Pro Tools MPowered WarsztatyFinal, O Muzyce, OPisy muzyki

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Krzysztof Maszota
Na poczĢtek postaramy siħ wyjaĻnię, jak od podstaw rozpoczĢę pracħ z programem,
podĢŇajĢc poprzez podstawowe konfiguracje, do opcji nagrywania, edytowania oraz
miksowania i zgrywania sygnaþu.
Osoby, ktre nie posiadajĢ programu Pro Tools, a zainteresowane sĢ zgþħbieniem jego
obsþugi mogĢ pobraę darmowĢ wersjħ Pro Tools Free 5, ze strony Digidesign
(
dziaþ Support Î Downloads). Darmowa wersja dla Windows
pracuje tylko pod systemem 98 lub ME.
Natomiast uŇytkownicy nastħpujĢcych interfejsw M Î Audio: Audiophile USB, Fast Track
Pro, JamLab, ProjectMix I/O, M-Audio Black Box, M-Audio Ozone, MobilePre USB, Fast
Track USB, Transit, FireWire 1814, FireWire 410, FireWire Audiophile, FireWire Solo,
Ozonic, Delta 1010, Delta 1010LT, Delta 66, Delta 44, Audiophile 192, Audiophile 2496,
mogĢ skorzystaę z wersji demo prezentowanego w warsztatach programu. MoŇna go
rwnieŇ pobraę ze strony Digidesign lub M-Audio (
www.m-audio.com
).
Pro Tools MPowered jest kompatybilny z programami Pro Tools LE i TDM, jego struktura
jest identyczna, oczywiĻcie poza rŇnicami wynikajĢcymi z wersji. Zatem warsztaty te sĢ
przeznaczone rwnieŇ dla osb, ktre korzystajĢ z systemw Digidesign i programw LE
lub TDM.
Zajħcia rozpoczynamy w konfiguracji M-Audio ProjectMix I/O oraz Pro Tools MPowered
7.1 + Producer Factory Pro. Jednak juŇ teraz jest nam wiadome, Ňe uŇytkownicy wersji 7
Pro Tools mogĢ liczyę na darmowĢ aktualizacjħ zawierajĢcĢ syntezator programowy
Xpand. Dlatego wszelkie zmiany, aktualizacje, rozszerzenia moŇliwoĻci bħdziemy
prezentowaę na bieŇĢco, adekwatnie do omawianych w danym miesiĢcu zagadnieı z
zakresu obsþugi programu.
Miþo nam bħdzie, jeĻli te strony, poĻwiħcone programowi Pro Tools stanĢ siħ forum, na
ktrym zechcĢ siħ rwnieŇ wypowiedzieę nasi czytelnicy. Do dyspozycji waszej
pozostawiamy w tej sprawie e-mail: maszota@eis.com.pl. Najciekawsze oraz najbardziej
rzeczowe zagadnienia zostanĢ zaprezentowane i wyjaĻnione na þamach kolejnych wydaı
EiS.
OO
MoŇe on odtwarzaę lub jednoczeĻnie nagrywaę i odtwarzaę do 32 Ļladw mono.
Opcjonalne rozszerzenie
zwiħksza te moŇliwoĻci do 48 Ļladw
mono lub stereo czyniĢc program jeszcze powaŇniejszym narzħdziemy. Maksymalna iloĻę
ĻcieŇek audio w programie to 128, z tym, Ňe odtwarzane i sþyszalne jednoczeĻnie mogĢ
byę wspomniane 32. Oferuje on ponadto 128 kanaþw rwnolegþych AUX dla efektw oraz
64 szyny MASTER, 256 Ļladw MIDI i 32 instrumenty wirtualne. Nagrania mogĢ byę
dokonane w 16 i 24Bit`ach oraz czħstotliwoĻciach prbkowania obsþugiwanych przez
interfejs audio. Efekty moŇna zaaplikowaę na piħciu insertach w kanale lub wysþaę
dziesiħcioma torami, a takŇe skonfigurowaę przebieg sygnaþu na 32 wewnħtrzne szyny.
Program chroniony jest kluczem USB iLok.
OOO
W zasadzie na poczĢtku uŇytkowania program uruchamia siħ w konfiguracji gotowej do
uŇytku. W pustym oknie aktywne sĢ jednak pewne opcje menu, ktre umoŇliwiajĢ
wpþyniħcie na jego parametry pracy. Przyjrzyjmy im siħ bliŇej. W menu
SETUP
w zakþadce
HARDWARE
moŇemy zmienię parametry pracy karty, np. tryb pracy gniazd cyfrowych, itp.
