Prison Break - Specjalny odcinek, Skazany na Śmierć

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{1}{1}29.970{25}{140}Dzisiejszego wieczoru udamy si� za mury.{160}{206}B�dziemy dr��y� w k�amstwach{213}{258}Nie zabi�em go, Michael.{258}{288}Dowody wskazuj� ciebie.{290}{323}i gro�bach.{334}{367}Powiesz mi teraz.{377}{430}Nic z tego, John.{471}{651}Po to by odkry� fakty i tajemnice |zza kulis nowego serialu.{651}{681}Wydostan� ci� st�d.|{711}{791}Cz�owiek, kt�ry uda si� gdziekolwiek.{832}{928}Pi�� lat w wi�zieniu stanowym Fox River.{930}{1076}By ocali� brata skazanego na �mier�|za zbrodnie, kt�rej nie pope�ni�.{1078}{1199}Do jednego z najbardziej znanych |i niebezpiecznych wi�zie�.{1263}{1398}Od tajemniczych �lad�w morderstw |i tuszowania sprawy.{1410}{1527}Przenie�cie m�odszego,|zanim kto� dobierze nam si� do ty�ka.{1527}{1633}Do zbrodniczego spisku si�gaj�cego najwy�szych szczebli{1634}{1733}i najciemniejszych zakamark�w rz�du ameryka�skiego.{1721}{1780}Ten cz�owiek zabi� brata vice-prezydenta.{1784}{1819}To wszystko dzisiaj w..{2026}{2100}POCZ�TEK.{2106}{2154}11 maja. To ta data.{2163}{2267}Tego dnia oni mnie...|no wiesz... wykonaj� egzekucj�.{2277}{2310}Wiem.{2316}{2366}Nie zabi�em go, Michael.{2373}{2417}Dowody wskazuj� ciebie.{2422}{2498}Nie obchodzi mnie co m�wi� dowody.|Nie zabi�em go.{2513}{2548}Przysi�gnij.{2624}{2679}Przysi�gam, Michael.{2760}{2853}Gram cz�owieka, kt�rego starszy brat|jest w celi �mierci,{2854}{2959}wrobiony w przest�pstwo, |kt�rego nie pope�ni�.{2954}{3060}Co jest takiego w tej sprawie,|�e Secret Service macza w tym palce?{3068}{3143}Ten cz�owiek zabi� brata vice-prezydenta.{3166}{3295}Jestem wyczerpany pr�bami prawnego| oczyszczenia jego nazwiska.{3329}{3435}Wi�c zdecydowa�em wzi�� sprawy |w swoje r�ce.{3466}{3537}Posta�, kt�r� gram jest in�ynierem budowlanym.{3537}{3682}Mam �wietny szczeg�owy plan.{3682}{3848}Uwzgl�dnia wszystko od pojedynczych os�b |z otoczenia wi�zienia.{3850}{3914}Naczelnika wi�zienia,{3915}{4003}szefa mafii,{4004}{4110}faceta, kt�ry handluje na lewo.{4177}{4202}Otw�rz go.{4202}{4237}Napadam na bank.{4294}{4329}Od�� bro�.{4385}{4526}�eby dosta� si� do tego samego wi�zienia|i pom�c mu uciec.{4530}{4639}Znam ci� ca�e �ycie.|Nie masz w sobie ani kszty brutalno�ci...{4639}{4722}Gram Veronik� Donovan, jestem adwokatem,{4722}{4850}Michael zwraca si� do mnie o pomoc,|bo chce zosta� skazany.{4850}{4921}Nie jestem adwokatem |od spraw kryminalnych.{4921}{5016}Nie mam poj�cia co robi�, |to mnie przerasta.{5020}{5139}Rzadko w przypadku procesu o napa��|oskar�ony nie chce si� broni�.{5139}{5206}Jest pan tego pewien, panie Scofield?{5207}{5236}Jestem, Wysoki S�dzie.{5236}{5360}Wysoki S�dzie, prosi�abym o chwil� przerwy.|M�j klient jest nieco zagubiony.{5360}{5416}- Nie jestem.|- Jest.{5419}{5482}Gwarantuje mu, �e go zamkn�.{5483}{5512}Strzela�e� z ostrej amunicji...{5579}{5627}zmusza mnie do odrobiny z�o�liwo�ci.{5627}{5735}Najbli�sze takie wi�zienie|to wi�zienie stanowe Fox River.{5735}{5796}Wyrok zostanie wykonany natychmiast.{5943}{6025}BRACIA.{6193}{6233}Michael.{6237}{6298}Dlaczego?|Wydostan� ci� st�d.{6312}{6358}To niemo�liwe.{6362}{6443}Nie je�li tego nie projektowa�e�.{6455}{6545}To thriller, ale tak�e dramat rodzinny.