Prison.Break.S04E23.HDTV.XviD-BiA, Prison Break

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.{99}{197}T�umaczenie: Quentin|Korekta: JediAdam{517}{578}Gotowy?{610}{722}Nie s�dzi�em, �e b�d�|si� tak denerwowa�.{799}{875}Teraz albo nigdy.{985}{1064}Dobra, papi.|Zr�bmy to.{1065}{1128}Jest tam.{1359}{1405}Pan Michael, prawda?{1406}{1484}Pa�ski przyjaciel, Fernando|powiedzia� mi, �e mog� panu dzi� pom�c.{1485}{1521}I to bardzo.{1522}{1643}A to, jak zak�adam,|druga cz�� twojej dru�yny?{1824}{1901}Wygl�dasz �licznie.{1902}{1966}Dzi�kuj�.{2054}{2148}Rozumiem, �e oczekujecie|prostej ceremonii.{2149}{2228}Chyba nigdy nic w naszym wsp�lnym|�yciu nie by�o proste.{2229}{2265}Mo�e wi�c pan spr�bowa�.{2266}{2288}C�.{2289}{2352}To mo�e zacznijmy.{2353}{2383}Rodzino i przyjaciele,{2384}{2458}zebrali�my si� tu po to,|by cieszy� si� zwi�zkiem{2459}{2578}pomi�dzy Michaelem Scofieldem|i Sar� Tancredi.{3645}{3695}- Przepraszamy za przerwanie imprezy.|- O co chodzi?{3696}{3744}Mamy nakaz aresztowania.{3745}{3766}Co?{3767}{3845}Rozmawiali�my z agentem Kellermanem.|Za�atwili�my to.{3846}{3900}Za�atwili�my to z federalnymi|kilka tygodni temu.{3901}{3932}Spokojnie.{3933}{3966}Zostali�my uniewinnieni.{3967}{4017}- Zostali�my uniewinnieni!|- Spokojnie.{4018}{4053}Nie przyszli�my tu po was.{4054}{4113}Jeste�my tu po ni�.{4114}{4166}Ona nic nie zrobi�a.|Nie by�a w to wmieszana.{4167}{4215}Nie utrudniajcie tego.{4216}{4307}Saro Tancredi. Aresztujemy pani�|za zab�jstwo Christiny Hampton.{4308}{4359}Co?|Ona nikogo nie zabi�a!{4360}{4387}Zabawne.{4388}{4481}Zapis z kamery przemys�owej|wskazuje inaczej.{4482}{4541}Michael.{4542}{4639}- Prosz�, t�dy. Do drugiego samochodu.|- Michael.{4640}{4718}Prosz� si� odsun��.{4795}{4863}PRISON BREAK{4958}{5002}Nie pozwol� mi si�|z ni� zobaczy�.{5003}{5102}Dlaczego przys�a� ci� Kellerman,|skoro nie mo�esz nic zrobi�?{5103}{5150}Chc� was z�ama�.{5151}{5219}Prawo do wizyt|zapewnia jej konstytucja.{5220}{5287}Jak najszybciej zdo�am,|dostarcz� s�dziemu odpowiedni nakaz.{5288}{5331}Nie mo�emy udowodni�, ze o by�a samoobrona?{5332}{5388}Jak?{5397}{5456}Wszystko, co mog�oby nam pom�c|jest poza kadrem.{5457}{5563}Zapis z kamery pokazuje tylko,|jak Sara strzela do ofiary.{5564}{5650}- Poci�gnij za spust, Michael.|- Rzu� bro�!{5651}{5714}Niewypa�.{5768}{5819}- Pracowa�a dla Firmy.|- Wed�ug was.{5820}{5883}Dla �awy przysi�g�ych to Christina|Hampton, konsultantka.{5884}{5998}A �e by�a �wietna w ukrywaniu swojej|prawdziwej to�samo�ci, nic nie wsk�ramy.{5999}{6096}To, �e was u�askawiono|nie podoba si� wszystkim w�adzom.{6097}{6151}Je�li zechc�, by Sara za was|zap�aci�a, to im si� to uda.{6152}{6233}Jaki wyrok jej grozi?{6243}{6328}Od 25 lat do do�ywocia.{6385}{6485}/MIAMI-DADE|/WI�ZIENIE DLA KOBIET{6707}{6769}Ty.|Tam.{6813}{6878}Ty.|Tutaj.{6926}{6986}Ty.|Tu.{7081}{7143}A ta jest twoja.{7144}{7191}Nie powinnam trafi�|do innej plac�wki?{7192}{7218}Nie s�dz�{7219}{7288}Nie zosta�am jeszcze skazana,|powinnam by� w areszcie,{7289}{7318}a to jest wi�zienie.{7319}{7370}Przeludnienie i ci�cia|bud�etowe, �wie�aku.{7371}{7477}To jest areszt,|a tam jest wi�zienie.{7680}{7720}Siemano, mamu�ka.{7721}{7801}Potrzebujesz pomocy?{7846}{7894}Masz wszystko,|czego ci potrzeba?