Prison Break S04E16 HDTV XviD-LOL, PRISON BREAK

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{24}{62}/Poprzednio w Prison Break{63}{139}/Cen� tej operacji jest|/bezpieczny powr�t Scylli.{140}{181}/Zobacz, czy kupiec|/zostawi� mu wiadomo��.{182}{246}Tak. Kod z Miami.{247}{280}Towar.{281}{412}Zdajecie sobie spraw�, �e nikt|nie mo�e wiedzie�, �e Scylla znikn�a?{416}{463}Wiesz, kto to zabra�?{464}{484}Nie.{485}{513}Ale Self i Gretchen wiedz�.{514}{534}Masz zatem sw�j zesp�.{535}{555}Nie b�d� z nimi pracowa�.{556}{701}S� jednak luki w twoim �yciorysie,|kt�re wype�ni� Gretchen, Self a nawet Bagwell.{767}{792}Co si� sta�o?{793}{849}Uciek�.{934}{980}Co to jest?{981}{1029}Moja rezygnacja.{1030}{1114}Cokolwiek zamierzasz, lepiej mnie st�d|zabierz zanim ruszymy dalej.{1115}{1156}Nigdzie si� st�d nie ruszysz.{1157}{1183}Zawar�em uk�ad.{1184}{1223}Twoje �ycie|w zamian za Scyll�.{1224}{1290}I my�lisz, �e dokonasz tego,|wiedz�c o Firmie to, co wiesz?{1291}{1335}Chcesz wiedzie�,|co wiem o Firmie?{1336}{1374}Mama pracowa�a|dla niej przed �mierci�.{1375}{1387}/NAGROBEK II{1388}{1496}Zrobi� wszystko, co w mojej mocy,|by to zako�czy�.{1865}{1902}S�ucham.{1903}{1924}Saro,{1925}{1960}to ja.{1961}{1993}Gdzie jeste�?{1994}{2051}W Miami. Go��, kt�ry zabra�|Scyll� jest tutaj.{2052}{2122}I pr�bujesz|odzyska� j� dla Firmy?{2123}{2196}Zwr�c� j� Firmie,|�eby w ko�cu mie� spok�j.{2197}{2233}Co z Michaelem?{2234}{2266}/Nie wiem.|Nie wiem.{2267}{2335}Przysz�o dw�ch go�ci z Firmy i...{2336}{2425}zabrali mnie do hotelu.|Dali mi...{2427}{2514}Kwiatki i kosz owoc�w.|I zero informacji o Michaelu.{2515}{2555}Fernando jest z tob�?{2556}{2600}Sucre poszed� swoj� drog�.{2601}{2668}Poinformowali�my Mahone'a,|gdzie jeste�my,{2669}{2712}ale to by�o|jaki� czas temu.{2713}{2773}Czekaj. O kim m�wisz?|Z kim jeste�?{2774}{2853}Z lud�mi,|kt�rym nie ufam.{2863}{2886}/Dobrze.{2887}{2945}S�uchaj.{2957}{3033}Wiem, dlaczego to zrobi�e�.|/I jestem ci za to wdzi�czna.{3034}{3091}/On by umar�.{3092}{3179}Ale naprawd� my�lisz, �e pozwol� nam �y�,|gdy zwr�cimy im Scyll�?{3180}{3224}Wiesz co, Saro?|Robi�, co mog�.{3225}{3257}Zadzwo� do mnie,{3258}{3329}/gdy b�dziesz co� wiedzie�|/o Michaelu. Prosz�.{3330}{3355}/Linc!{3356}{3442}Technicy z Firmy namierzyli|kom�rk� naszego kolesia.{3443}{3498}To numer, kt�ry|prowadzi do tego adresu.{3499}{3539}Grafton.|To nazwa klubu.{3540}{3591}- Ile rozm�w?|- Trzy. Same wychodz�ce.{3592}{3646}Sk�d w og�le wiemy,|�e wci�� jest w Miami?{3647}{3685}�e nie sprzeda� tego jeszcze?{3686}{3764}Nie, �ebym narzeka�, ale nigdy|nie wiod�o mi si� na Florydzie.{3765}{3873}Nie nawal tego.|To jedyny trop prowadz�cy do niego.{3874}{3928}Podzi�kuj mi lepiej,|�e ci� nie zabi�em.{3929}{3963}Serio?{3964}{4019}A ty co?|Elliot Ness?{4020}{4063}Wkurzasz si�,|bo ci� wyrolowa�em?{4064}{4127}Nie zachowuj si�, jakby�|nie zrobi� tego wielu ludziom.{4128}{4207}Jeste�my jedynie draniami,|kt�rych przy�apano.{4208}{4275}To... Z tym facetem...|To si� nie uda.{4276}{4349}A mo�e skupmy si� na tym,|kto ma Scyll�?{4350}{4411}Co powiesz?{6043}{6108}/Te, Scofield!{6265}{6302}Gdzie ja jestem?{6303}{6370}- Obudzi� si�!|- Spyta�em si�, gdzie jestem?{6371}{6429}W domu.|W lesie.{6430}{6469}90 kilometr�w od cywilizacji.