PrisonBreak[03x03] - Call Waiting, PRISON BREAK S03

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{120}{162}/Poprzednio w Prison Break{163}{221}Tak mi przykro.|Maj� mnie i Sar�.{222}{306}LJ i Sara zostan� wymienieni|na Whistlera. Rozumiemy si�?{307}{372}Chc� zdj�cie syna i Sary|na dow�d, �e �yj�.{373}{433}Nasze rozprawy|odb�d� si� w tym samym czasie.{434}{489}- Rad� sobie sam.|- Sofia Lugo.{490}{571}Jestem dziewczyn� Jamesa Whistlera.{572}{638}- Do czego mu to potrzebne?|- Jest zwyk�ym rybakiem.{639}{709}Niech pani powie temu rybakowi,|�e zabra� to brat Scofielda.{710}{790}- Spraw, �eby Whistler by� bezpieczny.|- Whistler nic dla mnie nie znaczy.{791}{883}Potrafi� by� pomocny|w wielu sprawach.{884}{966}- Whistler jest bezpieczny?|- Bezpieczny jak Kubu� marchewkowy.{967}{1068}- Jak si� st�d wydostaniemy?|- A bo ja wiem.{2586}{2624}Co ty tu robisz?{2625}{2686}Ja tylko...{2688}{2734}Potrzebuj� pieni�dzy i...{2735}{2792}Tylko ciebie tu znam.{2793}{2849}- Mam jakie� 50 dolc�w.|- Nie, nie, nie.{2850}{2902}M�wi� o milionach, papi.{2903}{2977}Plecak.|Jest tam du�o wi�cej kasy.{2978}{3047}Mo�esz tu zosta� i przekima�,|ale plecak przepad�.{3048}{3116}Pieni�dze, jakie mam,|potrzebuj� na wydostanie mojego brata.{3117}{3193}Pami�tasz go?|Wysoki ch�opak. Szczup�y.{3201}{3247}Wyrwa� twoje dupsko z pierdla.{3248}{3317}Przykro mi z jego powodu.|Naprawd�, Linc.{3318}{3375}Ale nie wszystkich z nas|oczy�cili z zarzut�w.{3376}{3424}- Zgadza si�.|- Nigdy wi�cej nie wr�c� do domu.{3425}{3518}- Masz jaki� problem?|- Nie tylko ty si� liczysz.{3519}{3568}Masz racj�.{3569}{3616}Jeste�my winni.{3617}{3678}Ka�dy z nas.{3680}{3726}Ale nie oni.{3727}{3767}Chc� pom�c.{3768}{3843}Ale nic tylko si� pogr��amy.{3844}{3941}Potrzebuj� pieni�dzy,|�eby stan�� na nogi.{3966}{4020}Linc?{4039}{4098}Niewa�ne.{4778}{4874}Pr�dko ludzie staj� si� zwierz�tami, co?{4885}{4941}M�drzy zaj�liby si� najpierw jego prycz�.{4942}{5004}A ci martwi?{5033}{5092}- By�em tu pierwszy.|- Jeste� tu od dw�ch dni, suko.{5093}{5166}Pierwszy sobie zaklepa�em buty.|Oddawaj.{5167}{5248}Prosisz si� o wyzwanie do walki.|Chcesz ten but?{5259}{5347}B�dziesz musia� po niego przyj��.{5569}{5653}- Zostawcie go.|- Chcia�em tylko wyrazi� moj� wdzi�czno��.{5653}{5707}Za...{5715}{5808}- Za Whistlera.|- Nie mam poj�cia, o czym m�wisz.{5809}{5895}M�j b��d.|Mo�e mogliby�my si� jednak jako� dogada�?{5896}{5964}M�g�bym ci pom�c.{6006}{6077}Chod� tu, ch�opaku.{6080}{6135}Wypad.{6235}{6325}Ty i ja?|To ja tutaj poci�gam za sznurki.{6326}{6378}Ja.|Nie ty.{6379}{6490}Je�li wi�c kto� czego� tu chce,|to przychodz� do mnie.{6491}{6575}Nie przychod� wi�c tutaj z pro�bami,|jakby�my byli dobrymi kumplami.{6576}{6660}Nie, nie, nie.|Bo nie jeste�my.{6671}{6770}Nast�pnym razem, gdy tu przyjdziesz,|jedyne, o co b�dziesz prosi�,{6771}{6820}b�dzie lito��.{6821}{6908}- Rozumiesz?|/- Scofield! Wizyta!{6939}{7004}Id�, ch�opaku.{7010}{7092}Biegusiem!|Mamusia ci� wo�a!{7618}{7672}A� tak �le, co?{7673}{7735}Nie za dobrze.|A u ciebie?{7736}{7785}Sprawdzi�em t� wiadomo�� od Whistlera.{7786}{7869}Chodzi�o o jak�� ksi��k�. Przewodnik|ornitologiczny z nazwiskami i numerami.{7870}{7978}- Domy�lasz si�, co to?|- Nie, ale nie tylko ja si� tym interesowa�em.{7979}{8053}By�a jeszcze pewna dziewczyna.