Prison Break S04E20 - Cowboys & Indians, Prison Break SO4

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{32}{69}/Poprzednio w Prison Break{70}{174}Kiedy planowa�e� poinformowa� mnie o tym,|�e za wszystkim stoi twoja matka?{175}{241}Macie jeden dzie�.{242}{379}Gdy Burrows przyniesie nam Scyll�,|ty wpakujesz mu kul� w �eb.{382}{432}Naveen Banerjee?{433}{505}Syn premiera Nandu Banerjee.{506}{578}Wkr�tce to wszystko b�dzie za nami.{579}{618}Mo�e pewnego dnia|b�d� mog�a pozna� wnuka.{619}{680}- Gdzie jest Lincoln?|- Na konferencji energetycznej{681}{714}w hotelu Panda Bay.{715}{761}- B�dzie tam.|- To plan Christiny.{762}{806}W�a�nie tego potrzebuje,|by mie� zysk ze Scylli.{807}{904}Incydentu, kt�ry|wywo�a og�lno�wiatow� wojn�.{905}{959}Nie!{1028}{1059}Wypo�yczyli go na nazwisko Linca.{1060}{1105}- Sp�jrz.|- To pu�apka.{1106}{1180}Jego odciski s� na �uskach.{1181}{1256}/Lincoln jest w punkcie wyj�cia.|Szkoda Michaela.{1257}{1332}Musimy i��.|Szybko.{1418}{1509}/Tutaj!|/Potrzebujemy lekarza!{1541}{1613}/Zosta� postrzelony!|/Lekarza!{1614}{1678}/- Niech kto� zadzwoni pod 911.|- Tam s�!{1679}{1761}Tam s�!|Na g�rze! Ruchy!{1838}{1883}Wmieszajmy si� w t�um.{1884}{1976}- Nie, nie mo�emy i�� tamt�dy.|- Drzwi s� zamkni�te, Michael.{1977}{2039}Odsu� si�.{2247}{2317}Szybko! Idziemy!|Osu�cie na bok tych ludzi!{2318}{2399}/Szybko!|/Ruchy! Ruchy!{2602}{2660}Czysto.{2729}{2782}Za mn�!|Szybko!{2783}{2850}T�dy!|Szybko!{2978}{3041}Wszystko si� sypie.{3042}{3096}Co ty nie powiesz.|Serio?{3097}{3129}My�lisz, �e to zabawne?{3130}{3202}Jak my�lisz, ile potrwa|zanim Genera� zobaczy to w wiadomo�ciach?{3203}{3242}A gdy dojdzie do wniosku,|�e jeste�my do dupy,{3243}{3288}ile czasu zajmie mu decyzja|o za�atwieniu nas?{3289}{3402}A potem za�atwi nasze rodziny.|Ubaw po pachy.{3983}{4013}Gdzie jeste�cie, Michael?{4014}{4045}Wci�� w hotelu.{4046}{4099}Mo�emy st�d jako�|wyj�� niezauwa�eni?{4100}{4145}Gliny i federalni s� wsz�dzie.{4146}{4172}Macie Scyll�?{4173}{4201}Nie.{4202}{4248}Dosz�o tu do zamachu.{4249}{4335}I zgadnij,|kogo w to wrobili?{4336}{4401}- Potrzebujemy Scylli.|- Scylla przepad�a.{4402}{4453}Jedyne, na czym mi teraz zale�y,|to wyrwanie si� st�d.{4454}{4493}Tak?|I co potem?{4494}{4598}Z Firm� depcz�c� nam po pi�tach.|Znowu.{4599}{4642}/Scofield, tu Don.{4643}{4672}Czego chcesz?{4673}{4754}- Naprawi�, co zepsu�em.|- Jak? D�gaj�c nas znowu no�em w plecy?{4755}{4798}Daj Aleksa do telefonu.{4799}{4852}Jest troszk� zaj�ty.{4853}{4920}Chcesz si� na mnie z�o�ci�?|B�dzie na to czas, gdy dorwiemy Scyll�.{4921}{4933}Pos�uchaj mnie.{4934}{5048}Od po�udniowo-zachodniej strony|s� wielkie drzwi przemys�owe, kt�rymi mo�na wyj��.{5049}{5088}Pilnuje ich tylko jeden gliniarz.{5089}{5155}Je�li dotrzesz do tych drzwi,|ja zajm� si� gliniarzem.{5156}{5196}Problem w tym, �e jeste�my|po drugiej stronie.{5197}{5235}A ca�y parter|jest obstawiony glinami.{5236}{5282}Co jeszcze widzisz na zewn�trz?{5283}{5399}Nic. Tylko gliniarza, dwa �mietniki,|palety i kosze z brudnymi gaciami.{5400}{5464}To znaczy, �e po drugiej stronie|jest zewn�trzna pralnia.{5465}{5502}W pobli�u tych wielkich drzwi.{5503}{5563}Dostaniemy si� do koszy z brudami,|dostaniemy si� do drzwi.{5564}{5611}M�wi�e�, �e nie przejdziemy|przez parter hotelu.{5612}{5658}Ale mo�emy dosta� si� na dach.