Prison.Break.S04E21.HDTV.XviD-LOL, Prison Break

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{26}{69}/Poprzednio w Prison Break{70}{138}Gdy wysy�a�em wam te koperty,|nie by�a to zgrywa z mojej strony.{139}{212}- Zajmij si� obiektem numer cztery.|- Moja �ona nie mo�e si� obroni�.{213}{296}- Wykona� rozkaz.|- Prosz�, nie r�b tego!{340}{390}Nigdzie nie dzwo�.{410}{513}Chcia�e� za�apa� si� na troch� akcji?|Oto twoja okazja.{583}{686}750 milion�w dolar�w.|Na koncie bankowym w Luksemburgu.{710}{781}Wszystkie dane zostan�|dostarczone w przeci�gu doby.{782}{842}- Walizka.|- Ja j� wezm�.{870}{910}Cze��, mamo.{911}{965}Wiem, �e j� masz.|/Przynie� mi Scyll�{966}{1063}albo tym razem �mier� Sary|nie zostanie sfingowana.{1065}{1073}Linc!{1074}{1133}Wygl�da na to, �e masz|trudn� decyzj� do podj�cia.{1134}{1207}Scylla...|albo kto�, kogo kochasz.{1364}{1402}Przemy�l to, Michael.{1403}{1462}Ju� to zrobi�em.|Uratuj� oboje.{1463}{1517}- Jak?|- Co� wymy�l�.{1532}{1560}Tw�j brat si� wykrwawia.{1561}{1625}Mo�e uda nam si� sprowadzi�|Linca i Sar� w to samo miejsce.{1626}{1668}W tej chwili|twoj� jedyn� przewag� jest to,{1669}{1699}�e �adna ze stron nie wie,{1700}{1761}�e drugi z graczy|te� ci� szanta�uje.{1762}{1831}Je�li sprowadzisz ich w jedno miejsce,|stracisz t� taktyczn� przewag�.{1832}{1881}- Nie porzuc� Sary.|- Nikt ci tego nie ka�e.{1882}{1994}M�wi� tylko, �e Sara przynajmniej|nie ma kulki w swoim ciele.{2048}{2088}Pojedynczo.{2191}{2243}To ci niespodzianka.{2244}{2323}G�upi da� si� z�apa�,|a bystry uciek�.{2326}{2375}Zaczynam tu dostrzega�|jaki� wz�r.{2376}{2429}Nigdy ci jej nie da.{2441}{2481}Mam inne zdanie.{2482}{2540}Naprawd� mu na tobie zale�y.{2541}{2629}Chocia� tyle razy pokaza�e�,|�e na to nie zas�ugujesz.{2630}{2747}Jeste�cie perfekcyjnym studium|tematu "Natura kontra wychowanie".{2752}{2831}To samo �rodowisko,|ci sami rodzice...{2832}{2888}a jeste�cie od siebie|zupe�nie r�ni.{2889}{2948}Jak my�lisz, Lincoln.|Czemu tak jest?{2949}{3022}Bo mama to chora psychicznie suka.{3150}{3200}- Witaj, Michael.|/- Wygra�a�.{3201}{3226}Dam ci Scyll�.{3227}{3272}Zapewnij Lincowi pomoc,|jakiej potrzebuje.{3273}{3329}Dopiero kiedy dostan� to,|czego ja potrzebuj�.{3330}{3413}Edison Shipping Yard.|Dok B. Za 45 minut.{3419}{3485}/- Przywie� mojego brata.|- 45 minut?{3486}{3555}Nie spieszy ci si�.|On kiepsko wygl�da.{3556}{3607}Po prostu tam b�d�.{3608}{3656}By�o warto, Saro?{3695}{3761}Wracasz czasem my�lami|do tej nocy{3762}{3826}i zastanawiasz si�,|jak by si� to wszystko potoczy�o,{3827}{3910}gdyby� drzwi do izby chorych|zostawi�a...{3920}{3958}zamkni�te?{3963}{4015}Mo�na by�o ocali�|tyle ludzkich �y�.{4016}{4085}Nawet tw�j ojciec|wci�� by �y�.{4086}{4140}My�lisz czasem o tym?{4162}{4236}A teraz, kiedy Michael|zwr�ci mi Scyll�,{4237}{4296}wszystko b�dzie na darmo.{4297}{4344}O ile j� zwr�ci.{4359}{4415}Gdyby sytuacja by�a odwrotna...{4416}{4487}Gdyby Michael by� tutaj,|a ty mia�aby� Scyll�,{4488}{4534}co by� zrobi�a?{4570}{4610}Przynios�aby� j�.{4611}{4679}Z tego samego powodu, dla kt�rego|zostawi�a� otwarte drzwi.{4680}{4768}Nie mog�aby� pozwoli� zgin��|niewinnemu cz�owiekowi.{4769}{4833}Twoje serce zawodzi|tw�j os�d.{4834}{4888}Tak, jak i Scofielda.