Pro-Prochloraz 450 EC, Środki Ochrony Roślin, Środki Ochrony Roślin - pliki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-246/2013d z dnia 02.10.2013 r.
zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-7/2012h.r. z dnia 19.01.2012 r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
RAAT (Robbin Aalbers Agrochemical Trading) Generaal Gavinstraat 232, 6552
MP,Groesbeek, Królestwo Niderlandów
tel.:++ 31.24.3880117 Fax.:++ 31.24.3880118 e-mail :robbin.aalbers@planet.nl
Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzenie środka do obrotu na terytorium
Republiki Czeskiej:
Makhteshim Agan Industries Ltd., Azrieli Center 1, Tel-Aviv 67021, Państwo Izrael;
Tel.: +972 (73) 232 10 00, fax: +972 (232) 10 74, e-mail: office@ma-industries.com.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
PRO-PROCHLORAZ 450 EC
Zawartość substancji aktywnej:
Prochloraz
(związek z grupy imidazoli) -
450 g w 1 litrze środka (39,65%).
Zezwolenie MRiRW nr R-7/2012h.r. z dnia 19.01.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-246/2013d z dnia 02.10.2013 r.
Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i
jarych przed chorobami grzybowymi.
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. ROŚLINY ROLNICZE
ZBOŻA OZIME
A) PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŻYTO
łamliwość podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
1
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym

1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować (BBCH 30-31) od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego
kolanka
ZBOŻA OZIME I JARE
B) PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
mączniak prawdziwy, septorioza liści
C) PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE
mączniak prawdziwy
D) JĘCZMIEŃ OZIMY
mączniak prawdziwy
E) JĘCZMIEŃ JARY
mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa
F) ŻYTO
mączniak prawdziwy
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym

1
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób:
(BBCH 37-55) początek wysuwania się liścia flagowego do pełni fazy kłoszenia
Środek ochrony roślin Mirage 450 EC, jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami
zamkniętymi, należy stosować w dawce nie przekraczającej 450 g substancji
czynnej na ha na jedno zastosowanie środka.
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
2
 IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)
zboża -
35 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W
KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub
etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy
odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
3
 Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne
V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -
jeżeli to możliwe, pokaż etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk
(58) 682-04-04
Rzeszów
(17) 866-40-25
Kraków
(12) 411-99-99
Sosnowiec
(32) 266-11-45
Lublin
(81) 740-89-83
Tarnów
(14) 631-54-09
Łódź
(42) 657-99-00
Warszawa
(22) 619-66-54
Poznań
(61) 847-69-46
Wrocław
(71) 343-30-08
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo
wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0ºC i
nie wyższej niż 30ºC z dala od źródeł ciepła.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
4
[ Pobierz całość w formacie PDF ]