B�d� przy tobie|przez ca�y czas.{6243}{6329}A ja przy tobie|przez ca�y czas.{6349}{6416}Jeste�my gotowi.{6507}{6624}Nie zostawi� ci�, dobrze?|A ty nie wa� si� zostawia� mnie.{7155}{7244}Ile takich operacji z u�yciem no�a gamma|wykona� pani zesp� do tej pory?{7245}{7330}Wykorzystuj�c n� gamma jest|13% zagro�enia, �e nowotw�r powr�ci.{7331}{7435}Wykorzystamy bardziej|zaawansowan� technologi�.{7674}{7772}/.::Grupa Hatak - Hatak.pl::.|/przedstawia{7791}{7887}/T�umaczenie: Quentin|/Korekta: JediAdam{8238}{8324}/Prison Break 04x15|/Going Under{8536}{8585}- Co jest z Michaelem?|- Zostanie zoperowany.{8586}{8623}Zgodzili si� tak po prostu?{8624}{8685}Dali si� przekona�, �e|Michael wie, kto kupi Scyll�.{8686}{8726}I co teraz zrobimy?{8727}{8767}Dorwiemy Scyll�|zanim oni to zrobi�.{8768}{8791}I komu j� oddamy?{8792}{8833}- Ci�gle nad tym my�l�.|- Musz� wiedzie�, o co chodzi.{8834}{8861}- O zako�czenie tego.|- Naprawd�?{8862}{8933}Bo co� czuj�,|�e zbli�a si� nasz koniec.{8934}{8970}Ty i ja...{8971}{9023}Tylko my zostali�my, bracie.{9024}{9133}Jeszcze tylko to i koniec.|Bez ciebie nie dam rady.{9553}{9596}Pozw�l, �e ja b�d� rozmawia�,|gdy pojawi si� kupiec.{9597}{9639}Po co?{9640}{9716}Ja zaplanowa�em to wszystko.|Potrafi� si� tym zaj��.{9717}{9748}Naprawd�?{9749}{9850}To mo�e zajmij si� te�|tym potem, kt�ry sp�ywa ci po czole.{9851}{9894}My�la�e�, �e wszystko|p�jdzie pro�ciej?{9895}{9912}Mia�em nadziej�.{9914}{9996}Ale w g��bi duszy wiedzia�em,|�e sko�czy si� na stercie cia�.{9998}{10032}Nie pos�dzi�abym ci�|o bycie morderc�.{10034}{10111}A ja ciebie|o bycie mam�.{10172}{10241}Jest jeszcze co�,|o co by� mnie nie pos�dza�?{10242}{10299}Przesta�.|Dobrze?{10300}{10336}Nie r�b sobie wstydu.{10338}{10436}Mo�e to dzia�a na innych,|ale teraz my�l� tylko o 125 milionach dolar�w.{10438}{10532}Zapnij wi�c bluzeczk� i otw�rz oczy,|bo kupiec zaraz tu b�dzie.{10534}{10643}A nie chc� �adnych niespodzianek,|gdy ju� tu dotrze.{10830}{10854}D�ugo jeszcze?{10856}{10890}Oko�o godziny.{10892}{10945}Sied� spokojnie.{10947}{10981}Musz� skorzysta� z toalety.{10982}{11037}- Gratuluj�.|- A co? My�lisz, �e nawiej�?{11039}{11079}Dok�adnie tak w�a�nie my�l�.{11081}{11115}Mam narobi� na tyle siedzenie?{11116}{11178}Mo�e po prostu doce�|moj� inteligencj�.{11179}{11277}Doceniam. Dlatego uwa�am, �e nie|naruszysz instrukcji 42-13-72b.{11278}{11388}M�wi ona, �e je�li transportowany|przez urz�dnika wymiaru sprawiedliwo�ci{11389}{11442}ma prawo|do skorzystania z toalety,{11444}{11515}je�li czas trwania transportu|przekracza 3 godziny.{11516}{11588}A wydaje mi si�,|�e to ju� trwa co� ko�o tego.{11589}{11644}Dobrze. Zobacz�,|co mog� zrobi�.{11646}{11698}Ale przypomn� ci|inn� instrukcj�.{11700}{11780}T� o pr�bie|ucieczki eskortowanego.{11782}{11912}Agent nadzoruj�cy transport wi�nia|ma prawo strzeli� mu w ty� g�owy.{11919}{11990}Jeste� pewien, �e nie wytrzymasz?{11991}{12062}Tak, jestem pewien.{12159}{12238}Czuje pan jakikolwiek b�l?{12240}{12280}Nie.{12282}{12320}A te ig�y zapewniaj�...{12321}{12364}stabilizacj�?