Private.Practice.3x11.-.t-umaczenie.Gozdi.[pppp], Prywatna praktyka, sezon 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
{658}{722}Mog� teraz i�� do szko�y?{1459}{1527}Jestem dobra w przyjmowaniu przeprosin, Mark.{1528}{1570}Przeprasza�em przez telefon.{1571}{1618}"Dobra. Sprowadz� j� do Los Angeles"|nie s� przeprosinami.{1619}{1686}- Co to jest?|- To tylko cie�. To dziecko.{1687}{1744}- Gdzie jest ATM.|- Malformacja t�tniczo-�ylna, kochanie.{1745}{1829}- ATM jest tam, gdzie otrzymujesz pieni�dze.|- Nie zobaczysz malformacji. Tutaj.{1830}{1895}- To tylko skupisko naczy� krwiono�nych.|- Nie powinno ich tu by�,{1896}{1982}- ale je�li p�kn�, umr�? |- Nie. Sloan, to jest po prostu{1983}{2043}spl�tane skupisko naczy� krwiono�nych| pod dzieckiem.{2044}{2089}Nie zamierzam wej�� blisko nich,{2090}{2142}wi�c nie b�d� przebija� ich.{2143}{2198}Wejd� laparoskopowo{2199}{2284}i bardzo ostro�nie wytn� jeden z zespo��w|owodniowych wok� n�g dziecka.{2285}{2356}I wtedy b�dzie z nim dobrze.| B�dzie m�g� chodzi�?{2357}{2412}- B�dzie z nim wspaniale.| - Ostatnio tak m�wi�a�.{2413}{2463}To moja wina, Sloan.{2464}{2519}Powinienem pozwoli� jej doko�czy� operacj�|za pierwszym razem.{2520}{2544}Teraz to przeprosiny{2545}{2598}Co to jest? Co to za rzecz, tam po prawej?{2599}{2673}- Czy to co� wyros�o w jego g�owie?|- To jest cz�onek.{2674}{2732}Sloan, robisz z siebie szalon�.{2733}{2779}Spr�buj postudiowa� ultrasonografi�.{2780}{2831}Czy jej ci�nienie zawsze by�o takie wysokie?{2832}{2894}Tak, podskoczy�o.|Ona si� boi.{2930}{2969}Ja te�.{3020}{3125}Private Practice [3x11] - Another Second Chance| T�umaczenie: Gozdi [pppp]{3165}{3229}Mark Sloan, Pete Wilder.|Pete Wilder, Mark Sloan.{3229}{3273}Cze��, mi�o ci� pozna�.{3274}{3333}- A to jest Sloan, c�rka Marka.| - Sloan Sloan?{3333}{3381}- Sloan Riley.|- Nazwisko ma po matce.{3382}{3446}Ok. Wi�c Sloan, dr Montgomery poprosi�a mnie{3447}{3504}�ebym pom�g� ci spr�bowa� troch� si� uspokoi�.{3505}{3562}M�wi, �e jest zdenerwowana w zwi�zku z operacj�?|Kim on jest, farmaceut�?{3563}{3589}Nie, medycyna alternatywna.{3590}{3619}Ch�opie, nie b�dziesz wbija� mi igie�.{3620}{3650}Du�o ludzi ledwo to czuje.{3651}{3696}Stary, s�ysza�e� j�.|Nie b�dziesz jej wbija� igie�.{3697}{3757}Stary...|Pete robi dla mnie przys�ug�.{3757}{3829}Z ca�ym szacunkiem, nie k�ad�em tu mojej c�rki{3829}{3865}dla czarodziejskich doktork�w.{3865}{3899}- Z ca�ym szacunkiem, naprawd�?|- Mark.{3900}{3929}Jaki rodzaj medycyny praktykujesz?{3930}{3951}Chirurgia plastyczna.{3952}{4009}Z czego si� �miejesz?{4010}{4076}Z niczego. Ratowanie �wiata na|jednym cyckowym zawodzie.{4077}{4100}- Hej, pos�uchaj kolego...{4101}{4153}Ok, ok. Sp�jrzcie, dosy�.|Pete, zrobisz co masz zrobi�.{4154}{4205}- Mark, pozw�l Pet'owi wykona� swoj� prac�.|- Nie, nie pozwol� mu.{4205}{4244}O tak, tak pozwolisz.|Odpowiadam tutaj.{4245}{4290}I je�li chcesz abym wykona�a jeszcze raz operacj�,{4295}{4445}to natychmiast wyjd�my z pokoju. Idziemy Mark.{4685}{4733}- Cze��, dr. Cooper.|- Hej Cody.{4733}{4795}- Mama w domu?|- Pobieg�a na poczt�.{4796}{4855}- Nied�ugo si� zjawi.|- Zaczekamy w �rodku?{4856}{4915}Moja mama jest bardzo dobr� mam�.{4916}{4973}- Wiem. |- Jest bardzo mi�a.