{6470}{6570}Ca�kowicie wyczyszczony z broni,|wi�c nie musisz si� tym martwi�.{6571}{6630}W oknach i drzwiach|nie ma co prawda krat,{6631}{6723}ale w okolicznych g�rach �yj�|trzy rasy pum, wi�c mo�e lepiej tam nie i��.{6724}{6808}/Teraz ja si� wszystkim zajm�.{6823}{6886}Jestem doktor Roger Nolton.{6887}{6965}- Jak si� czujesz?|- Pan jest neurologiem?{6966}{7012}Psychiatr�.{7013}{7121}Masz sporo wolnego czasu.|Genera� prosi�, �ebym z tob� posiedzia�.{7122}{7180}Cygaro jest cygarem.{7181}{7233}Wystarczy?{7234}{7360}Mia�e� mylne wyobra�enie o Firmie,|a Genera� chce je naprostowa�.{7406}{7520}Jestem tutaj, by przedstawi� fakty|i pom�c ci je zrozumie�.{7521}{7558}Je�li przez fakty rozumiesz to,{7559}{7660}co jest na Scylli|i �e moja matka pracowa�a dla Firmy,{7661}{7721}to ju� o tym wiem.{7722}{7782}Pracowa�a?{7845}{7891}Twoja matka...{7892}{7959}pracuje dla nas.{8017}{8085}Twoja matka �yje.{8110}{8208}/.::Grupa Hatak - Hatak.pl::.|/przedstawia{8266}{8362}/T�umaczenie: Quentin|/Korekta: JediAdam{8675}{8770}/Prison Break 04x16|/The Sunshine State{9165}{9199}Hej, otwieramy|dopiero o pi�tnastej.{9200}{9250}Ja tylko szukam kogo�.{9251}{9309}Nie znam jego nazwiska.{9310}{9363}Dzwoni� tu wczoraj trzy razy.{9364}{9468}Nowojorski akcent, ciemne w�osy,|lekka siwizna.{9479}{9542}Wiesz, gdzie go znajd�?{9543}{9628}Nie mog� panu pom�c,|przykro mi.{9629}{9684}Na pewno?{9685}{9769}Mo�e wybierz si� do laryngologa.|Powiedzia�, �e nie wiemy, o kim m�wisz.{9770}{9827}- Czy�by?|- W�a�nie tak.{9828}{9919}C�...|To mo�e blondyneczka co� wie?{9935}{10007}Masz dwie sekundy...{10103}{10137}Co powiesz?{10138}{10185}- Nie wiem, jak si� nazywa.|- Co powiesz?!{10186}{10212}Nie znam jego nazwiska!{10213}{10297}Pracuje tu taka dziewczyna.|Umawia si� z nim.{10298}{10375}Zabierzesz mnie do niej.{10442}{10531}To bardzo...|fascynuj�ca historia.{10576}{10670}Nie wiem, jak inaczej to uj��.|Zostawi�a ciebie i brata,{10671}{10698}by was chroni�.{10699}{10781}Przed niebezpiecze�stwami|prac nad syntez� s�oneczn�?{10782}{10823}Wiem, czego dotyczy Scylla.{10824}{10901}By�y pewne gro�by.|Gro�ono porwaniem ciebie i Linca.{10902}{10970}- Byli�cie w zagro�eniu.|- Serio?{10971}{11036}Ciekawe, gdzie by�a, gdy Lincowi|grozi�a kara �mierci.{11037}{11108}Pracowa�a w madagaskarskim|lesie tropikalnym.{11109}{11155}Bez dost�pu do satelity.{11156}{11233}Albo nie �yje|od 25 lat.{11254}{11333}A ty opowiadasz dyrdyma�y.{11369}{11466}W okolicach Cordoby znajduj� si�|tysi�ce hektar�w p� kukurydzy i soi.{11467}{11531}Zanim twoja matka|rozpocz�a swoje badania{11532}{11563}by�y tam jedynie nieu�ytki.{11564}{11606}To nie fikcja.{11607}{11679}To po�ywienie.|Dla tysi�cy ludzi.{11680}{11723}Milion�w.{11724}{11780}Scylla to o wiele wi�cej|ni� wiesz.{11781}{11890}No to sobie o tym pogadamy,|gdy dasz mi j� do telefonu.{11891}{11992}- Gdy b�dziesz got�w.|- Nie ma na co czeka�.{12002}{12058}Gdy b�dziesz got�w...{12059}{12124}do��czy� do niej.{12125}{12195}Do nas.|Do tego...{12198}{12272}zmierza nasza rozmowa.{12286}{12362}Do��czenia...|do Firmy.{12568}{12654}Hej, Erika.|To ja. Przychodzisz?{12665}{12738}Musz� z tob� pogada�.{12824}{12906}- Ju� idzie.|/B�d� za minut�{12944}{13001}O m�j Bo�e!{13002}{13069}Dlaczego ten kole� dzwoni� do klubu,|a nie na telefon Eriki?