{12366}{12409}Niezupe�nie.{12411}{12521}Podczas operacji b�d� pobudzane|r�ne cz�ci kory m�zgowej.{12523}{12627}Obszary odpowiedzialne za|s�uch, zapach, pami��.{12633}{12711}Niekt�rzy ludzie tu� przed �mierci�,|cz�sto m�wi� o...{12712}{12744}Przeb�yskach �wiadomo�ci.{12746}{12800}Dok�adnie.{12801}{12926}Gdy m�zg zostaje odci�ty od dop�ywu tlenu,|odwo�uje si� do ka�dego zasobu,{12927}{12976}by m�c kontynuowa�|zarz�dzanie cia�em.{12978}{13052}W efekcie tego wszystkie|zmys�y reaguj� jednocze�nie.{13054}{13158}Wszystko, w co si�|wierzy�o, wiedzia�o, czu�o...{13166}{13247}pokazuje si� w mgnieniu oka.{14106}{14171}Witaj, Michael.{14358}{14409}Charles.{14410}{14506}Teraz to ju� pewnie|mo�esz mi m�wi� D.B.{14671}{14715}Odpowied� brzmi: nie.{14716}{14746}Odpowied�?{14747}{14800}Zastanawiasz si�,|czy jeste� martwy.{14802}{14874}Odpowied� brzmi: nie.{14876}{14936}To dlaczego tu jestem?{14938}{15057}My�l�, �e to pytanie, na kt�re|ka�dy z nas szuka odpowiedzi.{15139}{15195}/�E�SKI{15257}{15316}Og�aszam oficjalnie, to najbardziej|zabezpieczona przerwa na siku{15318}{15348}w historii wymiaru sprawiedliwo�ci.{15350}{15390}Dok�adnie tak.{15391}{15507}Je�li ci� to uszcz�liwi to mnie skuj,|zabezpiecz wszystkie wej�cia i mi przylej.{15509}{15563}A ciebie to uszcz�liwi?{15565}{15629}- S�ysza�em, �e wi�zienie zmienia ludzi.|- Sko�czmy ju� z tym.{15630}{15685}/M�SKI{15845}{15934}- Czysto.|- Masz pi�tna�cie sekund.{16560}{16640}Nie by�o tak strasznie, co?{16696}{16757}Powinna� mi by�a zaufa�.{16759}{16837}Tak jak ja|zaufa�em tobie.{17149}{17191}Dobrze.{17192}{17282}Jeste�my gotowi do|odizolowania guza.{17283}{17322}Jak ju� m�wi�em,{17323}{17406}poprosz�, aby powoli|zacz�� pan m�wi� alfabet.{17408}{17513}Gdyby mia� pan problem ze|skojarzeniem b�d� powiedzeniem litery,{17514}{17578}prosz� da� nam zna�.|Dobrze?{17579}{17635}Dobrze.{17809}{17844}Dobrze.{17846}{17897}Got�w?{17899}{17933}Zaczynamy.{17934}{17984}A.{17993}{18043}B.{18044}{18094}C.{18099}{18139}D.{18140}{18182}E.{18183}{18227}F.{18228}{18264}G.{18265}{18315}H.{18326}{18377}I.|Przepraszam, Charles.{18378}{18449}- Za co?|- Za wszystko.{18450}{18516}Za k�amstwa,|kt�re ci m�wi�em.{18517}{18575}Za b�l, kt�ry przynios�y.{18576}{18637}Prosisz mnie o wybaczenie?{18638}{18726}Nie jestem pewien,|czy mi wypada.{18744}{18776}Mnie...{18777}{18822}wydaje si�, �e...{18823}{18946}tylko si�a pot�niejsza od nas|mo�e o tym zdecydowa�, czy� nie?{19016}{19116}Ci�ko...|Ci�ko uwierzy�, �e przegrali�my.{19149}{19207}�e to wszystko na nic.{19208}{19284}Wcale tak nie musi by�.{19555}{19607}/POSZUKIWANI PRZEZ FBI{19608}{19638}/ZASTRZELONO MʯCZYZN�|/RANNY POLICJANT{19639}{19664}/BRAT PANI|/WICEPREZYDENT ZAMORDOWANY{19665}{19775}Wygl�da na to, �e guz|zagnie�dzi� si� za hipokampem.{19828}{19887}/Znasz wszystkie odpowiedzi, Michael.{19888}{19943}Ale jakie s� pytania?{19944}{19977}Nie wiem.{19978}{20014}Ale ty wiesz.{20015}{20098}Nie zdajesz sobie sprawy, co?{20325}{20411}Tutaj w prawo.|Nie, nie. W lewo.{20446}{20489}Mamy dziesi�� minut.|C... [ Pobierz całość w formacie PDF ]