Private.Practice.S03E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION, Prywatna praktyka, sezon 3

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
[41][64]Znale�li przy niej torebk�.[65][101]Mia�a w niej karty kredytowe|i wizyt�wk� dr Montgomery.[108][146]O m�j Bo�e, Lauren?|To dr Montgomery. S�yszysz mnie?[148][189]22-latka w ci��y, niemal uton�a.|Obni�ona temperatura cia�a na miejscu zdarzenia.[190][211]To moja pacjentka.|Lauren Woods, 33. tydzie�.[211][231]Powiesz mi, co si� sta�o,|Lauren, cokolwiek?[232][251]Ratownik nadbrze�ny wy�owi� j�|przy zatoce Santa Monica.[252][277]- Czy kto� co� zobaczy�?|- Zauwa�ono j� ju� w wodzie.[278][309]- Michael? Gdzie jest Michael?|- Spokojnie, Lauren. Trzymaj si�.[338][364]Ma cz�stoskurcz.|We�cie j� do dw�jki.[365][385]Wygl�da to na typow�|wrodzon� wad� serca.[386][408]Co odpowiada du�ej wadzie|pomi�dzy praw� a lew� komor�.[409][423]- To co� nowego?|- Pierwszy raz.[423][434]Stres spowodowany wypadkiem[435][458]prawdopodobnie ujawni�|ukryt� wad�.[459][484]- Natlenienie spada. P�uca si� zapadaj�.|- Potrzebuj� drenu.[485][523]U�pijcie j�.|Przygotujmy si� do cesarskiego ci�cia.[524][539]Dziecko jest powa�nie zagro�one.[615][621]Ci�nienie spada.[621][647]- Wielokrotne zamkni�cie zastawek.|- Cz�stoskurcz. Zestaw reanimacyjny.[648][670]- Ci�nienie ci�gle spada.|- Migotanie przedsionk�w. �aduj do 200.[671][687]- Addison, musimy zabra� st�d dziecko.|- Prawie.[688][712]Mamy zatrzymanie akcji serca.|Addison, ju�![755][773]Odsun�� si�![792][832]Private Practice|Sezon 3. Odcinek 14.[897][900]Cze��.[901][909]Cze��.[931][953]Wybierasz si� dzisiaj|na imprez� St. Ambroise?[953][972]Nie mam wyboru.|William White zosta� odznaczony.[973][996]Podpisuje moje czeki.|A ty?[1000][1018]Nie.[1019][1044]Kiedy� lubi�am przyj�cia,|ale teraz...[1048][1066]Du�y t�um...[1085][1103]To pewnie towarzyszy|wszystkim szale�com.[1104][1117]Unikanie nudnych przem�wie�,[1118][1141]rozro�ni�tych ego|i pijanych wsp�pracownik�w?[1146][1166]To mo�e nie a� tak bardzo szalone.[1194][1213]Jeste� dla mnie mi�y?[1236][1250]Mo�e.[1251][1272]Troch�.[1293][1302]Dzie� dobry.[1303][1321]Dzie� dobry.[1341][1365]Przejrza�a� dane,|kt�re ci przes�a�em[1366][1399]dotycz�ce projektu|klonowania ludzi?[1400][1421]Klonowanie ludzi.[1422][1441]Zdecydowa�em, �e to czas|na klonowanie ludzi.[1441][1471]- Pr�buj� pracowa�.|- Ostatnio tylko tym si� zajmujesz.[1496][1519]�atwiej jest tutaj ni� w domu.[1525][1575]Dom to samotno��...|a praca jest w porz�dku.[1598][1615]M�g�bym pom�c...[1620][1645]z prac� przede wszystkim.[1645][1669]W sprawach emocjonalnych...|jestem troch� kaleki.[1727][1743]Dzi�kuj�.[1756][1767]Naomi.[1788][1808]Przepraszam.|Przeszkadzam?[1809][1823]Tak.[1823][1839]Nie, pracowali�my.[1839][1882]Chcia�em ci z g�ry podzi�kowa�|za dzisiejszy wiecz�r.[1883][1896]Naprawd� to doceniam.[1897][1921]Jestem zaszczycona.[1922][1934]Podlizujesz si� szefowi.[1934][1960]Nie, przedstawiam Williama|i jego nagrod�[1961][1979]- na dzisiejszym balu.|- B�dziesz tam, prawda?[1980][2012]- Ju� za�o�y�em taneczne buty.|- To dobrze.[2037][2057]W ka�dym razie...[2062][2085]chcia�em wyrazi� swoj� wdzi�czno��.[2100][2123]Jestem przekonany,|�e twoje wyst�pienie b�dzie wspania�e.[2134][2148]Imponuj�ce jak zawsze.[2348][2360]Co z Lauren?