{13070}{13114}Oni cz�sto si� k��cili.{13115}{13218}Nie odbiera�a telefon�w,|wi�c dzwoni� do klubu.{13219}{13263}Czego od niego chcesz?{13264}{13371}Zabra� co�, co nale�a�o do mnie.|Chc� to odebra�.{13400}{13465}Tam.|To Erika.{13514}{13580}Poczekaj tutaj.{14157}{14219}/On ma bro�!{14896}{14969}Zawie� go do lekarza.{15004}{15051}/Wielki facet.|Z ogolon� g�ow�.{15052}{15082}Szalony.{15083}{15128}- Kim on jest, do diab�a?|- Nie wiem.{15129}{15194}Kupi� t� historyjk�,|�e kumplujesz si� z t� lask�?{15195}{15225}Tak.{15226}{15325}Nie wiedzia�, �e to ja, a gdy|si� zorientowa� to ju� do niego strzelano.{15326}{15366}Hej.{15367}{15414}Dobrze si� spisa�a�.{15415}{15470}Musz� zapali�.{15471}{15536}- O nie!|- Co?{15546}{15602}M�j portfel.{15603}{15652}To nale�y do laski,|kt�ra mnie wystawi�a.{15653}{15688}Znajdziemy j�,|znajdziemy i jego.{15689}{15755}W�amanie do klubu,|strzelanina w miejscu publicznym...{15756}{15814}R�b tak dalej|i d�u�ej tu nie przetrwamy.{15815}{15891}Nie planuj� zosta� tu|na d�ugo. A ty?{15892}{15943}W�a�nie dlatego musz�|odda� szacunek Genera�owi.{15944}{16070}Zebra� czw�rk� wrog�w, co zagwarantowa�o,|�e nie b�d� spiskowa� przeciwko niemu.{16071}{16212}To adres dziewczyny naszego kolesia.|Pewnie znikn�a, ale mo�e co� wyw�szycie.{16266}{16322}To Tia.{16397}{16453}Chcesz wiedzie�, jak my�l�,|o czym rozmawiali?{16454}{16539}Mam to gdzie�.|P�ki nie wchodz� mi w drog�.{16540}{16610}Tak samo jak i ty.{16740}{16805}Niech wejdzie.{16880}{16943}Saro!|Wygl�dasz...{16944}{16985}na wypocz�t�.{16986}{17034}Co powiesz o hotelu?{17035}{17132}Chcia�abym zaoferowa� swoje us�ugi|w ramach opieki zdrowotnej nad Michaelem.{17133}{17180}To mi�e.{17181}{17251}Ale dostaje potrzebn� pomoc,|nie musisz si� tym martwi�.{17252}{17321}Cokolwiek pan dla niego przygotowa�,|ja tylko chcia�abym...{17322}{17362}pom�c utrzyma� jego|stan zdrowia.{17363}{17414}A ja to doceniam.{17415}{17454}Ale to niemo�liwe.{17455}{17566}Uwierz mi. Najbardziej pomo�esz Michaelowi|trzymaj�c si� od niego z daleka.{17567}{17627}Zaufaj mi.{17659}{17691}Nie chodzi mi o nic wi�cej,{17692}{17757}jak tylko o...{17768}{17810}zobaczenie, czy wszystko|z nim w porz�dku.{17811}{17845}Za najwy�ej tydzie�,{17846}{17906}wr�ci w twe kochaj�ce ramiona|na zawsze.{17907}{17986}Dobrze.|Nie jestem a� tak cierpliwa.{17987}{18054}Odpocznij sobie.{18057}{18098}Posied� przy basenie.{18099}{18139}Zajmij si�|planowaniem przysz�o�ci.{18140}{18187}B�dziecie zabezpieczeni finansowo.{18188}{18269}Talenty Michaela zostan� wykorzystane|na �wiatow� skal�.{18270}{18312}A ty b�dziesz przy nim.{18313}{18395}Talenty Michaela wykorzystane|na �wiatow� skal�?{18396}{18505}Ja tylko chc� wykorzysta�|w ca�o�ci jego potencja�.{18507}{18558}Tw�j te�.{18559}{18624}Co mu robicie?{18644}{18743}Ko�czymy t� wyka�czaj�c�|gr� w kotka i myszk�.{18744}{18820}Dzi�kuj� za odwiedziny.{19081}{19227}Radykalna architektura jest odrzuceniem|wszelkich moralnych i formalnych aspekt�w.{19243}{19348}- Z twojej pracy magisterskiej.|- Mocno sparafrazowane s�owa kogo� innego.{19349}{19413}Odnosz�ce si� do budynk�w.{19414}{19480}Wydaje mi si�,|�e to zamierzona metafora.{19481}{19543}Cel u�wi�ca �rodki?{19544}{19603}Co zgadza si�|z widzeniem �wiata przez twoj� m... [ Pobierz całość w formacie PDF ]