Pro-Memoria 04 06 15, Religijne, Różne

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->SalezjanieKsiędza BoskoPRO MEMORIANr. 04/05/06/15 - Kwiecień/Maj/Czerwiec 2015Da mihi animas caetera tolleBazylika NSJ 20.06.2015 r. w WarszawieTowarzystwo Salezjańskie - Inspektoria św. Stanisława Kostki w WarszawieEucharystia JubileuszowaPolskiej Rodziny Salezjańskiej20.06.2015Słowo wstępneW numerzeSłowo wstępne ..............................................3Od 200 lat z Księdzem Bosko .....................4Jak Ksiądz Bosko z Młodzieżą i dla Młodzieży .....Papież Franciszek wśród nas ................................Drodzy Współbracia ...............................................200.urodziny św. Jana Bosko ................................„Nosimy młodych w sercu”. Ks. Á. F. Artime douczniów salezjańskich ...........................................Wszystkie siły na Warszawę!!! ...............................O św. Janie Bosko na UKSW w Warszawie ..........Sokołów Podlaski: Festyn Salezjański ...................Sukces siatkarek UKS SALOS Ełk ........................Smak salezjańskiego kapłaństwa ..........................Dominikalia ............................................................Ogólnopolskie rekolekcje dla prenowicjuszy .........Śladami Księdza Bosko - Europejskie SpotkaniaNowicjatów Salezjańskich ......................................Najbardziej osobista książka Apostoła MłodzieżyPierwsze pokolenie „Węźlaków” na Ogólnopol-skiej Pielgrzymce na Jasną Górę - maj 2015 ......Nowość, która rodzi nadzieję .................................Odpust i Festyn Rodzinny: Głosków świętuje nacałego! ..................................................................Ks. Aliaksandr Yasheuski, SDB, biskupem po-mocniczym archidiecezji mińsko-mohylewskiej ..“Wychowywać młodych na dobrych chrześcijani uczciwych obywateli” .........................................Drodzy Współbracia!Dobiegł końca rok wychowawczo-duszpasterski w naszychdziełach. Wpisał się on w salezjański jubileusz dwusetnej rocznicyurodzin Księdza Bosko, który wciąż nas inspiruje do zaufania BożejOpatrzności i apostolskiej gorliwości. Jubileusz uświadomił namrównież, że uczestniczymy w wielkim dziele Bożym, w które jestwłączone wiele osób, w tym szczególnie Rodzina Salezjańska i naszaukochana młodzież.Z pewnością nasz całoroczny wysiłek przyniósł i będzieprzynosił w przyszłości konkretne owoce w życiu nas samych itych wszystkich, którym posługujemy. Dlatego serdecznie dziękujęwszystkim Współbraciom za ich zaangażowanie w domach, oratoriach,szkołach, parafiach, poszczególnych duszpasterstwach, różnychośrodkach młodzieżowych, środkach społecznego przekazu, uczelniach,domach formacyjnych, dziełach misyjnych, wielorakich strukturachsalezjańskich, diecezjalnych i ogólnokościelnych. Bogu niech będą dziękiza każde dobro, które swój początek miało w sercach poszczególnychWspółbraci – sercach miłujących Boga i człowieka. Dziękuję za wszelkienowe i piękne inicjatywy, za świadectwa owocnej współpracy, za troskęo rozwój osobisty i wspólnotowy oraz rozwój dzieł. Dziękuję także zawzajemną correctio fraterna w duchu miłości i dążenia do doskonałości.Czas wakacyjny stwarza pewne możliwości odpoczynku irefleksji, choć jest jednocześnie czasem duszpasterskiej i wychowawczejtroski o dzieci i młodzież wypoczywającą. Ponadto perspektywaprzyszłego roku wymaga wcześniejszych planów i zabiegów. Dlaniektórych współbraci to także czas podejmowania nowych wyzwańpoprzez odczytywanie woli Bożej na nowej placówce. Życie nasze jestwięc bardzo dynamiczne niezależnie od pory roku. Życzę wszystkimWspółbraciom dobrego czasu wakacyjnego, zarówno podczas pięknejsłużby młodym, jak i podczas zasłużonego odpoczynku. Niechszczególnie 16 sierpnia, dzień urodzin Księdza Bosko, będzie momentemszczególnej radości i umocnienia własnego powołania.Nasze drogi na pewno będą się krzyżowały nieraz podczastych letnich