W przypadku karty ProjectMix stosowna informacja odsyþa uŇytkownika do panelu
kontrolnego karty, w celu dokonania wspomnianych zmian. MoŇna tego jednak dokonaę
dopiero po zamkniħciu programu Pro Tools, a zmiany zostanĢ wprowadzone po jego
ponownym uruchomieniu.
W kolejnej zakþadce menu
SETUP Î PLAYBACK ENGINE
, mamy do dyspozycji cztery
opcje.
Hardware BUFFER SIZE
determinuje iloĻę buforowanych danych i wpþywa na opŅnienie
przy monitorowaniu, czyli latencjħ, rwnoczeĻnie polepszajĢc parametry obsþugi wtyczek
RTAS (Real Time Audio Suite). Zakres regulacji wynosi 128 do 2048 prbek. Maþe
nastawy skracajĢ opŅnienia przy monitorowaniu, natomiast wiħksze usprawniajĢ pracħ
programu z wtyczkami. Ustawienie musi zatem stanowię kompromis zaleŇny od potrzeby i
procesw, ktre zachodzĢ na danym etapie pracy.
RTAS Processors
to menu, w ktrym moŇemy okreĻlię jaka iloĻę procesorw w systemie
bħdzie odpowiedzialna za obsþugħ wtyczek RTAS. JeĻli program wykryje wiħkszĢ iloĻę, niŇ
jeden, moŇemy okreĻlię ten parametr. Dotyczy to komputerw wieloprocesorowych lub
wielordzeniowych. JeĻli posiadamy dwa procesory, moc obu moŇemy przeznaczyę na
obsþugħ wtyczek programowych lub jeden moŇna przeznaczyę na obsþugħ wtyczek, a
drugi pozostawię do dyspozycji takich algorytmw, jak automatyka, odĻwieŇanie, czy teŇ
na potrzeby innych programw uruchomionych rwnoczeĻnie z Pro Tools`em.
CPU
Usage Limit
to wartoĻę procentowa obciĢŇenia procesora komputera, ktrĢ
przeznaczamy na obsþugħ programu Pro Tools. JeĻli korzystamy z wieloprocesorowej
platformy i przeznaczamy do obsþugi jeden procesor to moŇemy alokowaę dla niego nawet
99% obciĢŇenia, gdyŇ drugi procesor bħdzie odpowiedzialny za wydajnĢ prace systemu i
obsþugħ innych jego funkcji.
DAE Playback Buffer Size
to parametr, ktry okreĻla
wielkoĻę pamiħci dla buforowania danych z dysku. Zbyt maþa wartoĻę wpþynie na problemy
z odtwarzaniem i zapisywaniem ĻcieŇek, zbyt duŇa wartoĻę spowolni okres inicjacji
odtwarzania i nagrywania oraz pochþonie zasoby pamiħci, ktre mogþy by byę
wykorzystane przez inne procesy. Zatem przy doĻę szybkich dyskach naleŇy stosowaę
standardowe ustawienie, chyba, Ňe iloĻę edycji nagranych Ļladw jest bardzo duŇa i dysk
nie wyrabia siħ z odtworzeniem wszystkich informacji, wtedy bufor naleŇy zwiħkszyę.
Dotyczy to rwnieŇ sytuacji, gdy korzystamy z doĻę wolnych dyskw, a danych w sesji jest
stosunkowo duŇo.
Kontrola wejĻę i wyjĻę karty w programie odbywa siħ w oknie
Setup > I/O
. Po
uruchomieniu tego okna moŇemy zmienię nazwy poszczeglnych szyn, czyli wejĻę, wyjĻę,
insertw oraz busw.
JeĻli posiadamy kontroler DAW, jakim jest np. ProjectMix I/O, to powinniĻmy rwnieŇ
otworzyę menu
Peripherals
i wybraę z zakþadki
Midi Controllers
stosowny kontroler z
listy oraz porty MIDI do komunikacji z nim.
OO
W celu rozpoczħcia pracy, po uruchomieniu programu musimy utworzyę sesjħ, ktra
zawieraę bħdzie informacje o ukþadzie ĻcieŇek audio i midi oraz ich zawartoĻę. Foldery
sesji zawieraę bħda takŇe informacje dodatkowe, takie jak: pliki wyciszeı, regionw, kopie
bezpieczeıstwa. W celu utworzenia sesji naciĻnij
Ctrl + N.
W wyĻwietlonym oknie wybierz
nazwħ sesji, folder, w ktrym bħdĢ skþadowane jej pliki, format zapisu
(dla systemw
Windows) lub
(dla systemw MacOS), czħstotliwoĻę zapisu (standard to 44.1kHz),
rozdzielczoĻę zapisu (standard to 16Bit).