{5659}{5717}Hotele u�ywaj� dachowej wentylacji,{5718}{5818}�eby go�cie nie czuli|opar�w prania.{5853}{5911}Dobra, przejd� systemem|wentylacyjnym do pralni.{5912}{6011}Stamt�d b�dziesz mia�|blisko do tych drzwi.{6012}{6056}Prze��cz mnie na g�o�nik.{6057}{6124}Alex. Chcesz, �eby Firma|si� od nas odczepi�a?{6125}{6177}Jed� na Dunn Place|pod numer 4.{6178}{6216}Sara pilnuje tam mojej matki.{6217}{6263}Zmu� j� do gadania,|gdzie jest Scylla.{6264}{6347}Niech oczy�ci nas|z wszystkich zarzut�w.{6348}{6446}Mahone. R�b, co b�dzie konieczne,|�eby zmusi� j� do gadania.{6447}{6523}/S�ysza�e�?|/To, co konieczne.{6524}{6581}Jasne.{6599}{6639}Idziemy.{7203}{7311}/Prison Break [04x20]|/Cowboys and Indians{7359}{7419}/W hotelu Panda Bay|/panuje kompletny chaos.{7420}{7511}/Zosta� tu zamordowany syn premiera Indii,|/Naveen Banerjee.{7512}{7632}/Nap�ywaj� do nas niepotwierdzone raporty o tym,|/�e zamachowcem by� Lincoln Burrows,{7633}{7693}/cz�owiek podejrzany o zab�jstwo|/Terrence'a Steadmana.{7694}{7798}/- Towarzyszy� mu Michael Scofield...|- Christina wyciula�a nas wszystkich!{7799}{7846}/Uwa�a si�, �e obaj|/wci�� pozostaj� w budynku.{7847}{7888}Je�li bracia zostan� z�apani,{7889}{7974}nie b�dziemy mieli kontroli|nad tym, co mog� powiedzie� w�adzom.{7975}{8058}Jed� do hotelu.|I dopilnuj, �eby nie mieli takiej okazji.{8059}{8122}Chcia�bym nie�mia�o zauwa�y�,|�e z przyjemno�ci� podj��bym si� tej misji.{8123}{8201}Zapewniam, �e za�atwi�bym|t� spraw� tak jak nale�y.{8202}{8267}To nie jest polowanie|na szopa, Teodorku!{8268}{8345}Nie oceniaj mnie przez pryzmat rzeczy,|kt�re robi�em z luf� u skroni.{8346}{8411}Trzyma�em za mord�|ca�y wi�zienny syndykat.{8412}{8459}Najwi�ksze kiziory|m�wi�y do mnie: "prosz� pana"!{8460}{8544}Sta� mnie na wi�cej ni� kablowanie.|A je�li dalej b�dzie mnie pan tak traktowa�,{8545}{8602}b�dzie to dla pana|niepowetowana strata, Generale.{8603}{8737}Synu, w moich d�oniach tkwi los|wielomiliardowej korporacji,{8759}{8911}a ty mi trujesz dup�, chc�c|udowodni�, �e jeste� wart gwiazdek genera�a?{8929}{9003}Zajmij si� bra�mi.{9228}{9298}To musi by� tu.{9312}{9389}/HOTEL PANDA BAY|/Pracownik{9390}{9451}Idealnie.{9483}{9522}Powiedzieli, �e|powinni tu zaraz by�.{9523}{9597}B�d�cie w pogotowiu|z palcem na spu�cie.{9598}{9665}To oni!|Sta�!{10138}{10208}Mog� by� na kt�rymkolwiek pi�trze.{10209}{10291}- Mo�esz zdalnie pozamyka� wszystkie zamki?|- Tak, mo�emy to zrobi� ze sterowni.{10292}{10410}Chc�, �eby� zamkn��|wszystkie drzwi w tym hotelu.{10483}{10521}Dlaczego nie pobiegniemy|schodami na dach?{10522}{10575}Bo uruchomimy alarm przeciwpo�arowy.{10576}{10640}Przewody wentylacyjne ponad|g�rnymi pi�trami{10641}{10696}doprowadz� nas na sam dach.{10697}{10739}A kiedy znajdziemy szyb na bielizn�,{10740}{10835}zjedziemy nim bezpiecznie na d�.{10993}{11080}To powinno za�atwi� spraw�.{11648}{11705}Co si� dzieje?{11706}{11762}Pozamykali drzwi.|Na dach nie dojdziemy.{11763}{11825}- Wr��my z powrotem.|- Gliny zatrzymaj� nas na klatce schodowej.{11826}{11894}Nie mo�emy i�� w g�r�,|nie mo�emy i�� w d�...{11895}{11973}Utkn�li�my w pu�apce.{12060}{12133}/Dotarli�my do nowego w�tku|w sprawie zamachu w hotelu Panda Bay.{12134}{12195}Anonimowe �r�d�o|/dostarczy�o naszej telewizji{12196}{12310}/dokumenty, potwierdzaj�ce przelew pieni�dzy|/od chi�skich w�adz dla Burrowsa i Scofielda.