PrisonBreak[03x04] - Good Fences, PRISON BREAK S03

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{22}{60}/Poprzednio w Prison Break{61}{117}Chc� po prostu odej��.{141}{181}W porz�dku.{224}{287}C� to za talent posiadasz,|�e Firma podj�a decyzj�...{288}{333}o tym, �e wart jeste� wi�cej|�ywy ni� martwy.{334}{377}Uwa�aj, Alex.{433}{487}Tutaj b�d� pochowani.{521}{615}- Znalaz�a� moj� ksi��k�?|- Tak, ale... by� tam ten facet.{616}{712}Zabra� j�. Kaza� ci powiedzie�,|�e ma j� brat Scofielda.{713}{795}/- Musisz ich stamt�d uwolni�.|- LJ! Sara!{865}{921}Nigdy wi�cej nie pr�buj|odstawia� takich numer�w.{922}{1031}/Dla pewno�ci, �e zrozumia�e�,|/zostawi�am ci co� w gara�u.{2319}{2384}Co tam takiego interesuj�cego?|Bardziej, ni� nasza wolno��?{2385}{2463}Ro�lina jest �ywa,|wi�c ogrodzenie nie jest pod napi�ciem.{2464}{2547}Ka�dy tutaj wie, �e nie jest pod napi�ciem.|Ale to nic nie znaczy,{2548}{2623}poniewa� stra�nicy, kt�rzy tam s�,|strzel� zanim si� do niego zbli�ysz.{2624}{2696}Wi�c mam przed sob�|sporo pracy, prawda?{2697}{2739}Wiem, stary, o co ci chodzi|z t� ksi��k�.{2740}{2789}Oni maj� twoj� dziewczyn�,|ty masz to, co oni chc�.{2790}{2832}Potrzeby kraju.|Churchill 101.{2833}{2891}Wkr�tce sukinsyny zapytaj�,|jakie poczyni�em post�py{2892}{2942}w znalezieniu tego, co chc�,|a ja im powiem, �e �adne,{2943}{3029}- bo Lincoln Burrows ma ksi��k�.|- Wiesz co?{3042}{3125}Gro�enie bratu faceta, kt�ry ma ci�|st�d wyci�gn�� to niezbyt m�dre posuni�cie.{3126}{3169}Nikomu nie gro��.|Jeste�my w jednej dru�ynie.{3170}{3211}Ale je�li b�dziemy|pogrywa� z t� ksi��k�,{3212}{3263}ludzie, kt�rzy chc� mnie|st�d wyci�gn��, podejm� dzia�anie.{3264}{3287}Przeciwko nam wszystkim.{3288}{3363}"Nie martwi� si� dzia�aniem.|Jedynie w trakcie dzia�ania."{3364}{3428}Churchill 101.|I tak jak m�wi�em.{3429}{3476}Mam sporo pracy.{4201}{4257}Linc, nic ci nie jest?{4261}{4370}Przepraszam, stary...|To wszystko zaczyna mnie przyt�acza�.{4451}{4524}Pos�uchaj, nasza sytuacja|mo�e si� bardzo szybko zmieni�.{4525}{4609}Wi�zienny grabarz.|Musisz z nim porozmawia�.{4610}{4669}- I co mam mu powiedzie�?|- Wszystko ci napisa�em.{4670}{4729}Ale musimy ju� zaczyna�.{4793}{4846}Czego mi nie m�wisz?{4857}{4949}Tylu ludziom sta�a si� krzywda|z mojego powodu.{5004}{5085}- Przepraszam, Michael.|- To oni, nie ty.{5086}{5142}Dobra? To nie twoja wina.{5167}{5226}Porozmawiaj z grabarzem.{5234}{5287}Ko�czy nam si� czas.{6255}{6289}Sara...{6404}{6522}{C:$aaccff}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|.:: Napisy24.pl ::.{6530}{6659}{C:$aaccff}T�umaczenie:|pablocoo, JediAdam{6670}{6767}{C:$aaccff}Korekta:|Juri24{6771}{6853}{C:$aaccff}Prison Break 3x04|Good Fences{6855}{6944}{C:$aaccff}Prosz� nie przerzuca� na serwis napisy.info!|Tylko dla rodziny Hatak i Napisy24.pl{6954}{7063}{C:$aaccff}SKAZANY NA �MIER�{7733}{7836}Jestem tylko �o�nierzem w tej wojnie.|Zupe�nie, jak ty.{7862}{7921}Nie chcia�am tego robi�.{7943}{8075}Potrafisz w og�le poj�� mechanizm tego,|co musia�am zrobi� tej kobiecie?{8076}{8123}To by�o okropne!{8147}{8201}Je�li ty i tw�j brat|przestali�cie ju� sobie pogrywa�,{8202}{8280}LJ-owi nic si� nie stanie.|Bo je�li nie, to ostatni� rzecz�,{8281}{8338}jak� chcia�abym robi�,|to wysy�a� ci jego kawa�ki,{8339}{8430}ale je�li mnie do tego zmusisz...