{4894}{4944}Pewnie masz racj�.{4946}{4991}Bo gdyby Michael zaufa� os�dowi{4992}{5080}tej nocy, kiedy ukrad� Scyll�|sprzed twojego nosa,{5081}{5122}zabi�by ci�.{5176}{5246}Zabierzcie j� sprzed moich oczu.{5531}{5564}Chwy�.{5778}{5858}We� moj� kiesze�,|albo ja wezm� ciebie.{5929}{5967}Rozumiesz?{5970}{6058}/W�adze przeczesuj� ulice|/w poszukiwaniu g��wnych podejrzanych,{6059}{6115}/Lincolna Burrowsa i Michaela Scofielda.{6116}{6178}/Bracia znani z naj�mielszej|/w ostatnich czasach{6179}{6265}/ucieczki z wi�zienia|/s� uzbrojeni i...{6414}{6482}- Materia�y wybuchowe domowej roboty?|- Masz lepszy pomys�?{6483}{6540}Mo�e najlepszy spos�b,|�eby uratowa� Lincolna...{6541}{6595}�eby uratowa� wszystkich...{6596}{6667}to da� Christinie to,|czego chce.{6680}{6739}Pr�buj� tylko znale�� spos�b,|�eby ludzie, kt�rych kochamy,{6740}{6825}- nie sko�czyli na stole do sekcji.|- A ja nie?{6826}{6871}Zastan�w si�, czego chcesz.{6872}{6940}Ca�y czas m�wisz,|�eby odda� Scyll� Genera�owi.{6941}{6986}Nie s�ysza�e�, co zrobi�|z �on� Selfa?{6987}{7094}- Self sam sobie po�cieli�.|- Tak, a my si� na tym wy�pimy.{7095}{7158}Powiedzmy, �e w najlepszym|wypadku,{7159}{7218}mo�e uda nam si� odzyska�|Linca i Sar�.{7219}{7249}Co wtedy?{7250}{7309}Genera� wci�� ka�e|obserwowa� moj� �on�.{7310}{7350}Jaki masz plan, �eby ona|by�a bezpieczna?{7351}{7398}Co z LJ-em? Co zrobisz,|�eby by� bezpieczny?{7399}{7436}Nie mog� teraz o tym my�le�.{7437}{7489}Mo�e p�jdziemy do twojej matki|i zawrzemy uk�ad.{7490}{7542}Nie ��czy jej z Genera�em|�adna utracona mi�o��.{7543}{7602}Je�li oddamy jej Scyll�,|to z jej kontaktami{7603}{7657}mo�e zdo�a si� dowiedzie�,|gdzie agenci...{7658}{7712}Nie poddamy si�|i nie oddamy Scylli!{7713}{7767}Uratujemy wszystkich.{7862}{7919}/CHICAGO, STAN ILLINOIS{8957}{9005}Co ty tu robisz?!{9008}{9054}Co ja tu robi�?{9075}{9122}Dochodzi pan do zdrowia,|panie Self.{9123}{9167}Zaliczy� pan niez�y upadek.{9168}{9227}Na szcz�cie kto� pana znalaz�|i zadzwoni� na pogotowie.{9228}{9259}Co zrobi�em?{9260}{9314}Nied�ugo przyjdzie lekarz|i om�wi leczenie.{9315}{9333}Nie, nie.{9334}{9410}Niech pani powie lekarzowi,|�eby poszed� do nast�pnego pacjenta.{9411}{9441}Ja wychodz�.{9442}{9474}Nie mog�.{9475}{9532}S� tu m�czy�ni, kt�rzy chc�|z panem porozmawia�.{9533}{9563}Jacy m�czy�ni?{9564}{9612}Tacy z odznakami.{9629}{9714}Panie Self, agent Chris Franco.|To agent Wilson Wright.{9715}{9743}Jeste�my z FBI.{9744}{9793}Chcieliby�my zada� panu|kilka pyta�.{9794}{9817}W jakiej sprawie?{9818}{9863}Zacznijmy od tego,|gdzie mo�emy znale��{9864}{9944}Lincolna Burrowsa|i Michaela Scofielda.{10326}{10390}B�d� gotowy nas st�d zabra�.{10425}{10505}Lepiej nie by� blisko tego,|kiedy wybuchnie.{10506}{10576}Lepiej, �eby� nie by�|za daleko.{10772}{10803}No dobra.{10804}{10875}Je�li Michael czego� spr�buje,|strzel mu w oba kolana.{10876}{10903}Nie chc�, �eby zgin��.{10904}{10985}Niech b�dzie unieruchomiony|i got�w do rozmowy.{10986}{11055}A co chcesz zrobi� z Burrowsem?{11075}{11117}Kiedy ju� dostan� Scyll�,{11118}{11177}zostawimy tu jego cia�o.{11223}{11280}Jeden z tych facet�w|z wiadomo�ci.{11281}{11344}Chyba w�a�nie go widzia�em.{11384}{11428}Ciekawy wyb�r.{11441}{11488}My�la�am, �e dla w�asnego|bezpiecze�stwa{11489}{11543}wybierzesz jakie�|publiczne miejsce.