[2364][2385]Jest nieprzytomna|na oddziale intensywnej terapii.[2386][2407]Echo wykaza�o|wrodzon� wad� serca.[2408][2436]Potrzebuje operacji,|ale musimy z ni� poczeka�, a� b�dzie stabilna.[2441][2474]- A jak dziecko?|- P�uca nie s� dobrze rozwini�te. To trudny czas dla niej.[2492][2505]Dobrze sobie poradzi�e�|dzi� rano.[2506][2529]Skontaktowa�a� si� z jej m�em?[2538][2550]Pr�bowa�am.[2569][2588]Sprawdz�, co u Lauren,[2588][2608]a potem wr�c� do praktyki.[2616][2627]Sam.[2628][2663]Mo�emy...|Porozmawiasz ze mn�?[2676][2700]B�d� ci� informowa�,|jak si� ma Lauren.[2745][2754]Odmowa nie wchodzi w gr�.[2755][2779]Zgodnie z notatk� Addison|wszyscy maj� p�j�� na bal.[2779][2802]P�jd� jako pierwszy[2803][2827]i zagram kart� martwej �ony|i samotnego rodzica, wi�c mam to z g�owy.[2827][2839]Zosta�am zaatakowana.[2840][2858]Mo�e co� o tym czytali�cie?[2859][2898]- Daje mi to woln� r�k� do ignorowania notatek.|- Nie, ludzie, �ycie si� toczy, ruszamy naprz�d.[2899][2920]U�ywamy wielkich,|wystawnych przyj�� jak to,[2921][2933]�eby �y� dalej.[2934][2960]Ja na przyk�ad?|Zerwa�em z dziewczyn�.[2960][2974]Mo�e to tylko piku�,[2975][3005]ale czekam z niecierpliwo�ci�,|�eby si� tam pojawi�[3015][3040]i zapomnie� o przesz�o�ci.[3062][3086]- Doro�niesz kiedy�?|- Mam nadziej�, �e nie.[3087][3108]Czuj� si� ostatnio|o wiele m�odszy i bardziej wolny.[3109][3131]Mo�esz powiedzie�|Dellowi i Violet,[3132][3148]�e dzisiejszy wyst�p|jest obowi�zkowy?[3149][3185]Tak, jest. Wszyscy idziemy.|Umyjemy z�by,[3186][3207]za�o�ymy drogie ubrania,[3207][3221]udamy si� na t�|eleganck� imprez�.[3222][3236]I b�dziemy si� dobrze bawi�.[3237][3258]B�dziemy si� bawi�, jasne?[3276][3291]Tak, wi�c...[3292][3310]do zobaczenia na miejscu.[3360][3373]Sam.[3373][3403]Sam.|Wszystko w porz�dku?[3404][3424]Nie, nie jest w porz�dku.[3425][3448]Nie mam poj�cia,|jak zaplanowa�[3448][3470]�lub ci�arnej pi�tnastolatki.[3471][3498]- Nie ma przewodnika, sprawdzi�em.|- To �lub.[3499][3516]Nie jest tradycyjny, wiem,[3517][3540]ale miejmy nadziej�,|�e jedyny, jaki b�dzie mia�a.[3541][3584]- Chce, �eby by� wyj�tkowy.|- Nie, ona chce bajki.[3585][3611]I szczerze nie czuj�,|�e to szcz�liwe zako�czenie.[3612][3624]Zachowaj r�wnowag�.[3624][3641]�adny, ale nie za du�y,[3642][3668]wszystko ze smakiem,|eleganckie, ale...[3675][3688]odpowiednie.[3712][3724]- Co?|- Dosta�a� prac�.[3725][3752]- Nie, Sam...|- Maya tu wpadnie, podrzuci jakie� rzeczy.[3753][3776]Przejrzysz to i powiesz mi,|czy to jest odpowiednie.[3777][3796]Mog�aby�?|Och, dzi�kuj�![3797][3813]Dzi�kuj�.[3856][3867]Paige...[3868][3890]Napisane jest, �e od kilku dni|masz gor�czk�.[3891][3921]Widz�, �e nie wp�ywa to|na zr�czno�� twoich kciuk�w.[3922][3939]- To dobrze.|- Przepraszam.[3948][3983]- Jak jest w nowej szkole?|- Na pocz�tku by�o beznadziejnie, sama jada�am lunch.[3984][4009]Ale mam ju� wielu przyjaci�,|wi�c jest dobrze.[4010][4027]To dobrze.|Przyjaciele s� wa�ni.[4033][4050]Zdecydowanie masz gor�czk�.[4059][4090]I wygl�dasz troch� ��tawo.[4091][4109]Sp�jrzmy na gruczo�y.[4120][4136]Musze tylko rzuci� okiem.[4145][4154]Dobrze.[4231][4243]Sk�d to masz?[4244][4279]Nie wiem.|Po prostu si� pojawi�o.[4280][4295]Wygl�da jak ugryzienie.[4296][4324]Masz dzikiego m�odszego brata,|o kt�rym nie wiem?