{12311}{12401}/Mo�e to przynie�� szokuj�ce komplikacje|/w uk�adzie politycznych si� na �wiecie.{12402}{12440}/Stosunki pomi�dzy Chinami i Indiami...{12441}{12506}Pojawi� si� Nandu.{12507}{12562}Chce si� z tob� spotka�.{12563}{12662}- Lepiej si� nie mog�o u�o�y�.|- Gratuluj� powodzenia z chi�skimi dokumentami.{12663}{12720}A dzi�kuj�.{12721}{12851}Teraz musimy tylko...|obserwowa� upadaj�ce kostki domina.{12871}{12956}Chcia�abym tylko,|�eby nie spada�y na Michaela.{12957}{13109}Christina, da�a� mu mo�liwo�� wyboru.|Sam wybra� stron�, po kt�rej chcia� by�.{13110}{13158}Tak, ale to wci�� m�j syn.{13159}{13260}/...�mier� syna premiera k�adzie cie�|/na porozumieniu, kt�re mo�e zosta� stracone.{13261}{13311}M�j jedyny syn.{13312}{13409}/W�adze uwa�aj�, �e Burrows i Scofield|/wci�� znajduj� si� wewn�trz hotelu.{13410}{13472}/Wygl�da na to, �e|/policyjna ob�awa si� zaciska.{13473}{13593}/To by�a relacja na �ywo|/sprzed hotelu Panda Bay.{13608}{13678}Nie, nie. W�a�nie to jest problem.|Gliny s� wsz�dzie.{13679}{13744}/Pieprzone gliniarskie mrowisko.{13745}{13799}To tylko kwestia czasu,|kiedy was odnajd�.{13800}{13845}Dowiedz si�, jaki jest|ich plan ataku.{13846}{13944}Jasne. Wiesz co?|P�jd� i si� zapytam.{13945}{13984}Wygl�daj� do�� przyjacielsko.{13985}{14102}Nie mamy wiele czasu,|wi�c zaraz si� tym zajmij!{14119}{14167}Burrows i Scofield mog� by�|uzbrojeni po z�by.{14168}{14226}Uwa�ajcie, na klatce jest|wiele miejsc na zasadzk�.{14227}{14276}Przyby�a kawaleria|z Wydzia�u Bezpiecze�stwa Narodowego.{14277}{14327}Z�o�� sw�j raport, jak tylko|schwytam zamachowc�w.{14328}{14388}Wyja�nijmy sobie co�, kapitanie.{14389}{14512}To nie by�a zwyk�a uliczna strzelanina,|do jakiej przywykli�cie w Miami.{14513}{14639}To by�o zab�jstwo rangi mi�dzynarodowej,|kt�re mo�e wp�yn�� na bezpiecze�stwo tego kraju.{14640}{14812}Je�li wi�c jeszcze raz mnie olejesz,|aresztuj� ci� za utrudnianie �ledztwa. Rozumiesz?{14836}{14903}Dobrze. Ale masz|by� przy mnie.{14904}{14954}Nie b�dziesz biega�|po hotelu z giwer�,{14955}{15046}�eby potem wr�ci� do koleg�w|i chwali� si�, �e widzia�e� strzelanin�. Jasne?{15047}{15078}Nie ma sprawy.{15079}{15146}To mo�e zacznij od powiedzenia mi,|jak zamierzasz rozwi�za� t� sytuacj�?{15147}{15206}Rozpu�cimy po pi�trach gaz,|a� w ko�cu ich wykurzymy.{15207}{15248}Chwila moment, wstrzymaj konie.{15249}{15304}U�ywaj�c gazu zadymicie ca�y hotel.|Nie mog� pozwoli�,{15305}{15355}�eby kolejny dyplomata|dosta� tu kulk� cho�by przypadkiem.{15356}{15436}U�yjemy bezzapachowego|i bezbarwnego gazu.{15437}{15529}Nawet nie b�d� wiedzie�,|co ich unieszkodliwi�o.{15530}{15552}Pos�uchajcie.{15553}{15601}Dw�ch ludzi p�jdzie z gazem od wschodu,{15602}{15677}dw�ch nast�pnych od zachodu,|na wypadek, gdyby wr�cili sk�d przyszli.{15678}{15769}Ja przygotuj� wsparcie.|Ruchy!{16426}{16481}Saro?{16555}{16593}O m�j Bo�e.{16594}{16656}Daj mi to.{16681}{16718}- Nic ci nie jest?|- Wszystko dobrze.{16719}{16804}Christina zwia�a.|W szafce jest n�.{16805}{16850}Masz jakie� poj�cie,|dok�d posz�a?{16851}{16905}Nie.{16957}{17025}Ona ma Scyll�.{17034}{17084}Wystawi�a Lincolna i Michaela.{17085}{17132}- Mo�e by� gdziekolwiek.|- Mic... [ Pobierz całość w formacie PDF ]