dni, lecz już teraz bardzo serdecznie zapraszam Współbracina tegoroczne Campo Bosco w Czerwińsku nad Wisłą, gdzie wraz zmłodzieżą zakończymy czas wakacji. To spotkanie, wpisane jeszcze wrok jubileuszowy, pozwoli nam również cieszyć się dwoma Współbraćmi,którzy pragną na całe życie złączyć się z Księdzem Bosko ,składającśluby wieczyste. Chciejmy im towarzyszyć, dzielić ich radość orazsamemu odnawiać swoje pragnienie poświęcenia się dla chwały Bożej izbawienia dusz.Z darem modlitwyKs. dr Andrzej Wujek SDBInspektorWarszawa, dnia 26 czerwca 2015 r.Pro Memoria,Nr.04/05/06/15 - Kwiecień/Maj/Czerwiec 2015Drodzy Współbracia! ..............................................3481011121314151617182021222324252626Iskierki str. 4 - 10 oraz od 14 - 27..................4Z życia Inspektorii ......................................... 14Da mihi animas .............................................28Nie ma przypadków ............................................... 28Marzenie miłości ................................................. 29Zmiana Dyrektora w SOM ................................... 303Od 200 lat z Księdzem BoskoIskierkiWystawienie Całunu2015: ponad 2 milionypielgrzymów24 czerwca, w uroczystośćśw. Jana Chrzciciela, patronaTurynu, zakończyło się Wy-JAK KSIĄDZ BOSKO,Z MŁODZIEŻĄ I DLA MŁODZIEŻYLIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKAdo Czcigodnego Księdza Ángela Fernándeza ArtimegoPrzełożonego Generalnego Salezjanóww Dwusetlecie urodzin św. Jana BoskoŻywa jest w Kościele pamięć o św. Janie Bosko jako Założycielu Zgromadze-nia Salezjańskiego, Córek Maryi Wspomożycielki, Stowarzyszenia SalezjanówWspółpracowników i Stowarzyszenia Maryi Wspomożycielki oraz jako ojcuteraźniejszej Rodziny Salezjańskiej. Żywa jest również w Kościele pamięćo nim jako świętym wychowawcy i pasterzu młodzieży, który otworzył dro-gę świętości młodzieżowej, który zaproponował metodę wychowania będącąrównocześnie duchowością, który przyjął od Ducha Świętego charyzmat dlaczasów współczesnych.W Dwusetlecie jego urodzin miałem radość spotkać Rodzinę Salezjańską zgro-madzoną w Turynie, w bazylice Maryi Wspomożycielki Wiernych, gdzie spo-czywają doczesne szczątki Założyciela. Poprzez to przesłanie pragnę zjedno-czyć się ponownie z wami w dziękczynieniu Bogu i jednocześnie przywołaćzasadnicze aspekty duchowego i duszpasterskiego dziedzictwa Księdza Boskooraz wezwać do przeżywania ich z odwagą.Włochy, Europa i świat w ciągu tych dwu stuleci bardzo się zmieniły, ale duszaludzi młodych nie uległa zmianie: także dziś chłopcy i dziewczęta są otwarci nażycie oraz na spotkanie z Bogiem i z innymi ludźmi, ale wielu jest zagrożonychzniechęceniem, duchową anemią, życiem na marginesie.Ksiądz Bosko uczy nas przede wszystkim, aby nie stać bezczynnie, ale zaan-gażować się, aby zaproponować ludziom młodym integralne doświadczeniewychowawcze, które mocno oparte na wymiarze religijnym zaangażuje umysł,uczucia, całą osobę, uważaną zawsze jako stworzoną i kochaną przez Boga.Stąd wywodzi się pedagogika prawdziwie ludzka i chrześcijańska, ożywianaprewencyjną i ogarniającą troską, szczególnie o ludzi młodych z warstw lu-dowych i marginalizowanych grup społecznych, którym ofiaruje także możli-wość wykształcenia i nauczenia zawodu, aby stali się dobrymi chrześcijanamiPro Memoria,Nr.04/05/06/15 - Kwiecień/Maj/Czerwiec 2015stawienie Całunu 2015, którebyło bardzo ściśle powiąza-ne z obchodami Dwusetleciaurodzin Księdza Bosko. “Byłoto Wystawienie, które odno-towało jedno z największychrzesz pielgrzymów w całej hi-storii wystawień i było przeznich przeżywane w sposóbszczególnie intensywny wwymiarze ludzkim i ducho-wym” – stwierdził abp CesareNosiglia w czasie konferencjiprasowej, która odbyła się nazakończenie.Arcybiskup Costelloewspomina SpotkanieBiskupów Salezjańskich“To są miejsca, w których tahistoria i te wydarzenia, któresą nam bardzo dobrze znane,naprawdę się wydarzyły. Niebyło trudno