{4974}{5054}Wiem. Pozna�em j�. |Spr�bujesz nas naprawi� albo co�?{5055}{5108}Nie. Ja tylko...{5109}{5154}Ok, wejd�.{5368}{5421}W porz�dku. Chod� za mn�.{5422}{5498}B�d� ostro�ny, nie przewr�� si� przez t� stert�.{5762}{5844}- Twoja mama lubi zbiera� rzeczy, nie?|- Jest bardzo dobr� mam�.{5845}{5916}Wiem. Ju� to powiedzia�e�.| My�la�em, �e mo�e{5917}{6001}jedyn� przyczyn�, dlaczego chia�e�|�ebym przyszed�, by�o to abym m�g� zobaczy�{6001}{6053}- ile rzeczy ona trzyma.|- Cody.{6053}{6085}Oh.{6086}{6158}O m�j Bo�e. Dr Freedman. Co pan tu robi?{6159}{6201}Sw�dzenie dobija mnie mamo.{6201}{6265}- Oszalej�. |- Cody, chcia�am ci� zabra� do lekarza.{6265}{6314}Wiem, ale...|Dr. Freedman,{6315}{6397}- Wiem, jak pan musi my�le�.|- Nie, my�l� o tym, �e{6398}{6465}- musimy wzi�� Codiego do szpitala.|- Co? Dlaczego?{6465}{6534}- Ma infekcj� sk�ry i to ca�kiem brzydk�.|- O Bo�e.{6535}{6583}Cody, nie mo�esz tego drapa�, ok?{6584}{6629}Chcesz go zabra� swoim samochodem,|mo�ecie si� ze mn� tam spotka�?{6630}{6650}Tak, dzi�kuj�.{6650}{6686}Dzi�kuj� bardzo.{6687}{6737}Tak, do zobaczenia.{6737}{6781}- Ona jest szalona!|- To twoja diagnoza?{6782}{6853}Szalona. Tam wsz�dzie jest|sterta cholernych i zepsutych rzeczy.{6853}{6897}Nie m�wi� tylko, �e to niesanitarne.{6897}{6959}- M�wi�, �e to nienormalne.|- Ok. To brzmi jakby by�a chomikiem.{6960}{7017}To jest obsesja, kompulsywne zaburzenie, Coop.{7018}{7051}Mo�e to genetyczne.{7052}{7110}Mo�e zosta�o wyzwolone przez traum� albo strat�.{7111}{7145}Albo mogliby�my ust�pi� "szale�stwu".{7146}{7181}Je�li zobaczy�aby� to miejsce,|to by� tak pomy�la�a.{7181}{7218}Ok. Pogadam z ni�.{7219}{7276}Aktualnie to zaburzenie jest trudne do wyleczenia.{7277}{7309}Zrobi� to jak najlepiej potrafi�. Jak z dzieckiem?{7310}{7360}Dziecko jest bystre. Dziecko jest elokwentne.{7361}{7409}Ja naprawd� my�la�em, �e mo�e jego telefon by�{7409}{7465}krzykiem o pomoc, |abym m�g� to zobaczy�, ale on ma,{7465}{7525}co jestem ca�kowicie przekonany,|na r�ce infekcj� gronkowcem,{7525}{7560}wi�c mo�e po prostu czu� si� porzucony.{7561}{7600}Jest w �w. Ambrose z policjantem.{7601}{7638}I zostanie tam dop�ki jego dom|nie b�dzie czysty.{7639}{7660}Mo�e to da wi�cej czasu.{7661}{7700}Ok, ale je�li to da zbyt du�o czasu,{7701}{7760}- zadzwoni� do agencji ochrony dziecka.|- Dzi�ki za wotum zaufania.{7761}{7888}- Hej, Coop. Jak idzie z Charlotte?|- Nie mog� jej wybaczy�.{7889}{7941}Pr�buj�, ale po prostu...{7942}{8009}Nie wygl�da na to, abym m�g� jej wybaczy�.{8085}{8156}- Co si� z tob� dzieje?|- Ze mn�? Co si� dzieje z tob�?{8157}{8230}- Nigdy ci� nie widzia�em tak� podjaran�.|- Nie jestem jedn� z tych, kt�rzy{8231}{8310}- zaczynaj� szkoln� b�jk� z innymi lekarzami.|- Jeste� podjarana Addie. Przyznaj to.{8311}{8363}- Bizzy jest lesbijk�.|- Co?{8364}{8390}Moja matka jest lesbijk�,{8391}{8450}co oznacza, �e Kapitan nie zdradzi� jej.{8451}{8500}To by�o wszystko fikcyjne...|ca�e moje dzieci�stwo.{8501}{8568}We wszystko wierzy�am:|w mojego tat�, mam�, mi�o��, ma��e�stwo...{8569}{8611}To wszystko spad�o na moj� g�ow�.{8612}{8693}- Wi�c, tak jestem troch�... podjarana.|- Wow.{8694}{8745}Twoja kolej.{8745}{8778}Lexie mnie rzuci�a.{8813}{8873}Poprosi�em j� o wychowanie ze mn� dziecka Sloan.{8873}{8929}Albo wiesz, wychowanie go ze mn� i Sloan.