{8436}{8474}zrobi� to.{8510}{8601}Zrobi�, co chcecie.|Nie r�b krzywdy mojemu synowi.{8602}{8655}To zale�y od ciebie.{8694}{8787}Wiem, �e ostatnie dni by�y ci�kie.|Dla mnie r�wnie�.{8788}{8887}Je�li chcesz o tym porozmawia�,|to wiem, co teraz czujesz.{8888}{8985}Chc� tylko wyci�gn�� waszego|ch�optasia z Sony i odzyska� syna.{8986}{9054}- Michael ma plan.|- Potrzebuj� szczeg��w.{9055}{9119}Musimy wci�gn�� do gry kogo�,|kto pracuje w wi�zieniu.{9120}{9171}- Kogo?|- Grabarza.{9196}{9234}Za�atw to.{9282}{9350}B�dzie mi potrzebna ta ksi��ka.{9351}{9431}Firma sprawdzi�a charakter pisma|na tej, kt�r� mi da�e�.{9432}{9512}A tw�j nie zmieni� si�|od czasu liceum.{9730}{9772}Tylko �o�nierze, Linc.{9773}{9850}R�ne armie,|ale tacy sami �o�nierze.{10273}{10307}Nie�le.{10313}{10400}- By�em najlepszy w szkole.|- By�y tam tylko same dziewczyny?{10401}{10454}Poca�uj mnie w dup�.{10470}{10526}20$, �e nie trafisz ponownie.{10527}{10586}- Zak�ad stoi.|- Czekaj.{10594}{10671}- We� pod uwag� wiatr.|- Zamknij si�.{10726}{10769}Troszk� obok.{10800}{10877}Wiesz, brachu, �e nie mam|teraz tyle kapusty.{10878}{10968}- Troch� to potrwa.|- Problem w tym, �e nie mam czasu.{10969}{11026}- Wi�c je�li...|- Nie. �adnych przys�ug.{11043}{11104}No dobrze.|Mog� po�yczy� ten krzy�yk?{11105}{11192}- Wezm� go jako wygran�.|- M�j tata mi go da�.{11204}{11296}- Nie jest nawet ze z�ota.|- Dlatego jest mi potrzebny.{11297}{11356}Oddam ci go.|Chc� go tylko po�yczy�.{11405}{11441}No dalej.|Musz� lecie�.{11640}{11683}Tym razem chc� wiedzie� po co.{11954}{11988}Znowu kiepsko.{12009}{12085}Kto� trzepie niez�� kas� na tym,|co zbudowa�em, kiedy ja tu gnij�.{12086}{12134}Nie denerwuj si�, patron.{12172}{12217}Mam jeszcze tylko kilka godzin.{12218}{12249}Niech b�dzie mi�o.{12690}{12740}Bezmatczyna dziwka.{13474}{13515}Alex?{13613}{13661}- Dopiero, co przyszed�e�?|- Tak.{13733}{13840}Du�o my�la�em o naszej rozmowie...{13841}{13883}I za�apa�e� si�.{13884}{13931}Za�apa�em si�. Dobra.{13932}{13979}- Tak po prostu?|- Dok�adnie.{13980}{14023}Nie bardzo mam inne wyj�cie.{14052}{14091}- Jaki masz plan?|- Pracuj� nad tym.{14115}{14161}W mi�dzyczasie|przyda�aby mi si� twoja pomoc.{14162}{14221}- Czego ci trzeba?|- Czarnego markera.{14222}{14260}Markera?{14261}{14330}- Po co ci?|- Musz� przerobi� pewne dokumenty.{14332}{14399}P�niej ci wyja�ni�,|ale teraz potrzebuj� tego markera.{14400}{14461}Dobra?{14462}{14533}Wiesz, czego jeszcze potrzebuj�?|�eby� pozbiera� si� do kupy.{14534}{14584}�eby� zacz�� nad sob� panowa�,{14586}{14672}bo przyci�gasz uwag�,|a tego nam nie potrzeba.{14674}{14709}Panuj� nad sob�.{14721}{14747}Oczywi�cie.{14977}{15033}Tak si� dzieje,|kiedy sie� jest przeci��ona.{15059}{15097}Widzisz?{15134}{15174}- Sukin...|- Nie ma pr�du.{15204}{15264}- Napraw to.|- Jestem kierowc�.{15445}{15469}Hej, Alex.{15522}{15550}Ciesz� si�, �e ci� znalaz�em.{15552}{15624}- Chcia�em zobaczy�, jak sobie radzisz.|- Miodnie.{15625}{15701}Sam mam tutaj ci�ko i pomy�la�em,|�e tobie pewnie te�,{15703}{15782}bo w ko�cu jeste�my jedynymi|str�ami prawa w tym piekle.{15783}{15830}Hej, zaczekaj chwilk�, Alex.{15832}{15883}Ty i ja... byli�my|na wolno�ci dru�yn�, pami�tasz?{15884}{15947}By�em twoim psem.|Wci�� jeszcze mog� sporo poszczeka�.{15948}{16000}Nie mam czasu, Brad.