{7895}{7980}Pom�c ci �cieli� ��ko?{8125}{8175}Nie pozw�l im si� wystraszy�.{8176}{8259}- Chc� ci� tylko nastraszy�.|- Dobre s�.{8260}{8283}Pos�uchaj.{8284}{8398}Ta ca�a hybryda|aresztowo-wi�zienna to pic na wod�.{8399}{8428}Chod�.{8429}{8561}Wsadzimy ci� do pustej celi.|Tam poczekasz na rozpraw�.{8569}{8633}Dzi�kuj�.{9039}{9113}Prosz�.|Tu powinno by� ci wygodniej.{9114}{9175}Dobrze.{9314}{9376}Co si� dzieje?{9377}{9494}Na pocz�tku nie rozpozna�am twojego nazwiska.{9510}{9540}Tancredi.{9541}{9607}Brzmia�o znajomo.{9608}{9657}Hooks si� domy�li�a.{9658}{9768}Pami�ta�am twojego pi�kn� bu�k� z gazet.{9780}{9847}Nigdzie nie p�jdziesz �wie�aku.{9848}{9869}To si� stanie.{9870}{9954}P� tuzina stra�nik�w straci�a prac�|i emeryturki w Fox River.{9955}{10052}Nikogo nie bior� na sta� po tym,|jak zdecydowa�a� zostawi� drzwi otwarte{10053}{10118}dla swojego ch�opaka|i jego siedmiu koleg�w, skaza�c�w.{10119}{10223}Nie pozwolimy, by si� to powt�rzy�o.{10324}{10435}Nie martw si�, nie b�dziemy bi� w brzuch.{10855}{10944}Wygl�da na to,|�e wagon przejecha� ci po twarzy.{10945}{11016}Na to wygl�da.{11124}{11202}Jakby� czego� potrzebowa�a, uderzaj.{11203}{11301}Wszyscy m�wi� na mnie, tatusiek.{11582}{11693}/Wi�zienie w Miami|/Plac�wka dla m�czyzn{11971}{12051}Przesy�ka specjalna.{12081}{12175}Wiesz, potrzebujemy tylko|troch� got�wki w tym miejscu.{12176}{12277}M�wi�em ci.|Rz�d odci�� mi zasoby.{12282}{12365}M�wisz mi, �e nie mo�esz dosta� kasy?{12366}{12480}Przynajmniej tyle mo�esz zrobi�, bior�c pod uwag�|fakt, �e niedawno chcia�e� mnie zabi�.{12481}{12564}Do widzenia, Theodore.{12613}{12726}Nigdy wcze�niej nie siedzia�e� w wi�zieniu,|a ja nigdy nie siedzia�em tutaj.{12727}{12878}Powiedzmy, �e niepe�nosprawny skazaniec|odzyska� swoj� r�czk� w Fox River.{12879}{12972}Twoje �a�osne �ycie tutaj mo�e ulec poprawie.{12973}{13092}Tak jak moje �ycie,|wszystko z odrobin� "Roberta De Niro".{13093}{13230}Jedna z naszych przyjaci�ek zosta�a|pojmana przez w�adze.{13249}{13328}Wygl�da na to, �e mamy now� s�siadk�.{13329}{13403}Nigdy nie wyjd� �ywy z tego wi�zienia,|wiem o tym.{13404}{13481}Chc� poci�gn�� za sob� mojego wroga.{13482}{13564}Chc�, by by�a martwa.{13725}{13835}Tak czy siak, b�dzie potrzebny kapita�.|Kapita�, kt�rego ju� nie masz.{13836}{13911}M�j fundusz na czarn� godzin�.|Wiesz, gdzie jest.{13912}{13990}Jonathanie, zak�ada�em,|�e u�yjemy tego do twojej obrony.{13991}{14105}To by�yby pieni�dze na z�y cel, Joe.|Nie wypuszcz� mnie st�d,{14106}{14191}niewa�ne, jakie rekiny wynajm�.{14192}{14321}Przeka� to naszemu przyjacielowi|w celach dla kobiet.{14722}{14799}/100,000 $ MARTWA!{15316}{15384}Przepraszam.{15418}{15481}Z�y ruch.{15523}{15657}Ostatnia osoba, kt�ra j� dotkn�a,|mia�a z�amane kolano.{16089}{16151}Jeste� odwa�niejsza, ni� s�dzi�am.{16152}{16196}Albo niesamowicie naiwna.{16197}{16253}Wygl�dam, jakbym chcia�a z tob� rozmawia�?{16254}{16347}Tylko m�wi�, �e kobieta w twoim po�o�eniu|powinna mie� ochron�.{16348}{16405}Od gangu wi�ziennego?|Nie s�dz�.{16406}{16467}To nie gang.{16468}{16533}To rodzina.{16534}{16642}Nie nazywaj� j� tatu�kiem z byle powodu.{16643}{16696}To jej �ona.{16697}{16778}A to jej dzieciaczki.{16884}{16997}- Wszystko w porz�dku?|- Trzymaj si� ode mnie z daleka.