{11544}{11618}Publiczne miejsce w tej chwili|nie jest dla mnie bezpieczne.{11619}{11662}Dzi�ki tobie.{11684}{11716}Przyszed�e� sam?{11717}{11748}A ty?{11813}{11843}Daj spok�j.{11844}{11938}Mo�emy chyba odby�|chocia� jedn� szczer� rozmow�?{11964}{12024}Podoba mi si� ten pomys�.{12029}{12078}Mimo tego, co my�lisz,|nigdy nie chcia�am,{12079}{12155}- �eby sta�a ci si� krzywda.|- A czego chcia�a�?{12156}{12197}Zrozumienia.{12213}{12256}Przebaczenia.{12259}{12289}Ale kiedy podj�am decyzj�,{12290}{12349}wiedzia�am, �e nigdy|tego nie dostan�.{12350}{12407}Ale dostaniesz w�adz�, prawda?{12408}{12471}Tak.|A ty dostaniesz Lincolna.{12472}{12538}Szczerze m�wi�c,|dla ciebie to marny interes.{12539}{12620}Skoro o tym mowa, musz� go zabra�|do szpitala. Gdzie on jest?{12621}{12710}- A gdzie Scylla?|- Musz� wiedzie�, czy �yje.{12925}{12965}Zadowolony?{13024}{13067}Chod� za mn�.{13136}{13236}Nie b�dziesz pr�bowa�|�adnych sztuczek, prawda, synu?{13244}{13307}Sko�czy�em z tob� pogrywa�.{13376}{13443}To dobrze.|Przynie� mi Scyll�.{13448}{13519}Je�li przynios� j� na otwarty teren,|tw�j cz�owiek mnie zastrzeli.{13520}{13560}No to chyba mamy pat.{13561}{13603}Problem w tym,|�e to, czego ja chc�,{13604}{13641}nie pr�buje z�apa� powietrza{13642}{13706}i nie traci p� litra krwi,|co dziesi�� minut.{13707}{13793}- Daj mi j�, Michael.|- Wiesz, �e nie mog�.{13798}{13867}Daj mi j�.|Ko�cz� ci si� opcje.{13875}{13934}- Powiedzia�em, �e nie.|/- Tu Policja Miami.{13935}{14015}- Daj mi j�, Michael!|- Christina, musimy i��.{14016}{14054}Chod� j� sobie we�.{14055}{14089}We� j�.{14383}{14418}Sukin...{14438}{14484}Michael, chod�.{14580}{14617}Michael, musimy jecha�!{14618}{14659}Natychmiast!{14693}{14779}/.::Grupa Hatak - Hatak. pl::.|/przedstawia{14788}{14844}/T�umaczenie: pablocoo{14939}{14987}/Korekta: Quentin{15251}{15331}/Prison Break [04x21]|/Rate of Exchange{15472}{15518}Rz�d ci pom�g�?{15522}{15603}Wiesz, jak szalenie to brzmi,|po tym wszystkim, co przeszli�my?{15604}{15629}Masz tam dow�d.{15630}{15737}Ka�dego ranka, gdy si� budz�,|moja c�rka jest zn�w zdrowa.{15771}{15797}Gdzie mieszkasz?{15798}{15898}W�a�ciwie to dlatego przyjecha�em|z tob� porozmawia�.{15970}{16039}Byli�my w areszcie, kiedy czeka�em,{16040}{16089}�eby zeznawa� przeciwko Mahone'owi.{16090}{16142}Ale sprawa si� rozsypa�a.{16143}{16219}Chcieli nie tylko|odst�pi� od umowy,{16227}{16300}ale te� wpakowa� mnie|z powrotem do Fox River.{16301}{16381}Wi�c czemu �ledzisz mnie|tu, w Chicago?{16407}{16454}Zastanawia�em si�...{16455}{16551}czy nie wiesz mo�e,|gdzie mog� by� Michael i Linc.{16654}{16689}Chwila, chwila.|Gdzie idziesz?{16690}{16732}Dogada�e� si� z fedziami,{16733}{16789}a teraz pytasz o Mike'a i Linca?{16790}{16840}- Daj spok�j...|- Co, mnie te� chcesz wsadzi�?{16841}{16900}Pr�buj� ci pom�c, stary.{16910}{16944}Im te�.{16968}{17057}Nie ogl�dasz wiadomo�ci, Sucre?|Maj� k�opoty.{17066}{17101}Ogromne.{17116}{17233}I mog� si� ich pozby� tylko wtedy,|je�li pomo�esz mi ich znale��.{17284}{17350}Pr�bujemy znale�� ludzi|odpowiedzialnych za to zab�jstwo.{17351}{17403}Najwyra�niej nie macie|wystarczaj�cych uprawnie�,{17404}{17458... [ Pobierz całość w formacie PDF ]