{6545}{6615}Serial odkrywa skrajno�ci w mi�o�ci{6616}{6745}i co nie kt�rzy s� wstanie zrobi� |z tego powodu.{6739}{6825}Nasze stosunki s� bardzo skomplikowane,{6825}{7026}zajmowa� si� mn� od wczesnych lat, |gdy zostali�my sami.{7038}{7129}Nie b�dzie tak jak dawniej,|ale poradzimy sobie.{7129}{7233}Cokolwiek si� wydarzy,|b�dziemy zawsze razem.{7241}{7339}A je�li co� si� tobie stanie?|{7348}{7441}Miej... miej troch� wiary.{7444}{7571}Wiele po�wi�ci�, �ebym nie musia� |cierpie� tak jak on,{7574}{7650}pope�ni� par� b��d�w w �yciu.{7650}{7752}Lincoln by� typem go�cia, |kt�ry wybra� z�� stron� �ycia,{7752}{7868}ale upewni� si�, �e Michael nie poszed� w jego �lady.{7868}{8014}Chodzi�em na studia, cieszy�em si� sukcesami,| kt�rych on nigdy nie pozna�.{8014}{8114}Wi�c gdy poszed� do wi�zienia, poczu�em,{8114}{8222}�e jestem mu winien za wszystkie po�wi�cenia |z jego strony.{8222}{8376}A teraz mog�em u�y� mojego do�wiadczenia|jako in�ynier,{8337}{8427}by go uratowa�.{8430}{8492}Sam wiesz, �e pogodzi�em si� z tym,|co ma si� wydarzy�.{8492}{8607}Natomiast ty ofiarowa�e� mi jedyn� rzecz,|kt�rej nie powiniene� by�.{8610}{8637}Nadziej�.{8652}{8716}Miej... miej troch� wiary.{8816}{8908}PLAN{9099}{9228}Mam tak szczeg�owy plan |jaki mo�ecie sobie wyobrazi�.{9231}{9342}Zawiera oczywi�cie uk�ad pomieszcze� wi�zienia,{9342}{9452}rodzaj u�ywanych �rub, sworzni.{9451}{9520}Wyj�cie za te mury to dopiero pocz�tek.{9520}{9576}B�dziesz potrzebowa� pieni�dzy.{9580}{9606}Mam je.{9636}{9740}I ludzi na zewn�trz,|kt�rzy pomog� ci znikn��.{9753}{9806}Te� ich za�atwi�em.{9822}{9890}Tylko jeszcze o tym nie wiedz�.{9899}{10052}Michael nawi�za� kontakty z wi�niami,{10052}{10201}poniewa� ka�dy z nich spe�nia funkcj� |w planie ucieczki,{10202}{10298}potrzebuje ka�dego z nich �eby do tego dosz�o.{10293}{10540}�wietn� spraw� jest to, |�e mam projekt wi�zienia ukryty w tatua�ach na ciele.{10581}{10611}Wdzia�e� projekt.{10627}{10657}Lepiej.{10706}{10749}Mam go na sobie.{10768}{10826}Powinienem co� tutaj zobaczy�?{10828}{10919}Kiedy pierwszy raz zobaczy�em tatua�e,|moim pytaniem by�o:{10919}{11036}Gdzie jest projekt? |Poniewa� go�ym okiem nie mo�na go dostrzec.{11042}{11076}Przyjrzyj si� bli�ej.{11113}{11217}Wplata� si� w grafik�.{11264}{11362}Powiedzieli, �e b�dzie mapa ukryta w tatua�u.{11366}{11422}Przes�ali mi map�.{11439}{11576}Wzi��em j�, roz�o�y�em na stole,{11576}{11720}po��czy�em rysy, linie, kontury i tym podobne.{11721}{11823}Wiedzia�em, �e potrzebny jest efekt wizualny.|Chcia�em, �eby tam by�.{11831}{11866}Tak jest bardziej prawdziwie.{11913}{12010}Prz�d zawiera podziemne korytarze.{12009}{12175}Ty� zawiera obraz przedstawiony z lotu ptaka.{12208}{12294}To nie tylko rysunki, ale tak�e{12310}{12399}s�owa zapisane od ty�u i do g�ry nogami,{12399}{12497}rozmaite symbole, kt�re oznaczaj� r�ne rzeczy.{12497}{12675}Zwi�zane z r�nymi lud�mi, nazwami ulic, |formu�ami chemicznymi{12682}{12722}i innymi rzeczami.{12743}{12891}Widz� je tylko ja, |u�ywaj�c lustra do poprawnego odczytu.{12892}{12963}W odpowiednich momentach wzywaj� mnie{12964}{13095} i m�wi� ,dobra|potrzebujemy takiego projektu, chcemy wyrazi� to.{13096}{13247}Stale musz� by� kreatywni |obmy�laj�c sposoby do��czania tatua�y.{13250}{13376}Po pierwsze ca�y tatua� mia�em na sobie raz,|jak dot�d.