Puste okno sesji wymaga zapeþnienia niezbħdnymi elementami. W celu nagrania ĻcieŇki
audio musimy utworzyę stosowny Ļlad. W menu
wybieramy opcjħ
, w
wyĻwietlonym oknie wybieramy iloĻę Ļladw, ktre majĢ zostaę utworzone, tryb
lub
oraz typ Ļladu spoĻrd:
,
,
,
,
. W celu nagrania
audio wybieramy
. Teraz musimy wybraę wejĻcie, z ktrego bħdziemy
nagrywaę. Dla uproszczenia, by nie przechodzię do okna miksera aktywujmy widok
wyboru wejĻę w oknie gþwnym, zwanym
. W tym celu naleŇy wejĻę do menu
w
zakþadkħ
i zaznaczyę opcjħ
O
. W oknie
, na wysokoĻci kaŇdego Ļladu
pojawi siħ inspektor umoŇliwiajĢcy m.in. wybr portw audio. Po klikniħciu przycisku
wybieramy stosowne wejĻcie, z ktrego chcemy
zarejestrowaę sygnaþ. Tu moŇemy takŇe wybraę wyjĻcie dla odsþuchu sygnaþu oraz
wyregulowaę na nim poziom gþoĻnoĻci oraz panoramy.
O
W oknie inspektora Ļladu aktywujemy przycisk uzbrojenia ĻcieŇki do nagrywania
(
). W celu nagrania naleŇy ustawię program w tryb zapisu, co moŇliwe jest
za pomocĢ
, ktry moŇemy aktywowaę na dwa sposoby. W menu
w
zakþadce
zaznaczamy opcjħ
w prawym, grnym rogu okna
pojawiĢ siħ przyciski. MoŇna rwnieŇ uruchomię pþywajĢce menu transportu za pomocĢ
skrtu
.
MajĢc juŇ do dyspozycji okno transportu wciskamy przycisk nagrywania, podobnie, jak ma
to miejsce w standardowych rejetratorach analogowych. Podczas zapisu tworzona bħdzie
obwiednia sygnaþu wskazujĢca jego gþoĻnoĻę. Poziom gþoĻnoĻci widoczny jest rwnieŇ na
mierniku znajdujĢcym siħ przy inspektorze. Dziħki niemu moŇemy oszacowaę poziom
sygnaþu na wejĻciu jeszcze przed przystĢpieniem do nagrywania.
JeĻli zechcemy stosowaę nagrywanie w locie, czyli podczas odtwarzania uruchamiaę oraz
deaktywowaę w stosownych miejscach proces rejestracji musimy aktywowaę w menu
O
>
(Ctrl + Shift + P).
Podczas nagrywania moŇemy rwnieŇ sþyszeę efekt typu plug-in. W tym celu naleŇy
uruchomię w oknie
zakþadkħ
i zaznaczyę opcjħ
. Teraz
klikajĢc na
wybieramy dowolny
, dla przykþadu, niech bħdzie to
z sekcji
. Po otwarciu okna wybranego pogþosu naleŇy dopasowaę do
wþasnych potrzeb jego parametry, szczeglnie zaĻ waŇne bħdzie ustawienie proporcji
pomiħdzy sygnaþem wejĻciowym, a efektem. W tym celu naleŇy zmieniaę poþoŇenie
suwaka
. JeĻli juŇ ustawimy satysfakcjonujĢce proporcje moŇemy zaczĢę nagrania.
Efekt nie zostaje zarejestrowany, sþuŇy on tylko do odsþuchu, zatem po nagraniu
sygnaþ suchy bħdziemy mogli ponownie wyedytowaę, korzystajĢc np. z innej wtyczki.
W celu wygenerowania metronomu, ktry mgþby byę punktem odniesienia podczas
nagraı naleŇy w okienku
zaaplikowaę
z menu
>
. JeĻli
metronom nie jest sþyszany na wyjĻciu naleŇy siħ upewnię, czy jest aktywny. W tym celu
naleŇy wejĻę w menu
zakþadkħ
i zaznaczyę opcjħ
.
Transport zostanie powiħkszony o widok opcji MIDI, gdzie naleŇy aktywowaę ikonkħ
. Szczegþowe parametry metronomu moŇna ustawię w menu
>
. Tu moŇemy okreĻlię m.in. to czy metronom bħdzie uruchamiany przy nagrywaniu i
odtwarzaniu, czy tylko przy nagrywaniu.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]