wyobrazić sobieKsiędza Bosko znajdującegosię na podwórzu Oratorium,Dominika Savio trwającegowiele godzin na modlitwie po4Od 200 lat z Księdzem Boskoi uczciwymi obywatelami. Działając na rzecz wychowania moralnego, obywa-telskiego, kulturowego ludzi młodych, Ksiądz Bosko angażował się dla dobraposzczególnych osób i społeczeństwa obywatelskiego, według planu człowie-ka, który łączy razem radość – naukę – modlitwę, jak też pracę – religię – cno-ty. Integralną częścią tej drogi jest dojrzewanie powołaniowe, tak aby każdypodjął w Kościele konkretną formę życia, do której wzywa go Bóg. Ta szerokai wymagająca wizja wychowawcza, którą Ksiądz Bosko ujął w motcie „Da mihianimas” [„Daj mi duszę”], wprowadziła w czyn to, co dziś wyrażamy w formu-le «wychowywać ewangelizując i ewangelizować wychowując» (Kongregacjads. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji (15 sierpnia 1997), Pal-lotinum, Poznań 1998, nr 147).Cechą charakterystyczną pedagogiki Księdza Bosko jest dobroć, którą należyrozumieć jako miłość okazaną i dostrzeżoną, w której objawia się życzliwość,uczucie, zrozumienie i uczestnictwo w życiu drugiej osoby. Twierdzi on, żew zakresie doświadczenia wychowawczego nie wystarczy kochać, ale jest ko-niecznym, aby miłość wychowawcy była wyrażona poprzez konkretne i sku-teczne działania. Dzięki takiej dobroci wiele dzieci i nastolatków w środowi-skach salezjańskich doświadczyło intensywnej i zdrowej uczuciowości, bardzocennej dla formowania osobowości i drogi życia.W tym zakresie znajdują się też inne charakterystyczne cechy działalnościwychowawczej Księdza Bosko: środowisko rodzinne; obecność wychowaw-cy jako ojca, nauczyciela i przyjaciela młodego człowieka, wyrażona poprzezklasyczne pojęcie pedagogiki salezjańskiej: asystencję; klimat radości i święto-wania; duża przestrzeń pozostawiona na śpiew, muzykę i teatr; znaczenie gier,placu zabaw, przechadzek i sportu.Możemy podsumować w ten sposób najważniejsze aspekty jego postaci: żył onw całkowitym oddaniu siebie dla Boga poprzez działalność w celu zbawieniadusz i urzeczywistnił wierność Bogu i młodzieży w tym samym akcie miłości.Te postawy poprowadziły go do „wyjścia” i do podjęcia odważnych decyzji:wybór poświęcenia się dla ubogiej młodzieży, z zamiarem stworzenia szero-kiego ruchu ubogich dla ubogich, i wybór poszerzenia tej posługi poza granicejęzyka, rasy, kultury i religii, dzięki niestrudzonemu zapałowi misyjnemu. Onurzeczywistnił ten plan z radosnym stylem przyjęcia i życzliwości, w osobistymspotkaniu i towarzyszeniu każdemu.Potrafił on wzbudzić współdziałanie św. Marii Dominiki Mazzarello i współ-pracę świeckich, tworząc Rodzinę Salezjańską, która jako wielkie drzewootrzymała i rozwinęła jego dziedzictwo.W skrócie, Ksiądz Bosko żył wielką pasją zbawienia młodzieży, będąc wia-rygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa i genialnym głosicielem Jego Ewan-gelii, w głębokiej komunii z Kościołem, w szczególności z Papieżem. Żył wnieustannej modlitwie i zjednoczeniu z Bogiem, z silną i czułą pobożnościądo Matki Bożej, wzywanej przez niego jako Niepokalana i WspomożycielkaWiernych, ciesząc się doświadczeniami mistycznymi i darem czynienia cudówdla swojej młodzieży.Pro Memoria,Nr.04/05/06/15 - Kwiecień/Maj/Czerwiec 2015dawno zakończonej Mszyświętej, psa Grigio, jak szcze-ka, czy Matusię Małgorzatęwołającą chłopców na kola-cję...”.Światowy DzieńByłego WychowankaSalezjańskiego/ByłejWychowanki SalezjańskiejW dniu wczorajszym, 24czerwca, obchodzono Świato-wy Dzień Wychowanka Sale-zjańskiego i Wychowanki Sa-lezjańskiej. Swoimi początka-mi ruch byłych wychowankówsięga zawiązania się małejgrupy byłych wychowankówrzemieślników z Oratorium naValdocco w Turynie.Promocja piłki nożnejw sposób oddolnyWsparcie w odbudowie i po-wrocie do normalności, wktóre angażuje się RodzinaSalezjańska w Bantayan Is-land, na Filipinach, po przej-5 [ Pobierz całość w formacie PDF ]