|Powiedzia�a, �e to jaki� rybak.{8054}{8167}/Tak, z pewno�ci�.|- S�uchaj, chc�, �eby� co� zobaczy�.{8287}{8348}O m�j Bo�e.{8350}{8426}Spos�b, w jaki trzyma gazet�.|Jakby co� wskazywa�a.{8427}{8469}Za ma�e, nie doczytam.{8470}{8536}To dzisiejsza gazeta.|Wskazuje na Santa Rita.{8537}{8610}Ma�e miasteczko.|30 kilometr�w st�d.{8611}{8700}Pr�buje nam powiedzie�,|gdzie jest.{8734}{8795}- Musz� z ni� porozmawia�, Linc.|- Nawet, je�li pozwol�,{8796}{8839}b�d� s�ucha� ka�dego s�owa.|To niewykonalne.{8840}{8922}Musimy mie� wi�cej|ni� nazwa miasteczka!{8923}{8997}Nie mam tu �adnych atut�w.{8998}{9100}Min�y ju� trzy dni,|a ja nic nie zwojowa�em.{9139}{9209}A skoro nie mog� nas st�d wydosta�,{9210}{9297}ty b�dziesz musia�|wydosta� ich stamt�d.{9298}{9416}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak. pl::.|.:: Napisy24. pl::.{9417}{9546}{C:$aaccff}T�umaczenie: Quentin <quentin@skazanynasmierc.pl>|Korekta: JediAdam{9547}{9644}{C:$aaccff}Prison Break 3x03|Call Waiting{9845}{9926}{C:$aaccff}SKAZANY NA �MIER�{9950}{10097}{C:$aaccff}Prosz� nie przerzuca� na serwis napisy.info!|Tylko dla rodziny Hatak i Napisy24.pl{10060}{10104}/Jak sprawy?{10105}{10199}- Kiedy dzie� przeprowadzki?|- Zdradz� ci plan, gdy powiesz mi, kim jeste�.{10190}{10260}- Jestem rybakiem.|- Jasne, ja te�.{10261}{10313}Nie ufasz mi?{10314}{10407}Moje �ycie jest w twych r�kach.|Sk�d mam wiedzie�, �e mog� ufa� tobie?{10408}{10468}Nie wiesz.{10622}{10653}- S�uchaj.|- Porzucamy?{10654}{10707}Jedynka, co?|Ogl�dasz kana� sportowy?{10708}{10739}Ostatnio nie.|S�uchaj.{10740}{10809}Musz� si� dorwa� do telefonu.{10810}{10919}A ja musz� si� dorwa� do cycuszk�w.|Ani jedno, ani drugie si� nie wydarzy.{10920}{11008}- Do kogo chcesz dzwoni�?|- Sara.{11034}{11073}Nie ma mowy.{11074}{11189}To nie pro�ba. To warunek.|M�j brat nie czmychnie, p�ki nie pogada z Sar�.{11190}{11237}Jakie to s�odkie.{11238}{11290}Dwie rzeczy s� pewne, Lincoln.{11291}{11333}Pierwsza:|Sara ma si� dobrze.{11334}{11452}Druga: pr�dzej stukniesz mnie na barze|ni� pogadasz z Sar�.{11453}{11515}- Doceniam ofert�, ale zrezygnuj�.|- Serio?{11516}{11584}- Serio.|- No to wr��my do twoich warunk�w.{11585}{11667}Tu nie ma, co gada�.|Rz�d pozby� si� st�d telefon�w,{11668}{11742}gdy dowiedzieli si�, �e bandziory|przez telefon za�atwiaj� st�d sprawy,{11743}{11831}�e za�atwiaj� interesy,|tyle, �e przez telefon.{11832}{11889}Je�li przeci�li linie,|mo�e mo�emy je naprawi�?{11890}{11933}Nie ma co naprawia�, bracie.{11934}{12016}Kiedy� by�o tu du�o telefon�w,|ale teraz ju� ich nie ma.{12017}{12081}Je�li nie masz wi�cej pyta�,|to ja ju� sobie p�jd�.{12082}{12141}Michael zapewni� bezpiecze�stwo|Whistlera w dwa dni.{12142}{12202}To wi�cej ni� twoi ludzie|w dwa tygodnie.{12203}{12289}- Oka� troch� dobrej woli.|- Oka�� j�, gdy Whistler b�dzie wolny.{12290}{12334}Powinna� wiedzie� jedno|o moim bracie.{12335}{12363}Jest bardzo uparty.{12364}{12442}Je�li chcesz, �eby aportowa�,|musisz rzuci� mu ko��.{12443}{12522}Jakim cudem Mike my�li,|�e b�dzie mia� dost�p do telefonu?{12523}{12606}A kom�rki?|Zak��caj� tu zasi�g?{12607}{12687}Kom�rki? Powa�na sprawa.|Tylko jeden cz�owiek ma do nich dost�p.{12688}{12779}A nigdy nie pozwoli|zadzwoni� komu� takiemu jak ty.{12780}{12844}Niech zgadn�.{12934}{12983}Co to?