{16998}{17034}Musz� i�� do ambulatorium.{17035}{17077}Nic z tego bez|odpowiedniego papierka.{17078}{17159}Mam skurcze mi�ni w gardle.|Moja szcz�ka si� zaciska.{17160}{17226}Mo�e to by� tylko niestrawno��.|Mo�e by� te� trucizna.{17227}{17282}Nie, to tylko nasze �arcie.|Przyzwyczaisz si�.{17283}{17350}Je�li w ci�gu nast�pnych 15 minut|nie dotr� do szpitala...{17351}{17464}umr�, a razem ze mn�|moje dziecko. Prosz�.{17488}{17614}Dlaczego nie pozwolisz jej|zobaczy� si� z lekarzem?{17658}{17719}Prosz�.{17726}{17863}Tu Keller. Odprowadzam|jedn� z wi�niarek do ambulatorium.{17991}{18061}Uda�o nam si� wydosta� trucizn�.{18062}{18163}Pani i pani dziecku|nic nie b�dzie.{18164}{18244}Zdaje pan sobie spraw�, �e strychnina|sama nie wskoczy�a do mojego klopsa?{18245}{18373}Musi wi�c pani porozmawia�|z naczelnikiem wi�zienia.{18389}{18439}A ze mn� mo�e porozmawia pani|o �ladach na twarzy?{18440}{18533}Powie mi pani,|jak do tego dosz�o?{18534}{18644}Waln�am si� o beton|podczas gry w kosza.{18645}{18723}Musimy om�wi� pani sytuacj�.{18724}{18816}Jestem pewny, �e wiesz,|i� nie b�dzie to zwyk�y por�d?{18817}{18841}B�d� rodzi�a tutaj?{18842}{18935}Nie. W dniu porodu|zabezpieczona furgonetka{18936}{18996}zawiezie pani� do|szpitala �wi�tej �ucji.{18997}{19088}Urodzi pani w specjalnym pokoju|w obecno�ci mnie i trzech stra�nik�w.{19089}{19149}B�d� mog�a zobaczy� moje dziecko?{19150}{19276}B�dzie pani mia�a p� godziny,|zanim je zabierzemy.{19293}{19350}Widzia�em to wiele razy.{19351}{19426}Gdy matki tu powracaj�,|cierpi� na depresj� nie do wytrzymania.{19427}{19475}Moja rada...{19476}{19625}Obejdzie si� bez dramat�w, je�li|uzna si� pani za zast�pcz� matk�.{19851}{19885}Tak?{19886}{19950}Michael, tu Lou Phillips.{19951}{20017}Twoja �ona dzi� rano|wpl�ta�a si� w co�.{20018}{20071}Kto� pr�bowa� j� otru�.{20072}{20102}O czym pan m�wi?{20103}{20198}Michael, musisz si� skupi�.|/Masz poj�cie, kto m�g�by to zrobi�?{20199}{20243}Michael?{20244}{20307}Michael?!{20312}{20378}Wpu�ci� go.{20619}{20699}Gdybym przygotowa� list� os�b,|kt�re mog� mnie odwiedzi�,{20700}{20770}twoje nazwisko by�oby na|samym spodzie. Gdzie� pomi�dzy...{20771}{20823}Jezusem Chrystusem|i Scooby Doo.{20824}{20888}Kto� pr�bowa�|otru� dzi� Sar�.{20889}{20917}O jeju.{20918}{20987}Tylko ty jeste� na tyle|zdeprawowany, by my�le�,{20988}{21060}�e zabicie niewinnej kobiety|i nienarodzonego dziecka,{21061}{21145}przynios�oby ci jakikolwiek|spok�j przed egzekucj�.{21146}{21220}Sara jest w ci��y?{21221}{21339}Gratulacje! To tak jakby jednego dnia|trafi�y ci si� Bo�e Narodzenie i 4 lipca.{21340}{21485}Prosz� ci�, jak jeden ojciec drugiego,|by� zostawi� j� w spokoju.{21486}{21585}Je�li chcesz, zabij mnie.|Wymieni� swoje �ycie za jej.{21586}{21624}Ale zostaw Sar� w spokoju.{21625}{21687}Michael.{21693}{21791}Gdyby� zosta� zabity,|tw�j b�l trwa�by chwil�.{21792}{21908}Gdyby Sara zosta�a zabita...|Tw�j b�l trwa�by do ko�ca twojego �ycia.{21909}{22020}Zapewne tak kombinuje ten kto�,|kto spr�buje zabi� j� raz jeszcze.{22021}{22064}Ale nic si� nie b�j, Michael.{22065}{22171}Dam ci zna�,|je�li si� czego� dowiem.{22188}{22214}/MIAMI-DADE|/BIURO NACZELNIKA{22215}{22253}/�ycie w wi�zieniu... [ Pobierz całość w formacie PDF ]