{8930}{8997}- Ona jest za m�oda na to, nie s�dzisz?|- Nie bierz jej strony.{8997}{9053}- Przepraszam.|- Do bani.{9054}{9087}Tak.{9088}{9152}Twoja rzecz tak�e jest do bani.{9153}{9187}Bizzy jest lesbijk�?{9188}{9245}Dzi�kuj�.{9343}{9400}Kiedy stali�my si�...{9401}{9437}Starzy?{9438}{9486}Zamierza�am powiedzie� "smutni".{9487}{9542}Kiedy stali�my si� tacy smutni?{9569}{9613}Nie chcia�by�, aby�my zrobili heroin�?{9614}{9685}- Addison Forbes Montgomery...| - Nie. Chodzi mi o to, aby�my zrobili narkotyki.{9686}{9759}Wypili za du�o i|strzelili co� sobie w �y��?{9760}{9831}To znaczy... ju� nic, wiesz,|to mog�oby zniszczy� twoje �ycie{9832}{9885}albo ci� zabi�.{9885}{9942}I powiedzie�:|"Cze��, jestem Addison i jestem alkoholiczk�".{9943}{9977}Ale po prostu...{10008}{10056}Wiesz, Nai je...{10057}{10109}Stawia jedzenie na pierwszym miejscu{10110}{10168}i to u�mierza b�l,{10169}{10226}z�e samopoczucie, smutek.{10227}{10289}Chodzi mi o to,|�e stawia �ywno�� na pierwszym miejscu{10290}{10340}i wtedy czuje si� dobrze.|Ale ja...{10341}{10387}Mam zielony sok.{10388}{10435}To znaczy, to jest wszystko, co naprawd� lubi�.{10436}{10509}I zielony sok,|nie mog� go postawi� na pierwszym miejscu.{10509}{10560}Ja chc� postawi� co� innego na pierwszym miejscu,{10561}{10594}ale nie mam nic.{10595}{10753}- Mark co ty robisz? M�wi� ci co ja czuj�.|- S�ysz� ci�. U�mierzanie b�lu.{10753}{10842}U�mierz smutek. Poczuj rado��.|Postaw co� na pierwszym miejscu.{10843}{10899}Mark, powiedzia�am, �eby co� postawi�,{10900}{10957}a nie ciebie na mnie.{10958}{11061}Moje �ycie jest ruin�.| To ba�agan.{11061}{11138}Mam zamiar by� dziadkiem{11140}{11169}i jestem sam.{11169}{11257}Nie znam zbyt du�o sposob�w na przetrwanie,{11258}{11309}u�mierzenie b�lu.{11310}{11347}Ale znam jeden.{11348}{11395}Teraz, chcesz si� poczu� lepiej{11396}{11434}albo nie?{12075}{12107}Tak.{12123}{12165}O m�j Bo�e.{12166}{12200}Ja...{12201}{12254}Nie mog� z�apa� oddechu.{12255}{12315}Mogli�my zawo�a� faceta z ig�ami...{12315}{12364}�eby pom�g� nam si� uspokoi�.{12471}{12551}Zapomnia�em ile zabawy mieli�my.{12552}{12634}Tak si� dzieje...{12635}{12680}kiedy umawiasz si� z dzieciakami.{12681}{12741}- Zapomnia�e�, jak to jest by� z kobiet�.|- Hej.{12742}{12785}O nie!{12786}{12836}Nie my�l o Lexie.{12837}{12869}Czy da�e� mi klapsa?{12870}{12937}- Co, chcesz co� zacz��?|- Mo�e.{12938}{12993}- No ju�. Doprowad� to siostro.|- Ju� zaraz, w�a�nie teraz dr. Sloan.{12994}{13038}Dam ci wi�cej tego samego.{13039}{13085}Naprawd�? O m�j Bo�e.{13086}{13136}Addie!{13137}{13193}- Sam, zamknij drzwi!|- Addison to miejsce do pracy.{13194}{13284}Sam, podrzucisz mi t� bluzk�, kolego?{13331}{13385}Sam, zamknij drzwi.{13386}{13458}Hej. O m�j Bo�e.{13459}{13518}Sloan Sloan posz�a spa�. Ig�y sprawiaj� cuda.{13519}{13555}Dzi�ki. Dobra robota, stary.{13555}{13597}Ok.{13598}{13647}Szkoda, �e przy��czy�em si� do innej praktyki.{13648}{13711}To miejsce si� o�ywi�o.{13711}{13774}Sam zamknij drzwi!{13822}{13859}To wszystko trzymam dla Codiego,{13859}{13908}bo tak chcia� pewnego dnia.{13909}{13951}Karty zg�osze�, trofea.{13951}{13998}Tak i inne rzeczy, kt�re{13999}{14054}wiesz, nale�y wp�aci� do|warto�ci firmy alb... [ Pobierz całość w formacie PDF ]