|Czego chcesz?{16001}{16058}Co� kombinujecie, ty i Scofield, prawda?{16059}{16106}Mo�esz mi powiedzie�.|Jak str� do str�a.{16108}{16131}Mog� pom�c.{16143}{16186}Masz czarnego markera?{16211}{16277}- Nie przy sobie.|- Wi�c nie mo�esz mi pom�c.{16717}{16777}- Wiem.|- O czym?{16780}{16853}�e chcesz st�d uciec|z tym facetem, Scofieldem.{16872}{16924}- Skarbie...|- Nie k�am.{16927}{16977}Lincoln Burrows|o wszystkim mi powiedzia�.{17056}{17134}Pewni bardzo pot�ni ludzie|chc� mnie st�d wyci�gn��.{17135}{17197}- A ci bracia maj� w tym pom�c.|- Dlaczego?{17199}{17229}Nie jestem pewien.{17233}{17295}To ma zwi�zek z tym, co zrobi�em w Seattle.{17296}{17348}Wiem tylko tyle,|�e d��ymy do tego samego, co oni,{17349}{17398}czyli do wyci�gni�cia mnie|z tego piek�a.{17400}{17483}A kiedy to si� stanie,|znikniemy razem. Na zawsze.{17493}{17539}Ale nie chc� ci� miesza�|w ten ba�agan.{17541}{17580}- Chc� pom�c.|- To zbyt niebezpieczne.{17581}{17645}Nie pytam ci� o pozwolenie, James.|Tylko ci m�wi�.{17646}{17725}Mog� to robi� sama,|albo powiesz mi wszystko, co wiesz{17726}{17790}i popracujemy nad tym razem.{17819}{17873}Nie rozumiem wszystkiego,|co si� dzieje,{17874}{17943}ale ci bracia najwyra�niej pr�buj�|dowiedzie� si� o mnie jak najwi�cej.{17945}{17989}Zobaczmy, co my|odkryjemy o nich.{17992}{18036}Dowiedz si�, co planuj�.{18038}{18091}Pr�buj� ci� st�d wyci�gn��,|a ty im nie ufasz?{18093}{18165}Nikomu z nich nie ufam.|I ty te� nie powinna�.{18188}{18266}Skoro musisz si� w to pakowa�,|to obiecaj, �e b�dziesz uwa�a�.{18280}{18342}Bo chyba umr�,|je�li co� ci si� stanie.{18902}{18926}Michael.{19002}{19022}Trzymaj.{19048}{19128}Powiedzia�em, �e potrzebuj�|czarnego markera.{19224}{19282}- Jest czarny.|- Ale nie tego mi trzeba.{19317}{19343}Szukaj dalej.{19447}{19485}/Igra z tob�.{19512}{19547}/Igra z tob�.{19552}{19621}/Nie ufaj mu.{19907}{19952}Tw�j amigo, ten Amerykanin.{19993}{20052}Jest budowla�cem?|In�ynierem, prawda?{20053}{20099}Nie jest moim amigo, szefie.{20109}{20162}I uwierz mi,|nie chcesz z nim...{20163}{20238}- Jest in�ynierem, czy nie?|- Jest, ale...{20335}{20360}Scofield.{20385}{20410}Tak?{20421}{20501}- Co wiesz o pr�dzie?|- Tyle, �e tej chwili go nie mamy.{20518}{20547}Co� ci powiem.{20552}{20627}Dzi�ki temu telefonowi|dostajemy jedzenie.{20628}{20686}Dzi�ki niemu kr�ci si� m�j interes|i Sona si� jako� trzyma.{20688}{20744}Nie ma pr�du, nie ma telefonu.|Nie ma telefonu, nie ma nas.{20746}{20792}Nas, czy ciebie?{20796}{20862}Ch�opcze, taki jeste� wykszta�cony,|a g�upi, jak cap.{20864}{20932}Ja przychodz� do ciebie.|To twoja szansa.{20933}{20975}B�d� rozs�dny i z niej skorzystaj.{20977}{21073}To mo�esz naprawi� pr�d?|Tak, jak naprawi�e� wod�?{21074}{21105}To nie takie proste.{21106}{21160}Rury, kt�rymi p�ynie woda,|s� wewn�trz wi�zienia.{21161}{21260}Linie elektryczne ci�gn� si� zapewne|pod ziemi�, wzd�u� zewn�trznej �ciany,{21261}{21347}a to znaczy, �e s� tam gdzie�...|na "ziemi niczyjej".{21367}{21423}Wi�c mo�esz naprawi� pr�d?{21424}{21470}Ostatnio stra�nicy|strzelali do wi�ni�w,{21471}{21567}kt�rzy wychodz� na zewn�trz,|wi�c odpowied� brzmi nie.{21568}{21604}Pos�uchaj mnie.{21611}{21661}I to uwa�nie, wodnisiu.{21662}{21729}Czy ci si� to podoba, czy nie,|bez wzg... [ Pobierz całość w formacie PDF ]