{12984}{13085}Op�ata od twoich mocodawc�w na zewn�trz.|Podrzucili to grabarze.{13086}{13174}To nie do mnie.|Za cienka koperta.{13181}{13283}�wiat na zewn�trz|kr�ci si� ostatnio wolniej.{13287}{13358}Sprawy id� wolniej?{13361}{13448}Czy kto� chce,|�eby sz�y wolniej?{13675}{13733}Teodoro!{13752}{13831}Um�w mi wizyt� u fryzjera.{13834}{13870}Tak, panie.|Nie ma problemu.{13871}{13916}I powiedz tej suce,{13917}{14044}�e je�li znowu mnie zatnie,|to ja przytn� j� w ko�cu raz a dobrze.{14574}{14656}- Ci�gle �yjesz.|- A ty wci�� jeste� cudowna.{14657}{14707}Daj spok�j.|Nie my�am si� od trzech dni.{14708}{14819}Niezale�nie czym pachniesz,|to nieprzeci�tna odmiana.{14868}{14971}- Gdy nie dawa�e� znaku �ycia...|- Przepraszam.{14982}{15085}- Ostrzega�em, �e...|- Wiem, wiem. Ja tylko...{15101}{15176}- Za ka�dym razem, gdy wynosili cia�o...|- Sp�jrz na mnie.{15177}{15268}Obiecuj�, �e gdy st�d wyjd�,|wszystko b�dzie inaczej.{15269}{15323}Dobrze.{15324}{15389}- Znalaz�a� moj� ksi��k�?|- Tak.{15390}{15468}Ale by� pewien facet.|�ledzi� mnie.{15469}{15522}Jaki facet?{15523}{15598}- Nie znam go.|- Skrzywdzi� ci�?{15599}{15647}Nie, ale...{15648}{15716}Zabra� ksi��k�.|Przepraszam. Nie wiedzia�am, co robi�.{15717}{15768}Jak wygl�da�?{15769}{15843}Ogolona g�owa, wielki.{15858}{15971}Kaza� ci powt�rzy�,|�e ksi��k� ma teraz brat Scofielda.{16016}{16083}Kto to Scofield?{16097}{16164}Nikt.|On tyko...{16190}{16247}Kto�, z kim pracuj�.|Pomo�e mi si� st�d wydosta�.{16248}{16328}- To prawnik?|- Plus minus.{16361}{16446}- Dlatego chcia�e�, �eby mia� ksi��k�.|- Im mniej wiesz, tym jeste� bezpieczniejsza.{16447}{16524}- Mniej wiem, mniej mog� pom�c.|- Dok�adnie.{16525}{16622}- Chc�, �eby� na chwil� odpu�ci�a.|- Co si� tu wyprawia, James?{16623}{16721}- Co tak wa�nego jest w tej ksi��ce?|- Nic.{16722}{16789}S� w niej zwyk�e notatki.|Numery telefon�w.{16790}{16860}Do ludzi, kt�rzy znaj� tych,|kt�rzy mog� mi pom�c stad wyj��.{16861}{16920}K�amiesz.{16934}{17019}Dlaczego mia�bym ci� ok�amywa�?{17024}{17101}Tylko tobie mog� zaufa�.{17142}{17211}Chod� tu.|Podejd�.{17305}{17394}- Chc�, �eby� mi zaufa�a.|- A co potem?{17395}{17447}Nic.{17598}{17670}Prosz� si� podpisa�.{17713}{17824}MICHAEL SCOFIELD LINCOLN BURROWS|PLAZA DEL SOL 2555{18195}{18263}Szukasz czego�, bia�asku?{18264}{18316}Tak...|Szukam.{18317}{18383}Czego wi�c szukasz?{18384}{18475}Czego� co...|Czego� do zabicia czasu.{18489}{18553}Masz szmalec?{18613}{18678}Reszt� daj ch�opakom na dole.{18675}{18708}Odpowiednio ci� obs�u��.{18710}{18739}Dobra.{18742}{18785}A jak jeszcze raz|zobacz� ci� tam, gdzie nie trzeba,{18771}{18857}to zn�w trafisz na ring.|Ze mn�.{18913}{18997}A nie s�dz�, �eby� mia� szanse.{20186}{20264}/Chc�, �eby� co� zobaczy�.{20363}{20464}/Sp�jrz na lew� d�o�.|/Jakby co� wskazywa�a.{21071}{21150}Lepiej powiedz mojemu kuzynowi,|�eby mia� dla mnie czas.{21148}{21207}Lepiej, �eby brak�o mu kasy|ni� mnie brak�o cierpliwo�ci.{21205}{21265}Zrozumiano?{21324}{21382}Musz� go pod�adowa�.{21383}{21433}Teodoro, zajmij si� praniem.{21434}{21488}Jasne, szefie.|By�bym zapomnia�.{21489}{21522}Gada�em z fryzjerem.{21523}{21580}Wci�nie ci� w kolejk�|dzisiaj oko�o drugiej.{21581}{21665}Je�li ci� to zadowoli, patron.{21670}{21726}Patron.{21888}{21... [ Pobierz całość w formacie PDF ]