[4325][4338]To prawdopodobnie moja lok�wka.[4339][4361]Ju� wcze�niej|si� tak poparzy�am.[4381][4406]Paige, czy kto� ci� ugryz�?[4406][4434]Nie, wiedzia�abym,|gdyby kto� mnie ugryz�.[4500][4515]Piel�gniarka m�wi�a,|�e dochodzi do siebie.[4516][4532]Jest na granicy.|Saturacja niska.[4532][4554]Dopasowywa�em tlen.[4559][4588]Lauren.|Cze��.[4595][4619]Twoje dziecko si� urodzi�o.|To dziewczynka.[4620][4638]Ma s�abe p�uca,|ale walczy.[4638][4660]Nadal nad ni� pracuj�.[4680][4705]Ucisk...|Nie mog� oddycha�.[4706][4723]Cze��, Lauren.|Jestem dr Bennett.[4724][4735]Czujesz ucisk,[4736][4762]bo twoje serce|nie pracuje tak, jak powinno.[4763][4789]Odkryli�my dziur�|mi�dzy dwiema komorami.[4790][4813]Jak nabierzesz si�,|zoperuj� ci�.[4814][4838]- Mo�emy to wyleczy�.|- Czy Michael tu jest?[4839][4874]- Widzia� dziecko?|- Jeszcze go nie odnale�li�my.[4874][4895]Stra� przybrze�na|nadal przeszukuje wod�.[4896][4918]By� z tob� na �odzi?[4919][4935]Tak to by�o?[4947][4959]Lauren?[4964][4980]Nie.[4984][5000]On...[5017][5024]odszed�.[5025][5052]Powiedzia�, �e mnie nie kocha|i odszed�.[5059][5079]Jak wyl�dowa�a� w wodzie?[5087][5117]My�la�am, �e je�li skocz�,|pr�d mnie zabierze.[5133][5162]Chcia�am umrze�.|Nie powinni�cie byli mnie ratowa�.[5163][5199]Chc� umrze�.[5274][5296]Nie chc� czu� si� lepiej.[5307][5332]Nie chc� operacji,|nie chc� wyzdrowie�.[5362][5382]Co si� sta�o, Lauren?[5389][5412]Co si� wydarzy�o|pomi�dzy tob� a m�em?[5450][5459]Sta�o si�.|Nie wiem.[5460][5491]Spodziewali�my si� dziecka.|Wszystko by�o dobrze.[5492][5520]Wr�ci�am do domu|i znalaz�am karteczk�.[5521][5536]Karteczk�...[5543][5566]informuj�c�, �e odszed�.[5566][5590]Zabra� wi�kszo�� swoich rzeczy.[5591][5612]Nie wiem dlaczego.[5613][5661]Czeka�am ca�ymi dniami,|a� wr�ci albo zadzwoni.[5667][5689]Czu�am pustk�.[5689][5720]Nie mog�am my�le�,|oddycha�.[5735][5776]Chcia�am, �eby by�o po wszystkim.[5777][5811]�ebym nie musia�a|tak si� d�u�ej czu�...[5816][5834]i by� sama.[5860][5881]Ju� nie jeste� sama.[5882][5898]Na g�rze jest twoje dziecko.[5898][5920]Prawie j� zabi�am.[5957][5986]Nie mo�ecie mnie zmusi�|do tej operacji, prawda?[5994][6032]Wszyscy chcieliby�my,|�eby� sama jej chcia�a.[6033][6049]Ale nie chc�.[6053][6079]Prosz� im powiedzie�,|�e odmawiam.[6122][6131]Ludzkie ugryzienie?[6132][6150]Zaprzecza, ale ma �lady z�b�w.[6151][6182]- W�troba jest wra�liwa, sk�ra ma ��ty odcie�.|- To zdecydowanie wyj�tkowy spos�b[6183][6207]na zara�enie ��taczk�.|Je�li badanie to potwierdzi,[6208][6221]b�dziemy musieli znale�� sprawc�,[6222][6258]- bo te� jest chory i to w r�nym tego s�owa znaczeniu.|- My�lisz, �e to seksualny drapie�ca,[6258][6287]kt�ry lubi gry�� m�ode dziewcz�ta,|czu� ich strach?[6288][6308]Mo�e to zn�canie si�.|A jej matka?[6308][6324]Masz na my�li gryzienie?|W�tpi�.[6325][6355]Mo�e to co� w stylu|rozrywek sado-maso.[6356][6373]Ona ma 13 lat.[6373][6396]Kto gryzie trzynastolatki?[6396][6412]Sprawd� wampiry.[6420][6440]- Zabawne.|- M�wi� powa�nie.[6446][6470]Nie mieszkasz w Ameryce?|Czy "Zmierzch"[6471][6499]- i "Ksi�yc w nowiu" nic ci nie m�wi�?|- To fikcja.[6500][6514]Nie dla nastolatek,|kt�re my�l�,[6515][6542]�e ugryzienie wampira|jest oznak� wiecznej mi�o�ci.[6572][6590]Jak mo�esz pozwoli�,|�... [ Pobierz całość w formacie PDF ]