{13376}{13519}To co� w rodzaju trzydziestu kalek posk�adanych |jak elementy uk�adanki.{13519}{13588}Trzy czy cztery elementy na ka�d� r�k�.{13590}{13663}Na prz�d i ty� jeden kawa�ek.{13663}{13718}Troch� na ramiona.{13718}{13834}I na zebra, to daje kilka element�w.{13835}{13966}To imponuj�ce, nie mam poj�cia, |co faktycznie oznacza wi�kszo�� z tego.{13980}{14131}Ale scenarzy�ci maj� kompletny plan |biegn�cy przez drugi sezon.{14131}{14228}Wi�c, ka�dy odcinek jest dla mnie niespodziank�.{14282}{14363}Staniecie twarz� w twarz z �otrami.{14380}{14408}Trzy.{14432}{14467}Jak tam stopa?{14510}{14602}I cz�owiekiem, kt�ry b�dzie odgrywa� kluczow� rol�|w ucieczce.{14608}{14657}Widzisz te r�ce?|To �ywe koparki.{14657}{14712}Chcesz dosta� si� do Chin?|Dokopi� si� do Chin.{14715}{14865}Dodatkowo ods�onimy spisek, |przez kt�ry niewinny cz�owiek poszed� za kraty.|{14868}{14980}Ka�dy, kto jest zagro�eniem staje si� zb�dny.{14986}{15046}To wszystko ju� za chwil�.{15243}{15295}Nikt nigdy nie uciek� z Fox River.{15295}{15350}Wszystko zaplanowa�em.{15357}{15391}Ka�dy szczeg�.{15392}{15429}Ka�dy szczeg�?{15453}{15498}Mo�esz mie� swoje plany,{15498}{15562}ale jednej rzeczy one nie uka��: ludzi,{15570}{15638}Nie oceniasz ich prawid�owo.|Zniszcz� ci�.{15655}{15713}CZARNE CHARAKTERY{15713}{15798}Ka�da dobra historia potrzebuje czarnych charakter�w{15798}{15882}lub jak w naszym przypadku wi�ksz� ich liczb�.{15852}{15973}Mamy takich, kt�rych nie znosisz|i takich, kt�rych z ch�ci� nie znosisz.{15981}{16034}Z�e miejsce sobie wybra�e�, Fish.{16034}{16069}Nale�y do T-Bag.{16071}{16101}Kogo?{16136}{16188}Troch� szacunku, Fish.{16188}{16278}Go�� porwa� z p� tuzina ch�opc�w i dziewczynek w 'Bama,{16278}{16305}zgwa�ci� i pozabija�.{16308}{16368}Niekoniecznie w tej kolejno�ci.{16392}{16447}Czy T-Bag ma jakie� imi�?{16447}{16490}To moje prawdziwe imi�.{16634}{16694}Ale� siadaj.{16775}{16890}To ty jeste� ten nowy,|o kt�rym wszystkie ptaszki �wierkaj�.{16903}{16952}Scofield.{16977}{17052}Uwielbiam w T-Bag to, �e na papierze{17052}{17183}jego kwestie by�y gro�ne i niebezpiecznie.{17163}{17233}Najwyra�niej jest przyw�dc� grupy.{17243}{17290}Rugheads ci� przera�aj�, prawda?{17291}{17320}To znaczy?{17320}{17370}Wnioskuj� to st�d, �e przyszed�e� do mnie.{17371}{17422}Kilka dni za kratkami,{17423}{17500}a ka�dy bogobojny bia�y u�wiadamia sobie,|�e nasz system karny{17500}{17605}nie istnia�by bez istotnego wk�adu|afroameryka�skiej sekty.{17613}{17635}Nie zauwa�y�em.{17640}{17698}Ale chcia�em...{17718}{17793}uczyni� go czaruj�cym{17792}{17824}i s�odkim.{17826}{17875}Musisz robi�, co ci karze.{17885}{17957}By� r�wnie� skory do ochrony.{17958}{17993}Ochronimy ci�.{17995}{18023}Ochroni� ci�.{18039}{18091}Wszystko, co musisz zrobi�...{18138}{18179}to z�apa� si� kieszeni,{18194}{18257}A b�dziesz si� czu� jak w domu.{18257}{18317}A my�la�em, �e masz ju� dziewczyn�.{18426}{18487}Tutaj jest ca�a wolna kiesze�.{18516}{18551}Daruj� sobie.{18558}{18610}To spieprzaj st�d.{18663}{18729}T-Bag jest bardzo agresywny{18723}{18773}wobec Michaela.{18773}{18870}�wietne w T-Bag jest to, |�e zawsze m�wi mu prosto w oczy.{18870}{18943}Ej, po pierwsze chc� ci�{18948}{18989}ty nie chcesz mnie,{18990}{19020}twoje... [ Pobierz całość w formacie PDF ]